Magyar Szó, 1947. július (4. évfolyam, 163-187. szám)

1947-07-01 / 163. szám

A külügyminiszterek párisi értekezlete A szovjet kormány álláspontja, hogy a gazdasági segély kérdésében a szövetséges országok szükségleteit kell elsősorban tekintetbe venni Hétfőn délután négy órakor újból összeültek Pakisban a külügymi­­niszterek, hogy folytassák tanács­kozásaikat. Vasárnap nem tartot­tak ülést és ezt az időt a delegáció az eddig szerzett értesülések tanul­mányozására használta fel. A hét­fői tanácskozások, mint eddig is szigorúan zárt ajtók mögött foly­tak, amit a külügyminiszterek Be­­vin kezdeményezésére határoztak el. A Tanjug párisi tudósítója meg­jegyzi, hogy­­általában remélik, a további tanácskozásokról már kö­zelebbi felvilágosításokat nyújtanak a sajtónak. Mindenesetre minden jel arra vall, hogy az angol, és fran­cia miniszterek szorgalmazzák a tanácskozások minél gyorsabb le­zárását még mielőtt az alapvető kérdéseket érdemében megvitatnák. Úgy tudják, hogy Clayton ameri­kai külügyi államtitkár úgy hatá­rozott, egyáltalán nem látogat el Párisba, mert az amerikai hivatalos körök ezzel is hangsúlyozni kíván­­ják távolmaradásukat a párisi meg­készülésekről. A tanácskozásokról Pierre Cour­­tade, az Humanité szerkesztője megjegyzi, hogy míg »az európaiak nagyon titkolódzók, az amerikaiak egyáltalán nem titkolják állás­pontjukat«. Rámutat arra, hogy az eddig elhangzott kijelentések ren­geteg ellentétet tartalmaznak min­denesetre azonban az első és leg­­fontosabb feladat az lesz, megálla­­pítani az európai helyreállítás esz­közeinek és szükségleteinek mérle­gét. Ennélfogva elkerülhetetlenül fel kel vetni a német jóvátétel kér­dését és beszélni kell azoknak az európai országoknak a független­ségéről, amelyek már kapnak se­­gélyt az Egyesült Államoktól. Ez egyike a legkényesebb, de egyben a legfontosabb kérdéseknek is a külügyminiszterek értekezletén. Douglas londoni amerikai nagykö­­vet a többi között kijelentette, hogy véleménye szerint Európa új­jáépítése elválaszthatatlanul össze­függ a politikai stabilitással. »Vájjon az amerikai beavatko­zással Görögországban teremtett helyzet stabilitásnak nevezhető-e« — veti fel a kérdést Courtade. Hoz­záfűzi, hogy az ilyen homályos ki­­jelenté-sek csak arra valók: felbiz­­ta­ssa a dollár fanatikus híveit Euró­pában mivel ezek egyedül Ameri­kától várnak segítséget Németország kérdése A Tanjug értesülései szerint a párisi politikai körökben kiemelik, hogy a megbeszéléseken elkerülhe­tetlenig felvetődik a német ipar kérd­se és ez nagyon kényes hely­zetet teremt Bidault számára. A francia kormány képviselői szívesen látnák, ha a megbeszélések kereté­ben csupán az idei vagy jövő évi német ipari termelés méreteiről vol­na szó és nem hatolnának a német ipari fejlődés problémáiba. A fran­­cia dolgozó tömegek elégedetlenek Bidault-tal és az egész francia kor­mánnyal, mert látják, hogy ez a kormány angol és amerikai vona­lon haladva kész hozzájárulni a né­met ipar amerikai gyarmatosításá­hoz, ha ennek ellenében amerikai segítséghez juthat. Tudvalevő, Ra­­madh­­r kormányát csak az amerikai segély mentheti meg a bukástól. A SZOVJET ÁLLÁSPONT A TASS jelenti. A Monde és Aube című lapok részletesen ismer­tették a francia kormány álláspont­ját a háromhatalmi külügyminisz­teri tanácskozásokat illetőleg. Isme­retes, hogy az angol kormány ál­láspontja nagyjából azonos a fran­­cia állásponttal. A TASS kifejti, a szovjet álláspontot, amely nagy­jából a következő: Ismeretes,hogy a tanácskozásokra Marshall amerikai külügyminiszter­nek a harvardi egyetemen elmon­dott Beszédével kapcsolatban került sor. Rámutatott a háború súlyos következményeire, a nagy emberhi­ányra és arra, hogy nem termelnek elegendő árut, hiány érezhető az élelmiszerben nyersanyagban sűtő és hajtóanyagban, valamint a gépi fel­szerelésben. Az egyes országok