Szabad Vajdaság, 1945. május (2. évfolyam, 97-120. szám)

1945-05-01 / 97. szám

Halil a fasizmusra - Szabadig a Mhmtfc I Szerkesztőség és kiadóhivatal: NOVISZÁD Futoska ni. M Telefonok: zerkesztösés .... 38—24 Titkárság .... 37-15 Kiadóhivatal .... 31—37 'Jvomda .... 3#—58 a vajdasági Méplelszabadító Front naollanfa II. árfolyam 97. szám Noviszad, keid, 1945 május 1 ára 10 dinár I demokrata, federate Jugoszlávia népeihez a városok és falvak dolgozd népéhez MUNKÁSOK ÉS ALKALMAZOTTAK! ­­FÖLDMŰVESEK! * NÉPI ÉRTELMISÉG! A JUGOSZLÁV HADSEREG KATONÁI! FIATALOK! Az idei május elsejét a jugoszláv népek halálos ellenségének, a szlávság és az egész szabadságszeretö emberiség legnagyobb ellenségének, a német fasizmusnak legyőzése jegyében ünnepel­jük. A dicsőséges Vörös Hadsereg Berlin utcáin harcol. Hitler Németországában, ahol otromba tervek születtek a világ felett való uralomról, találkoztak az angol-szovjet-amerikai szövetség seregei, hogy egyesült erővel végleg legázolják a fasiszta ször­nyeteget. Hősi Jugoszláv Hadseregünk most fejezi be sokat szenve­dett, dicső országunk felszabadítását. A demokrata, föderativ Jugoszlávia zászlói nemsokára ott lobognak Zagreb és Ljubljana fölött, katonáink szabadságot visznek a szlovén tengerpart, Isztria és Koruska népének. Hála népfelszabaditó harcunk -nagy demokratikus vívmányai­nak egyre jobban megszilárdul népeink morális-politikai egysége az uj Jugoszláviáért, a szabad s egyenjogú jugoszláv népek sza­bad hazájáért folyó harcban. Ez az egység egyre jobban kifeje­zésre jut az egységes népfetszabaditő frontban, történelmünk leg­demokratikusabb, legnagyobb tömegű és legnemzetibb politikai szervezetében. Az egységes népfelszabaditó frontban kifejezésre futott a munkások, földművesek és a dolgozó értelmiség megdönt­hetetlen egysége, azoknak az egysége, akik a néphatóságok alap­ját képezik. A legszélesebb néprétegekre támaszkodva, a demo­­krata föderativ Jugoszlávia egységes kormánya és föderális egy­ségeink kormányai bátran hozzáláthattak azoknak az intézkedé­seknek végrehajtásához, amelyek az ellenség felett való végleges győzelem kivívásához és országunk háborautáni konszolidációjá­hoz ^ népeink haladó politikai és társadalmi törekvéseinek szel­lemében — szükségesek. ' »Mindent a frontért, mindent a győzelemért!« — jelszava alatt népeink gigantikus erőfeszítéseket tesznek, hogy hadseregünket és népkormányunkat támogassák. A munkástömegeket elfogta az alkotó versengés és a fflunkás-heroizmus lendülete. A szétrom­bolt országban népi tömegeink hősi erőfeszítéseivel megujhódik gazdasági és kulturális életünk. Dolgozó népünk tudásszomjasán lép a művelődés és fejlődés útjára. Hazánk felszabadulása nagy és biztos léptekkel halad előre. Népi államunk belső megerősödésével országunk nemzetközi helyzete is erősödik, tekintélye a világ szabadságszeretö népei Között növekszik. Az idei május elsejét Jugoszlávia népei legfőbb külpolitikai törekvéseinek megvalósítása jegyében ünnepük. Ez a megvalósult törekvés Jugoszláviának a Szovjet Szövetséggel kö­tött kölcsönös harátsági, segélynyújtási és háboruutáni együttmű­ködési egyezménye. Ezt az egyezméhyt évtizedekig követelték népeink és népfelszabaditó harcukkal ki is vívták, ledöntve min­den akadályt, amelyet mesterségesen a Szovjet Szövetség és Jugoszlávia baráti népei közé emeltek. Nagy ahgol és amerikai szövetségeseinkkel is kedvezően fejlődnek és erősödnek baráti kapcsolataink, éppen úgy, mint az összes szabadságszeretö népek­kel, elsősorban a testvéri szláv népekkel, szomszédainkkal és fegyvertársainkkal. AZ UJ JUGOSZLÁVIA POLGÁRAI! \ Népeink ebben az évben a dolgozók nagyr seregszemléjét, az összes filkótő erők mozgósításának és áj fáradozásra való ösztö kelésének napját MÁJUS ELSEJÉT a német fasizmus és csatlósai elleni győzelem ‘egyében várják, a belső újjászületés jegyében, a