Magyar Szó, 1948. június (5. évfolyam, 130-154. szám)

1948-06-01 / 130. szám

A Ncplronf lifllilil ||§2£lii€l araion cschszlovákiábaD A választók 89 százaléka a Népfrontra szavazott Prágából jelentik: A belügymi­niszter jelentése szerint a vasárna. pi képviselőválasztásokon az egész köztársaságban 7,199.846 érvényes szavazatot adtak le. Ebből 6,429.145, azaz 89^5% a Népfront egységes lis_ tájára szavazott Úgynevezett fehér szavazócédulát az egész országban összesen 770.701, azaz 10,7%-ot ad­tak le. A cseh országrészekben a leadott 5,454.304 érvényes szavazat­ból a Népfront listájára 4,929.250, azaz 90%_ot adtak le. fehér szava­zó lapot pedig 525.031, azaz a sza­vazók 10%-a adott át. Szlovákiában 1,745.545 érvényes szavazatból a Népfront listájára 1,499.895, azaz 86% szavazott, a fehér szavazó­cédulák száma 245.650, azaz 14%_ot tettek ki. Vaclav Noszek csehszlovák bel­ügyminiszter a prágai rádióban tar­tott beszédében hangoztatta, hogy teljes rendben, minden incidens nél_ kül folytak íe. A választásokra semmiféle nyomást nem gyakorol, tak és mindenki teljesen szabadon, meggyőződése szerint szavazhatott. Noszek miniszter leszögezte, hogy több községben egyetlen fehér sza­­vazóoédulát sem adtak át. ami ta­núsítja a csehszlovák nép magas erkölcsi öntudatát. A csehszlovák tájékoztatási mi­nisztérium minden lehetőséget meg­adott a külföldi újságíróknak, hogy figyelemmel kísérjék a választáso­kat. Húsz ország 60 újságírója za­vartalanul látogathatta a tetszése szerinti választóhelységeket és fi. gyelemmel kisérhette a választások menetét, valamint akadálytalanul beszélgethetett bármelyik választó­val. A tudósítók meggyőződhettek, hogy a választások titkosak voltak és a választókra semilyen nyomást a választások az egész országban i sem gyakoroltak. A külföldi újság. AZ IGAZI AMERIKA HANGJA Bea 1 fmuiizw, Sím a fcaiiimuiiista ■ ensues tinny neszélpzíeíi tapíM? — MONDOTTA WALLACE Washingtonból jelentik: Az amerikai j nizmus — hangoztatta Wallace^ — ha­jrákat megismertették a csehszlo­vák választótörvénnyel és szemé­lyesen meggyőződtek, hogy a vá­lasztásokat törvény szerint bonyo. litották le. Még azok a külföldi tu­dósítók is, akikről köztudomású, hogy nem viseltetnek rokonszenv. vei a Csehszlovák Köztársaság iránt, kénytelenek voltak elismerni, hogy a választások rendben folytak. En­nek folytán rácáfoltak egyes kül­földi lapok azon állításaira, hogy a külföldi újságíróknak nem lesz en­gedélyezve a betekintés a csehszlo­vák választásokba. Ezzel ismét meg­hiúsítottak egy ellenséges rágalom­hadjáratot, amelynek az volt a cél­ja, hogy Nyugaton azt a benyomást keltse, miszerint a cseh és szlovák nép többsége nem helyesli Klem­­ment Gottwald kormányának poli­tikáját. szenátus jogügyi bizottságában Henry Waöace, a harmadak párt elnök jelölt je élesen kikelt a Mundt-féle kommunis­ta-ellenes törvényjavaslat ellen. Wal­lace kijelentette, hogy a Mundt törvény javaslat totalitarizmust kényszerít az Egyesült Államokra és megszünteti a szólás! és gyülekezési szabadságot. Ez a törvényjavaslat kommunistának nyil­vánít mindenkit, aki a szociális és gaz­dásági igazságért harcol, minden férfit és nőt illetve egyesületet, akik az élet­körülmények megjavítására törekednek. A Mundt törvényjavaslat szerint a fő­­államügyésznek jógában állna betiltani a harmadik pártot is. Nem a kommu­nem a kommunista-ellenes törvény ve­szélyezteti igazán Amerikát. Wallace rámutatott a reakciós Mundt törvény és a Hitler által hozott náci­­förvínvek hasonlóságára, majd kijelen­tette: „E törvény ellentétes az amerikai alkotmánnyal. Miért nem hoznak tör­vényt a lincselés ellen? Miért nem sza vazzák meg a szociális biztonság foko­zására vonatkozó törvényt, a minimá­lis munkabérekre vonatkozó törvényt és az infláció megakadályozására irá­nyuló törvényt?