Magyar Szó, 1948. június (5. évfolyam, 130-154. szám)

1948-06-01 / 130. szám

V. ÉVFOLYAM 130. (1067>SZÄM NOVISZÁD. KEDD, 1948 JUNTOS 1. ARA 2 DINAR Adóssága van a Frontnak? Létesítsen Front-fizemeket Topolya, junius hó A moravica-pacséri ut jobbolda­lán a nagy part tövében, alig öt­száz méterre a pacséri vasútállo­mástól nagyban építenek. Készül _ a járási Népfront és a Népi Ifjúság téglagyára, helyi nyersanyag és munkaerőforrásból. Sok-sok tégla kell a járásnak, sokat, nagyot kel! fejlődnie Tömérdek tégla kelt cs3k a szövetkezeti otthonok építéséhez is. Április második hetében kezdő­dött meg a munka. Egy hetventagu ifjúsági brigád kezdte. Legbecsüle­tesebben a f’Mdme gmunk i ló szövet­kezetek ifjai vették ki részüket a munkából. A járás helyi Népfront­­szervezetei közül a moravicai és a pacsin nyújtott hathatós segítséget. Legtöbbet fogatosaik segítettek. A többi járási szervezet bizony »lig­áiig mozgatta meg fülét A munka szépen halad. Négy ember a maltert kevergeti. Amott a téglát tolják — lassan emelke­dik a téglagyár fala. — A járás legnagyobb és legkor­szerűbb té.glagy&ia lesz... Német Gábor szavaiból büszke­ség érzik, ö egyébként a pacsiri népbizottság elnöke, ("irákhosszat do’gozik naponta az építkezések­ben. , ,, — Egyszerre 250.000 téglát rak­hatunk be a kemencébe tívente minden megerőltetés nélkül temet­hetünk kétmilliót. Elmondja ezután, hogy az építke­zésekben segédkező Népfront-tagok és ifjúság száma állandóan apad. Hóba, itt a mezőgazdaság szezón­­ia. De nemcsak ez az ok. A járás legtöbb tömegszervezete nem is népszerűsíti elaggó a gyár éoitését. Sok helyen mégcsak meg sem em­lítették hogy mihez kezdett a já­rási Népfront. — Pedig nagyon fontos hogy mielőbb felépüljön a gyár. A szö­vetkezeti otthon felépítése után a járás lakosságénak terme' majd. Ha előbb nem, de junius végén kikerül q gvárból az első meleg tégla Már a kéményt rakják a szak munkások. 34 méter ,[ja£as Három méter inár 41 * belő.e Orü.­­nek az ifjak’ nemsokára kilátszik a gödörből — Tátva márad a szájat: szok­nak akik másfél hónappal ezelőtt azt mondták: »nem lesz artzból sem­mi, álom az egész«. Jó egy hónap, és füstöl a kémény... Elérkezik a dél, ebédre indulnak az építők. Nézzük, ki hova való? Topolyai csak kettő van közöt­tük. Legkevesebbet úgy látszik a topolya: ifjúság törődik a gyárral. — Sokan félnek az itteni műn­kétől, feleli egyik a kettő közü: Pedig nem is nehéz. A leoszt kitű­nő. Az AFZs főz... Egészségeseb­ben megyünk heza. mint jöttünk... Elköszön, átkarolja a mellette ha- 1 .dó lovcsenácit. nagyot nevetnek valamin és beállnak a sorba. Pe­dig alig tudnak beszélni egymással. ★ Nagy eseménye ez a topolyai já- i ásnak. Kel! ez a téglagyár na­gyon. Lesz elegendő tégl3 a szö­vetkezeti otthonok építéséhez. Lesz a járásiaknak magáncélokra. Poli­tikai szemszögből pedig, az emel­kedő falak tövében kovácsolódik a testvériség-egység. De topolyai tudósítónk — ?ót a pacsin népbizottság elnöke ’s — megfeledkezett még valamiről. Van itt. ha nem több, legalább még két jelentős mozzanat. Az egyik: muv kősókat fogiaiüoztat majd a gyA. A másik: gyáoa, üzeme lesz a & rási Frontnak. Az előbbihez nem keil magyará­zat. A merőgazdasági idénymunka sok újabb kereseti lehetőségiig,; jutnak. A második szemponthoz azonban nem án ha hozzáteszi*!* néhány megjegyzést. Tudja azt minden Fronttag. mé?_ inkább - bizottságok tagjai. milVcn rendezetlenek a Front-szervczeteJ nvag körülményei. A lelküsme^ tesebb front-pénztárosok, ha tos*. szat álmodnak, biztos hogy áW. ban szervezetük adó®*|** ^el**»ik meg előttük fenyegetően. A W. sági dijak jórészét he keü s o,^,. tatni a járási Front«*.