Magyar Szó, 1949. december (6. évfolyam, 285-311. szám)

1949-12-02 / 285. szám

VI. ÉVFOLYAM, 285 (1533) SZÁM NO VISZ AD, PÉNTEK, 1949 DECEMBER 2. ARA 2 DINAR Az egész ország bensőségesen megünnepelte a líözíársaság Napját Dolgozom* omfgszarte megflnnzpeHfk notemHr »-It, — gysztlme* Itépl Forradalmunk finn epét. Népflnk • ssoclali*»* országépitísben elért uj gyi.rclmckkel, llto elad Ötéves Tervének megvalésitásában elért nagy ered­ményeivel köszöntötte népi államunk hatodik évfordulóját. Harcuk egész területén, vállalatokban, gyárakban, bányákban, üzemekben, termelő parasztszövetkezetekben, Iskolákban, stb. díszelőadásokat és nagy ünnepségeket tartottak. A szocializmus építésében elért sikerek bizonyítják népünk öntudatát és bizalmát a PáM, a Központi Párt vezetőség és Tito elvtárs Iránti bizonyítják, hogy népünk, ma jobban mint bármikor, felkészült a legnagyobb erő­feszítésekre, a nyugati államok, valamint a Szovjet Szövetség és a tájékoztatólrodás országok által elénk gördí­tett akadályok ellenére. November 29-e előestéjén a beo­grádi Népszínházban ünnepi dísz­előadást tartottak. A díszelőadáson megjeJent Tito elvtárs, a JKP KV főtitkára, a politikai bizottság tag­jaival. Alekszandar Rankovicesal, Borisz Kidriccsel. Mosa Pljadeval, Ivan Gosnyak vezérezredessel és Blagoje Neskoviccsal. A díszelőadá­son megjelentek továbbá a JKP Központi Vezetőségének tagjai. Pe­­tár Sztambolics, Szerbia KP KV tit­kára. és a politikai bizottság tag­jai, dr, Iván Ribár, a Népszkupstina Prezidi'ubiának elnöke, a JSzNK és a Szerb Népköztársaság kormányá­nak tagjai. Gyúró SzaVaJ, Jugoszlá- V13 Szakszervezeti Szövetsége Köz- Ponti Tanácsának elnöke Vida Tom sics, az AFZs Központi Bizottságá­nak elnöke, Mil^n Neorlcslcs. Ju­goszlávia Népi Ifjúsága Központi Vezetőségének titkára, Kocsa Popo­­vlcs. vezérezredes, a Jugoszláv Had­sereg vezérkari fönöke Peko Dap­­osevics vezérezredes, továbbá a Ju­goszláv Hadsereg tábornoki kara, Rátó Dugonyics, Szerbia KP Beográd városi vezetéségének politikai tit­kára, a városi pártvezetőség többi tagja, a tömegszervezetek és a beo­­grádi egyetemek képviselői, vala­mint Beográd közéleti é»r kultur­­munkásai. A díszelőadáson Vetyfco Vlehovles a ,TKP Központi Vezetőségének tag­ja beszélt a »népi állam hatéves fennállásáról*. ★ A nagy ünnepet megelőző napon trjabb munkagyőzelmeit ünnepelte a főváros. A »Borba« uj épülete előtt, az épület befejezése tiszteletére ün­nepséget rendeztek, amelyen Ro­­doiyub Sztanics, Szerbia KP beo­­grádi városi pártvezetőségének tag­ja beszélt. A Szazonova utcában ’e­­kpleztéik azoknak az ifjúsági bri­gádoknak az emléktábláját, ame­lyek az állami intézménvek építésen dolgoztak. Zemunban a Tito mar­­dal utca 2. számú épü'etén szintén emléktáblát lepleztek le Fbben az épületben dolgozott illegálisan I megszállás alatt a a^munl helyi pártvezetőség, Em'ékt Sf leplez­tek le továbbá a Knez Mihajfo utcá­ban az ifjúsági brigád hö'i munká­jának emlékére amely rekord idő alatt építette újjá ezt az u*cát A Köztársaság Napia a’ka’tné,böl a Jogi- és fllozőfial fakultáson és a tehnikai főiskolán az elesett