“ Wallace .erélyesen követelte, hogy a szenátus „utasítsa vissza e törvényt, a­­mely az USA főállamügyészéből uj Hlmmlert csinál“. Pillanatfelvételek A vers ugv kezdődik: Mindszenti érsek ur levelét megírta. Szerelmes könnyé­vel azt is telesirta. Nála még a te­véi ... De itt vége a versnek. Mert a levél valóban nála ragadt. A ma­gyarországi alsó papság egyre na­gyobb tömegben megtagadja a-pász torlevelek kihirdetését. Mindszenti­nek így csak egy szócsöve maradt. A londoni rádió. Annak utján pa­naszolja, hogy Magyarországon val­lásüldözés van. Lám. most i9 köve­telik a felekezeti iskolák államosí­tását. Még hozzá, nem a kommu­nisták sürgetik. Dobi István kis­gazdapárti - elnök. És az ifjúság. Mert nem akar tovább inni Mind­szenti és a mögéje húzódott kut­­rrúrezeik méregpoharából. Hitler vagyonát a bajor kormány még mindig nem icoboztatta el. A nagy vagyont nem lehet elkobozni. Nincs halotti bi­zonyítvány. A berlini földalatti me nedékekbe diadalmasan behatoló szovjet csapatok nem állították 1 ki. így Berchtesgaden, a papír, fa­ipari, acél és 1 egyéb gyárak, a nagy földbirtokok még mind Hit­ler nevén szerepelnek. Mindaz a vagyon, amit a német népektől, köz tűk a bajor néptől raboltak el. Nyilván nem bürokrata vaskala­­posságról van szó. A legfőbb hábo­rús gonosztevő vagyonának elkob­zásához még bürokratáknak sincs szükségük halotti bizonylatra. Hi­szen nem örökösödési eljárásról van szó. Különben — lehet, hogy a bajor hatóságok éppen az örökö­söket kutatják. Azokat, akik Hitler örökébe léptek vüágnrajfloi lörek­véselben. „Amerika hanggá“ már az amerikai szenátornak sem tetszik. A rosszallást nem a rágalmak, hazugságok, uszítások váltották ki. A botrány akkor robbant ki, ami­kor Amerika hangja tévedésből iga­zat mondott. A bemondó olyan hirt olvasott fel, ami még nem volt át­hangszerelve »Amerika hangjára«. A hír a négerek helyzetéről szólt Amerikában. Jogfosztottságukról, a velük szemben alkalmazott megkü­lönböztetésről, üldözésükről. De a hir igaz volt. S mert igaz volt, most be akarják verni Amerika hangjá­nak fejét. Törölni akarják költség, vetését. A dohány a törökök nyakán maradt Amerika nem engedi eladni Európában. A MarsbalLországokban csak ameri­kai cigarettát szívhatnak. Hiszen az amerikai cigaretta csomagolá­sán is ott áll, hogy »török dohány«. A törökök megelégedhetnek ennyi, ve!. Kárpótlásul tankokat és repü­lőgépeket kapnak. A dohányterme­lő török paraszt bizonyára nagyon boldog. Ül az eladatlan dohánvbá. Iákon, éhesen, rongyosan, s ha fel­tekint az égre. ott amerikai repü­lőgépeket fát keringeni. Sovány viga:z számára. s. j. A szovjet oiEgozóü sikerei Moszkvából jelentik: A Szovjet Szövetségben 1948 május hónapjá­ban nagy sikereket értek el. A hó­nap elején fényes sikerekkel járt az uj állami kölcsön jegyzése. Az olajipart a kormány dicséretben ré­szesítette. Ez iparág munkásai hó­napról hónapra fokozták a terme­lést. A baikui körzetben már elér­ték az ötéves terv utolsó évére elő­irányzott átlagos termelési színvo­nalat. A moszkvai és Moszkva körzeti üzemek szintén nagy sikereket ér­tek el. Tíz nappal a határidő előtt teljesítették az öthónapos termelési tervet. Az öthónapos' tervet^ 15 