szabadságszeretö népekkel való szoros barátság jegyében. NÉPI HARCOSOK, KATONÁK. ALTISZTEK. TISZTEK ÉS A JUGOSZLÁV HADSEREG POLITIKAI MUNKÁSAI! Előre a nagy hadvezér, a néphös, Tito marsai vezetésével, *z utolsó ütközetben, hazánk felszabadulásáért! Ne hagyjátok, hogy egyetlen fasiszta gonosztevő kiszökjön országunkból! Tisztítsátok meg az országot a megszállóktól és a hazai árulóktól! Vigyétek szét mindenfelé a felszabadulás zászlaját, mindenfelé, ahol népetek még idegen járom alatt nyögnek. Kegyeletes dicsőség a harcosoknak, akik életüket áldozták jugoszláv hazánk szabadságáért, függetlenségéért és boldogabb jövőjéért! .JUGOSZLÁVIA NÉPEI! SZERBEK, MORVÁTOK, SZLOVÉ­NEK, MACEDÓNOK. CRNOGORACOK! Építsétek ki együttes, népi államotokat az egyenjogúság, test­vériség és egység szilárd és ledönthetetlen alapjain! Ezen az ala­­pon vívtátok ki együttes harcban a szabadságot és a független­séget. Ezen az alapon teremtettétek meg a fejlődés és boldogulás feltételeit a jugoszláv népek testvéri, föderativ közösségében Küzdjetek kiméfet nélkül minden ellen, ami benneteket a múltban szétválasztott és ami a jövőben az azonosvérü testvérek között ellentétnek lehet alapja. Tépjétek ki gyökerestől a nagyszerb és nagyhorvát sovinizmus maradványait, regionális szükkebliséget és szeparatizmust, amelyekből csak szabadságotok és függetlensége­tek ellenségeinek lenne haszna. A federativ Jugoszlávia c áttér haza, amely nélkül egyetlen népe sem lehet szabad, A nemzeti árulás elleni szüntelen harcban és szüntelenül küzdve a politikai és szociális reakció ellen, fejlesszétek tovább a nagy demokrata hagyományokat, amelyeket annyi véres harc után sikerült kivív­notok! MUNKÁSOK ÉS MUNKÁSNÖK! Ti a népi harcban mindig a szabadság és fejlődés élén állta­tok, rátok hullottak a hazánkat a szakadék szélére taszító reakció legcsipösebb ostorcsapásai. Legyetek most is az első sorokban, az őszinte demokráciáért, a népi állam kiépítéséért, a jugoszláv uépek politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődéséért folytatott harcban. Versenyezzetek a munka mezeién feidult gazdasági éle­tünk megújításában, a munkás nép holnapjáért! Mutassátok meg­­milyen áldozatokra, milyen fáradozásokra álltok készen, ha m ország felszabadításáról, hazánk, szabadságának és függetlenségé­nek biztosításáról és a munícástömegek jobb jövőjének megterem­téséről van szó. A megszállók és 'Csatlósaik elleni harcban győz­tetek, mert szilárd szövetséget kötöttetek a földműves testvérei­tekkel: őrizzétek ezt a szövetséget, mint a szemetek világát, ne engedjétek, hogy a nép ellenségei éket verjenek soraitok közé- Szervezkedjetek a szakszervezetekben, rendezzetek munka ver­senyt, emeljétek a termelési átlagot, hogy a győzelem az ellenség felett minél gyorsabb és biztosabb legyen. Segítsétek mindenben a népi hatóságokat a szabotálok és kártevők elleni küzdelembe’!' éppen úgy, mint az üzérkedők, a nép vérének és verejtékén>. üzérei ellen! Előre a harcba, a munkára népeink jobb jövőjéért, munkásosztály jobb. emberibb és kulturáltabb életéért. FÖLDMŰVESEK ÉS FÖLDMŰ VÉSNÖK! Hatalmas áldozatokat hoztatok a megszállók és csatlósai! elleni fegyveres harcban. A jugoszláv parasztság ezekben a vég­zetes esztendőkben a dicső ősök méltó utódjának bizonyult. A- dicső ősöké, akik fegyverre keitek a betolakodó ellenség és a basáskodó földesurak ellen. Falváink fiai alkotják a Jugoszláv^ Hadsereg legnagyobb tömegeit. A városi munkássággal szövet kezve vívtátok ki ti, földművesek és föídmüvesasszonyok a fa­siszta megszállók elleni felszabadító harc dicsőséges győzelmeit Nagy áldozatokkal kiharcoltátok azt, amire évszázadok óta vá­gyódtatok: földet és szabadságot, A föld termése azé lesz, aki a földet megműveli! Haladjatok továbbra is a munkásosztállyal és a nép* értelmiséggel együtt, azon az utón, amely m Inéóha-

Next

/
Thumbnails
Contents