főisko­lás néphős ok emlék tábláját leplez­ték le. A Népfront kerületi szervezetei­ben Rakovicán, Zeelezniken, a pan­­csevói réten, lij Beográdban, az osztruzsnicai vasúti gócpontban no­vember 27-én és 28-án ünnepi dísz­előadásokat tartottak. Az egyetemi tanárok, az egyetemi hallgatók, továbbá a beográdi főis­kola hallgatói november 29-ét ünnepi díszelőadássá! ünnepelték a Kolarac egyetemen. A díszelőadáson jelen volt Borisz Kfdrlcs, a JKP KV Po­litikai Bizottságának tagja, Filip Lakus és Joszip Rusz. a népszkupsti na prezidiumának alelnökei, Petár Sztambolics, Szerbia KP KV politi­kai bizottságának titkára és sokan mások. Uj Beográdban zz egyetemi ne­gyedben az uj ku urotthon épüle­tében ünnepi díszelőadást rendez­tek,és ez alkalommal nyitották meg a hangversenytermet. Záf/rebban Zágreb ünnepi díszben köszöntöt­te november 29-ét, a Köztársaság Napját. November 28 in este a vá­rosban tűzijátékot rendeztek A Horvát Népszínházban tartott ünnepi díszelőadáson jelen voltak Horvátország KP KV Politikai Bi­zottságának tagjai a horvá* kor­mány miniszterei, éhükön dr Vladi­mír Bnkarlccsal; megjelent továbbá Tuna Babies, a horvát szábór prezl­­dittmának a'elnöke. a Jugoszláv Hadsereg képviselő', a Népfront, a jugoszláv tudományos és művésze­ti akadémia tag'ai és Zágreb közéle­ti és ku'turmunkésai A díszelőadá­son Karlo Mrazovic«, a Horvát KP KV Politikai Bizottságának tagja tartott beszámolót november 29-e jelentőségéről. Mint az ország egész területén, úgy Zágrebban is ünnepélyesen avatták fel a pionirszervezet ui tag­jait. A Köztársaság Napián Zágrebban megnyílt a városi muzeum és Hor­vátország Népfelszabaditó Harcának első múzeuma. Szarajevóban Szaraievóban november 29-e e’ő­­estéjén fáklyás menetet rendeztek. amelyben a dolgozók nagy szám­ban vettek részt. A népszínházban tartott ünnepi díszelőadáson no­vember 29-e jelentőségéről Haszan Brkics, Bosznia-Hercegovina KP KV politikai bizottságának tagja be­szélt. A vállalatokban és intézmé­­n 'Neben az ünnepi összejöveteleken megjutalmazták és megdicsérték a legjobb dolgozókat. November 29 ünneplése alkalmá­ból Szarajevóban menyilt Bosznia Hercegovina képzőművészeti kiállí­tása. Ly ’vattában ni Népi állatiunk megalakulásának hatodik évfordulója alkalmából, a nagy ünnep előestéjén Lyublyaná­­ban ünnepi díszelőadást tartottak, amelyen résztvett Miha Marinko, Szlovénia KP KV titkára és a kor­mány elnöke, Lidi.la Sentjurc. Szlo­vénia KP KV szervezeti titkára. Jo­szip Vidmár, a szlovén népszkupsti­na prezidiumának elnöke, dr. Ferdo Kozák, a Szlovén Népszkupstina el­nöke. a kormány tagjay a Jugoszláv Hadsereg képviselői, a tömegszerve zetek kikü'döttei. valamint a közéle ti ás kutturmunkások A díszelőadáson Joszip Vidmár. a szlovén Népszkupstina prezidiumá­nak elnöke beszélt november 29-e jelentőségéről. Macedónia fényes külsőségek kö­zött ünnepelte meg népi államunk hatodik évfordu'óiát SZKOPLYEBAN — amelynek ut­cáit. és házait párt- és államvezető­­ink és az élmunkásak képével, zászlókkal, virággal, és zölddel dí­szítették fel. — a Népszínházban az ünnep előestéjén ünnepi díszelőa­dást