Magyar Szó, 1948. március (5. évfolyam, 52-77. szám)

1948-03-01 / 52. szám

____ A szolid szövetségi szakszervezet központi tanácsának nyilatkozata a Harsfall-tervről A SZAKSZERVEZETI VILÁGSZÖVETSÉG VITASSA MEG MUNKÁSSZEMPONTBÓL A MARSHALL -TERVET Moszkvából jelentik. Mint a saj­tó már közölte, e napokban Mosz­kvába érkezett Carey, az amerikai ipari munkások kongresszusának titkára és Roes Michael, a szervezet nemzetközi osztályának főnöke, hogy tárgyaljon a szovjet szakszer­vezeti központi tanáccsal a Mar­­shall-tervről A tárgyalások baráti légkörben folytak. A megbeszélések után a szovjet megbízottak nyilat­kozatot nyújtottak át az amerikai kiküldötteknek. A nyilatkozat a töb­bi között a következőket tartalmaz­za: A SZAKSZERVEZETI VILÁGSZÖVETSÉG ÉS A MARSHALL-TERV »Az utóbbi időben nagy reakciós sajtóhajsza folyik a Marshall-terv­­vel kapcsolatban és a nemzetközi munkásegység ellenségei arra hasz­nálják fel ezt a kérdést, hogy za­vart támasszanak a Szakszervezeti Világszövetségben. Mindenekelőtt a szovjet szakszervezeteket rágalmaz­zák. Olyasmit állítanak, hogy a szov­jet központi tanács megzavarja a Marshall-terv megvitatását, megkí­sérli eszközül felhasználni a Világ­­szövetséget és hasonlókat. Mind­ a Szovjet Szakszervezeti Tanács ha­tározottan visszautasítja, mert kö­­zönséges rágalom. Minden nemzeti szakszervezetnek teljes joga van szabadon megvitatni minden politi­kai kérdést, köztük a Marshall-ter­­vet is, ha ezt szükségesnek látja és állást foglalhat mellette vagy elle­ne. Aki hinni akar a Marshall-terv jótékony hatásában, az higgyen, ez jogában áll A Szovjet Szakszerve­zeti Tanács nem ringatja magát ilyen illúziókban. Természetesnek tartja, hogy egyik állam segítséget nyújt­son a másiknak a gazdasági helyzet feljavítására. A Marshall-terv azon­ban semmiképpen sem felel meg en­nek a feladatnak és egész más cél­jai vannak. Közvetlenül veszélyezteti a nyugateu­rópai államok szuvereni­tását és függetlenségét. Alá akarja rendelni a nyugateurópai gazdasá­got az amerikai iparmágnások ér­dekeinek. A valóságban arra irányul hogy a nyugateurópai országok iparinak, külkereskedelmének, pénz­ügyeinek és valutájának ellenőrzése az amerikai monopolok előjogává váljék. A MARSHALL-TERV NEM AZ ÚJJÁÉPÍTÉST SZOLGÁLJA Mindezzel, vagyis azzal, hogy a nyugateurópai gazdaságot az ame­rikai milliárdosok kívánságai sze­rint irányítják, a Marshall-terv nem az újjáépítést segíti elő, hanem ki­élezi a gazdasági válságot és még súlyosabbá teszi a dolgozók helyze­tét, növeli a munkanélküliek amúgy­rs nagy tömegét A Marshall-terv azonban nemcsak gazdasági, hanem stratégiai és politikai jellegű is. Az egész világ előtt ismeretes, hogy a Marshall-terv katonapolitikai tömb szervezését irányozza elő amerikai vezetéssel­­ a keleteurópai orszá­gok ellen. E célból fel akarják hasz­nálni a hadiipari tekintetben erős Ruhr-vidéket. A Marshall-terv jel­legzetessége, hogy alapja megálla­podás az amerikai pénzmágnások és a Ruhr-vidék német mágnásai kö­­zött, akik egy emberöltőn belül két­szer döntöttek az emberiséget rom­boló háborúba. Ebből következik, hogy a terv célja Nyugateurópát amerikai hídfővé alakítani. A német fasiszták példáját követve e meg­rögzött reakciósok, az amerikai