szükségletei messze túlhaladják fi­zetőképességeiket és az Egyesült Államoknak kell mindent elkövetni­ük, hogy elősegítsék a normális vi­szonyok kialakulását Európában. Az európai országosak maguknak kell megállapítaniuk szükségletei­ket és mindenekelőtt egymás között kell megegyezésre jutniuk. Az Egye­sült Államok szerepe az európai program kidolgozásának és további fenntartásánál, baráti segítésében rejlik, de csak akkor, ha ez az Egyesült Államokra előnyös. Nyil­vánvaló, hogy az európai országok gazdasági helyreállítása és további fejlődése sokkal könnyebbé válna, ha az Egyesült Államok gazdasági segítséget nyújtanának. Amerika termelési lehetőségei nem csökken­tek a háború alatt, sőt lényegesen megnövekedtek. Amerikának érde­kében áll, hogy kihitelezési lehető­ségeit felhasználja külföldi piacai­nak kiterjesztésére. Ezért foglalt a szovjet kormány pozitív álláspontot a tervvel szemben, habár a Szovjet Szövetségben a tervszerű szocialis­ta gazdálkodás mellett nem kerül­het sor olyan válságokra és gazda­sági megrázkódtatásokra, amilye­nekről Marshall beszélt. Nyilvánvaló, hogy a párisi tanács­kozások csak akkor lehetnek célra­­vezetőek, ha helyesen határozzák meg a feladatokat és munkamód­szereket. A szovjet delegáció komo­lyan kétségbe vonja, hogy az angol és francia javaslatok célravezetőek. Más meghatározni az európai or­szágok gazdasági szükségleteit és hiteligényeit úgy hogy az egyes or­szágok maguk tegyenek előterjesz­tést. Ez elfogadható és hasznos az európai országoknak. De egészen más, ha a tanácskozások nem hoz­hatnak kielégítő eredményeket. Min­den országnak van valami gazdasá­gi terve. Köztudomású, hogy a szovjet nép már több ötéves tervet megvalósított és sikeresen valósít­ja meg az első háború utáni ötéves tervet is. Eddig az volt az álláspont, hogy minden nép maga határozza meg, hogyan biztosíthatja legjob­ban gazdaságának helyreállítását és fejlődését. A szovjet kormány nem szándékozik bírálatot monda­ni arról, vájjon Monet terve jó-e Franciaország számára. Ez a fran­cia nép ügye és ugyanez áll a töb­bi európai országokra, így tekinte­nek az ügyre a Szovjet Szövetség­ben, amely már többször szívós el­lenállást tanúsított minden beavat­kozással szemben más országok bel­­ügyeib­e. Nyilvánvalónak tartja, hogy a belső gazdasági kérdések csak az illető országra tartoznak és -----------------------------------------.......................................... — ---■■■■---------------------­m­ás országoknak nem kell beavat­kozniuk azokba. Ha ez az álláspont helyes — és valóban helyes , akkor nem fo­gadhatják el tárgyalási és együtt­működési alapnak, hogy a külügy­miniszterek értekezletén általános gazdasági programot dolgozzanak ki az európai országok számára, mert ez elkerülhetetlenül egyes or­szágok beavatkozására vezetne más országok belügyeibe. A konferencia feladata, hogy meghatározza milyen amerikai se­gítségre van szüksége az egyes or­szágoknak. Szükségleteiket az or­szágok maguk határozzák meg és azokat közösen vitatják me. A tanács­kozások feladata tehát az, hogy ezen a téren együttműködést teremtsen az érdekelt országok között az amerikai gazdasági segítség meg­szerzéséhez és azért, hogy ezt a segítséget valóban meg is kapják. Ez nem könnyű feladat, de ha a konferencia megoldja ezt, akkor ezzel fontos lépés történik az eu­rópai országok együttműködése, to­vábbá egyes európai országoknak az Egyesült Államokkal való együtt­működése felé. Mely országnak kell együttmű­ködniük ebben az ügyben? Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy kik a szövetségesek, melyek a volt ellenségek, vagy semleges államok. Éppen ezért az ügy nemcsak a há­rom országnak az ügye, amelynek képviselői most összeültek tanács­kozásra. Más európai országokat is be kell vonni és ennél figyelembe kell venni elsősorban a német meg­szállás által lerombolt országok helyzetét, mivel ezek tették a leg­többet a szövetségesek győzelmé­ért A volt ellenséges államokat a reájuk vonatkozó kérdések megvi­tatására kell meghívni Németor­szág ügye pedig különálló, mert a német kérdésben még nem egyez­tek meg a Külügyminiszteri Ta­nácsba­ i é­s p­rinc’pmn megvitatá­sára elsősorban a Kü­lügyminiszteri Tanács hivatott. A munkamódszerek tekintetében a szovjet delegáció álláspontja, hogy megfelelő bizottságokat kell alakítani más európai országok be­vonásával, elsősorban a legjobban érdekelt szövetséges országokkal. 2 Magyar Sió A demokratikus Magyarország készül a választásokra A Tanjug jelenti Budapestről: A Kisgazdapárt kezdeményezésére va­sárnap Debrecenben megrendezték „Az új kenyér’’ ünnepségét. Ezen részt vett Tildy Zoltán köztársasági elnök, Szviridev altábornagy, a ma­gyarországi szövetséges ellenőrző bi­zottság főnöke, Dinnyés Lajos mi­niszterelnök, Ortutay­ Mihályit és Dobi kisgazdapárti miniszterek, a m­agyarorországi diplomáciai képvise­lők köztük Mruzovics Karlo jugo­szláv követ, továbbá a koalíciós pártok vezetőinek képviselői. Tildy Zoltán köztársasági elnök kiemelte, a munka jelentőségét a n­ép jólétének megteremtésében. Ez­után Dinnyés Lajos miniszterelnök szólalt fel és az új választások ki­írásának szükségességét hangsú­lyozta. Bejelentette, hogy a Kisgaz­dapárt külön jelölőlistával lép fel a választásokon, de a nemzeti füg­getlenségi front pártjai arra törek­szenek, hogy kikerüljék az egymás közötti választási harcot, mert ez káros volna az országra. Nem lesz­nek közös jelölőlisták, de a front pártjai együttesen harcolnak a reak­ció ellen. Új választási törvényt kell hozni, amely nem ad szavazati jo­got a kitelepítésre váró németeknek és kevesebb képviselőt irányoz elő. A választásokon azok a politikai pártok vehetnek részt, amelyek megfelelnek az 1945-ös választási törvénynek. Eszerint az az állítás, hogy a választásokon csak bizonyos beálltottságú pártok vehetnek részt rosszhiszemű és kiagyalt híreszte­lés. Dinnyés Lajos még azt is ki­emelte, hogy semmi szükség idegen megfigyelőket hívni a választások­ra, mert eddig is bárki szabadon ellátogathatott az országba és meg­győződhetett a nép hangulatáról A kormány a választások után is a koalíció szellemében folytatja mun­káját. Dobi István tárcanélküli mi­niszter, a Kisgazdapárt elnöke, a munkás-parasztszövetség fontossá­gát emelte ki. Rámutatott arra, hogy a munkásság és a parasztság nem áldozza fel érdekeit a banká­rok kedvéért. RÁKOSI A VÁLASZTÁSOKRÓL Baján Rákosi Mátyás miniszter­elnök helyettes mondott beszédet és a többi között kijelentette: — Ha meg akarjuk valósítani a hároméves gazdasági tehet, ki kell írnunk a választásokat és meg kell kérdeznünk a népet. Véleményünk szerint ezeken a választásokon szö­vetkeznie kell minden valóban de­mokratikus pártnak. Ide számítjuk a Kisgazdapártot, amely megszaba­dult az összeesküvőktől és helyükre igazán demokrata parasztokat és haladószellemű értelmiségieket je­löl. Néhány nap előtt felszólítottuk a testvéri Szociáldemokrata Pártot, a Nemzeti Parasztpártot és a Kis­gazdapártot, hogy közös választási programot dolgozzunk ki és a vá­lasztásokon a pártok ne egymás el­len, hanem a nép ellenségei ellen harcoljanak. Örömmel jelenthetem, hogy javaslatunk megértésre talált minden demokratikus pártnál. Re­mény van arra, hogy a néppárt vál­­vetve együttesen küzd a választáso­kon a reakció teljes letörésére. A SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT ÜLÉSE Vasárnap fejeződött be a Szociál­demokrata Párt országos bizottsá­gának két napos ülése Budapesten. Szakasits Árpád nyújtott tájékozta­­tást a belpolitikai helyzetről. A kü­szöbön álló választásokról szólva Szakasits közölte, hogy a párt kü­­lönlistával lép fel, de ezzel semmi­képpen sem kívánja gyengíteni a két munkáspárt együttműködését, hiszen