ke. rület vállalatai pontosan időre tel­jesítették. Az elmúlt öt hónap alatt a sztálingrádi traktorgyár a múlt évhez viszonyítva 77%-k»| növelte a traktortermelést. A terv határidő előtt való telje­sítéséért folyó harcnak tömeges jellege van. Tiz nappal ezelőtt Moszkva 67 leghaladóbb vállalata felhívást intézett a főváros ipari munkásaihoz, mérnökeihez, tehni­­kusaihoz és alkalmazottaihoz, hogy a nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 31-ik évfordulójának napjá­ig valósítsák meg a háború _ utáni ötéves terv harmadik tervévenek programját. Donbasz bányatárnái­­r>fY„r 11-w,, füníioanában az prsz^g ipari központjának gyáraiban a munkások, mérnökök és termiku­sok ígéretet tettek, hogy az évi termelési tervet nbvember 7-ig el­végzik. Sísrl^cs íjo«ráss és a ssuk káder hiány Egész évben jelentős káderhiány volt érezhető, különösen kvali­fikált munkaerőben és szakkáderekben...“ (Kardelj) Az utak az ország életerei. Rajtuk keresztül közeledik a falu a városhoz; utak viszik a város gépeit, szerszámait, kultúráját a fa­luba. Egész hadsereg vigyáz vtainkra; derék, szorgalmas dolgozók; útfelügyelők, szak- és alkalmi munkások. Közöttük volt Skrbics Szlo­­bodan is. Néphatóságaink számontartanak minden dolgozót. Gondoskodna' anyagi és szellemi szükségleteikről, támogatják fejlődésében. Segi o szándékukhoz, persze, jó nyilvántartás kell: tudni kell mindenkiről mit tud s akar-e továbbjutni. így Vajdaság közlekedésügyi megbí­zottja is, beszerezte az utfelügyel őség munkásairól a beszerezhető adatokat. Kiderült, hogy Skrbics Szlobodán — végzett jogász. A msg bízott úgy gondolta, hogy útjavításhoz nem feltétlenül szükséges a jogi diploma. Azt is gondolta, hogy egy jogászt más módon is — job­ban — felhasználhat népállamunk, hiszen az a cél, hogy „a meglévő munkaerőt és kádereket a lehető leghelyesebben, a lehető legracio­­nálisabban használjunk fel, hogy valóban kifejleszthesse képessége­it..." (Kardelj) Megkérdezték hát Skrbics Szlobodán végzett jogász és aktív utmunkást: miért nem keresett más, megfelelőbb foglalko­zást. „Hogy nem mentem máig más alkalmazásba — felelte írásban Skrbics, annak az az oka, hogy nem volt protekcióm és nem is ke­restem". Skrbics jogásznak tehát nem volt protekciója és, mert büszke em­ber, nem is keresett. Hinné az ember, hogy Skrbics jogászra uj Ju­goszláviánkban sütött az a nap, amely protekció nélkül melegít jo­gász és nem jogász utmunkást? Hinné, hát elhinné az ember, hogy Skrbics jogász valóban igyekezett képességeinek megfelelő mádon elhelyezkedni az ötéves Terv Jugoszláviájában? Nem, Skrbics jo­gász a maga módján szabotálta a Tervet, az építést. Skrbics jogász utat javított s ugyanakkor nem javította az utat, amely valamennyi­ünk szebb élete felé vezet. Nem ott dolgozott, nem azt csinálta amit legjobban tud, amit tizenhat éven át tanult, amivel leginkább használhatott volna népének, hazájának. Úgyszólván — utkaparó — emigrációba vonult Skrbics jogász. „A szakkáderekben is van bizonyos káros, sőt ellenséges viszony azokkal a kötelezettségekkel szem ben, melyeket népi közösségünk ál­lít hazánk minden polgára elé, ötéves Tervünk megvalósításában va­ló részvételét illetően ..