Magyar Szó, 1948. december (5. évfolyam, 287-311. szám)

1948-12-02 / 287. szám

NO VISZ AO, CSÜTÖRTÖK, 1948 DECEMBER 2 A K ftilé v9 o »m H M q b» i «■ ARA 2 DINAR Ünnepeli az egész ország November 29, Köztársaságunk na( ja, nagyszerű ünnep volt az egész országban. Dolgozó népünk nj, szó. eialista házij ínak ötödik évfordu­lóját munkasikerekkel. hatalmas gyí zelmekkel várta *z ötéves Terv fel adatainak megvalósítása és tui&zir nyalása terén. Dolgozóink méltó keretek kőzöti ítészültek rá, várták és ünnepelték i népi forradalom napját, a Jugo­slav Szövetségi Népköztársaság ötödik évfordulóját , Beof>rádban november 29 tiszteletére ünnepi ökadómia volt a Népszínházban. Tito marsait, megjelenésekor a Iterembe^ jelenlevő vendégek hosz­­«zamtartó tapssal köszöntötték. Az akadémián résztvettek a Jugo­szláv Kommunista Párt Központi Vezetőség« Politikai Irodájának tag Jai, Edvard Kardely, Mi lován Gyi­­tesz, Franc Leszkosek, Ivan Gos­­nyák, Doni«* Kidric* és Blagoje .Neskovics, aztán dr. Iván Ribár a fJSzNK Népszkupstim Prezidáurná­nak elnöke az elnökség tagjaival, a szövetségi és a szerb köztársaság miniszterei, a Jugoszláv Hadsereg magasramgm tisztjei, élükön Koesa Popovics és Péko Dapcsevics vezér­­ezredesekkel, valamint a kulturális és társadalmi élet nagyszámú képvi­selője, | Az ünnepi akadémián resztvettek ■még a diplomáciai kar képviselői Beográdból. A himnusz után Mosa Pl jade a JSzNK Népszkupstina Prezidiumá­­nak alelnöke tartott beszámolót, „A népállam öt éve“ címmel. De minden körzetben, minden tömegszervezetben voltak ünnepi akadémiák a Köztársaság napja tiszteletére, melyeken a beográdi dolgozik ezrei vettek részt A nagy nap előestjén az ünnep­ség a Szlávién kezdődött — nép­ünnepéllyel. Pontosan hat órakor dördült el az első ágyuKWés és u­­tárva a többi, üdvlovósek 50 ágyú­ból. Ebben a pillanatban indult él az ifjak fáklyásmenete a Tito mar­sai jtcán. Élén az ifjak Tito mar­sai, Sztálin generalisszimusz és Lénia nagy kópét vitték, valamint a zászlókat Különösen nagy volt a lelkesedés a nézők részéről, ami­kor a menetnek az a része jött, melyben fáklyával volt kiírva: »Éljen november 29* és „Len.n— Sztálin—Tito.“ A menetben voltak a Jugoszláv Tomászszövetség, az ifjúsági kultur-müvészeti csopor­tok tagjai és Beográd egyetemi és iskolai ifjúsága. A főváros fronttagjai a hadsereg harcosaival együtt nagy munka­győzelemmel ünnepeltek. Átadták a forgalomnak az uj kettősvágá­­nyu villamosvonaiat Topcsidertől — Rakovicáig, melynek felépíté­sében 60.000 munkaórát adtak. A népünnepélyek a tereken, me­lyek a nagy nap előestjén kezdőd­tek. másnap ebédután folytatód­tak. Virág, színes villanykörték, vörös csillagok nevettek az ünnep­lőkre. Este hét órakor kezdődött a Népszkupstina környékén a nagy tűzijáték. A szabadsígszerető Beográd ö­­römünnépe volt november 29, szo­cialista hazánk nagy egyetemes né­pi ünnepe. /i.:« rebban te nagy felvonulás volt a nagy ün­nep előestjén. Ezer és ezer sokszí­nű villanyégő ragyogott a házakon és tereken. A horvát Népszínházban meg­­i'andezett ünnepi akadémián meg­jelentek a horvát Kommunista Párt Központi vezetőségének, és a kormány tagjai Résztvett az aka­­déraián Vladimir Názor, a horvát Szábor Prezídiumának elnöke, a Szábor alelnöke dr. Zlatan Szre­­!