együttesen harcolnak a re­­koord ellen. A külpolitikai kérdések­ről Riesz István igazságügyminisz­­ter beszélt és különösen behatóan A nagyvilág hírei SZOVJETUNIÓ Bolgár:magyar kereskedelmi szerződés • A Tanjug jelenti, hogy Rónai Sándor magyar kereskedelemügyi miniszter, aki hosszabb idő óta tár­gyalásokat folytat Moszkvában és Kosztov Trajcso bolgár miniszter­elnök-helyettes magyar-bolgár ke­reskedelmi egyezményt írtak alá Moszkvában. Az egyezmény július 9 én lép életbe és 1948 juratus 30-ig 5 millió dolláros árucsereforgalmat irányoz elő. Bulgária nyersbőrt, vas­ércet, rezet, ólmot és egyéb bánya­­termékeket szállít mezőgazdasági gépekért, villanyipari és egyéb ipa­ri termékekért. GÖRÖGORSZÁG Görög-török tárgyalások török beavatkozásra a partizánháborúba A TASS jelenti: Az Elephteria Elada című lap közli, hogy Catda­­risz és az ath­éi török nagykövet legutóbbi találkozása alkalmával a katonai együttműködésről tárgyal­tak és megvitatták annak lehetősé­­gét, hogy török csapatok beavat­­kozzanak a partizánok elleni hábo­rúba Görögország északi részében. A beavatkozás jogcíme »a török ki­­sebbség védelme a kommunisták­tól« lenne. A görög kormány fehér könyve alaptalan vádaskodás A Tanjug jelenti Newyorkból: A Biztonsági Tanács szombat esti ülé­sén folytatta a görögországi vizsgá­­lóbizottság jelentésének vitáját és Mevorad Niszin egyetemi tanár, a bolgár Népköztársaság delegátusa, felszólalásában éles szavakkal bírál­ta a vizsgálóbizottság jelentését. A jelentés gyakran hivatkozik a gö­rög kormány fehér könyvére és úgy kezeli azt mint bizonyítékot. A valóságban, ez a könyv nem egyéb alaptalan vádaskodásnál. En­nek a­ könyvnek az alapján a vizs­gálóbizottság arra a következte­tésre jut, hogy Jugoszlávia és ki­sebb mértékben Albánia és Bulgá­ria is támogatták a görög partizá­nokat, menedékhelyet nyújtottak nekik és lehetővé tették sebe­­sültjeik ápolását. A bolgár dele­gátus rámutatott arra, hogy ez a segítség­nyújtás a politikai menekülteknek kijáró vendégjog alapján történt és ennek semmi kö­ze az egész más okokból dúló gö­rögországi polgárháborúhoz. , ANGLIA Terjed a bányászsztrájk A Tanjug jelenti hogy 2 lanks­­­shirei bányász­sztrájk tovább ter­jed és három további bányában leálltak a munkások. Tiltakoznak a 49 órás heti munkaidő meghosszabbítása el­len. Anglia útja A Tanjug jelenti. A Daily Wor­­ker szerkesztőségének kezdeménye­­zésére Londonban nagyszabású ér­tekezletet tartottak „Anglia útja” címen. A megbeszéléseken nagy tö­meg és több mint 650 munkáspárti szervezeti delegátus vett részt, akik összesen több mint egy millió ta­got képviselnek. Horner Arthur, a bányász-szakszervezeti szövetség tit­kar­a megnyitóbeszédében rámuta­tott arra, hogy Anglia komoly gaz­dasági válság előtt áll és ennek a konferenciának a célja megvitatni, hogy a mai angol kormány meg tud-e birkózni ezzel a válsággal és fel tudja-e javítani az angol nép életszínvonalát. Hosszasan és beha­tóan tárgyalták az angol-ameriikai viszony problémáit és különösen éles felszólalás hangzott el Bevin politikájával szemben, amely ahe­lyett, hogy szembeszállna, képviseli és érvényesíti a newyorki tőzsdene­gyed érdekeit. Közeledik a dollárválság legborúlátóbb elképzeléseket is túl­szárnyalja rossz eredményeivel. A természetes következménye ennek az lesz, hogy a dollárhitelek teljesen kimerülnek és a világ egyáltalán nem tud többé vásárolni Ameriká­ban. Súlyos és veszedelmes pangás várható. , MAGYARORSZÁG A magyar akadémia kiadja • Lenin és Sztálin műveit A MTI jelenti: Vojnovich Géza, a Magyar Tudományos Akadémia főtikára, a Független Magyarország című kisgazdapárti hetilapnak a­­dott nyilatkozatában bejelentette, hogy a hároméves gazdasági terv keretében az akadémia legfőbb fel­adata az orosz klasszikusok művei­nek magyar nyelvű kiadása Az aka­démia a szovjet—magyar kultur­­kapcsolatok