tartottak. Nagyszámú rohammunkán, ész­­szerüsitő és uiitó mellett jelen volt Lazar Kollsevszki, Macedónia KP KV titkára a politikai bizottság tagjaival. BogoJa Fotev. a Macedón Népköztársaság prezidiumának el­nöke. a Jugoszláv Hadsereg kikül­döttei és számos közéleti és kultur­­mtinkás. Az ünnepi díszelőadáson Lyllyana Csalovszka elvtársnő Macedónia KP KV faeia beszélt. CETINYÉREN. a Tito Marsai té­ren tartották meg a népünnepélyt. Pavics Drecun, a városi pártvezé­rt E nagy naron ütfvözö te, kiváirufr, szered! T lonlr, éf| sokáig nére.nk boldogulására és büszkeségére . . . Vajdaságban i, lelkesedéssel, nagy poüt kai és munkagyőzelmek je­gyében ünnepeltek do'gozóink. A pcpbizottságt választások előtti tö­­m,eges megmozdulások és a szava­zás eredményei- aztán özememk: a kikindai állami vas- és temperön­­tode, a nov szád! Novkébel, a novi­­**ádj tehirpály.vudvar munkakőző«­­, ge. a zrenvanini l’darnik »pr0. nagyszerű eredményei. Apró an»k, a »Napredak« bútorgyár munkásának és Szakáll Mihélynak, fíj^anisicsi gépállomás traktor*. weÄ» Pa?y teljesítménye a szö­­. e/«ti munkaversenv a naev kul­; Vbortesemények, eV 1 nov'­­ÍÍ0 n rá^',6 megnyitása «tb. stb mél­tó ünnepi zászlói vo'tak a nagy napnak. ZRENYANinban 28-4n este a vá­rosi színházban az ünnep diszelő­­adison Szeklcs Dusán, Szerbia Kommunista PArtja Központi Veze­tőségének tagja beszélt. November 29-én a városi népbi­zottság ünnepi gyűlést tartott, a­­melyen résztvett Dobrivoje Vidics, a Tartományi Pártvezetőség titkára. A délelőtti tömeggyülésen 20.000 dolgozó jelenlétében tartott Vidics elvtárs beszédet A tömeg számta­lanszor félbeszakította beszámoló­ját — Tito — Párt. Tito-CK felki­áltással. V'dics eivtárs beszéde a’att a zrenyaninf gimnázium ;»lvo-Loia Ribár* nevét viselő o omraUkulat tagjainak meghívására megérkezett dr. Iván Ribár. a szövetség szkup­­stina prezidiumának elnöke. Dr. Ribár a hat évvel ezelőtt meg­ártott történe'mi ülés évfordulójá­nak jelentőségéről szó'öit a jelen­levőkhöz A nagygyűlésről üdvözlő távira­tot küldtek Tito marsaihoz. A nagyfáié,. után dr. Iván Ri­bár résztvett az »Ivo-Lola Ribár« pion ralakulat ünnepségén, abol 317 kis dtókot vettek fel a pionirszftvet­­ségbe. A fogadalom letétele után dr. Ribár beszélt fia, Ivo-Lola Ribár életéről, munkájáról, amellyel örök példát mutatott hazánk ifjúságának. NOVISZADON mntegy 40.000 ember elótt Doronyszkl Sztevan, a Tartományi Fronttvzottság glnöke tartott beszédet Beszédében ki­emelte, hogy a noviszádi frontszer­vezet Tito marsainak tett ígéreté­hez híven, teljesítette évi tervét. Az ünnep gyü'ésről táviratot küld­tek Tito marsaihoz Délután a terv kimagasló harcosa t fogadta a nép­bizottság. Ezenkivü1 gazdag kultur- és sportműsor várta Noviszád dol­gozóit az ünnep mindkét napján. KIKINDAN november 29-én a zászlóerdővel feldiszitett városban nagygyűlést tartottak 8 500 ember jelenlétében. Radojcsics Szréto, a Pártvezetőség tokára beszélt | tőség tagja mondott beszédet, Ce­­tinye népe üdvözlő táviratot küldött a JKP KV-nek és Tito elvtáfsnak, valamint Crnagora KP KV-nek és Blázsa Jovánovics elvtársnak. ZOMBORBAN