Magyar Szó, 1949. május (6. évfolyam, 103-128. szám)

1949-05-01 / 103. szám

VI. ÉVFOLYAM, 103. (1351.) SZÁM NOVISZAD, VÁSÁR NAP, 1949 MÁJUS 1 ARA 2 DINAR Jugoszlávia Kommunista Pártja Központi Vezetőségének máius elseíei kiállnán»» JUGOSZLÁVIA DOLGOZÓ NÉPE! Ez4 a május elsejét is kemény és nehéz harc köze* pette várjuk, melyet hazánk átalakításáért, a szocializ­mus felépítéséért és győzelméért, a békéért és a népek közötti békés együttműködésért folytatunk. A reakciós imperialista erők terveikkel és háborús előkészületeikkel veszélyeztetik a kapitalista iga alól fel­szabadult, és ma jobb életet építő ország fejlődését. A monopolista és imperialista körök uj háborúval fenye­getőznek a Szovjet Szövetség és a népi demokrácia orszá­gai eilen. Igyekeznek örökkévalóvá tenni a gyarmati né­pek rabságát. Az a szándékuk, hogy gyengítsék sőt szét­zúzzák az Egyesült Nemzetek Szervezetét. Az imperialis­ta hatalmak, a védekezés látszata alatt a szocialista or­szágok ellen irányuló paktumokat kötnek, amilyen pél­dául a nemrégen kötött Atlanti-paktum. Az imper'alisták durván beavatkoznak Görögország belügyeibe és minden erővel gátolják a kicsiny hősi nép felszabadulását, amely nép bátran ontja vérét szabadságáért és függetlenségé­ért, s ezzel a végsőkig leleplezi a demokrácia és a füg­getlenség álarcába burkolódzó nyugati imperialisták hó­ditó és reakciós arculatát. Az imperialisták terveket sző­nek egy uj világháború előidézésére Azonban, a békefront hatalmas megerősödése foly­tán az imperialisták ma nem képesek uj világháborút előidézni. A kapitalista világban nincs egyetlen nép sem. amely háborúzni akarna és erkölcsileg 'felkészült volna a háborúra. Az imperialista körök hadi támaszpontokat lé­tesítenek, és óriási összegeket költenek a fegyverek tö­kéletesítésére, sőt a fokozott fegyverkezésre is, de ezek az in­tézkedések mindinkább a tömegek ellenállásába ütköznek, akik nem akarnak háborút és nem akarnak háborúzni. A kínai nép hősi harca alapjaiban megzavarta az im­perialisták hóditó és egyéb terveit. A kínai munkásak és parasztok, azáltal, hogy sokat szenvedett hazájukat felszabadítják, egyúttal komoly és súlyos csapást mérnek az imperialista háborús tervekre és alapjában megváltoz­tatják a világviszonyokat. A kínai népi forradalom győ­zelmével a béke, a demokrácia és a szocializmus erői vi­lágtörténelmi jelentőségű győzelmet aratnak. Amíg azonban az imperialista világ ilyen nagy kudar cokat vall. a világ munkás- demokratikus és békészerető mozgalmát az az uj veszély fenyegeti, — éspedig a bel­ső eszmei és politikai egyenetlenség és zavar folytán. — hogy ebbe a mozgalomba olyan módszereket vezetnek be, melyek ellentétben állnak a mozgalom lényegével — ellentétben állnak a szocializmusért, a népek szabadsá­gáért és egyenjogúságáért és az egyenjogúság kölcsö­nös tisztelet és őszinteség elvein alapuló, népek közötti együttműködésért vívott harccal. Az egyes kommunista pártok vezetői által Pártunk és hazánk ellen folytatott rágalomhadjárat leleplezi a fentemlitett belső gyengesé­geket ezekben a pártokban. Ma ez a legkomolyabb aka­dálya a munkás- demokratikus, békeszerető világmozgalom további sikeres fejlődésének. Hazánk történelmét és kultúráját