Szabad Vajdaság, 1945. augusztus (2. évfolyam, 175-200. szám)

1945-08-01 / 175. szám

/ 1945 au­grtisszu­s 1 Szabálytalanságok a textil kíulatások körül Szuboticán­­ néph­atóságok szigorú vizsgáiótól indítottak Szuboticáról jelentik: Szubotica városa az utóbbi napokban nagyobb mennyiségű többféle textilanyagot kapott a kerületi­­népbizottság útján. A kereskedők a nép­­hatóságok utalványai alapján megkezd­ték a textilanyag szétosztását, csakha­mar kiderült azonban, hogy az utalvá­nyok körül szabálytalanságok merültek fel, úgy hogy a textilanyagok kiszolgál­tatását beszüntették és­ repülőbizottságot küldtek ki, amely a helyszínen a keres­kedőknél megállapított vizsgálat alapján meg is állapította ezeket a szabálytalan­ságokat. Mindenekelőtt megállapították hogy igen sokan, akik utalványt kaptak­, egy­szerűen kijavították azt nagyobb meny­­nyiségre. Sokan, akik érthetetlen módon a szükséges nyomtatványokhoz jutottak, kiállították a kiutalást és ráhamisították a kiutalásra az illetékes referens nevét. Egyes körzetekben a referensek túllép­ték a körzetük számára biztosított meny­­nyiséget és ezzel felborították az egész kiosztási rendszert. Sok helyen nem a referens, hanem a körzeti bizottság el­nöke, vagy alelnöke írták a kiutalást. A legsúlyosabb volt a szabálytalanság Györgyénben, ahol az ottani referens a megengedettnél nagyobb mennyiségű áru­ra adott kiutalást egyeseknek. A kiküldött bizottság mindenütt jegy­zőkönyvet vett fel a szabálytalanságok­ról és átadja az ügyet az illetékes ható­ságoknak. Három is fill­­érrü­l Csiifapestnél a Dunán Budapestről jelentik. A helytelenül cö- U -­hídnak nevezett, valóságban pillére­ken nyugvó Duna-híd január közepére, esetleg december végiére elkészül — je­lentette ki Gerő Ernő magyar kereske­delmi miniszter. Az Erzsébet-híd és Lánc­híd bontási munkálatai folynak. A Pe­­tőfi-téren pontonhíd készül, ez előrelát­hatólag szeptember végén forgalomba ke­rül. A dunaföldvári hidat Budapesten ál­lítják fel, a Műegyetem déli végénél. Budapesten tehát három híd épül, a cölöphíd, a Petőfi-téri hajóhíd és a Mű­egyetemnél az eddigi dunaföldvári híd, amelyet átszállítanak Budapestre és ott állítják fel. román szakszervezeti feli­dél m­éig Moszkvában Moszkvából jelentik. Július 27-ikén összeült — mint a TASS iroda jelenti­­— a szovjet szakmai szervezeteinek szö­vetsége. Az ülésen vendégként megje­lentek a román általános munkásföde­­ráció delegátusai. Sztojka Zsiva a ro­mán küldöttség elnöke átadta a román munkásosztály üdvözletét a hősi szov­jet népnek, a Vörös hadseregnek és Sztá­lin generalisszimusznak. A román fel­. Szólaló kiemelte, hogy az általános ro­mán munkásföderációnak 1.100.000 tag­ja van és ezek nevében köszönetet mon­dott a szives, baráti fogadtatásért, amelyben a román munkásság képvise­lőit részesítették. Méltatta a szovjet szindikátusok hősi munkateljesítményét, és nagy szerepét a termelésben vala­mint a munkásosztály, anyagi és erköl­csi előmenetelében. A szovjet szakszervezetek szövetsége nevében Fortunini a fémipari munkások szervezetének elnöke és Vaszilyev köz­ponti vezető üdvözölték a román mun­kásság képviselőit. A noviszádi kerület Eizséges Frontjának konferenciái. Csütörtökön, augusztus másodikán, a noviszádi Kulturdómban rendezi kerüle­ti konferenciáját az Egységes Népfront. Ezen a konferencián választják meg az Egységes Front beográdi országos kongresszusára a kiküldötteket. A konferencia reggel 8 órakor kez­dődik. SZABAD VAJDASÁG A vajdasági magyarság i bizalma az új demokratikus Szerbiához (Folytatás a második oldalról) Ezután Kék Zsigmond, a Szabad Vaj­daság főszerkesztője szólalt fel s beszé­dében kiemelte Vajdaság népi küldöttei nagygyűlésének történelmi jelentőségét. »Vajdaság népeinek első igazi népképvi­selete ez, amely először ad hangot Vaj­daság népei igazi akaratának. Vajdaság népei eddig a történelem játékai voltak, de most megmutatják, hogy ha a nép egységes, akkor történelmet