**><', a Jugoszláv Hadsereg és a kultur és társadalmi élet nagyszá­mú képviselője. A beszámolót november 29-ről jfcmui Berusz a HKP Központi ve­zetőségének tagja tartotta. Utána művészi program következett. A Jugoszláv hadsereg székházé­ban ünnepélyes keretek között tör­tént az uj pionírok tagfelvétele.' A zágrebi kilencedik vegyesgimnázi­um avatóünnepélyén résztvett Szláv ko Komár és Ivan Sibl vezérőr­nagy is a HKP központi vezető­sége részéről, a köszöntések után a pionirszakasz parancsnoka, De­­jan Manula harmadikos tanuló, Ivan Sibl vezérőrnagynak tett je­lentést. Ezután tették le az uj pio­nírok az esküt Lyublyanában te felemelő volt az ünnep. Az egész város zászló- és levélerdőbe öltö­zött, képek, grafikonok és képek díszítették a falakat. Ünnepi aka­démiát rendezett a Népszkupstina elnöksége és a Szlovén Népköztár­saság kormányelnöksége. A lyublyanai „Union* nagyter­mében volt a központi akadémia, melyen résztvett Miha Marinko a Szlovén Népköztársaság minisz­terelnöke a kormány tagjaival, Fer­­do Kozak, a Szlovén Népszkupsti­na elnöke, a Jugoszláv Hadsereg képviselői és sokan mások. Az AVNOJ II. kongresszusának jelentőségéről Miha Marinko be­szélt November 29-én sok szlovén falu felavatta és megnyitotta szövetke­zeti otthonát. Legjobb eredményt a szövetkezeti otthonok építése te­rén november 29 tiszteletére a lendvaí járás érte el, ahol hat szö­vetkezeti otthon építését fejez­ték be. Sxkoplye dolgozói a Köztársaság napján a Macedón Népszínházban gyűltek össze ünnepségre. Krszta Cneokov­­szkin, a Macedón Szobranye Pre­­zkliurnának" titkárén kívül részt­vettek az akadémián a kormány tagjai a Jugoszláv Hadsereg képvi­selői és nagyszámú dolgozó. Kiró Georgijev, a kommunális ügyek minisztere beszélt november 29 jelentőségéről. Az AVNOJ határozatainak jelen­tőségéről szólva, a többi között ezeket mondotta: — A macedón nép legjobb fiain ke­resztül először történelmében kife­jezte a nemzeti szabadság és a de­mokratikus rendszer, az együttmű­ködés, Jugoszlávia többi népével való közös élet megvalósítására irányuló évszázados törekvéseit. Szarajevóban nagy fáklyásmenet volt a nagy nap tiszteletére, melyben több mint 10.000 dolgozó résztvett A város Népfrontja ünnepi aka­démiát rendezett, melyen resztvet­tek Cvijetin Mljatovica és Uglyesa Danilovics. Bosznia és Hercegovi­na KP-ja Központi vezetőségének tagjai, a kormány tagjai, a JH kép viselői és a tömegsaerveBetefc sok képviselője. Noviizádon a nagy ünnep előestjén a Kultúr­otthon' nagytermében volt ünnepi akadémia. Jovan Veszelinov a JKP Központi vezetőségének tagja, szer bia miniszterelnökhelvettese tartott beszámolót november 29-ről. Másnap számos testnevelési és egyéb esemény tarkította az ün­nepet. A pionírok ünnepélyes fel­avatása is ezen a napon volt. Este a Népszínház bemutatta az „Erő a túlvilágról“ etmű Gotovac operát. A jugoszlávok világszerte mepnnepelték novellier 29-ét A nov, uber 29nioi nagy ünnep alkalmából hazánk népeivel együtt ünnepeltek vitógsnerte a