Magyar Történelmi Tár – 3. sorozat 15. kötet – 1892.

Adalék Frigyes császár és Mátyás király viszonyai történetéhez. (I. közl.) Közli: Károlyi A.

•106 ADALÉK FRIGYES CSÁSZÁR ÉS MÁTYÁS KIRÁL­Y VISZÁLYÁT TÖRTÉNETÉHEZ. K L S­­J K O Z L E M E N Y. A következő, eddigelé teljesen ismeretlen okiratok közlé­sével némi világot ak­arok deríteni a Mátyás királyunk és konok ellenfele Frigyes császár közötti feszült viszonyok egy-két egészen homályos részletére. A közleményt magát úgy kívánnám tekin­tetni, mint pótlékot azon becses ugyan, de minden áttekintés és rend nélkül egybeh­ányt gyűjteményhez, melyet a nagyszorgalmú és nagyérdemű, de nehézkes Chmel a »in Monumenta Habsburgica« első osztályának első és második kötetében nyújtott. Meggyőző­désem, hogy nem egészen hiábavaló munkát végzek ezen nehéz olvasású és nagyobbrészt eredeti fogalmazványok, meg brouillonok közlésével, a­mint azt be fogja látni az a kutató, a­ki sem Teleki »Hunyadiak korá«-r­ól, sem Chmel most említett könyvéből nem lesz képes nemcsak tiszta képet alkotni az alkudozások egyes stádiumairól, de nyomára sem fog akadni némely fontos­ mozza­natnak. Hézagot pótolnak e közlemények a 70-es és 80-as évek történeteiről levő hiányos ismereteinkben, pl. Albrecht szász herczeg és Miksa római király közbenjárását, különösen pedig az 1480-dik esztendőben folytatott nagyfontosságú, sokoldalú alku­dozásokat, a birodalmi fejedelmek beavatkozását illetőleg. Az utóbb­i esztendőre magára jó csomó irat van a közlemények között. Maga ez az anyag megérdemelne egy alapos kritikai érte­kezést s ezért bizonyára meg lesz nekem engedve, hogy a közle­mények elé néhány útmutató szót igtassak, így adván számot az iratok tartalmáról és arról, hogy a datálatlanokat miként illesz-Tört. Tár, 181­2. I. FÜZET. M. N. MUZEUM Levéltári Csztálya ! Cs. Sándor Imre gyűjteménye 1934. év 40. aaá®.

Next

/
Thumbnails
Contents