alkot. Ilyen történelmet alkotó erőt képvisel egysé­gében Vajdaság, mai igazi népképvise­lete. Tört­énele­m­alkotó Vajdaság népei­dnek az az elhatározott szándéka, hogy az egység és testvériség alapján építi ki Vajdaság jövőjét. Határtalan bizalommal van Vajdaság minden népe és mi magyarok is az új demokratikus és föderatív Jugoszlávia iránt, hiszen ma hazánk a Szovjetszö­­vetség után Európa legdemokratikusabb állama. Jugoszlávia ma nem egyeduralmi erőszakos egysége elnyomott népeknek, hanem szabad népekből fölépült testvéri áll­amközösség, amely minden népének szabadságot és jogokat nyújt és ezért minden népe erősíti egységét. De nem­csak az új Jugoszlávia iránt, hanem minden tagállama, minden föderális egy­sége iránt bizalmat és ragaszkodást nyilvánítunk, legelsősorban pedig a de­mokratikus Szerbia iránt, amely a nép­­fölszabadító harcban legtöbbet áldozott és ma is fáradhatatlanul küzd azért, hogy az igazi népjogok hazájává váljon. Az új demokratikus­­ Szerbia szavára, amely most szabadon és testvérin hang­zik felénk, mi, Vajdaság magyarsága is a bizalom és egység szavával felelünk. Tudatában vagyunk annak, hogy csatla­kozásunkkal a szerb demokráciát erősít­­jük, mely nekünk, magyar demokraták­nak fegyvertársunk, ée ebben a csatla­kozásban nem földrajzi, közigazgatási csatlakozást látunk, hanem a magyar de­mokráciának harci csatlakozását a szerb demokráciához. Petőfi és Kossuth népe találkozik Markovics és Miletics népé­vel. Az autonóm Vajdaság magyarsága vajdasági testvérnépeivel együtt a szerb federális egységen át építi és erősiti Tito új Jugoszláviáját.« Az autonóm Vajdaság népei egységé­nek és testvériségének, az új demokra­tikus Szerbia és a federális Jugoszlávia alkotójának, Titonak éltetésével fejezte­­be beszédét Kék Zsigmond. A magyar felszólalások után Kardelisz Andrija a szlovákok nevében, azután pe­dig egy román és egy ruszin küldött be­szélt anyanyelvén, kifejezve Vajdaság minden népének egységes, akaratát a csatlakozásban Lévics Alekszandar a főbizottság elnöke javasolta a népképviselet­nek, hogy mint Vajdaság legilleté­­kesebb szerve tegyen a Jugoszláv népfelszabadulás Antifasiszta Taná­csának előterjesztést Vajdaságnak a szerb federatív egységhez való csa­tolására. A javaslatot a vajdasági népképviselet óriási lelkesedéssel tette magáévá és felállva percekig tartó tapssal fogadta el. Megválasztották az AVNOJ új vajdasági tagjait Jugoszlávia legfelső törvényhozó szer­vének az AVNOJ-nak eddig csak 7 vaj­dasági tagja volt, akik a népfelszabadí­­tó harc alatt váltak tagj­aivá. Az AVNOJ kiszélesítése szükségessé vált s ezért Vajdaság népeihez fordult, hogy vá­lasszanak még 13 tagot és küldjék be Vajdaság képviseletében a Jugoszlávia parlamentjét képező testületbe. Itt kö­zöljük azoknak nevét, akik eddig is tagjai voltak az AVNOJ-nak. AZ­ AVNOJ régi tagjai: Veszelinov Jován-Zsárkó a M­OF tartományi tit­kára, a főbizottság tagja, Jovánovics Isza, Grulovics Atyim a főbizottság al­elnöke, Grulovics Nikola a főbizottság tagja, Alargics Judita, Popovics Jován író, Davidovics Radivoj a tartományi AGITPROP tagja, Petrovics Nikola szövetségi kereskedelmi és közellátási miniszter, Krausz Herbert. Az utolsó kivételével mindannyian szerbek. Vajdaság népképviselete a következő­ket választotta meg és küldi be Vajda­ság képviselőiként Jugoszlávia legfel­ső népi testületébe: SZERBEK: Petrovics Milán dr. noviszádi tanár. Mócs Alekszandar dr. a tartományi M­DF elnöke. I­vovics Alekszandar a főbizottság el­­­­nöke . Mária HORVÁTOK: Nagy Koszta altábornagy a III. had­sereg parancsnoka. Rajics Blaskó címzetes püspök, Szu­botica. Jaramazovics Láscló a kerületi NOO elnöke. Maszrtics Petár golubinci lelkész Augusztinov Máta a szombori népbi­zottság tagja. MAGYAROK: Sóti Pál a főbizottság tagja. Varga­ István a jugoszláv hadsereg kapitánya. Kék Zsigmond a Szabad Vajdaság fő­­szerkesztője. Szabó György tanár, Petrovgrád Oláh Sándor Vrsacról. Szlovák: Kardelisz Andrija. Ruszin: Pastovnicki Jevrem. Román: Lupsics Coriolan. A régi tagok száma 9, új tag 17, ösz­­szesen tehát 26-an kerültek a Vajda­ságból az AVNOJ-ba. A nagygyűlés sokáig lelkesen ünne­pelte az AVNOJ új vajdasági tagjait. A napi tárgysorozat utolsó pontja a vajdasági Főbizottság megválasztása ré­vén, az elnök bezárta az ülést, felszó­lítva a kerületi kiküldötteket a szava­zásra. A vajdasági Főbizottság megvá­lasztásáról holnapi számunkban adunk 3. olda? CitSríSzörszáfe a fasiszta retácié európai erődítménye A Tanjug jelenti Parisból, hogy az is­mert hetilap, az »Action« legutóbbi szá­mában hosszú cikkben foglalkozik a gö­rögországi eseményekkel. A cikk java­solja, hogy a potsdami konferencián tü­zetesen tanulmányozzák át a görög kér­dést. ».Görögország — Írja az »Action« ■, ahogy­­Franco Spanyolországa, vagy Sa­lazar Portugáliája, a fasiszta reakció erődítménye Európában.« A cikk foglal­kozik a lemondott külügyminiszter sze­mélyével, aki Sam­franeis­kóban megfi­gyelte az Egyesült Államok kedvezőtlen hangulatát a görög kormánnyal szemben. A külügyminiszter elhatározásához hoz­zájárult az is, hogy az amerikai szak­­szervezetek táviratot küldtek Potsdamba, melyben élesen elítélik a Görögország­ban uralomra jutott királypárti-fasiszta rendszert. Foglalkozik a cikk,a görögországi ter­ror­isztikus cselekményekkel is és azt állítja, hogy a görög terroristák sokban túlszárnyalják az SS-legények brutalitá­sát is.­­A fosztogatások és üldözések szem­­mel láthatólag azt a célt szolgálják,­ hogy megsemmisítsék a makedón lakosságot a görög szélsőséges elemek javára« - konstatálja a cikk írója, aki foglalkozik azzal a nagyfokú nyugtalansággal is, melyet a reakciós görög politi­ka okoz a Balkánon. Megállapítja az »Action«­, hogy Jugoszlávia nagy áldozatkészséget tanú­sít akkor, amikor sokezer görög mene­kültet részesít védelemben és ellátásban. A cikkíró megkérdezi, hogy mi oka van Churchillnek arra, hogy egy ilyen tűz­fészket tartson fenn Európa egyik na­gyon érzékeny részében és reméli, hogy a potsdami konferencia elintézi ezt a problémát is és Görögországban rövide­sen olyan rendszer váltja fel az eddigit, amely véglegesen eltünteti a­­fasizmust. „A fasiszta hiéna hang a m­anütt lét felismerhető“ Moszkvából jelentik. A Komszomolsz­­kaja Pravda a német kérdéssel foglal­kozva, többek között azt írja, hogy a po­litikai furcsaságok legedzettebb gyűjtői is elképedhetnek azon, hogy az angol hírszolgálat közleményei között egyálta­lában megjelenhetett az a beszélgetés, amely Göringnek, ennek a pribéknek nő­vérével folyt le. Ilyesmit még a nácik legmakacsabb védelmezői sem­­mernének megtenni. A fasiszta hiéna, amely még nemrég teleordította a világot undok üvöltésével, egyre újabb álarcot rak ma­gára és átfesti cégét. Céljai azonban ugyanazok maradnak. A fasiszta hiéna hangja máshol is jól felismerhető. Gö­rögországban a fasizmus a géppuska kattogásában szólal meg. Belgiumban azoknak szavában árulja el magát, akik a gyűlölt királyt a nép nyakára igyekez­nek visszajuttatni. Magyarországon új tankönyvek ké­szülnek szeptemberre. Az új tanévben már csak ezekből az új könyvekből sza­bad tanítani. ★ Ezer lovat osztanak ki Magyarorszá­gon azon gazdálkodók között, akik most jutottak földhöz. A lovakat a Vö­rös hadsereg saját lóállományából bo­­csátotta rendelkezésre. + Laval volt francia miniszterelnök a Reuter iroda közlése szerint szabadon­­bocsátását kérelmezte a spanyol ható­­ságoktól. ★ A patrasi rendőrfőnök, a kormányzó és a belügyminiszter engedélyével be­tiltotta a kommunista filmek bemutatá­sát. Ugyanakkor 300 film tont, Görögor­szágban, amelyet még a fasiszta Né­metországból hoztak be Görögországba. Itr Franciaország és Olaszország között helyreállt a vasúti forgalom. Az első vo­natjárat Dieppe és Milánó között meg­indult. Olaszország és Ausztria között is, Tarvison át, helyreállították a vasgfji vonalat . .. . __

Next

/
Thumbnails
Contents