Magyar Szó, 1947. november (4. évfolyam, 267-292. szám)

1947-11-01 / 267. szám

IV. ÉVFOLYAM 267. SZÁM NOVISZÁD, SZOMBAT 1847. NOVEMBER 1. Ara 2 dinar Vajdaságban az őszi vetésre elő­irányzott földterületnek mintegy 65 százalékát felszántották, 49 száza­lékát pedig bevetették. A legjobb eredményt az állami birtokok érték el. Eddig 89 százalékban felszántot­tak és 55 százalékban elvetettek. Hasonló a helyzet a földmegmunká­­.16 szövetkezetekben is. A magán­­gazdaságokban azonbán már gyen­gébben halad a munka, a szántás­vetésre előirányzott földterületnek mintegy 65 százalékát felszántották. A veszélyeztetett földterületek meg­­munkálása nagyon visszamaradt, úgyhogy a szántás-vetés utólagos megszervezésé komoly gondot okoz a népbizottságoknak. A járások közül legjobb ered­ményt a kikindai járás ért el, ahol október 27-éig 88 százalék­ban felszántottak és 70 száza­lékban elvetettek. Jó eredményt ért el még a zrenya­­nini, pazovai, topolyai és becsei já­rás. A szántás-vetés a pancsevói já­rásban halad leggyengébben, ahol eddig az előirányzott földterületnek csak 20 százalékát szántották fel. Hasonló a helyzet a verseci járás­ban is. Azokban a járásokban, ahol el­végezték az igák és magántrakto­rok észszerű beosztását, az ered­mény nem maradt el. ahol viszont ezt elmulasztották, visszamaradt a szántás-vetés. A magántraktorok beosztása legjobb a kovini járásban, ahol tiz magúntraktor eddig mint­egy 700 holdat szántott fel. Egyes helységek népbizottsága, a magán­­j traktorok szántási normájának meg­állapítását nem végezte körültekin­téssel, így azok, ragaszkodva a nor­mához, lassabban végezték munká­jukat. így volt ez a szuboticai já­rásban, ahol egy-cgy traktornak 50 holdat kellett felszántania. Ez a norma nem reális, mert egy trak­torral megfelelő körülmények kö­zött száz holdat is fel lehet szánta­ni. Más helységben a magántrakto­rokról nem készítettek kimutatást, nem volt áttekintésük a traktorok üzemképességéről és igy normát sem á'lap'thattak meg Hogy a ma­ga ntraktorok észszerű beosztásával milyen eredményt lehet elérni, azt bizonyítja egyes járások szántás-ve­­fésének előrehaladása. A VETÉSI TERVEK Már egy hónapja annak, hogy a járási és helyi néptuzottságok fela­datul kapták, hogy revideálják a gazdaságok vetési tervét. Ez a re­vízió azért volt szükséges, mert a magángazdaságok és egyes helysé­gek vetési terve nagyon eltért az általános vetési tervtől. Így például a kovlnt járási nép­­bizottság idejekorán átvizsgálta a falvak vetési tervét és össze­hasonlította a járás általános tervével. Rájött, hogy 1648 holddal növelnie kell a búza vetésterületét. Azok a járások és helységek, ame­lyek idejekorán elvégezték az ősz­­-zéhasonlitást, idejekorán korrigál­hatták a hibákat. Vannak egyes járást' tr: t például a zentai já­­ráa, al> - ouza vetésterületét 3600 holddal kell növelni Itt a járási népbizottság, nem intézkedett a mulasztások pótlására. Hasonló a helyzet a zsablyai járásban is. A búza vetésterületének növelésé­vel egyes járásokban zavar állott be a vetési munkák irányításában. A népbizöttságoknak össze kellett ir­­niok azokat a földműveseket, akik­nek növelni kell a búza vetésterüle­tét. Az összeírás azért volt szüksé­-yWs­ges, mert ennek alapján igényel­hettek vetőmagot. Megtörtént az az eset, hogy egyes termelők, akik már elvetették búzájukat, újból fel­szólítást kaptak buzavetésre. Ez tér­­mészetesen megnehezítette a szán­tás-vetés normális fejlődését. A szántás-vetés utolsó szakaszá­ban a népbizottságoknak minden erejüket latba kell vetniök, hogy a vetést idejében befejezzék. Dolgozóink iijabb győzelme 62 nappal az előirányzott Idő előtt befelezte ezfvl tervet a pancsevői üveggyár Hazánk munkássága nagy lelkesedéssel dolgozik a Terv el­ső esztendejében reáháruló feladatok teljesítésén. Dolgozóink versenymunkája, munkahősiess égé már eddig is szép eredményt mutat. Nem egy gyárunk elvégezte már ezévi tervét és ezáltal az élenjáró üzemek sorába emelkedett. Ezeknek az élenjáró vál­lalatoknak száma egyre növekszik. A kikindai „Markovics Szve­­tozár-Toza" tégla- és cserépgyárak, a noviszádi „Napredák“ bú­torgyár és a „Novkábel“ fémárugyár után most a pancsevói üveggyár