ter­jeszkedők kommunista-ellenes álarc alatt lehetővé teszik a nemzeti sza­badságok elnyomásának politikáját. A SZAKSZERVEZETI VILÁGSZÖVETSÉG RENDEZZE MEG A VITÁT Ez a mi felfogásunk a Marshall­­tervről. Ami a Világszövetséget il­leti, minden ország szakszervezeté­nek önállóan kell döntenie és ezért a kérdés nem tartozik a Világszö­vetség hatáskörébe. A Szovjet Szak­szervezeti Tanács kijelenti, hogy egyetért azzal, hogy a Világszövet­ség végrehajtó szervében mielőbb megvitassák a Marshall-terv kér­déseit, de minden nemzeti szakszer­vezetnek biztosítani kell a jogot, hogy szabadon határozhat, milyen álláspontot foglal el. Ebből világo­san látszik, hogy a Marshall-terv nem ok, hogy szakadást idézzenek elő a szakszervezeti mozgalomban, amelynek pártonkívüli feladatai van­nak a munkásság megszervezésére és a munkásosztály életszínvonalá­nak emelésére. Szükségtelen teh­át az is, hogy az angol és amerikai szakszervezetek a Világszövetség megkerülésével hívjanak össze nem­zetközi szakszervezeti értekezletet, mert az ilyen eljárás káros a Világ­szövetségre és árt a munkásosz­tálynak A Szovjet Szakszervezeti Tanács helyesebbnek tartja, hogy az általános vitát a Világszövetség végrehajtó bizottságában rendezzék meg. ----------------------------------W,-------------------------------- A­szeni kormány és a jugoszláv-fen­gyel-csehszlovák­ hármas nyilatkozat és csehszlovák külügyminiszterek hármas értekezletének nyilatkozatát Németországot illetőleg. Az ameri­­kai megbízott megjegyezte, hogy a lengyel, jugoszláv és csehszlovák követek is átadták a nyilatkozatot az amerikai külügyminisztériumnak, de a külügyminisztérium mindeddig nem válaszolt a nyilatkozatra. W­ashing­ton­ból jelentik: Mac Del­­mouth, az amerikai külügyminisz­térium szóvivője sajtónyilatkozatban közölte, hogy Panyaskin washing­toni szovjet nagykövet jegyzéket nyújtott át az amerikai külügy­­minisztériumnak Ebben a jegyzék­ben a szovjet kormány kijelenti, hogy támogatja a lengyel, jugoszláv —.................................................NNO.................... .............................­ Moszkvában kinyílt a szemem — írja lemondólevelében a moszkvai amerikai nagykövetség tájékoztató hivatalának főnöke Moszkvából jelentik: Annabella Bucare, a moszkvai amerikai nagy­követség tájékoztatási hivatalának főnöke lemondott. Smith nagykövet­hez intézett lemondólevelében a többi között ezt írja: »Moszkváiban kinyílt a szemem és itteni időzésem alatt sok oldalról megismertem a szovjet életet. Nyilvánvalóvá vált előttem,­ hogy a legtöbb amerikai nem ismeri eléggé a szovjet nép életét és nem érti meg ennek a népnek a törekvéseit és eszményeit. Gyakran egyes reakciósok befolyása ------------alá kerülünk, akiknek legfőbb tö­rekvése egyenetlenséget és gyűlöle­tet szítani az amerikai és a szovjet nép között. Most azonban alkalmam nyílott megérteni ezt az országot és ezt a nagyszerű népet, amely minden erejével azon fáradozik, hogy a világot kellemesebbé tegye a benne élő emberek számára. Le­mondok tehát állásomról, mert te­vékenységem nem áll összhangban felfogásommal, de továbbra is Orosz­országban maradok«. " A brit külügyi szóviv visszaasta a Magyarországról szóló rágalmakat A népi demokráciák ellen folyta­­tot