kimélyítésére magyar nyelven kiadja Lenin és Sztálin mű­veit. A kormány felveti a bizalmi kérdést a Kisgazdapártban A Tanjug jelenti Budapestről. Az­zal kapcsolatban, hogy a Kisgazda­­­­párti képviselők egy része Sulyo­­kékkal szavazott és a hároméves terv törvényének sürgőssége ellen adta le szavazatát, a Kisgazdapárt politikai bizottsága úgy határozott hogy kedd délutánra ülésre hívja össze a párt parlamenti csoportját Tisztázni akarják a parlamentben történt eseményeket és rendezni a vitás kérdéseket. A Szabadság érte­­sülései szerint az ülésen Dinnyés Lajos miniszterelnök és Dobi István a Kisgazdapárt elnöke felveti a bi­zalmi kérdést és leszavaztatja a párt képviselőit, várjon bizalommal visel­tetnek-e a kormány iránt. Emigráns csoportok rágalmazó munkája Amerikában A TASS jelenti: A News Weck című folyóirat értesülései szerint a magyar, bolgár és román emigrán­sok szovjet-ellenes reakciós cso­­portokat szerveznek Washington­ban. Nagy Ferenc a megszökött volt magyar miniszterelnök, az amerikai külügyminisztériummal folytatott tárgyalások után elha­tározta, hogy az Egyesült Álla­mokban marad. A bolgár csoport élén Cement volt bolgár ellenzéki vezér áll, akit a bolgár bíróság tá­vollétében elítélt. A román cso­port vezetését Davili elcsapott washingtoni román követre és Cre­­tianu ellenzéki csoportvezérre bíz­zák. Sidney Campbell, a Reuter pénz­ügyi szakértője, cikkében rámutat arra, hogy az amerikai kereskede­lem hivatalos adatai azt tanúsítják: A dollárválság a zuhanó lavina se­bességével közeledik. Minden újabb nyilvánosságra hozott adat arról tanúskodik, hogy az Egyesült Álla­moknak az egyes országokkal ké­szített kereskedelmi elszámolása a fejtegette a Szovjet Szövetséggel­ való együttműködést, valamint a Prágával és Beográddal való jóvi­szony erősítésének szükségességét. Megemlékezett Marshall tervéről és leszögezte, hogy ezt nagyon jelentősnek tartja de csak akkor, ha megvalósítását nem kötik politikai feltételekhez. Végül Riesz bejelentette, hogy Böhm Vilmos stockholmi magyar követtel együtt kedden Prágába utazik a két or­szág együttműködésének kimélyíté­­séra. AMERIKA óriási áremelkedések A CIO — mint a Reuter jelenti — figyelmeztetést intézett az ame­rikai kongresszus gazdasági bizott­ságához, hogy ha nem történik sür­gős intézkedés, az áremelkedések olyan méreteket öltenek, hogy ka­tasztrofális összeomlást idéznek fel az amerikai gazdaságban. A Tanjug jelenti, hogy az amerikai munkás statisztikai hivatal árellenőrz­ő ada­tai szerint egy átlag amerikai munkás­család ma százszázalékkal többet fizet élelemért, 84 százalék­kal a ruházatért 81 százalékkal a bútorért, mint amibe 1939-ben ke­rült. A lakbérek 10 százalékkal emelkedtek. A Newyork Times ér­tesülései szerint a lakbéellenőrző hivatal az utóbbi időben 6.664 eset­ben lakbéremelést engedélyezett nem törődve a munkáslakók súlyos anyagi helyzetével. Népfront-munka Zenta, június hó. Martonoson az aratás ellenére sem szünetelnek az útjavítási mun­kák. E hónap folyamán 225 munkás 90 önkéntes munkanapot dolgozott az útépítésben. Ezenkívül a község földművesei is nagy segítséget nyújtanak. A napokban 188 szekér mintegy 290 köbméter földet szállí­tott az útépítéshez. Ezenkívül 46 szekér anyagot szállított Horgosra a paprikaszárító építéséhez. Ennek az értéke 6.665 dinár. A lakosok megértették az útravítás fontossá­gát. A jó út megkönnyíti a szállá­­sok és falvak lakásainak a gabona szállítását. ★ Pélmonostoron nemrégiben nagy pionír-ünnepélyt rendeztek a pél­­monostori és az oszijeki járás pio­nírjai. Délelőtt a pionírok 1800 fő­­nyi csapata zászlós felvonuláson vett részt. Délután a­ két járás pio­nírjai színdarabokat, szavalatokat mutattak be, Kopácsról 34 pionír vett részt ezen az ünnepélyen. A kopácsi pio­­nirok szorgalmukért pionir-zászlót kaptak. Bódi Mária

Next

/
Thumbnails
Contents