(Kardelj) Bizony, Skrbics jogászban is volt ilyen káros, sőt ellenséges vi­szont/ kötelezettségeivel szemben . .. Skrbicsnek nem kellett protekciót keresni; módja lesz megmutat­ni, hogy valóban csak az „hiányzott“ s nem az, ami válóban hiány­zott belőle: a munkakészség. S amennyiben még vannak ilyen fél­revonult Skrbicsek — hát gondolkozzanak egy keveset Skrbics Szlo­bodán jogász esete felett ■.. (9) Szilárdul a alpi donohrácla országainak szöfefstge Lennye-bogár gazdásági egyezmány Varsóból jelentik: A Bolgár Nép­­köztársaság és a Lengyel Köztár­saság gazdasági, együttműködési és árucsereforgalrni egyezményt kötőt lek, amelyet a lengyel kormány ne­vében Hilari Mine kereskedelmi és jpariigyl miniszter, a bofgár kor­mány nevében pedig Krsztyu Dob­­rev miniszter irta alá. Varsóban a lengyel köztársasági elnök palotájában ünnepélyes kül­sőségek között magws kitüntetése­ket nyújtottak át Georgi Dimitrov bolgár miniszterelnöknek és a bol­gár kormányküldöttség tagjainak A varsói bolgár követség helyi­ségeiben Georgi Dimitrov '.minisz­terelnök magas bolgár érdemren­dekkel tüntette ki Juzef Ciranki­­evicz lengyel miniszterelnököt és más lengyel államférfiakat. Néhány sorhasi A palesztinai háború B Biztonsági Tanács vitája megtiltana, hogy csak a Iziviei Szövetség vélt a lm népek igazát — SZÓFIÁBAN ünnepélyesen megnyitották a magyar kultúra he­tét. — A KÍNAI egyetemisták köré­ben széleskörű sztrájkmozgalom indult tiltakozásul a japán milita­­rizmus újjáélesztésére irányuló a menkai politika ellen. — RÓMÁBAN a nemzetközi sző vetkezeti szövetség központi bizott­ságának üiésén határozatban elitél­ték az USA, Nagybritannia és Fran­ciaország kormányait a Franco-rend szer támogatása miatt. — PALERMÓBAN a hajógyári munkások sztrájkba léptek és már 25 napja megszállva tartják a gyá­rat és műnk átirányítás alatt tovább vezetik. — AZ ALBÁN képviselőház En­ver Hodzsa miniszterelnök javasla­tára Neszti Kcrendzit tárcanclküi: 1 miniszterré és az állami tervbizoti­­ság elnökévé nevezte ki. — A GÖRÖG Demokratikus Had 1 sereg Pek>ponézoszon a monarhe l fasiszta alapulótok szétverése után 1 11 fa'ut elfoglalt. A falvak, népe nagy lelkesedéssel fogadta a fel­szabadítókat. — A RUMELIÁBAN elszenvedett v ere égük után a görög monarho­­fssiszták bosszúból vérengzést ren­deztek a békés polgári lakosság kö zűrt amelynek több asszony, gyer­mek és aggastyán esett áldozatul/ — A KÍNAI sajtó legújabb ada­tai szerint a Kuomintang Kina majd nem hárommilliárd dollárral tarto­zik az Egyesült Államoknak. A la­pok szerint az adósság jóval na­gyobb, mert 271 hadihajó áráról és más kölcsönökről nincs rendelke­zésre álló adat. Newyorkbói jelentik: A Bizton­sági Tanács május 30-jki ülésén a Palesztinái kérdés tárgyalásánál Gromiko szovjet kiküldött élesen bírálta a brit határozati javaslatot, amelynek az a céba. hogy megkös­se Izrael állam kezét és ugyanak­kor lehetőséget nyújtson a támadó arab állcmoknik. hogy felkészülje­nek a tovább: támadásra Nagyúri­­tannia — mondotta Gromiko — a­­zéit támogatja az arab államokat hogy ezek kiszolgálják Magvbritan. nia közelkeleti imperialista érdekeit, de ez nem lesz hasznos az arab népekre. Catíogan brit kiküldött kitartott ame’iett. hogy a Bizton-: sági Tanács ne adjon támogatást a szovjet határozati javaslatnak. 