hazájuk­tól távol óiő jugoszlávok is. A Ju­goszláv Szövetségi Népköztársaság hivatalos képviseletei mándenütt fo gadóestet rendeztek. Ugyancsak nem zetköd vonatkozása is volt annak a fényes fogadóestnek, amelyet a JSzNK Szkupstinájá/rvak Prezküuma rendezett a Köztársaság napján a Prezádium épületiében. Az ünnepi fogadáson megjelent Joszip Broz- Tlto Inárciszterekvik, résztvettek a JKP KPv Politikai bizottságénak tagjai, a Presidium tagjai, a szövet­ségi kormány és Szerbia kormányé oak tagjai, a még Beognádban tár tózkoctó S zk u pstina-kópviselők, a Jugoszláv Hadsereg tábornoki ka­rának tagjai, a beográcB diplomá­ciai testület tagjai és a jugoszláv kulturális és közélet kiválóság*. ÜNNEPSÉG PRÁGÁBAN Martján Sztlltnovics prágai jugo szláv nagykövet ünnepi fogadóes­tet rendezett az ünnepség alkataié­ból A fogadéisón a csehszlovák kormány képviseletében megje­lent dr. Sevcsik miniszterelnök­­helyettes. Krajcsks kereskedelmi miniszter, Grgács tábornok, vezérka rí főnök. Dr. Vaczek prágai polgár mester. Ezenkívül résztvettek a prágai kutturáSs és közélet kivár lóságai » szovjet nagykövetség és ■ tiépi demokrácia országainak diplomáciai képviselői és a Prágá­ban akkreditált többi diplomata is. Csehszlovákiáiban ezenkívül a jugo­szláv Népfront prágai és pozsonyi szervezetei ünnepi előadást rendez­tek november 29J!*e nik aknából. ...VARSÓBAN A varsát jugoszláv nagykövetsé­gen dr. Rade Prihicserics nagykö­vet rendezett ünnepi fogadóestet. Most késődül d a jugosatóiv nagy­­követség uj palotája és ezúttal ün­nepi fényben ragyogott A fogadé son megjelent Ztgmumd Modzdev­­szkl lengyel küKigymtafezter, Vik­tor Grosz meghatalmazott minisz­ter, Grubecki iparügyi minászter ée a néphatóságok számos más képvi­selője, résztvettek a varsói diplo­máciai testület tagjai, a demokrata ktis politikai pártiét, tömegszerv* • retek képviselő« és a lengyel fővá­ros kuK űréi étének kiválóság*. ...PARISBAN A párisi nagykő vétség logjadó estjét Márko Riszttes párisi Jugo­szláv nagykövet rendezte. Az ün­nepségen megjelentek a szovjet nagykövetség és a népi demokmá­­cia országainak diplomáciai képvi­selőd, képviseltette magát valameray nyi párisi nagykövetség és követ­ség. Ugyancsak résztvettek az ün­nepségen az Egyesült Nemzetek közgyűlésének jugoszláv delegwhr­­sai. Ezenkívül megjelentek az Egye sült Nemzetek közgyűlésén rés vé­vé vő számos más ország delegátu­sai, katona« és kereskedelmi kép­viselőd, a francia kormány képvi­selőd és a párisi kulturális és köw najgykövst két ünnepi fogadási nagyon kellemes. bar úti légkörben fó^t le. ...SZÓFIÁBAN Jos zip Gyergya szófiai ««osa»» nagykövetség két ünnepi fogadási rendezett a jugoszláv nagykövet­ség nj onnan úiainkatott pálosijá­ban. Az első fogadáson nteast­­vettek Bodurov, Pasov. J* név, Grozer, Sztojkov, a Ha­­aaftes Arcvonal nemzeti tanúcaá- I nak titkárai, Csobanov, a Nagyszob ranye prezidki mának főtitkára Ga novszfri és Kamenov külügymtadsz­­ter helyettesek. A -lengyel, román, j köztársasági spanyol és mán dbpr km&eüai képviseletek képvneefói, a szovjet nagykövetség képviselői. Bradisztttov szófiai városéinak ás* bolgár közétet