Magyar Szó, 1948. március (5. évfolyam, 52-77. szám)

1948-03-01 / 52. szám

1948. m. 1. Kilenc város maival versenyez a noviszádi Hiúság A Népi Ifjúság noviszádi bizott­sága közös gyűlést tartott. A gyű­lésen megválasztották a városi bi­zottság titkárságát, továbbá kötele­­zettséget vállaltak a májusi mun­kaversennyel kapcsolatban. Az elmúlt két hónapban elvégzett munka beszámolójából kitűnt, hogy a noviszádi ifjúsági szervezetek politikai téren jelentős sikereket értek el. Két hónap alatt 253 politikai előadást tartottak, összesen 16.000 résztvevővel. Lenin halálának 25. éves évfordulójáról 180 előadáson beszéltek. Négy ifjú­sági aktíva feldolgozta Kidrics Bo­­risznak a helyi gazdálkodásról szóló referátumát és irodalmi est kereté­ben foglalkozott Milovan Glisics író­­val. Az utóbbi két hónapban a szer­vezet jelentősen megerősödött. Négy új ifjúsági aktíva alakult Noviszádon A szervezetbe az ifjúság nagy ré­­szét bevonták. Az ifjúság kiveszi részét az írás­­tudatlanság elleni harcból. Az ifjú­ság soraiból nagyszámú írástudási tanfolyamvezető került ki. Az írás­­tudatlanság elleni harc tervét a szervezetek száz százalékban telje­­sítették. A »Györgye Zlicsics« ifjúsági kul­­turcsoport e két hónap alatt három, hónapos tervének 80 százalékát teljesítette. A gyűlés végén a bizottság tag­jainak ünnepélyesen átnyújtották az ifjúsági jelvényeket. Noviszád ifjúsága igyekszik minél jobb eredményeket elérni a munká­ban, mert kilenc más város ifjúsá­­gával versenyez. ................... .............................................................................................— 20.000 dinár értékű kender 8.000 dináros textil­ben Zenta, február hó A zentai városi mezőgazdasági ügyosztály új vetési bizottságot szervezett, hogy idejében és terv szerint elvégezze a munkát. A vá­ros határát az ellenőrzés szempont­jából 17 kerületre osztották fel. A bizottság előadója és mezőgaz­dásza már több értekezletet tartott a kerületi megbízottakkal és mező­őrökkel, beszámolt az eddigi föld­munkák eredményéről és megjelöl­te a legközelebbi feladatokat. A gazdasági ügyosztály az ipari növények vetésére 1.674 hold föld­területet irányzott elő A szerző­déskötésekkel eddig 600 holddal túl­haladták a tervet. Ez azonban nem­ jelenti azt hogy ezzel befejeztük a szerződéskötéseket, mert a kender­vetésre előirányzott 1046 hold helyett csak 51 holdra kötöttek szerző­dést. Úgyszintén gyenge érdeklődés nyilvánul meg a here vetése iránt is. Erre a célra 500 holdat irányoz­­tak elő. Burgonyát is jóval nagyobb területen termelünk az idén, mint a múlt évben. Tehát a kendertermelés fájó pont­ja Zenta város parasztságának. Az elmúlt évben a kendertermelés az aszály miatt nem volt gazdaságos, azonkívül egyes termelők még a mai napig sem kapták meg a kóró beszállítása után járó kender-anya- B°t. A kenderszerződési munkát most a szövetkezetek vették át. A sz­erke­zetek ezután biztosítják a földműveseknek a termésátadás ... után járó textilt. Herrr dau­l 20000 dinár értékű ken­­derkorú beszolgáltatása után , , 8.000 dinár­­tékű textilbént is kap a termelő. Népfront-szervezet is se­gédkezik a kenderszerződések meg­kötésében. Minden konferencián is­mertetik a kendertermelés jelentő­ségét. Ezek