Magyar Szó, 1948. augusztus (5. évfolyam, 183-209. szám)

1948-08-01 / 183. szám

Jugoszlávia Kommunista Pártjának. Központi Bizottsága t. ÄCEVA VERA. 1919-ben szüle­tett Macedóniában, a háború előtt munkás volt, 1940 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párt.tisztsége Mace­dónia KP KB bürójanak tagja (2.308 szavazat); 2. BABOV1CS SZPASZENIJA, 1908-ban született Szerbiában, a háború előtt munkásnő, 1927 óta a SzKO.) tagja, 1928 óta a Párt tagja. Leg­utóbbi párttiszt9ége a JKP KB tagja. (2.321 szavazat); 3. BAKARICS VLADIMIR, 1912-ben született Horvátországban, a há­ború előtt jogász, 1933 óta a Párt tagja, Horvátország KP KB tit­kára (2.321 szavazat); 4. BIBER ANTUN-TEHEK, 1910-ben született Horvátországban, a há­ború előtt munkás, 1939 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége Hor vátország KP KB bürójának tagja (2.311 szavazat); 5. BLAZSEV1CS JAKOV, 1912-ben született Horvátországban, a há_ ború előtt munkás, 1928 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége a JKP KB tagja (2.321 szavazat); 6. BRKICS ÖUSKO, 1913-ban szüle­tett Horvátországban, a háború előtt jogász. 1939 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párttisztsége Hor­! vátország KP KB tagja <2.314 sza­vazat): I I. BROZ JOSZIP.TITO, 1892-ben született Horvátországban. A háj. \ ború elolt munKás: 1920 Ata a Part! j tagja. Legutóbbi párttisztsége a. i JKP KB főtitkára (2.318 szavazat);! te: CSOLÁKOVlCS RODOLYUBp 1900.ban született Boszniában. A háború előtt publicista. 1919 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsé­­ge a JKP boszniai és hercegovinai tartományi bizottságának tagja. (2.310 szavazat); 9 DANILOV1CS UGLYESA, 1913-ban szüetett Bosznia-Hercegovinában, a háború előtt mezőgazdasági méri nők, 1933 óta a SzKOJ tagja, 1931 óta a Párt tagja. Legutóbbi párt­tisztsége a JKP boszniai és herce­govinai tartományi bizottságának tagja. (2.312 szavazat); 10. DUGONYICS RATO, 1916-ban született Szerbiában. A háború . előtt jogász. 1937 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párttisztsége Beo. grád helyi bizottságának titkára. I (2,320 szavazat); II. GYILASZ M1LOVAN, 1911-bcn született Cmagorában. A háború előtt publicista. 1932 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége a JKP KB politikai irodájának tag. iía-(2.314 szavazati; 12. Gig°v SZTRAHIL, 1909-ben e,t Macedóniában, a háború előtt munkás. 1928 óta a SzKOJ tana. !929 <5ta a párt tagja. Leg­utóbbi Párttisztsége • Macedónia KP KB bürójának tag)i (2.317 | szavazat); 13. GOSNYÁK IVAN 1909-ben szü­letett Horvátorsíágt,an ^ hábo­rú előtt munkás, 1933 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége a ■1KP KB tagja (2.322 szavazat); 14. GREGORICS PAVLE, 1892-ben született Horvátországban, a hábo­rú előtt orvos, 1921 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége Horvátország KP KB tagja (2.320 szavazat); 15. HR1BAR JANEZ, 1909-ben szü­letett Szlovéniában, a háború előtt paraszt, 1939 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége Szlovénia KP KB bürójának tagja (2.314 sza. vázát) * 16. HUMO AVDO, 1914-ben szüle­tett Bosznia-Hercegovinában, a háború előtt tanár, 1934 óta a SzKOJ tagja, 1935 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párttisztsége a JKP boszniai és hercegovinai tartomá­nyi bizottságának szervező titkára (2,316 szavazat); 17. JANYICS VLADO, 1904_ben született Horvátországban a há­ború előtt munkás, 1931 óta a Párt tagja Legutóbbi párttisztsége a JKP KB tagja '2.318 szavazat); 18. JOVANOV1CS BI.AZSO, 1907.ben született Crna Gorában, a háború előtt jogász. 1924 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párttisztsége a JKP crnagorai tartományi bizottságá­nak titkára (2.320 szavazat); 19. JOVANOVICS ISZA, 1906_ban Szerbiában született, a háború ejőtt munkás. 