lábbal tiporják és elhallgatják. Munkásosztályunk és általában dolgozó tö­megeink nagyszerű forradalmi harcát, amely az emberi­ség leghősiebb cselekedetei közé tartozik a szocializ­mus felé, az emberek és népek egyenjogúsága felé vezető nehéz utján, — elhallgatják semmibe veszik és tagad­ják a szocializmus építésében tanúsított alkotó, forradal mi kezdeményezésüket pedig rágalmakkal piszkolják_ A Szovjet Szövetségből és a népi demokrácia országaiból megkísérlik, hogy gazdasági és politikai bojkottot szer­vezzenek, s a kapitalista világra jellemző eszközöket és módszereket alkalmaznak, hogy letörjék tömegeink dolgozó lendületét, s hogy népeinket arra kényszerítsék, vessek alá magukat, igazságtalan és nem-egyenjogu kap­csolatoknak. Azzal a kifogással, hogy a JKP vezetőségét bírálják, mindenféle kísérleteket tesznek, hogy szétzül­lesszék szocialista gazdasági életünket és dolgozó népünk államkormányzatát. Minden lehető módon titkolják és • meghamisítják országunk következetes imperialistaelle­­nes külpolitikáját. Mindazt, ami ellen a haladó mozgalmak régóta harcolnak, s amit minden kulturember a múlt maradványának és a reakciós burzsoá és feudális klikkek harci módszerének tekint — alkalmazzák Pártunk és hazánk ellen. A Szovjet Szövetségből és a népi demokrácia orszá­gaiból Jugoszlávia ellen irányított támadások, — hála Pártunk és dolgozó ‘tömegeink szilárdságának — nem gyengíthették hazánkat sem belülről sem kívülről de ideiglenesen komoly csapást mértek azokra a nagy esz­ményekre, amelyekért a prole(áriátu9 több mint száz éve harcol, s amelyeket már egy évszázad előtt leszögeztek a proletáriátus és a haladó emberiség nagy tanítómesterei, Marx és Engels: lábbal tiporták a népek és államok egyenjogúságának elvét a szocializmusban, a hazugságot és a rágalmat pedig megengedhető harci eszközként fo­gadták el a munkásmozgalomban. Ideiglenesen csapást mertek azokra a nagy eszményekre amelyekért a prole­tariátus minden erőfeszítést megtesz az imperializmus el leni harcban, különösen pedig az Októberi Forradalom után: lábbal tiporták a kis népek védelmének és megse­gítésének elvét, a más országok belső ügyeibe való be nem avatkozás elvét, elvetették a -gazdasági és más együttműködés és a szocialista államok közötti, egyenjo­gúságon alapuló mind szorosabb közeledés elvét. Mindezek a tények leálcázzák a haladó emberiség előtt azokat a veszélyeket melyek a szocialista táboron belül a szocialista világ helyes fejlődésére nézve fennállnak s amelyek csak fékezhetik előrehaladását és mind na­gyobb kiterjedését. Az imperialisták és fizetett firkászaik nem maradtak összetett kézzel ebben a harcban, hanem bőven kihasz­nálják a hazánk elleni igazságtalan támadásokat azzal a céllal hogy megingassák a Szovjet Szövetség és a szo­cialista országok tekintélyét, hogy »saját« országaik dolgozó tömegeibe beoltsák azt a hitet, miszerint a szo­cializmus győzelmével megszűnik a népek és államok kö­zötti egyenjogúság, s hogy gyengítsék a népeknek a bé­kéért és nemzeti függetlenségért vívott küzdelmét. Pártunknak és népeinknek melyek a nehéz harcok­ban úgy nevelődtek, hogy megingathatatlanul harcolja­nak az igazságért, a szocializmusért és a népek