november 28-án este a kulturotthonban díszelő­adást tartottak. Kebin Nikola be­szélt november 29-e jelentőségéről. A Köztársaság Napján a városi népbizottság épülete előtt a tömeg­­gyűlésen Gyurica Jojkica, a Tarto­mányi Pártvezetőség tagja tartott ünnepi beszédet. A nagygyűlés után mejgnvftottáR «. zombori Népfront kiállítását *• mely fényképek, grafikonok, okle­velek, zászlók stb. utján bemutatja • zombori városi Népfront működését« felszabadulástól napjainkig. TOPOLYÁN a dolgozók a hadse< reg tagjaival együtt ünnepe’tek. A nap előestéjén a népszínházba« díszelőadás volt. A nagy nap jelen­tőségéről szerb nyelven Csakalov Jovan alezredes tatrott ünnepi be­szédet, Magyarul Nagy József, a já­rási pártvezetőség titkára méltat­ta népi államunk ünnepét. Az uj Jusosz’évia bará’ai megünnepeltél! november 28-öt Külföldi diplomáciai és kereskedelmi képviseleteink tagjai atz Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában. Franciaországban ó» mát országokban élő jugoszláv származású kivándoroltjaink, további szerte a világon az uj Jugoszlávia barátai bensőséges keretek között ünnepelték meg november 29-ét, népi áu>n>unk ünnepét. Amikor a világ demokratikus köz»eieménye megünnepelte a világ második szocialista államának Jugoszlávárak nemzeti ünnepet, ezzei kinyilvánította szolidaritását a szocialista államok közötti jogegyen­lő viszonyért küzdő népeink harcával és elitélte a Szovjet Szövetség kormányának békerontó eljárását hazánkkal szemben. A londoni jugoszláv követség ün­nepi fogadóestjén 900 vendég vett részt. Többek között jelen volt Be­­vin brit miniszter, Charles Pick beográdi angol követ továbbá az angol külügyminisztérium több magasállásu tisztviselője és .az an­gol parlament számos képviselője. A jugoszláv követség meghívását 35 londoni külföldi diplomáciai képvi­selet vezetője is elfogadta Az ün­nepélyen résztvettek az angol szak­­szervezetek és kutturmunkások kép­viselői is. közöttük Harry Adams, az angol építőipari munkások szak­­szervezetének elnöke Párisban Markó Risztlc« jugo­szláv követ ünnep; fogadásán hat­­százan vettek részt. Többek között jelen volt Vincent -triói köztársa­sági elnök fe'eség. Paul Boncourt, Georges Bidault. miniszterelnök felesége, a diplomáciai kar kép­viselői. francia és küiföid: kikül­döttek kimagasló francia tudósok és kulturmunkások, mint lean Ca«,sou. Louis Marint Chauffier, George* Aurtque zeneszerző és számos más haladó ku'turmunkás. November 29-e tiszteletére nagy ünnepségeket rendeztek a Pá­risban. Marseilleben. Lyonban. Nizzában, Saint Eteinneben. Gre­­nobleban,, Toulouseban. Metzben. Bordeauxban. Grande Combéban és Pas de Calaisban élő jugoszláv kivándoroltak is. A marseiFei »Test vériség-Egvség* jugoszláv széked megszervezte a »Magunk földién* című jugoszláv film bemutatását A jugoszláv konzulátoson tartott ün­nepi fogadásról a marsei'iei jugo­szláv kivándoroltak üdvözlő távira- , tot küldtek Tito marhalhoz, amely­ben kifejezésre juttatták mé'y meg­győződésüket a szocializmus építé­sének sikerében, a Szovjet Szövet­ség és a Tájékoztató Iroda orszá­gainak minden rágalma és hazugsá­ga