nyílt rágalorahadjárata során a brit külügyminisztérium szóvivői a sajtóértekezleteken több ízben olyan nyilatkozatokat adnak, amelyek va­lótlan és minden alapot nélkülöző értesülésekre támaszkodnak, így például a legutóbbi sajtóértekezleten a hivatalos szóvivő a magyarországi »demokraták« állítólagos üldözésé­ről számolt be. Amikor azonban a sajtó képviselői részletes értesülé­seket és magyarázatot kértek, a szóvivő kijelentette, hogy pillanat­nyilag nem áll módjában felvilágo­sítást adni, mert a szükséges adatok nem állnak rendelkezésére, de meg­ígérte, hogy legközelebb­­ szolgál majd ezekkel. A következő értekez­­leten az újságírók megismételték kérésüket, de a szóvivő kénytelen volt beismerni, hogy »lehetséges, hogy kissé túlzásba esett«, majd a továbbiak során teljesen megcáfolta saját szavait, és kijelentette, hogy minden kijelentését visszavonja. ----------------------------------- -............... Néhány sorban ... Az olasz Savonnában 24 órás ál­talános sztrájkot indítottak, tünte­tésként a város 12.000 munkanélkü­lijének nyomorúságos helyzete mi­att. ★ A francia gyarmati hatóságok Ma­dagaszkárban »felkelés támogatása« miatt 10 benszülöttet halálra, továb­bi 52-öt pedig kényszermunkára, sú­­lyos börtönbüntetésre és várfogság­ra ítéltek. Düsseldorf környékén, Németor­szág amerikai megszállási övezeté­ben, a munkásság 24 órás sztrájkot indított, tiltakozásul a rossz ellátási és élelmiszerelosztási rendszer ellen. A francia képviselőházban Fajon kommunista képviselő leleplezte a francia kormány reakciós külpoli­tikáját, amely gazdasági okokra hi­vatkozva nyíltan segíti Franco ter­rorját, de ugyanakkor mindent­ el­követ, hogy lehetetlenné tegye Fran­ciaország együttműködését az igazi demokratikus országokkal. ★ Nikolaj Kravcov szovjet egyetemi tanár Moszkvában előadást tartott a mai Jugoszlávia irodalmáról. * Leningrádba a balkáni országok, Lengyelország és Csehszlovákia e­­gyetemi ifjúságának újabb csoport­ja érkezett, hogy a Burdenko nevét viselő orvostani intézetben tanulmá­nyokat folytasson. ★ Az új csehszlovák kormány be­mutatkozó látogatást tett Benes köztársasági elnöknél és letette az esküt ★ ATHÉNBÓL jelenti a News Chro­nicle, hogy az amerikai légierők te­vékenyen részt vesznek a görögor­szági harcokban és már több alka­­lommal ejtőernyős segítséget vittek körülzárt királypárti fasiszta egy­ségeknek. ★ * /USA­­ — Lengyel-román barátság Varsóból jelentik: Be­­ ruth Bole­­szlav lengyel köztársasági elnök Modzelevszki külügyminiszter tár­saságában fogadta a dr. Groza Pé­ter miniszterelnök vezetése alatt ál­ló román kormányküldöttséget. Szí­vélyesen és barátságosan elbeszél­getett a román vendégekkel. Az est folyamán dr. Groza Péter sajtónyi­latkozatban méltatta a baráti láto­gatás jelentőségét. Hozzájárulás két békeszerető nép ősz­ste együttmű­ködéséhez és a békés és demokra­tikus erők erősödéséhez a világban, hangoztatta dr. Groza Péter, hogy a román nép békét akar és a ro­mán kormány csatlakozik a prágai hármas értekezlet állásfoglalásához. Magvar» A béke • Egyre jobban kibontakozik a Bértömegek mozgalma az amerikai imperializmus terjeszkedési tervei ellen, amelyek Európa gazdasági és po­litikai leigázására irányulnak A munkásosztály és a világ haladó ele­mei meggyőződnek, hogy az amerikai imperialisták és angol társaik politikája a népek leigázására és új háború kirobbantására vezet — olvassuk a »Szilárd békéért és népi demokráciáért« legutóbbi február 15.