csaknem valamennyi kiválósága. ... RÓMÁBAN Az ünnepi fogadóesteit kívül so. vember 29-ike alkalmából megnyik a Jugoszláviát bemutató tónykép­­kiállitás. A kifWitás szemiétteti .1«. goszlávúa népeinek harcát a fdsza. badutásért és a háborn utáni erő­feszítéseit, az ötéves terv megváló, vitásáért ée a szocializmus felépité­­séért. A kiállítást ünnepélyes kül­sőségek között nyitották meg és már az eleő napon igen nagy szánr. ban jelentek meg érdeklődők ... NEWYORKBAN Newyorkbói jelentik: a jugosafew, népi ünnep alkalmából Miodrág Markovim newyorkd főkonzul foga­dóestet rendezett a jugoszláv ott. hon termeiben. A fogadóesten ige* nagy számban jelentek meg az Egye sült Nemzetek székhelyének áUandó delegátusai ós az amerikai közélet jugoszláv származású kiválóságai Az uj Jugoszláviának számtalan ba. látja is részt vett a fogadóesten. Szombaton a fők on zni második! fogadóestet rendezett az Egyesült Nemzetek jugoszláv delegációjánál épületében. Ezen megjelentek a newyorkj konzulátusok képviselői washingtoni nagykövetségünk tag jai. az UNO delegátusai, dr. Malii* a szovjet-amerikái baráti társasá* elnöke, Louis Adamics és Georg« Saldes ismert kiváló író dr. Seap« ler, a Churchman című lap szerkesg tője, Walter Bernstein, az am erika hadsereg legismertebb folyóiratául« főszerkesztője, művészek, tanárok^ újságírók, közéleti és kulturális munkások ée az amerikai kötetet egyéb, kiválóságai Véget ért a JSzNK Szkupstlná|áaali harmadig ülésszaka Megszavazták a szocialista manka hősének erdemrenűieröl szöló törvényi A JSzNK Szkupstinájámak mind­két háza letárgyalta a napirendre tűzött törvényjavaslatokat Az év. fordulói ünnep előestéjén a legjelen tősobbek voltak azok a törvényjavas latok, amelyek a szocialista munka hőseinek érdemrendjéről és a dolgo­zók címeiről szólnak. A szövetségi tanács ülésén részt­vett Tito marsai is, aikrt megjelené­sekor a képviselők hosszas lelkes tapssal köszöntöttek. Vladimir Szi­­mics elnök megnyitószavai után Gyúró Szalaj a törvényhozó bizott­ság előadójaként beterjesztette a két törvényjavaslatot. Beszámolt ar­ról, hogy a dolgozók tiszteletbeli cí­meiről szóló törvényjavaslat előirá­nyozta, hogy az, aki a JSzNK szo­cialista munkája élharcosának címét kapja, egyben megkapja a szocialis­ta munka hősének érdemrendjét A törvényhozó bizottság azonban az­zal » különleges hangsúlyt kívánt adni ennek az érdemrendnek, hogy külön törvénnyel alapította meg ezt az érdemrendet Ezt a magas érdem rendet az állam legmagasabb elisme réseként adják ki egyeseiknek, kol­lektíváknak, vállalatoknak és intéz­ményeknek, rendkívüli munka hős­tettekért, vagy egyéb rendkívüli eredményekért és ezzel a gazdasági, társadalmi, áHamá, tudományos és kulturális tevékenység terén általá­nos jelentőségű érdemeket szerez­­nek a szocializmus felépítéséiben és az állam hatalmának és tekintélyének növelésében. Az érdemrendet ■ kor­mány Javaslatira a szövetségi Sikup stkia Prezádiuma adja W. A DOLGOZÓK TISZTELETBELI CÍME Gyurti Sz&laj ezután előterjesztette a dolgozók tiszteletbeli címeiről szó ló törvényjavaslatot Indokolásul elő adta, hogy hazánkban a munkás­osztály és a