után remélhető, hogy a kendertermelés is végre megértésre talál a zentai parasztok között. A kender-vetőmag biztosítva van. 30 mázsa olasz kendermag áll a terme­lők rendelkezésére. A vetési tervek ismertetése után a bizottság tagjai kerületenként be­számoltak az eddig elvetett vete­­mények holdankénti mennyiségéről és a veszélyeztetett földterületek megmunkálásáról. A zentai határban a földeknek több mint 65 százaléka készen várja a vetést. A még fel­­szántatlan terület legtöbbnyire új tu­­lajdonosoké, akik most hordják a trágyát a földre és kukorica alá szántanak. A határban már legtöbb helyen elvetették a tavaszi árpát, így a XIV. kerület már 70 százalékban el­végezte ezt a munkát. Vetőmaghiány Oromparton a VI. és XI. kerület­ben mutatkozik. A többi kerület termelői el vannak látva vetőmag­gal. A JELENTÉSSZOLGÁLAT... Hogy a tavaszi vetések és föld­munkák eredményeit a gazdasági ügyosztály is nyilvántarthassa a je­lentő íveken ott szerepel minden vetemény neve, így a bizottságnak csak az elvégzett mennyiséget kell bejegyeznie. A jelentésszolgálatra az ifjúságot és a mezőőröket is bevon­ják. A vetési bizottságokon kívül a mezőgazdasági ügyosztály ellenőrző bizottságot is szervez, amely min­den második héten felméri az elve­tett földterületeket és ellenőrzi a ve­tési bizottság munkáját. Ez a bi­zottság március 14-én kezdi meg munkáját. Tizenhat munkanap alatt befejeződül a vetés Fancsevón A pancsevói népbizottság elkészí­tette a vetési kalkulációt. Az állami vetési terv fővonalakban egyezik a gazdaságok által bejelentett vetési tervvel. A különbségek inkább ad­­minisztratív jellegűek. A Pancsevó melletti Kacsarevó és Jabuka ugyan­ 18 már a járási népbizottság alá tartozik, de területeit még a városi vetési tervbe számították be. A másik eltérést a repülőtér építése okozza. A gazdaságok ezt a terü­­®tet nem jelentették be a vetési ívbe, viszont az állami vetési terv- nem még szerepel, már termelők szerződéskötésekkel mari ntwrész°et1 biztosították az a­lPmri vények vetésterületét. Csak hj . .er v®tésterülete nincs még Z érvben 1 000 hold rost­kender vetése szerepel Eddig azon. *Zerződést.négySZár holdra kötöttek , * Y.ár08 vetési terve szerint a t u k­ísre álló igaerővel és a 4 °.más segítségével 16 man- P alatt befejeződik a vetés. Az ignerőt már pontosan beosztották s a 25 hold veszélyeztetett terület megmunkálása is biztosítva van. A vetési bizottság a tél folyamán is folyamatosan dolgozott Most ál­­landóan számontartja és irányítja a vetés előkészületeit. A krumpli ve­­tőmagot kivéve a tavaszi vetéshez szükséges vetőmag biztosítva van. A népbizottság a mezőgazdasági szövetkezet segítségével és a bur­­gonyacsúcsok felvásárlásával igyek­­szik a krumpli vetőmagot is bizto­sí­tni. a mezőgazdasági szövetkezet más vidékeknek kukoricát ad cse­rébe krumplivetőmagért. A város határában lévő két föld­­megmunkáló szövetkezet már kidol­­gozta termelési,pénzügyi"tervét és a traktorállomással szerződést kötött a földek megmunkálására. Pancseván egy pontos vetési kalku­lációval a napokban megkezdik a tavaszi vetést, s minden lehetőség megvan arra, hogy a kitűzött idő előtt be is fejezzék. Mirw» Munkában az AFZ. A FEKETICSI egészségállomás a napokban 2000 