ellenére. A Nizzában Carmesban és Monte Cartóban élő jugoszláv kivándorol­tak üdvözlő táviratot küldtek a JSzNK kormányának amelyben eré­lyesen elitélik az imperialistáknak és a Tájékoztató Iroda országainak a JSzNK ellen irányuló minden rá­­ga'mát New Yorkban Miodrág Marko­vié«. jugoszláv konzul rendezett ünnepi fogadást, amelyen résztvett számos amenka' közéleti- éí kul­­turmunkás, valamint az Ameriká­ban élő jugoszláv kivándoroltak kép viselői. A római jugoszláv követség he­lyiségeiben megtartott ünnepségen résztvettek az olaszországi iugo- , szláv politikai és egvéb képvisele­tek tagjai Az ünnepélyen dr Mia­­den Ivekovics, jugoszláv meghatal- I mázott miniszter beszélt. Rámuta- i tott november 29 jelentőségére, méltatta Jugoszlávia népeinek hőd harcát, a Kommunista Párt és Tito eivtárs vezetésével, valamint a füg* getlen szocialista Jugoszlávia meg­teremtését. Az ünnepélyről távira­tot küldtek Tito marsa'nak. A római »Quirinoban« hazánk nemzeti ünnepe alkalmából Hrisz­­tics, Konyevics és Gotovac jugo­szláv zeneszerzők müveiből adtak elő A hangversenyen közreműkö­dött Dragica Martinisz. a zágrebi opera kimagasló tagja é* Mirko Dorner a zágreb' zene:sko!a do­cense. A római rádió zenekarát Zsi­­vojin Zdravkovics. a beográdi rádió karnagya vezényelte Prágában a jugoszláv követségen megrendezett ünnepélyen Sz. Gyu­­rics őrnagy katona’ kiküldött be­szélt. Méltatta a JKP-nak Tito mar* sállá! az é'én, Jugoszlávia népeinek felszabadításában szerzett érdemeit. Az ünnepélyről táviratot küldtek Tito ma-satnak. A bécsi jugoszláv követség tisztvl­­se'ői is táviratot küldtek Tito mar­saihoz. amelyben erélyesen elítélték a Táiékoztató lorda táborának min­den hazugságét és rácaimét »Rüsz­­kék vagyunk dicső pártunkra — Írják — amely vezetett bennünket a fasiszta elnvomók és a belföldi reakció elleni harc naolaiban. s ma Is vezet a szocializmusért és az Iga­zi marxl-lenlnt tanoknak a legtilabb revizioniztnus feletti győzelméért folyó harcban. Köztársaságunk ünnepe alkalmá­ból Bécsben mintegy ezer vendég előtt ezimfónikus hangversenyt ren­deztek ame’yen az osztrák kormány tagiai mp'lett résztvettek a lugo­­szláv kolónia tagia! és számos más kimagasló hóesi kulturmunká« ;s A bécsi szimfónikus zenekart Hubada, a Iviiblvanai opera karnagya vezé­nyelte A Düsseldorf és Wesfália környé­kén élő szlovének november 29 tiszteletére ku tureiőadást tartottak. Pz alkalomból táviratot küldtek Tito marsainak A többek között a következőket írták: »Habár távol élünk anyaországunktól Jugoszlá­viától mégis éber figyelemmel kí­sértük Jiu-oszlávia dolgozóinak min­den sikerét a szorlabzmu« éoifé'é­­ben és minden uj sikerüknek örü­lünk. Elítéljük a Szovjet Szövetség mai vehetőinek és a Tájékoztató I-oda országaibeli szolgálnak minden arra ránvuló kísér étét boa» Cuerszlá­­váhan mekzavarják a bét.»« épí­tést. Az i<-az«é<-ért és a szoe'allsta államok közötti egven1ö*érérf fotvé igazságos harcban teljes gvőze'met kívánunk Jugoszlávia népeinek é* önnek, marsai elvtárs«. A beosrádi d szelfiadássn Tito elffárs és a IMP XV tan ai is részfvetteü

Next

/
Thumbnails
Contents