«"* 1 2 ma­rad, az nem elég a Mármost két eset v*"’,/;?®? fi­zettél hiánytalanul a J&ras frQ,lt A fasaMcsl iraMoráHoraüs »crsoinrc fitvta •magunk mlítűcn «lienÄ A jjsatomicsi traktoréílomá* munkaközössége, amely eddigi műn. kajában olyan jó eredményeket ért ei. hegy Jugoszlávia Földmun­kás Szervezeteinek Szövetségé ne_ ki osztotta ki a vándorzászlót, mint az ország 'égj óbb traktoráüomásá. nak. a napokban megtartott érte­kezletén elhatározta, hogv hathó­napos versenyre hívja fel orszá. gunk valamennyi traktorállomásM a következő versenypontok alap­ján: 1. Melyik traktorallomás ve/cti be legelőbb minden mezőgazdasági munkába a normát. 2. Melyik végzi el leglobban terv­feladatait a kampányokban: az ara, tásban, csépiéiben, ugarolásban, fi­sz) vetésben és a mélyszántásban. 3. Melyik traktorallomás tesz ü­­zemképessé több gépet, melyik őr. *i meg őket jobban és melyikben lesz legkevesebb fennakadás munka közben. 4- Melyik vége* legjobb raiaősé­­<rö munkát mind a terepen mind « műhelyben A Melyik segít többet a földmcg­­munkáiö szövetkezeteknek a mező. gazdasági gépek javításában, vala­mennyi uj agrotehnikai eljárás be­vezetésében, szakelőadások tartá­sában és az állandó kaP^o^ ^r. teremtésében a földmeítmuni^ ■ szövetkezetekkel. 6. Egymás munkáján-?'4 ^da­to. ellenőrzésével, ki legjobban a munkai egyeln1 Vala­mennyi c.unkahelyen. 7. Melyik képez ki lob.» '»der! a lokomobilok, aratógápek Csép­lőgépek vezetéséhez. «• Melyik traktoráHo«** tar, több szakelőadást és kai órát a maga munkakö^^. ben, s a terepen az egyes °lgoíó csoportokban ». Melyik traktorállomás közössége rejt W sZ“'„?b|<ftrü testnevelési munkát és W N -8, megesebben a testnevelesl izei­ken és versenyeken. , Hogy a verseny menf.f*.L '*ndó­an követhessék, és « sau megállapíthassák, - bjk­­torálloniás munkakör0- ~r,,, leg­jobb. a .asatom.es Ä,l' munkásai előtérje»**“ ‘ a traktorállmnások ^ nak, hogy grafikonok « legyezzék a versenyt- «%e­nek minden traktorát V »» t­­gyes műi kaközösségok ^4) 3 vesseny ideje alatt. követelését és ner.: maradt semmi — nincs miből fizetni a tisztvise­lőt, nincs pénz a legelemibb szük­ségletekre, irodai készletekre sem, vagy kifizették a tisztviselőt, vásá­rolták egyet-mást, kijavították a Front otthonát stb. — és tartoznak a járásnak. Kiút — nincs, jobban­­tnondva a helyi Front vezetőség nem tudott megoldást találni. A megoldást a topolyai járás fronts tervezeteinek a Pacsiron é­­püfő téglagyárban kell keresniük. Köztársaságunk két Népfront-kon­gresszusa leszögezte már: a szerve­zeteknek újjáépítési alapot, front­üzemeket kell létesiteniök. téglaé­­getőket.mészégetőket. kő, vagy ho­mokbányákat, stb. stb. körülménye­ikhez, lehetőségeikhez képest, önál­ló pénzügyi forrást teremteni és abból fedezni a helyi jelentőségű munkálatok szükségletek költsé­geit. Nem tudjuk melyik szervezeté lesz a pacsiri téglagyár valószimi­­leg a járási Fronté és a Népi Ifjú­ságé. Nem is lényeges pillanatnyi­lag. Fontos, hogy épül az első Front-üzem a topolyai járásban. Reméljük, hogy a helyi Front­szervezetek hamarosan követik a járási példát. Jugoszlávia • Kommusista Párt­ja V. kongresszusának tiszteletére hirdetett munkaverseny, melyet Uj Beogréd építésén dolgozó ifjúsági rrrunkásbrigádjaink kezdeményeztek, élénk visszhangot keltett az egész országban. Egymásután jelentkez­nek a különféle szakmák és munka, közösségek, és bejelentik a mun_ kaversenyben való részvételüket. A trepcsei bánya munkásai csatlakoz­nak a versenyhez, lelkeshangú fel­hívást intéztek az ország bányá. szarhoz. Az épitőmunkások verse­nyére a szkoplyei »Debarac . építé­si vállalat iiwnkakoilektivája bo­csátott ki országos versenyfelhí­vást. Az