Szabad Vajdaság, 1945. június (2. évfolyam, 122-146. szám)

1945-06-01 / 122. szám

1945 Június 1 Pádéi az ind­­ia» előtt Észak-Bánátban fekszik, ötezer la­kosa­. yauu Miomezernél több injáig ugr A magyárt "gyerekek .negyven százaléka nem jár iskolába. J­­ azért, mert dolgo­zik, ki akért, mert.szég­yenli a rongy­os­ságát, — olyan is'.'van, akit­ szülei nem engednek »ebbe _az talajta iskolába'.«, El­maradj?4 csöndes' nép, nem érti:meg* hogy most. _.Jett igazán szabad, nem tudni,/! hogy éppen most élheti, iga­zári a­ ma­ga életét. ” Az asszonyok alig-alig vesznek részt az AEZs életében, munkájában. Az •­VSzAÖV-ből is hiányoznak ;a magyaréi­­' tömegek Szó,, yaif ,arról ho­gy a közel jövőben .külön' magyar szervezete­­ket' létesítenek, Tatáti akkor, majd síké- i kiit, összehozni a magyarokat A népfelszabadító- bizottságban­ csak három magyar dolgozik... A­ küzü­gyti­­bi­­zottság eln­öké neimégibep Padejom jár-ít. Érdeklődött, hogy k­i vannak a magya- r­ok, mi­, csinálnak és , mit miért nem gsi- Minak. Azt is megkérdezte, hogy­ a bi­­zmirságban, miért van volyan kevés m­a­­­’yar. - ■Vasárnap alakult még •, a szafcszerv­­set. Négyszáz tagja van­ már,­­ezek­ kö­­zött kétharmadrész magyar. A szakszer­­vezeti tanács elnöke türök János,­­tit­kára Víg Sándor, pénztárosa Isminovics Ferenc. A tanács tagjai: Vujanov Szté­­ván, Nagy József Riszt­in' Jóvá", Szto­­ján-Jámi, Nyári József. Működik a köz­ségben, egy­ szövetkezet is.";­­ Az egyik elem­i iskolai osztályban 50 gyerek tanul, ezek közül 35-nak nincsen ruhája. A szó szoros értelmében kilát­­szik testük a rongyok alól, ing és cipő nélkül járnak. Olyan is vak­, aki a télvíz idején meztéláb, fapapucsban járt isko­lába. A tanítók tankönyv nélkül dolgoz­­t­ak.''Az egyetlen tankönyv­­ a »Sza­bad Vajdaság.« A német gazdálkodás,­­ következményekében, a faluban nincsen semmi textiláru, nincsen tű, nőiesen cér­na, nincsen faanyag és nincsen papíráru sem. A­­gyerekek papírdarabokra írják a »leckét«, —­ amennyiben van ceruzájuk. A pionir mozgalomban alig vesznek részt a magyar gyerekek. Május elsejéig a környéken minden termőföldet megmunkáltak, annyira, hogy az állami birtok igáit kölcsönadhatták a szomszédos falvaknak. A május elsejei ünnepségen mintegy kétezer ember vett részt, nagy tömegekben magyarok is. Eddig a'Jelentés, szépítés , nélkül/nagy szavak nélkül. Bánáti,­­ nagyobbrészt magyar lakosságú községről van szó- Olyan községről, amelynek lakossága iszvetlen közelről, elsőkézből élvezhette az »uj rend«­minden áldását, • a német tolvajok erőszakos, rekvirálásait, a »szö­vetségesbe magyarság „súlyos politikai­­és gazdasági elnyomatását,­ a »felsőbbren­­dü« fosztogatók pöffeszkedését, a nép­­árulók , magyarok és nem magyarok gazdagodását és minden rosszat, ami együttjárt az »uj kultúra.« Véres, hordo-s­zpinak jelenlétével. A községben a magyarság mégis meg­­lehetősen passzív. Nincsen önálló kultúr­­élet­üik, de nem vesznek részt a közös munkában sem.­ H­ányódnak a magyar tömegek az asszonyok és az ifjúság szervezeteiből. Nem haladnak az esemé­nyekkel, nem fejlődnek, nem olvasnak és talán — vagy nem is talán —,­ nem tudják, hogy mi történt és, hogy ami történt, értük, a dolgozó tömegekért történt. Valami hiba van a vadesi tömegek ne­velésében. Valaki, akinek az lenne a dol­ga, hogy foglalkozzon a tömegekkel, nincsen tisztában azzal a nagy felelős­séggel, amivel nem is felsőbb »hatósá­­gai«-nak, hanem a tömegeknek tartozik. Túl van-e­­ terhelve, vagy túlnehéz-e a munka nem tudjuk. Csak az eredményt mértük l­e és a mérleg serpenyője majd­nem súlytalanul szökken a magasba. A padeji tömegeket fel kell ébreszteni, a padeji magyaroknak ki kell nyitni a sze­müket, hogy »látva lássanak«. (g. I.) Az olasz szocialisták vezérének, Pietro Néninek a leánya Babel Viktó­­ria az egyik német internálótáborban meghalt. Férje a francia ellenállási mozgalom egyik vezetője volt, akit a németek 1942-ben kivégeztek. , 1 mmtfm # _____ WIMWSRG ------------ Csak a járási mezőgazdasági gép­­állom­ásokon keresztül ’elét Iraktól'» alkatrésze el igényein! Ml idsii ,traletar­iteae . &i kell A vajdasági m&iffgazdas&gl főállad­fé­ldalos közlése! A 'vajdasági Mezőgazdasági , gépállo­más igazgatósága közli:' 1.