1928 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párttisztsége a SzKP vajdasági tartományi bizott-< ságának titkára (2.320 szavazat); 20. JURINCSICS NIKO, 1914_ben született Bosznia-Hercegovinában, a háború előtt munkás, 1933 óta a SzKOJ tagja, 1937 óta a Párt tag­ja Legutóbbi párttisztsége a JKP boszniai és hercegovinai tartomá­nyi tagja (2.291 szavazat); 21. KARABEGOVICS OSZMÁN 1911-ben született Bosznia-Líer. cegovinában, a háború előtt egye­temi hallgató. 1931 óta a SzKOJ Joszip Broz.Tito elv társ, a JKP főtitkára tagja, 1932 óta a Párt tagja. Leg­utóbbi párttisztsége a JKP KB szervezeti-oktatói igazgatóságának tagja (2.321 szavazat); 22/ KIDRICS BORISZ, 1912.ben szü­letett Szlovéniában, a háború előtt publicista, 1926 óta a SzKOJ tag­ja, 1928 óta a Párt tagja. Leg­A JKP Központi Bizottsága Politikai Irodájának titkárai Edvard Kardely elvtárs Alexandar Rankovics elvtárs Milovan Gyilasz elvtárs utóbbi párttisztsége a JKP KB tagja. (2.317 szavazat); 23. KARDELY EDVARD, 1910.ben született Szlovéniában, a háború előtt publicista. 1926 óta a SzKOJ tagja, 1928 óta a Párt tagja. Leg­utóbbi párttisctsége a JKP KB bá­rójának tagja (2.319 szavazat); 24. KOVÁCSÉV!CS NIKOLA 1890. ben született Crna Gorában, a há­ború előtt tanító, 1920 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége a külföldi pártokkal való kapcsola­tok osztályának főnöke (2.319 sza­vazat); 25. KOLISEVSZK1 LAZAR, 1924.ben született Macedóniában, a háború előtt munkás, 1932 óta a SzKOJ tagja, 1935 óta a Párt tagja. Leg­utóbbi párttisztsége Macedónia KP KB titkára (2.322 szavazat); 26. KRAJACSICS IVAN, 190G-ba:i született Horvátországban, a há­ború előtt munkás, 1931 óta a SzKOJ tagja. 1933 óta a^ Párt tag ­ja. Legutóbbi párttisztsége a JKP KB tagja (2.317 szavazat); 27. KRAJGER BORISZ, 1914_bm született Szlovéniában, a háború előtt műegyetemi hallgató, 1931 óta a Párt tagja. Legutóbbi párt­tisztsége Szlovénia KP KB tagj-i (2,319 szavazat); 28. KRSZTULOVICS VICKO, 190' ben született Horvátországban, a háború előtt munkás, 1922-ben a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége a JKP KB tagja (2.322 szavazat); 29. IEKOVICS VOJA, 1910-ben szü­letett Szerbiában, a háború előtt magánalkalmazott. 1939 óta a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége Szerbia KP KB tagja (2.319 sza. vázát); 30. LESZKOSEK FRANC, 1897-ben született Szlovéniában, a háború eiőtt munkás, 1926 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párttisztsége a JKP KB bürójának tagja (2.322 szava­zat); 31. MACSEK IVAN, 1908-ban szü­letett Szlovéniában, a háború előtt munkás 1930 óta* a Párt tagja. Legutóbbi párttisztsége Szlovénia ! KP KB tagja (2.315 szavazat); 32 WAGIAJLICS SEFKET, 1908.ban született Bosznia-Hercegovináiban, a háború előtt munkás, 1931 óta a SzKOJ tagja, 1932 óta a Párt tag­ja. Legutóbbi párttisztsége a JKP boszniai és hercegovinai tartomá., ' nyi bizottságának tagja. (2.31 lj szavazat); 33. MARINKO M1HA, 1900_ban szü­letett Szlovéniában, a háború előtt munkás, 1923 óta a SzKOJ tagja. 1924 óta a Párt te-gja. Legutóbbi párttisztsége a JKP KB tagja. I (2.323 szavazat); j 36 MIJATOV1CS CVIJETIN 1912-ben ■ született Szerbiában, a háború előtt egyetemi hallgató, 1932 óta a SzKOJ tagja. 1933 óta a Párt ; tagja. Legutóbbi párttisztsége i Szerbia KP KB tagja. (2.316 szava- I zat); A JKP Központi Bizottsága Politikai Irodájának tagjai V, ÉVFOLYAM. 183 (1120.) SZÁM | NOVISZÁD. VASÁRNAP, 1948. AUGUSZTUS 1. ÄRA 2 DINÁR Go« nyak elvtár* Mosa Pijade elvtár» Borisz Kidrics elvtárs Blagoje Neskovics elv társ Efcaoc Lesekosok eivtáfs

Next

/
Thumbnails
Contents