is kivivta a győzelmet Munkaközössége 62 nappal az előirányzott idő és 30 nappal a vállalt kötelezettség előtt tel­jesítette ezévi termelési tervét. Ezt a munkagyőzelmct a gyár dolgozóinak nagy öntudata, versenyszelleme és a normák bevezetése tette lehetővé. A pancsevói üveggyár ablak- és öntöttüveget készít. Mun­kásainak 49.24 százaléka normák alapján dolgozik. Ez a száza­lék azonban nem végleges. Az igazgatóság és az üzemi alosz­tály igyekszik minden munkafolyamatot normirozni, hogy ez­által is növelje a versenyszellemet, elősegítse a többtermelést és a minőség feljavítását. A gyár munkaközössége áprilisban az ablaküveg havi ter­melési tervét 94.73, az öntött üvegét pedig 141.56 százalékban teljesítette. Szeptemberig néhány százalékban visszaesett a ter­melés. Májusban 117.5, júniusban 94.56, augusztusban pedig 119 százalékban teljesítette az üveggyár munkaközössége havi ter­melési tervét. A termelés visszaesését júliusban a nagy hőség és az üvegöntésben használt samotanyag gyenge minősége okozta A munkások ezt a mulasztást versenymunkával igyekez­tek behozni. Ez sikerült is. Szeptemberben 57 százalékkal túl­szárnyalták termelési tervüket, október végén pedig befelezték az egész ezévi termelési tervet és áttértek jövőévi tervük meg­valósítására. A pancsevói üveggyár munkaközössége ezévi tervének be­fejezésekor a következő táviratot küldte a vajdasági szakszer­vezeti tanácsnak: »Az Egységes Szakszervezetek Tartományi Tanácsának, N oviszád Elvégezvén ezévi termelési tervünkén, 62 nappal az elő­irányzott idő és 30 nappal vállalt kötelezettségünk előtU — még nagyobb lendülettel és munkakedvvel dolgozunk ötéves tervünk megvalósításáért. Pancsevó, 1947 október 30. A pancsevói üveggyár munkaközössége.* Mexikói munkások ajándéka a pancsevói üveggyár muníaHöiSssógénen A pancsevói üveggyár munkaközössége a napokban értékes aján. ürkot JjpMt a mexikói »Vldrlo Neutral) üveggyár munkásaitól V mexÜ^T ^jfcások egy fontos műszert: optikai pirometert ajándékoz­tak a^mnevŐ) üveggyárnak. A pancsevói üzem munkásai, az üzem igazgatóságával együtt, széleskörű értekezleten vették át az ajándékot és lelkesülve fejezték ki köszönetüket a mexikói munkásoknak és Ame­rika minden haladószellemü dolgozójának. Az ajándékba kapott műszert az üvegolvasztó.kemence hőmér­sékletének ellenőrzésére használják Igen fontos műszer ez mind a ter­melés mennyisége, mind minősége szempontjából. A műszer átvétele alkalmával Szivics Zsika. a vegyiipart mun­kások szerbiai titkárságának titkára beszédet mondott a munkásság szolidaritásának nagy jelentőségéről. Beszédet a munkások nagy lel­kesedéssel fogadták és éljenezve üdvözölték a mexikói rokonüzem munkaközösségét. P. Ly. Belső megszilárdulás a lengyel politikai életben CIRANKIEWICZ MINISZTEREl.Nö K EXPOZÉJA, A MIK ÓLA JCZIKTöLi MEGSZABADULT PARASZTPÁR T TÁMOGATJA A DEMOKRATIKUS KORMÁNY POLITIKÁJÁT Varsóból jelentik: A lengyel Szejm összeült őszi ülésszakára. Napirend­jén az 1948 évi költségvetés szere­pelt és ezzel kapcsolatban Ciran­­kiewirz Juzef miniszterelnök beter­jesztette expozéját A kormány a háború előtt először terjeszti be ide­jében az uj költségvetés javaslatát. Ez a körülmény mutatja, hogy már­is eljutottak a szervezett munka megszilárdulásához. A kormány kö­vetkezetes belpolitikája és gazdasá­gi politikája nagy eredményekkel járt. A külpolitikai kérdésekről szólva Cirankiewitz leszögezte, hogy Len­gyelország a kalandor és erőszakos elemek tevékenységének meggátlá­­sára törekszik és segíti a béke konstruktiv erőinek megerősödését. Ezt a politikát követte Lengyelor­szág az Egyesült Nemzetek szerve­zetében is. A világégés egyelőre Lengyelország határaitól távol, Gö­rögországban, Palesztinában, Indo­néziában, Spanyolországban lángolt fel. De amikor a falu egyik végén tűz keletkezik, a másik végéről is sietnek eloltani, nehogy a lángok elborítsák az egész falut. A lengyel kormány szembeszáll minden törek­véssel, hogy az Egyesült Nemzetek szervezetét gyengítsék. Lengyelor­szág szilárd, demokratikus békét akar, nem akarja, hogy visszatérjen a régi Európa, amelynek politikai, társadalmi és gazdasági berendezé­se háborúra vezetett. Lengyelország egyesíti