­­ Eddig az volt­­a gyakorlat, hogy egyesek­ akár állami traktorok, akár“ magántraktorunk vagy mezőgazda­­sági gépeik ellátásáról volt szó — kü­lönböző igényléseikkel - közvettertül a mezőgazdasági­ 'gé­pállomás'ok noviszá­­dís'központi 'igazgatóságához fordultak. A" Jövőben már**egyes igénylésekre nem szolgáltatnak ki ilyen úton semmit és pedig az alábbi okokból. az Ismeretes, hogy nálunk a traktor­­alkatrészekben hiány­ van és a rendel­kezésre­ -a HC kévés men­­yiségét igaz­ságosan k­ell­­pls­ztani, hogy ajknak a gépeknek jusson ■ belőlük,­ amelyek az alkatrészhiányok miatt üzeml képtetett­­ná váltak. Márpedig az­ utóbbi időben megfigyeltük, hogy sokan igényléseik­­kel szükségleteiken felül tartal­ék-al-, kátrészesen­ is biztosi­tának Maguknak. b) Ha­­minden igénylő személyesen jőve-ei a­­szükségleteiért, a mezőgaz­dasági főállomásnak­ hatalmas szerveze­tet kellene fenntartani, ennek a szer­vezetnek nem lenne m­ás dolgai mint az ilyen irányú kívánságokat kielégíteni.. Hogy mindezt kikerüljük, az összes igényléseket , a járási ,mezőgazdasági, gépállomások útján kell benyújtani,­ hogy ilyen módon pontos­ kép alakuljon ki a járásban működő gépek szükség­leteiről. . 2. :Június­­elsejétől arra kell töreked­­ni hogy a traktorokat bevontassák a műhelyekbe tisztításra és általános ja­vításra. A traktorokat elő kell­ készí­teni a küszöböttelló munkákra. Mind­azokat, a traktorokat amelyeket a. .he­lyi javítóműhelyekben nem lehet kija­­vitani, mert pá­gy­obb havitómun­kát t­ényezhék, bé' kesl jelenteni a vajda­sági főállomásnak' Noviszádon, hö­gy­­ idejében intézkedés történjen és 'a t traktort alkalmassá tegyék az őszi vet­í­tési munkálatokra. '.' ' " V'.. .­­ 3. A traktorkezelők, akik már fov­­a­rabban tanfolyamot végeztek és gya­­­­korlatilag is közreműködtek a tavaszi­­ vetéskampányban, kötelesek új tanfo­­l­­yamokat látogatni, hogy tudásukat ki­­­ egészítsék és" tökétértesítsék. Együtt­­ kell­­dolgozniok ezenkívül a. traktor-­ paediamikusokkal, a traktorok javítása körül, hogy minél jobban megismerjék gépüket. 4. Előfordulnak olyan esetek,­­ hogy traktorkezelőiket, és­ a műhelyek munn­kása­t mindezideig nem díjazták mun­kájukért. , Figyelmeztetjük, a járási me­zőgazdasági­ gépállomások vezetőit,­­ vizsgálják ki azonnal azoknak a mun­­­­kásoknak eseteit, ,s akik még nem­­kap-­­ tak fizetést, hogy azonnal intézkedés történjék díjazásuk tekintetében. Ha az egyes vezetőknek nem áll pénz ren­delkezésükre a fizetések teljesítésére, nullássor­ak ,el fizetési jegyzéket a no- I viszádi főállomáshoz és ez­­ megfelelő­­ összeget­­bocsát rendelkezésükre. Ugyan­­­így el kell juttatni a­ főállomáshoz­­. Minden eddigi munkabér és kereset kimutatását. Turner barátja a népbíróság előtt Mitics Vlada üzletét mindenki ismerte a régi Jugoszláviában. Az újságok hasá­bos hirdetései közölték az érdeklődők­kel, hogy a knez mihailovai nagykeres­kedés mindent árul, gombostűtől a loko­­motivig.