dolgosé tömegek hely­zetében bekövetkezett politikai ós gazdasági változások rendkívüli vál tozásokat eredményeztek a dolgozók munkaviszonyában te. Ez a munka iránti uj viszony, amelyet Pártunk fejlesztett W, a munkteendületben érvényesült. Ez magával ragadta valamennyi dolgozó réteget és ha­zánk valamennyi hazafias elemét. A szocialista versenyek kifejlőd&o szükségessé tette, hogy azok, akik ezekben a versenyekben különleges érdemeket szereznek, megfelelő meg különböztetett tiszteletben részétől, jenek. A Szövetségi Tanács nagy lelke­sedéssel megszavazta mind a két törvényt. Ugyancsak megszavazta a Tanács a napirenden szereplő többi törvényt. VLADIMÍR SZIM1CS ELNÖK ZÁRÓSZAVAI A harmadik rendkívüli ülésszak lezárulása előtt Vladimír Szimics, a Szövetségi Tanács elnöke zárószavai ban megemlékezett sz AVNOJ jaj­­cei ülésszakának ötödik évfordulója, ró! és a többi között a következőket mondta: — Képviselőtársaim! A képviselők túlnyomó többsége annak a khránsá gátiak adott kifejezést hdgy a hol­napi ünnepnapot vidékükön, a mar guk körében akarják eltölteni. Ezért a Szkupstlna az uj Jugoszlávia leg­nagyobb ünnepnapján nem tart ülést. Ezen a napon lesz öt étve annak, hogy az uj Jugoszlávia létrejött és három éve annak a felejthetetlen napnak, amikor az alkotmányozó nemzetgyűlés ugyanebben a terem­ben kikiáltotta és kihirdette a Ju­goszláv Szövetségi Népköztársaság megteremtését. Az uj 'Jugoszlávia legnagyobb ünnepe tehát november 29-e, mert emlékezés arra a törté­nelmi éjszakára, amikor, iHJ-ban Jajeern, az AVNOJ nutphoBea tUkvl­­minyjogl, Slamjogi és politikai döntéseit. Történelmi és nemzetközi jogi jelentőségű ez a nap, mert er­zen a napon jött létre az uj Jugo­szlávia, amely a népfehzabaditó bar cok folyamin született meg. A holnapi nagy ünnepnap egyben a jugoszláv hépek elismerésének ünnepnapja Jugoszlávia Kommunis­ta Pártjainak nagy érdemei iránt, az élen Központi Vezetőségével, amely­nek élén akkor Is, most Is Jugo­szlávia marsalja, Joszip Broz-Ttto állt és áll. Nagy elismerés ez Jugoszlá­via népei részéről a legfőbb parancs nők és a népi felkelés legfőbb po­litikai vezetője, Tito marsai iránt, mért ez az a népi felkelés volt, amely népi forradalomként folyt le a nép­­felszabadító harcokban és megte­remtene az uj Jugoszláviát Abban a meggyőződésben, hogy népeink érzéseit tolmácsolom, szerencsektvá­­nataimat fejezem ki a képviselőknek az uj Jugoszlávia nagy ünnepe al­kalmából. JOSZIP VTDMAR ÜNNEPI SZAVAI A Népek Tanácsának ülésén, a tör vény ja vasiatok letárgyalása és meg szavazása útin, Joszip Vidmár el­nök, mielőtt az illést berekesztette, megemlékezett a november 29-fki ünnepről, annak jelentőségét mél­tatta majd a többi között ezeket mondta: A nagy célok nevében, amelyeket Jugoszlávia népei Jugoszlávia Kom­munista Pártjának vezetésével Jaj­­cén kitűztek maguk elé és amelyek három év elölt törvénnyé váltak « Jugoszláv Szövetségi Népköztársa­ság Alkotmányával — mind e nagy célok nevében szerencseklvánatomat fejezem ki képviselőtársaimnak az ünnep alkalmából és képviselőink átjön pépeiknek,. V. eVFOLYAM, 287. (1224.) SZÁM

Next

/
Thumbnails
Contents