ország fémipari vállalatai­hoz a »Velja Sztojákovics« fémipa­ri vállalat munkaközössége fordult lelkes felhívással. Érdekes az a kiáltvány, amelyet az »Uj Beográd épitővátlalat munkása,, tehnikusai, mérnökei és alkalmazottai bocsá­tottak ki, és amelyben bejelentik, hogy május 30_án tartott szakszer­vezeti közgyűlésükön egyhangúlag el fogadták az Ifjúsági brigádok fel­hívását. és csatlakoznak a munka­versenyhez. Az Egység-Testvériség autóút építői most tesznek előké­születeket, amelyben, csatlakozva a felhíváshoz, ők is megszervezik a versenyt. Azonban nemcsak üzemi munka­közösségek, hanem a Népfront és AFZs-szervezetek is bejejentije csat­lakozásukat. A Horvát Népköztár­saság AFZs-Szervezete egyhónapos munkaversenyt fogadott el. A kor­dám Tusrlovlcs község lakossága fogadalmat tett, hogy július 21_ig felépíti a község szövetkezeti ott. honát, és versenyre hívta az összes szövetkezeti otthoné pit őket. Tito marsaihoz intézett levelükben közöl­ték a község népének ezt az elha­tározását. Vajdaságban is folyik a mánk au. 'versenyhez való tömeges csatlako­zás. A Merkúr sörgyár, az »Októ­ber 20,< sörgyár, a P cselár evő sör­gyár, valamint a Poberla spiritusz és likőrgyér munkásai tettek eddig fogadalmat az élelmezési iparban munkave' .my rendezésére. Jugo­szlávia Kommunista Párti« V. lton­­gresszusának tiszteletére. I ioiai és fiiéi terűéinek a lapoiyai téglagyárak Kikinda környékén hiány van téglagyári munkásokban Jovanovics B., a tartományi kommunális osztály megbízott-helyettese a na­pokban a Magyar Szó hasábjain rámutatott arra, miiyen fokozott jelentősé­gük van a helyi gazdálkodás keretébe tartozó téglagyárak munkájának. Uj munkamódszerek alkalmazásával, a gyárak kemencéinek és gépeinek jobb ki­­használásával a helyi Jelentőségű gyárak teljesítőképességét feltétlenül nö­velni kell. Most Topolyáról és Kikindáról kaptunk tudósítást arról, hogyan alakul a helyzet a gyárakban, A topolyai gyárakban az államosítás végrehaj­tása óta többet és jobbat termelnek, a téglagyári munkások az egyik gyárban maguk találták meg módját, hogyan lehet a minőséget Javítani. A másik gyár­ban baj van a norma és az ellátás körül, a Kiklnda-környékl gyárakban mnnkúshlány mutatkozik, pedig ott a gyárak vezetősége Jól gondoskodik a munkások elhelyezéséről és élelmezéséről. Leleményesek a topolyai téglagyári munkások Topolya, május végén A topolyai Horváth-tégiagyár a múlt évben még magántulajdon volt. Termelési feladatát még meg­közelítőleg sem tudta teljesíteni, mi r.őségben pedig a legrosszabb volt: csak harmadosztályú téglát készí­tett. A tulajdonos folyton azt han­goztatta hogy a ma használatos szénnel nem is lehet jobbat termel­ni. Az azóta elért eredmények azon ban megcáfolták a régi tulajdonos' állítását. A téglagyár tulajdonosának kü­lönböző spcpekulációi miatt a gyá­rat már áprilisban államosították. prilis 21-ikén kezdődött meg a régiagyárban, most már mint á*la­­tr,i vállalatban, q tégiaége'.és. Az azóta elért eredmény magától be­szél: egy hónap alatt a multévi össztermelés 32 százalékát már ki­termelték és minden feltétele meg­van annak, hogy ezt az iramot meg tartják aani anyui jeient, hogy az idei termelési feladatokat, amelyek 50 százalékkal magasabbak a tava­lyiaknál. túlszárnyalják. A minőségi irány még jobb’ a kiégetett tégla flá százaléka eísőosztályu, egv sz:i­­raiék másodosztályú 'ésett járda­­•Agta) a további * százalék pedig ■»elejt. A váüafat. mint már előző­ig mondottuk, tavaly még csak m rínád osztályú téglát gyártott. Az ért minőségi és mennyiségi ered­mény a munkakotlektiva heiyes te­­.«enyaégének érdeme Hetenként egyszer tetmeiési értekezletet tar­tanak éá azon megbeszélik a terme­­."»