­­ Mindenki -vevőjé veit, különösen a hivatalnokfélék, mert Vlada főleg hi­telre árult, »hitelképes egyéneket« kere­sett és elve volt a nagy forgalom — kevés haszon«. Ebből a »kevés haszon«-bttt meglehetős vagyont siker­ült' összekuporgatnia. K­öz­­vetőny a háború­­előtt építkezésbe kez­dett. Hatvanmillió békedináros' költség­vetéssel tizennyolc­­ emeletes palotája épült volna a fővárosban. »Mindent a ve­vőért« — ez is Mitics jelszava volt, de a mindenen felül valami kérését ugy lát­­szik megtakarított önmagának is És amikor összeomlott a­­régi Jugoszlávia és An­tics­ vevői igen rossz életkölis­tvé­­­nyek­ közé­ jutottak, a nagykereskedő ha­mar feltalálta magát. Nem sokkal a meg­­szállás után már büszkén közölte isme­rőseivel: »jóban vagyok Turnénak, Turner a­ német parancsnokság vezér-, karának főnöke volt, a gyilkosságok, a büntető expedíciók, a táborok egyik szer­vezője. Ezzel a gyilkossal volt, »jóban« Mitics, ezt a haramiát­­kivin barátságos italozásokra, ezzel a véreskezű hóhérral koccintotta össze poharát. Ugyan mire, ugyan kinek tíz egészségére ihattak? A bar­át­kozás természetesen meghozta gyümölcseit. Mitics és fia szállítói lettek a ném­et és olasz megszálló hadseregek­nek. Mitics — írja a »­Has« —, bizonyára sokra tartotta »kereskedői tisztességét«. De vájjon van-e külön kereskedői, kato­natiszti, vagy akármilyen más tisztes­ség. Egyetlen tisztesség van csak és aki tisztességes, annak osztoznia kell népe szenvedéseiben, szeretnie kell azokat, akiket népe szélét és gyűlölnie, akik né­pének annyi szenvedést­ okoztak. Nem lehet tisztességes ember, de tisztességes kereskedő sem az, aki népe ellenségei­vel ölelkezik, koccint­gat és­­ üzleteket köt Mitics Vláda a népbíróság elé ker­ül. Kultúr krónika . Moszkvából érkezett jelentés sze­rint négyévi szünet után ismét meg­nyitották a keleti kultúra állami mú­zeumát. Ebben a múzeumban több mint 15.000 tárgy mutatja be Kauká­zus, Közép-Ázsia, Kína, Irán, India és Tibet népi kultúráját. A múzeum különösen a közel- és középkeleti ál­lamok művészi gyűjteményében gazdag. A megszálló Vörös Hadsereg szakemberei a gazdasági, élet gyors újjászervezése mellett ugyancsak nagy gondot fordítanak Berlin kultu­rális életének­, újjászervezésére. Három hét alatt, amely idő a né­met főváros megh­ódu­lása óta eltelt, igen nagy eredményeket értek el ezen a téren. A berlini­ művészek első* konferenciája után értekezletet tartottak a színészek, zeneszerzők, muzsikusok , és képzőművészek. Tíz­­ kisebb színház* már meg is ,kezdte­­ működését és tizenöt vándoregyüt­­e­­es felújította a művészi filmgraffit­­­iát. A charlottenburgi kerületben 36. mozi működik, ugyancsak rövidesen megnyitja, kapuit a jónevű német Schiller-színház. A berlini sziniházak és filmszínhá­­zak megnyitó előadásainak legtöbb vendége a Vörös Hadsereg katonája. Az első sorokban helyet foglaltak Kolesznikov ezredes gárdistái, akik a nagy harcok idején ott küzdöttek az Alexander-Platz és a Frankfur­­ter-Allee barrikádjain. ★ Mos­­kvából jelentik: Tizenegy kivá­ló szovjet filmrendező elkészítette a­­ „Becs“ című történelmi filmet. A film­­ bemutatja az osztrák főváros felszaba­­­­dításáért folytatott nagy harcokat és­­ azt a hatalmas lelkesedést amellyel­­ Bécs népe fogadta a bevonuló Vörös Hadsereget.­­Ugyancsak bemutatja a­­ film a szabad Ausztria kormányának­­ első ülését és azokat a történelmi akt I­tusokat, amelyek a felszabadulás nap­­j­­aiban lejátszódtak. A nagyszabású történelmi film a legnagyobb harcok­­ idején készült és a felvételek során az egyik rendező életét vesztette. 