erőfeszítéseit a béke és* a szabadság védelmére a baráti orszá­gok, elsősorban a Szovjet Szövet­ség és a többi szláv államok erőfe­­szitéseiveL Ezzel Lengyelország a békét és teremtő munkát kívánó emberek millióinak kívánságát tel­jesiti. Lengyelország szükségesnek tart­ja Európa számára Amerika segít­ségét, de csak akkor, ha ez politi­kai beavatkozás nélkül történik. Szembeszáll azonban azzal az ame­rikai szándékkal, hogy Németország gazdasági és imperialista erejét fel­újítsák. Lengyelország következe­tesen folytatja harcát e szándék el­len, mert ez létérdekét is veszé­lyezteti. A miniszterelnök expozéját vita követte. Ennek során Grubecki pa­rasztpárti képviselő bejelentette, hogy teljes egészében jóváhagyja a kormány kül- és belpolitikáját és örömének adott kifejezést, hogy a parasztpártot többé nem akadályoz­za Mikolajczik jelenléte abban, hogy támogassa a kormányt kon­struktiv építő munkájában. Megbé­lyegezte Mikolajrzikot, aki kétséget kizáróan idegen hatalmak hü szol­gája volt Lengyelországban. Elitó­­lőleg nyilatkozott az egyházi sze­mélyekről is, akik, Mikojajczikhoz hasonlóan, idegen érdekek szolgá­latában, népellenes tevékenységet fejtenek ki. Jadlovszki a demokrata párt nevében nyilatkozott a kor­mányprogram mellett. Zambrovszki munkáspárti képviselő pedig a len­gyel demokratikus erők összefogá­sára és szoros együttműködésére szólított fel. A világban megint erő­södik a kalandorpolitikai szándék és ezzel minden ország haladó erőinek szembe kell szállniok — mondotta Zambrovszki.-W­Kiűzik a fasiszta szellemet a magyar országgyűlésről KÉT HÓNAPRA KITILTOTTAK AZ ÜLÉSEKRŐL SCHLACHTA MARGITOT Budapestről jelentik: Az ország­gyűlés mentelmi bizottsága sürgősen letárgyalta Schlachta Margit, a ke­resztény női tábor elnöknőjének ügyét és megtette javaslatát az or­szággyűlésnek. Az országgyűlés, a mentelmi bizottság javaslata alap­ján, Schlachta Margitot háborús uszításért és az ország belső és kül­ső politikai érdekeinek súlyos meg­sértéséért két hónapra kitiltotta a parlamenti ülésekről. KÍSÉRT A FASISZTA MÚLT A felhatalmazási vitáiban felszólalt Mateovics Ferenc, Barankovics pol­gári demokrata pártjának képvise­lője is és nagy megdöbbenést kel­tett azzal, hogy a régi horthysta csendőrök számára nyugdijat köve­telt. Azt állította hogy »a szegény régi csendőröknek elégtételt kell adni,« mert hűséges szolgái voltak a régi uralomnak és segítették a népellenes uralom fenntartását. Ezzel kapcsolatban a Szabad Nép éles támadást intéz Mateovics ellen és megállapítja, hogy beszéde sze­mérmetlen visszaélés az országgyű­lés szólásszabadságával. »Az utóbbi napokban — szögezi le' a cikk — kezd visszatérni a nemzetgyűlésbe a fasiszta múlt, kezd visszatérni a pa­rasztverés, a háborús uszítás és a csendőruralom szelleme. Legutóbb a parasztnyúzó pfeifferi ügyvéd Már uszított az országgyűlésen a demo­krácia ellen. Néhány nappal később Schlachta Margit, s keresztény női tábor vezetője lépett fel »az em.ber_ életben való jóvátételi fizetés elmé­letével« és nem riadt vissza attól sem, hogy az országgyűlésbe a há­borús uszítás és a Szovjet Szövet­ség rágalmazásának szellemét vi­gye. Most pedig a legutóbbi ülésen Mateovics Ferenc, a Barankovics. féle polgári demokrata párt képvi­selője megismételte Schlachta kihí­vását. Mateovics néhány nap előtt a munkásbiróságok ellen szavazott és ezzel 3 feketetőzsdések védelmé­re szegődött. Ma már a horthysta csendőröket védelmezi és a magyar demokrácia ellen támad. Elégtételt kíván adni nekik. Vájjon kitől kér­jenek elégtételt a csendőrök által véresre vert munkások, parasztok és értelmiségiek, akiket tönkretettek? Kitől kérjenek elégtételt a demokra­ták, akiknek alkalmuk volt mégis, merni a csendőrök állati módsze­reit?« A lap megállapítja, hogy Baran­kovics és Pfeiffer hívei tapsoltak Mateovics kihívó kijelentéséhez és ezzel kapcsolatban leszögezi: »E szavakra és erre a tapsra csak a nép adhat méltó választ Mindennek van határa, a nép türelmének is. Pfeiffer. Schlachta? Mateovics és társaik már elérkeztek ehhez a határhoz.« Vasárnap: baranyai szám Őszi vetés VaiJacánLan .65°,-Dán felszántottak ▼ ajaasagoan 49 o.f>an elvetettek

Next

/
Thumbnails
Contents