egyen­jogúságáért, elkerülhetetlenül szembe kellett száilniok ezekkei a szörnyű módszerekkel, melyek kizárólag az im­perialistáknak használnak 9 hozzá kellett járulniok igazsá­gos és önzetlen harcukkal a szocialista országok közöt­ti kapcsolatok rendezéséhez az egyenjogúság, az őszin­teség és a kölcsönös megállapodás elvei alapján, vala­mint hozzá kellett járulótok ahhoz hogy a munkás- és demokratikus mozgalmak közötti kapcsolatokban helyre­állítsák az egyenjogúság, az őszinte együttműködés, a kölcsönös tisztelet és a becsületes bírálat alapelvét. JUGOSZLÁVIA DOLGOZÓI! A szocializmus hazánkban való felépítéséért folyó harc. melyet ti ma nehéz körülmények között folytat­tok — hallatlan lendülettel, de nem sajnálva erőiteket — ki fogja emelni hazánkat az évszázados elmaradott­ságból és a liülföldtöl való függőségből, s szabad embe­rek és egyenjogú népek virágoskertjévé és boldog kö­zösségévé fogja változtatni. Ez a ti harcotok lényegesen hozzájárul a szocializmus, a béke és a demokrácia erői­nek növekedéséhez. Ez azoknak a nagy eszményeknek a megvalósulása, amelyekért az emberiség legnagyobb szellemei harcoltak, é9 amelyekről álmodoztak ez igazol­ja azokat az óriási és önzetlen áldozatokat, melyeket országunk népei a felszabadító háborúban hoztak. A szo­cializmus győzelme hazánkban, — amire ti minden erőtök­kel törekedtetek. — lehetőve fogja tenni dolgozó töme­geink számára az általános kulturális fejlődést és a jóiét állandó növekedését. Hazánkban megvan minden anyagi és egyéb feltétele annak hogy a szocializmus felépítése megvalósuljon. Természeti kincseink kiapadhatatlanok, em­bereink pedig már eddigi harcukkal és munkájukkal be­bizonyították hogy képesek leküzdeni minden nehézsé­get és képesek teljesíteni minden feladatot. A szocializ­musért vívott győzedelmes harcotok megmutatja a hala­dó emberiségnek, hogy korunkban egy kis ország is felépít­heti saját erőivel a szocializmust, — ha dolgozó népe egy­séges, szilárdan szervezett és eltökélten le akar küzdeni minden nehézséget. MUNKÁSOK ÉS MUNKÁSNÖK! Már eddigi áldozatkész munkátok biztosította a győ­­:elmet hazánk iparosításáért folyó harcban. Miköz­ben az Ötéves Terv teljesítéséért harcoltok a dolgozó ;mberek évszázados álmát — a szocialista társadalmat épi­­itek, melyben nem lesznek többé kizsákmányoltak'és k:­­:sákmányolók, hazátokat boldog és haladó országgá vál­­oztatjátok. De az ötéves Tervért, a kapitalizmus marad­­•ányai feletti teljes győzelemért és a szocializmus felépi­­éséért vívott csata még nem ért véget hanem most van etőpontján. Ebben az évben önfeláldozó harcot vívtok az ötéves rerv döntő feladatainak teljesítéséért. Ebben az évben akjátek le hazánk nehéziparának és erőforrásainak alap­jait. Ezért, még inkább mint valaha, a nehézipar a bányászat a villamosítás és az erdészet termelési és alap­vető beruházási tervfeladataira kell összpontositaniotok erő­töket. Ezek ^teljesítésével hazánk biztosítja Első Ötéves Tervének győzedelmes megvalósítását. Ebben a súlyos erőfeszítésekkel teli harcban különö­sen nagy kötelezettség hárul a könnyűipar munkaközös­ségeire. a mezőgazdasági munkásokra és a dolgozó pa­rasztokra. Ezeknek minden erejüket arra kell forditaniok. hogy teljesítsék a