3. :Ma! Elfoglakt egy mm. vérárut A szegedi, Délmagyarország írja: Budapesten letartóztatták és a szegedi­ államrendőrség­­ politikai osztálya Sze­gedre hozatta dr. Paraszkay Gyulát,­­a szegedi törvényszék volt minőkét. Ismét Szegeden van az a Paraszkay Gyula, a­kinek elnöklete uta,itt a szegedi törvényszék mint sfálátiánsi bir.5ság''1941 ■szeptmibé! M-ikéb'láfrai' stélid" (Tájsín tírözdatla Ti éveíri' sZertr kormnunista lányé és 14­ éves fegyházbifitetést sza­­b­o­tt lei ílz­éves­­buri/tuö.félre. bztankov N­a.táljára. Börtük­ben van az az ember, akinek vél­em­én­ye­ szerint egy néjizet kirakat ízvefiveinek betiíráse statáriálb biróság­ elé tartozik és aki sa­ját­­személyét, tartotta a l­egig legfelelőbbn­ek ennek a bíróságnak élére, mivel »elrettentő példát, kell sta­tuálni’ Mindazok felé, akik a németek ellen fe­­lépni mertek. - y-A­. nép­i hánjságát­ak 5 tétel­ét várja dr. Paraszkay Gyula, akinek a halálos íté­let gondolata írta bizonyára félelmete­sebbnek­­tűnik, mint­ akkor, amikor Gaj­­sin­­­Giozdan­a felett ítélkezett. „1 filf mim mentanultfilf, mi mmi Mám um*" - Hat’’esztendei szünet­e után -ismét meg­kezdte működését a prágai­­Szovjetbará­­tok társasága. Az­­ünnepélyes­ első nagy­gyűlést a »Szi­tetana-teremben« tartot­ták. A nagygyűlés elnökségébe­n, Szovjet­­unnió­­nagykövetét, Zorint, Nejedli közok­tatásügyi minisztert, Han­a Gregorová írónőt és másokat választották. Az első ukrajnai front zenekara a szovjet és csehszlovák himnuszokat internálta, majd óriási lelkesedés mellett díszelnökfil­vál látották Sztálint, Bénest, Ka­nínt, Molotovot. Konyev és Malinovszki m­ar­­sa­lokat. Nejedli miniszter, hosszabb beszédében többek között a következőket mondotta: —­ Ha valaki Európában becsülettel tartotta meg adott szavát — az a Szov­jetunió volt. A háború alatt megtanultuk, mit jelent a barátság a Szovjet Szövet­séggel és hogy mit jelent Sztálin szava. Emlékünnepély Bud­apesten Bales? Zsüll­szify- tiszteletérs Budapestről teremik. A budapesti or­­szágház előtt nagyszabású emlékünne­pélyt rendeztek , a napokban Bajcsy-Zsi­linszky Endre neves antifasiszta politi­kus tiszteletébe, akit­ Szálasi bandái az egyik v fn,tiszta táborban meggyilkoltak. Bajcsy-Csik­iiszky Endre mint isme­retes —? fetlapozottan ellenezte." Magyar­­ország háborúját a Szovjetunió­val és követelte... hogy a Magyar csapatokat vonják,. vissza a szovjet területekről. A magyar­ fasiszták­­ ezért állandóan támad­­­t­ák ...és végül kötél általi halálra ítélték. Az em­lékünnepélyert, többek között résztvett a magyar kormány elnöke, Bál­­noki Miklós Béla, a kormány többi tag­ját a szövetséges katonai ellenőrző bi­zottság nevében Puskin, valamint a ma­gyar demokrata pártok és antifasiszta szervezetek képviselői. • Felivás az alkotóművészekhez Olvasóközönségünk milliói, az iskolás gyermekek és az iskolák ifjúsága vár­ják a műveket, amelyek a népfelsza­­badít­ó harcok szenvedéssel teli és mégis dicsőséges napjait, valamint az ország újjáépítésének legszebb csele­kedeteit örökítik meg. A vajdasági Fő­bizottság közművelődési ügyosztálya iskoláink részére készítendő olvasó­könyvek összeállításában közreműkö­désre hívja fel az írókat, irodalmáro­kat, a faliújságok, folyóiratok és újsá­­gok szerkesztőit, és a festőművészeket. Az olvasókönyveknek a klasszikus és modern írók­ művein kívül a gyerme­keink által a felkelés napjaiban meg­élt és átélt eseményeket kifejező mű­vészi termékeket is tartalmazniok kell, valamint azon élmények kifejezését is, amik most keletkeznek az ország ki­építésének napjaiban. Ezért az irodalmárok, írók szer­kesztők és fényképészek juttassák el a pályázatra kisebb elbeszéléseiket,­­ver­seiket, műveiket, képeiket és képregé­nyeiket. Az erre a célra összeállított bizottság által kiválasztott minden mű­vét megjutalmaznak. Minden munkát, kézzel vagy géppel írva , előbb és er­re a címre kell küldeni: GNÖOV, No­­viszád­, közművelődés ügyosztály.

Next

/
Thumbnails
Contents