! eredményeket Nagyban hozzá­­jurult a helyzet javulásához a be­rakok gondos munkája. azok tapasz tn.atatnok feibasznéJasa a termelés­ben. A berakok — 2 TTilökkei ös­szefogva — leleményesen kutattak uj munkamódszer után és rájöttek ar­ra. hogyan lehet a kemencébe ra­kott legfelsőbb téglarétegeket is elsfiosztáiyunak kiégetni. Az Ocsenás téglagyárat április végén államosították. A gyár mult­évi teljesítményét a gyár munka­közössége 50 százalékkal akarja túlszárnyalni. A gyár a múlt évben is többet termelhetett volna, azon­ban a régi tulajdonos nem tudta elérni a téglaégetéshcí szükséges hely növelését — lehet hogy nein L... szorgalmazta. A mostani gyári megbízott azonnal utánanézett a problémának és máris intézkedés történt: a gyár mellett lévő főid­ből egy darabot a gyárhoz csatol­nak nehogy terephiány akadályoz­za a teljes teljesítőképesség kihasz­nálását. A kemencét az államosítást követő napon máris begyújtották. Mulasztása a megbízott vezetőnek cs a szakszervezeti, (izemi csoport­nak, hogy a téglavetés normáját még mindig nem állapították meg, habár egy hónapja dolgoznak. A multévi norma nem reális: 750 da­rab volt. — Ennek a normának megállapításánál nem vették figye­lembe, hogy a vizet nem kel! húz­ni, mert önfolyós ártézikut ált ien­­delkezésre úgyhogy a normát e­­u eini lehet. Komoly problémája ennek a gyúr nak, hogy az ellátási kérdést még nem sikerült megfelelően rendezni. Pedig az fontos probléma. A mun­­j kások megérdemelnék a kérdés mi előbbi elintézését* mert öntiKlato­­sak, fáradh3tatlanok. Mint ahogy azt az egyik munkás kifele?te: — Dolgozunk és az a célunk, hegy félmillió téglával égessünk töb bet, mint tavaly. teglaveröknek nem kelt már kunyhóban lakni Kikinda máius végén A Kikinda-környéki faivak majd mindegyikóDen működik téglagyár. A velikoszeiói gyár két éve van ál­­lann tulajdonban és Képét teljesen megváltoztatta Az idén lakás épült ■ munkásé sálé d számúra, A tégla, verőknek nem kell már kunyhóba lakni, ami nyomorúságos életnívót jelentett eddig. Eddig négy asztalt a.kaimaztak, az ötödik asztalt tég­­laverok hiánya miatt nem lehet munkábaáHitani. A kemencéket vi­szont alaposan átjavitották és a munkaközösség odaadással dolgo. **■ úgyhogy a tervet száz száza­lékban teljesíti maid. Maga a terv ötver százalékkal mugasabb a ta­valyinál. A kozarac: téglagyárban sikerült a munkások teljes létszámát bizto­sítani. Itt főleg olyan munkások dolgoznak, akik korábban nem téglagyárakban tevékenykedtek: az Mi munkásokat atórnyókbeii falvak, fölös munkásaiból toborozták ösz_ sze és a gyár szakmunkásai oktat­ják őket, eredményesen. A milosevoi téglagyárban «hely­zet a munkaerő hiánya miatt nehéz A gyár ugyanis Szerbiából szerződ­tetett téglavetőket, s amikor a mun kát meg kellett volna kezdeni, nein jöttek el, arra hivatkozva, hogy az ottani gyárak többet fizetnek. Há­rom asztalt ~ egy régit és két újat — mégis sikerült muntóbaáL ütanL Itt is a környék feles mun­kaerőiből regrutólódik a munkás­ság. A vezetőség mindent megtesz, hogy a tervet mégis tefjesátse. A vállalat nagy solyt fektet a munká­sok ellátására: már az ősz folyamán sertéseket kezdett hizlalni, a ihb. kasoknak megfelelő R. jegyűk v*ü-j A rendes juttatáson fefül beteotej két kilogram babot, két kdogram makarónit és egy kilogram sonkát] kapnak úgyhogy meg is vaiutak: eléged«, '**> HÁLÁL A FASIZMUSBA — SZABADSÁG A NfiPNEKI JUGOSZLÁVIA KOMMUNISTA PÁRTJA V. KONGRESSZUSÁRA HIRDETETT MUNKAVERSENY ÉiÉatözisségel és täipzercezei lelles csatlakozása a »latersentliez EGY KORDUNI FALU VERSENYRE: HÍVJA A SZÖVETKE­ZETI OTTHONOK MINDEN ÉPÍTŐJÉT

Next

/
Thumbnails
Contents