dolgozó közösség iránti kötelezettsé­geiket, munkájukkal hozzájáruljanak az életszinvonal eme­léséhez s lehetővé tegyék az ezévi alapvető, döntő fela­datok teljesítését. Még több erőfeszítés, még több áldozatkészség és lendület, de különösen még több szervezettség fegyelem és rohammunkás-szellem kell ahhoz, hogy hazánk minél előbb kijusson a nehézségekből és dolgozó embereink boldogabb és méltó életet éljenek. MUNKÁSOK ÉS MUNKÁSNÖK! Szilárdítsátok a munkafegyelmet és harcoljatok a munkakerülők ellen akik tevékenységükkel megkárosít­ják a dolgozó nép közösségét! Fokozzátok a harcot a ta­karékosságért és a hazai nyersanyagforrások felkutatá­sáért és kiaknázásáért! Fokozzátok a harcot a normák teljesítéséért és helyes megállapításáért! Legyen a ver­senyzés állandó módszeretek! Tökéletesítsétek a ter­melést és fokozzatok a termékek minőségét! Harcotoktól és munkátoktól, gyorsaságotoktól 'endiiletetektől és szer­vezettségetektől függ, hogy mennyi erőt vetnek be a töb­bi dolgozó tömegek is a szocializmusért vívott harcba. Le­gyetek továbbra is annak a nagy szerepnek a magaslatán melyet Jugoszlávia vezető erejeként betöltöttetek a meg­szállók és az áruló burzsoázia ellen, a nép uralmáért ví­vott harcban! PARASZTOK ÉS PARASZTNÖK! Harcunk a falu szocialista átalakításéért a mai szövet­­' pf-tí mozgatom fejlesztéséért — harc azért hogy a ta­tot kiragadjuk évszázados elmaradottságából, hogy a dol­gozó parasztokat megmentsük a tönkremenés állandó ve­szélyétől és attól, hogy a falusi gazdagok számára kelljen dolgozniok. E harc győzelme falvainkba fogja vinni a kul­túra minden vívmányát és megkezdi a falu és a város közötti különbség eltörlését. Ez a kizsákmányolás végét fogja jelenteni hazánkban, s egyben ez lesz dolgozó embe­reink bőséges és boldog életének kezdete is. A felszabadító háború, melyben önzetlenül annyi áldozatot^ hoztatok, a munkásosztállyal együtt a hatalmat a város é9 falu dolgo­zó népének kezébe adta, és ti megmutattátok, hogy ennek a hatalomnak a megőrzése számotokra mindenek felett áll, hogy öntudatotokon é9 egységeteken ma összeomlik a különféle szipolyozók és népellenségek minden kísérlete. Már eddig i3. a földműves-szövetkezeti mozgalom fej­­leszieséért és a termelő szövetkezetekbe való tömörülésért vívott harcban megmutattátok, hogy szilárdan elhatároztá­tok elindultok az uj élet utján, a falu szocialista átalakí­tásának utján, hogy ilyen módon biztosítsátok a boldog életet* magatok é9 gyermekeitek számára. Szilárdan szövet­kezetekbe szervezve, állandóan fejlesztve a szövetkezeteket, alacsonyabb fokunkról magasabb fokunkra, szüntelenül nö­velve az éberséget azokkal szemben, akik megszokták, hogy má9 munkájából éljenek, és mindazok ellen, akik el­lenségei a népuralomnak és a szövetkezeti mozgalomnak, képesek lesztek napról-napra javítani életeteket. Ne en­gedjétek meg hogy a parasztok álbarátai és a falusi gaz­dagok. akiknek nem tetszik, hogy többé nem fosztogathat­ják a többieket, félrevezessenek és megingassanak benne­teket a megkezdett utón! Ne engedjétek, hogy különféle üzérek belülről gyengítsék a szövetkezeteket! Lépjetek be bátran a termelő szövetkezetekbe! Harcoljatok a nagyobb terméshozamért, a föld korszerűbb