vitamintablettát osz­tott ki az iskolásgyermekeknek. Az egészségállomás munkája, mióta dr. Dvorekó Lajos vezeti érezhető­en fejlődik. A község orvosa külö­nös gondot fordít az iskolásgyer­mekek egészségére. Sűrűn látogat­ja az iskolákat és ha valamelyik gyer­meken betegséget észlel, azonnal ke­zelésbe veszi. . ★ A SZUBOTICAI AFZI politikai tanfolyamát a város asszonyai nagy számban látogatják. E tanfolyamon a h­''gról T'íieszsír­erkednek hazánk ötéves tervével és szélesedik poli­tikai látókörük. Molnár J. A FEKETICSI AFZs nemrég nép­művelő előadást tartott. Dr. Már­ton Sándor a ragályos betegségek­ről beszélt, Ernyes György népta­nító pedig az új ellátási rendszert ismertette. Kár, hogy az értékes előadáson kevés résztvevő volt D. G. A JÁZOVOs AFZs asszonyai a na­pokban gyűjtést rendeztek a gyer­mekotthon javára. A gyűjtésnek szép eredménye volt. Ezenkívül az AFZs saját pénzén is vásárolt kü­lönféle élelmiszereket. Az ajándékot a gyermekek nagy örömmel fogad­ták. ★ ★ ------ -------­ M. J. Kis Piros , FÖLDMUNKA Szuboti­án az ipari növények szerződéskötése nem kielégítő. A cu­korrépa vetésterületének lekötését ugyan 17 százalékkal túlhaladták a termelők, de ez a többi ipari nö­vény rovására ment. Így a napra­forgóra előirányzott területnek csak 58 százalékát kötötték le. Leggyen­gébb azonban a kender szerződés­kötése, mert eddig csak a termelők fele kötött szerződést A termelőknek tudniok kell, hogy az olajosmagvak és a kender ter­mesztése ép oly hasznos, mint a búzáé és cukorrépáé, s így az elő­irányzott vetési tervet ezen a té­­ren is meg kell valósítani. ★ Busenye telepes lakossága most igazán a maga birtokán él. A falu lakosságának 94 százaléka új tulaj­­donos és örömmel fogadta a telek­­könyvi végzéseket. A végzések ki­­osztása alkalmával ünnepélyt ren­deztek. Az ünnepélyen a járási népbi­zottság elnöke, Vukas Vukasin az új ellátási rendeletet is ismertette, amit a hallgatók lelkesen fogadtak D. M. Kopácson befejeződött az ipari növények szerződéskötése. A falu termelői 58 holdon cukorrépát, 71 holdon pedig napraforgót termesz­tenek. ★ A bajsai állami birtok munkásai nemrégiben tartott értekezletükön feladatot vállaltak a májusi munka­versenyben. Az összejövetel után oly nagy lelkesedéssel fogtak munká­­hoz, hogy az önkéntesen vállalt munkának már több mint felét el­végezték. K J. ★ B. M. 3 Jugoszláv és bolgár dolgozók a többtermelésért versenyre lila­­­szik­­rod­írnet A szuboticai vasúti távíró és biztonsági berendezést javító műhely dolgozói a napokban versenyre hívták a szófiai rokon­­műhely munkaközösségét. A két baráti ország szocializmust épí­tő dolgozói versenyükkel a többtermelést és a gazdasági terv megvalósítását szolgálják. A szuboticai javítóműhely versenybi­zottsága által kidolgozott terv felöleli a normák bevezetését min­den munkahelyre, ahol ez lehetséges, az előirányzott terv túl­szárnyalását és új káderek kiképzését. A versenyfelhívással kapcsolatban a javítóműhely dolgozói elhatározták, hogy szoros kapcsolatot teremtenek szófiai társa­ikkal. E célból a jövőben kölcsönös látogatást szerveznek mind­két részrőL ""■* ................................................ A li* ■ if * f nj S FÉMÖNTÉS Új gondolatok a termelés tökéletesítésére Szubotica, február hó A szuboticai »Zorka« vegyipari gyár berendezését, gépeit és terme­lési módszerét állandóan újabb ötle­tekkel módosítják. Nemrégen Smidt István technikus módosította a foszfát és a sav adagolását mérő készüléket. A foszfát és a sav ösz­­szekeverését eddig egy munkás ke­zelte. A munkásnak figyelnie kellett a tartályt, mikor telik meg foszfát­tal, azután savat engedett rá, hogy összekeveredjen. Smidt István a ke­veréshez olyan berendezést készített, amely önműködően elvégzi ezt a munkát, s ezzel helyettesít egy mun­kást. Az újítás egészségügyi szem­pontból is javítást jelent, mert a savak páráját nem lélegzi be a dol­gozó. Nem kell állandóan ott állnia és figyelnie, mikor telik meg az egyik vegyülékkel és mikor kell a másikat hozzáadnia. Ezzel az újítással az eddigi számí­tások szerint az üzem évente 60.400 dinárt takarít meg. Ugyanebben az üzemben Balázsé­­vics Véce is új munkamódszert ve­zetett be. Racionalizálásával szintén nagy összeget takarítanak meg. Szubotica, február hó A szuboticai »Vetszérum« építke­zési munkálataiban kitűnt Rupert Péter mechanikus. A vágóhíd beren­dezésének nagy részét hulladékvas­­ból készítette el. Ezenkívül a vas­­szerkezeteken különféle módosítá­sokat végzett. E módosítással majd­nem egymillió dinárt megtakarított az építkezésben. Ugyanez a munkás kitűnt a munkamód észszerűsítésé­­vel is. Eljárásával egy munkaerőt géppel helyettesítenek. Észszerűsí­­tése abból élt, hogy a csigákon csúsztatott vágósertést a medence előtt egy emelőkészülék emeli a me­dencébe, emberi erő beavatkozása nélkül. ★ A SZUBOTICAI »SZEVER« villany­motorgyárban a napokban két ro­hammunkást és négy újítót avat­tak, 50 dolgozót pedig megdicsér­tek a második tervév első ne­gyedében elért teljesítményükért Sz. A. A rakodómun­kások Clek­ is rendezettebbé vált A szuboticai rakodómunkások képviseletét 1947 februárjában létesítették. Feladata az volt, hogy a teherpályaudvaron a ki­rakodást, átrakodást és szállítást tervszerűen elvégezze, s ezzel az áruforgalmat elősegítse. E munkaközösség megszerve­zése nehézségekbe ütközött. A nehézségeket főleg a munkások bizalmatlansága okozta. A múlt­ban ugyanis a rakodómunkáso­kat mindig embertelenül kizsák­mányolták, pedig ők végezték mindig a legnehezebb munkát. A munkások bizalmatlanságát sikerült leküzdeni kezdték be­látni, hogy a szervezet javukat szolgálja és ellátásukat is jobban biztosítja. A vállalatnak létesíté­sekor csak 8-10 munkása volt, ma pedig 120 munkást foglalkoz­tat. Ő végez minden szállító­­munkát, rakodást nemcsak a pá­lyaudvaron, hanem a város te­­­rületén is. A képviselet minden munká­sa tagja a szakszervezetnek. Min­dennapi nehéz munkájuk mel­lett részt vesznek a szakszervezet­­i munkában is. A szuboticai ra­­kodó-szállítómunkások üzemi cso­portja kifogástalanul működik. Gondoskodik a munkások ellátá­sának és élelmezésének biztosí­tásáról. Az üzemi csoport albizottsága közül a testnevelési és sportal­osztály működik legeredménye­sebben. A szuboticai rakodó- és szállí­tómunkások képviselete a kez­detben mutatkozó nehézségeket legyőzte, egyre tovább fejlődik s alkalmasabb arra, hogy a reá­háruló feladatokat sikeresen el­végezze. Szanhcs

Next

/
Thumbnails
Contents