-i számában. A lap anyaga ezt a növekvő mozgalmat mutatja be, a demokra­tikus népi erők megszilárdulását és harcát a világhódító törekvések ellen. A kommunista pártok tájékoztató értekezletének nyilatkozata új fejezetet nyitott meg a haladó erők harcában. Az események min­denben igazolták az értekezlet helyzet­elemzését és a leszűrt követ­keztetéseket. Az amerikai imperializmus egyre követelőbb fellépése önvédelmi harcba kényszeríti a szabadságukat és függetlenségüket féltő népeket. A harc sikere megköveteli az egységes fellépést, a népi erők minél tömörebb egységét és a megalkuvó és áruló elemek elleni kímé­letlen harcot. Ennek a szempontnak érvényesülését jelenti az egy­séges munkáspártok kialakulása Keleteurópa országaiban, a jobboldali szociáldemokraták leálcázása és kiközösítése a munkásmozgalomból. Mi az oka annak, hogy a tőkés rendszer még tartja magát? — kérdezi Judit a »Kommunista Kiáltvány« századik évfordulójáról írt cikkében. A polgári államgépezet. És fő oka, hogy ez az elnyomó és kizsákmányoló gépezet még meg­van, a munkásosztály egységének hi­ánya. »Ha a munkásosztály egységes lenne, a polgári állam megsem­misült volna az egész világon és a tőkés rendszert felváltotta volna a szocializmus«. Éppen ezért az álmunkás­pártok és szocialista dema­gógiával takaródzó áruló jobboldali vezetők, akik megakadályozták a munkásosztály egységét a főbűnösök, hogy a tőkés rendszer még fennáll a világ országainak többségében. Az ellenük folytatott harc egyik legfontosabb előfeltétele a tőkés rendszer megdöntésének. És éppen ezért fejezi ki ma is teljes időszerűséggel a dolgozó nép, a béke és demokrácia alapvető feladatát a Kiáltvány befejező monda­ta: »Világ proletárjai egyesüljetek!« A »Szilárd békéért és népi demokráciáért« még nem jelenik meg magyar nyelven. Reméljük, hogy a közeljövőben erre is sor kerül. Ad­dig is szükség lenne, hogy sajtónk kimerítően ismertesse a lapot és legalább kivonatosan adja annak legfontosabb cikkeit. ........ -*f- j“- - a ntagyar msu­án szlazsj egysége felé Jövőnk biztos és nyugodtan dobozhatunk A hu­ni­ri tárca községvetésii vitája a magyar képvise­lházban Budapestről jelentik: A külügyi miniszteri tárca költségvetési tör­vényjavaslatának tárgyalása során a magyar képviselőházban Andics Er­zsébet, a kommunista párt képvi­selője hangoztatta, hogy a demo­kratikus Magyarország külpolitiká­ja a béke megerősítésére és a szom­széd országokkal való jóviszony ki­építésére törekszik. A Jugoszlávi­ával, Romániával és a Szovjet Szö­vetséggel kötött barátsági szerző­désre vona­kozólag a következőket jelentette­­ki: — Ezek a szerződések azt jelen­tik, hogy a béke frontja erős és ha­talmas gátat emelt az imperialista törekvések ellen. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy jövőnk biztos és nyu­godtan dolgozhatunk. A költségvetési vitát Molnár Erik külügyminiszter beszédével zárták le A miniszter hangoztatta, hogy a kis népek rájöttek arra, hogy csak a Szovjet Szövetséggel való együttműködés biztosítja független­­ségüket, szabadságukat és békéjü­ket. Visszautasította azokat a kül­földi rágalmakat, miszerint a béke­szerető népek szövetsége, amelyhez Magyarország is tartozik, valami­lyen tömb lenne. Hangoztatta, hogy ez nem egy tömb hanem Európa e részén a béke biztosításét jelenti. A képviselőház ezután megszavaz­ta a külügyminisztérium költségve­tését. A MINISZTERTANÁCS ÜLÉSE A magyar kormány legutóbbi ü­­lésén elfogadták a Szovjet Szövet­séggel kötött barátsági szerződés becikkelyezéséről szóló javaslatot. A minisztertanács továbbá elfo­gadta az MSO8-as forradalom elisme­résér­ől és megörökítéséről szóló törvényjavaslatot is Az elfogadott javaslatokat a képviselőház elé ter­­jesztik Az ülésen a magyar-bolgár kultu­rális egyezmény szellemében elha­tározták bolgár egyetemi kollégium felállítását Budapesten. A kormány elfogadta a nemzeti parasztpárt bejelentését, amely sze­­rint a párt visszahívta Papp Andor pénzügyminiszteri államtitkárt. BÁN ANTAL SZAKSZERVEZET­­H­­ FONAS POLITIKÁT FOLYTATOTT Kossa István a magyar szakszer­vezetek főtitkára, a képviselőház al­­elnöke az iparügyi minisztérium költségvetési tárgyalása során fel­­szólalásában élesen támadta a mi­nisztérium volt vezetőségét kiemel­ve, hogy a jobboldali szociáldemo­krata Bán Antal, volt miniszter tu­datosan szakszervezetellenes politi­káit folytatott, ugyanakkor pedig az iparügyi mnisztérium kanui min­dig nyitva álltak a nagytőkések is reakciósok előtt. Kossa erélyesen követelte az ipar­ügyi minisztérium megtisztítását a népellenes reakciós elemektől. BUDAPESTIEK A MUNKÁSEGYSÉGET KÖVETELIK Budapest város tizedik kerületi szociáldemokrata szervezetének tag­értekezletén határozatban követel­ték, hogy Magyarországon valósít­sák meg a munkásosztály eszmei és szervezeti egységét Az értekezlet résztvevői a pártnak a jobboldali elemekről való további tisztogatását és a Kommunista Párttal való szó­­lősabb együ­ttműködés megterem­tését követelték. ---------------------­AA-------------------­ 1948. nr. 1. HAL­ÁL ÉS BÖRTÖN A SZABADSÁGHARCOSOKNAK A demokrata, haladó szellemű gö­rög polgárok üldözése tovább fo­lyik. A királypárti fasiszta rörtönt ítélő bíróságok Athénben ismét 10 hazafit halálraítéltek, mert állítólag merényletet készítettek elő egyes fasiszta vezetők ellen 11 személyt súlyos börtönre ítéltek, többeket pedig szabadságvesztésre Ugyanez a bíróság most 17 fogoly partizán fö­lött ítélkezik. Az utóbbi napokban Szalonikiben 5 partizánt, Kefalonia szigetén 11 hazafit, Tripolisban 10-et, Athénben hetet végeztek kü Pia hezdddla Darádban a balkáni népek ifjúsági tanácsa Végrehajtó Bizottságának értekezlete A balkáni népek ifjúsági tanácsá­­nak január hónapban Budapesten tartott gyűlésén elhatározták, hogy a balkáni ifjúság végrehajtó bizott­­sága legközelebb Beográdban ül össze. A határozat értelmében a végrehajtó bizottság március else­jén és másodikén megtartja közös ülését. Ezen a kiküldöttek megis­merkednek a baráti nemzetek ifjú­sági szervezetetek kérdéseivel és kicserélik tapasztalataikat A gyűlé­sen megerősítik az 19­18-ra szóló együttműködés és az egri munka­akciók segélynyújtási tervét. Végül meghatározzák a balkáni népek vf­­lósága 11. kongresszusának program­ját.

Next

/
Thumbnails
Contents