megműveléséért, az ál­lattenyésztés fejlesztéséért, a jobb munkaszervezéséit s a gépek é9 egyéb eszközök jobb kihasználásáért! őrizzé­tek é9 növeljétek a szövetkezeti és általános állami va­gyont! Harcoljatok az üzérek és mindazok ellen akik ki­vonják magukat a népi állam és a népközösség iránti kö­telezettségük teljesítése alól! . Bátran meneteljetek együtt a munkásosztállyal orszá­gunk szocialista átalakításáért dicső és sokat szenvedett hazánk felépítéséért és felvirágzásáért! JUGOSZLÁV HADSEREG KATONAI, ALTISZTJEI ÉS TISZTJEI! Éberen őrködjetek országunk békés építésének és füg­getlenségének őrhelyén! Mindig tartsátok szem előtt, hogy i nép bízta rátok, őrizzétek békés munkáját és országát, édeímezzétek a népi forradalom nagy vívmányait! Ne a.ináljótok az erőfeszítéseket, hogy kihasználjátok azokat i lehetőségeket, melyeket a dolgozó tömegek é9 a népi srtehniség teremtenek meg hogy elősegítsék és tökélete­­'tsék a korszerű haditehnikát! JUGOSZLÁVIA IFJÚSÁGA! Légy továbbra is a hazáért kifejtett önzetlen és áldo­­atkész erőfeszítések mintaképe, a szocialista építésért vi­­ott harc első soraiban! Tömörülj a Népi Ifjúság sorai­ban, és nevelkedj Pártunk győzedelmes eszményein, a inarxizmus-Ieninizinus eszményein! Továbbra is fogd szo­rosabbra soraidat és szilárdítsd egységedet a harcban a fiatalok örömteli életének megvalósításáért és a boldog, független és haladó Jugoszláviáért! NÉPI ÉRTELMISÉG! Fáradhatatlanul munkálkodj népi kultúránk fejleszté­sén a tudomány fejlesztésén! Tégy meg minden erőfeszí­tést, uj munkamódszerek feltalálása, a tudomány korsze­rű vívmányainak a termelésben v:ló alkalmazása, és uj tudományos felfedezések céljából, amelyek megkönnyí­tik az emberek munkáját és meggyorsítják hazánk fejlődését! Szilárdítsd a munkafegyelmet törekedj minden erővel a rendre, a pontosságra és a gyorsaságra az admi­nisztratív és egyéb ügyek intézésében! Terjeszd a művelt­séget és a kultúrát a néptömegekben! Harcolj az iroda­szellem ellen, mint a szocialista építés ellensége, a dol­gozó emberek kezdeményezésének és lendületének kerék­kötője ellen! Légy népednek hü fia, a bojdog é9 kulturá­lis életért vívott harcának önzetlen segítője! VÁROS ÉS FALU DOLGOZÓI! Tömöritsétek soraitokat a hazánk szocialista átalakí­tásáért vívott harcban! Tömörüljetek a Népfrontban szi­lárdítsátok sorait, erősítsétek a dolgozó nép szövetségét a népuralom szilárdságának és a szocializmusért vívott harc győzelmének zálogát! Legyen május elseje erőink mindeniránvu mozgósítá­sának napja a harcban a szocializmus felépítéséért a boldog Jugoszlávia megteremteseert függetlenségének és szabadsá­gának, valamint népéi egyenjogúságának megvalósításáért! ca ^LJni^ApT°AGn|Ó,LNEMZETKÖZI SZOL1DASITA* A BÉKÁÉRT A DEMOKRÁCIÁÉRT. A NÉPEK SZA­HARÁBAN! ^ ÉS EGYENjOGUSÁGÁÉRT VIVŐIT VET?eSNNÉPraÍTA|^s|J«ANK' A JUGOSZLÁV SZŐ­TÓKKAUN A BÉKE FRONTJA! LE A HÁBORÚS USZI­Fl SftLJORS^ArZA(íVÍET SZÖVETSÉG. A SZOCIALIZMUS SZAGAI! ZAGA ÉLJENEK A NÉPI DEMOKRÁCIA OR-1A ÉhÍ7AvÍUCA0SZLAV,A HÖSI KOMMUNISTA PÄRT- c7nríDOLGOZÓINAK ÉLENJÁRÓ VEZÉRE A fo?vIAaLt^xUSeRT és hazank függetlenségéért FOLYTATOTT HARCBAN! Íugosz'ávía Kom min sla Pártjának Központi Vezetősége

Next

/
Thumbnails
Contents