5 ország — a Szovjet Szövetség, az USA Ukrajna. Franciaország és Co lumbia részleteiben megszavazta a szovjet javaslat legtöbb pontját. A Tanács több tagja tartózkodott a szavazástól. Az •általános szavazás­nál azonban kifejezésre jutott az elvi különbség a Szovjet Szövetség és Ukrajna és 3 többi 9 tagállam álláspontja között Az első szovjet javaslatban csak az a tény van leszögezve hogv az arab államok megtagadták a Biztonsági Tanács május 22-iki határozatának teljesítését. Annak ellenére, hogy Austin amerikai kiküldött a május 28-iki ülésen biráfta az arab álla inpkat a Palesztina elleni támadás miatt, most tartózkodott a szava­zástól A brit javaslat fölötti vita és szavazás még szembetűnőbben megmutatta az amerikai álláspont igazi jellegét. Austin az előző ülé­seken egyáltalán nem támogatta a brit határozati javaslatot, most viszont az USA és Franciaország között folytatott ülésközi tárgyaié- a hét arab államra is. sok segítségével megszavazták e | jelentette hogy az Austin által Díj­javaslatot. E mesterkedések kétség ! terjesztett kiegészítés csak isten­telenül arra irányulnak hogy a but téktelen gesztus, amely egyáltalán javaslatnak »tárgyilagos« jelleget , nem változtat a lényegen. Ez a pa­­próbáljsnak adni, holott a vitában . tagrafus a legelfogadhatatlanabb a’ kitűnt hogv az arab dl írnok ér- . egész javaslatban és a„ zsidók ellen dekeit szo’.g.'tlia Miután a Biztonsá- 1 irányul. Izrael képviselője kijelentet gt Tanics 19 szavazattal (Columbia 1 te, hogy országa nem hajlandó • * 1 tartózkodott) elfogadta a brit ia- j mondani a bevándorlást illető szu vaslat azon részét amelyben felsző- | vérén jogáról. A Biztonsági ‘“"'te litj'.k az atabokai és zsidókat, hogv ~ szavazattal elfogadta1 az u :• r.lgy m*t 1 r.r'amára szüntessek bej egészítő javaslatát is- Ezuta ­a hadműveleteké*. Austin javasok? j nács — mint már ‘f*"8? hogy a harcosok vagy önkéntesek, j tűk — elfogadottnak nt ‘ •• beutazási tilalmát — amely a brit 1 a palesztinai harcok 1 ig ■ ­javas'at következő paragrafusában szüntetésére vonatKozo t n.i volt el irányozva — terjesszek ki rozati javaslatot. A hadműveletek Jorursítemből Jelentik. Jeruz3á>m régi viro;:észtnek v-'lö] nv~id­ták ir.-i uikat. miután egy hete Ív,',víz nélkül voltak és lés-erük teljesen el­fogyott. Az átadási tál nyalásokat a Vöröskereszt közvetítette. F. tárgyaláso­kon az arab légió küldöttségében három brit tiszt volt. A Reuter jelentése szerint az arab fegyveres erők uj hadműveleteket kezd­tek Te! Aviv irányában. Az iraiü ha­­dljeler.tés szerint az iraki csapatoknak kemény harcok után sikerült visszaver­ni a zsldá erőket. Az iraki csapatok előrehal adásuk folyamán elérték Holm telepüiést Tel Avivtól 20 kilométerre. A tranfzjcrdániai arab légió csapatot szintén Tel Aviv felé nyomulnak. A Tel Avivtól délkeletre harcoló arab csapatok elérték Ramleh és t,ida va­rosokat, amelyek Tel Avivtól -0 kilo­méterre délkeletre vannak. Ramleh és Láda kőről elkeseredett harcok foly­nak. A Haf!ana jelentései szerint a zsidó fegyveres erők sikerrel szembeszálltak az arati támadásokkal Hatalma front­­szakaszán a Jeruzsálem—Tel Aviv fő­útvonalon- A front északi szakaszán, valamint a Jordán völgyében a ** c-anatok sikeres támadóhadmüvcletek­­fői,tatnak. Nezaret frontszakaszon a" arab teíüerók állandó támadásainak e. lenére a zsidó csapatoknak sikerült elo­­reny°mulnlok és három t*l«*J?*“* fi' rociahitok A zsidó légleró fokozta te­vékenységét Tulkára tovtóh pa* összevonásokat bombáztaK. v'vanb Bid ja és El Nabír arab er^m^yeke­­támadták, amelyek Jeruzsálemtől észek ra 8 kilométerre vannak. Sím SS®;“? Nebn Üss. Haradbl, Kvadesz és N na ria települ£seJcet* atomban Nokrasi pasa, “atonal fökotminyzó az ostromállapot O-'lteje alatt folytatja » terrort. töm<‘ rés letartóztatásokat hajtottak »«gte a zsidók és más „veszélye* személj,.k. Móréiból Nokrasi pasa re*M,e,rt<* *öo,t Ki minden olyan személy vagyonának elkobzására, aki „veszélyeztet az állam biztonságát*,"

Next

/
Thumbnails
Contents