Magyar Vasutas, 1962 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1962-01-01 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ára 40 fillér 1962, JANUAR 1. Hogyan segíthetjük legeredményesebben a nemzetközi személy- és tehervonatok menetrendszerinti közlekedését? A vasút vezetői, forgalmi szakemberei az őszi hónapok­ban négy olyan nemzetközi értekezleten vettek részt, ahol a nemzetközi személy- és te­herforgalom problémáit vi­tatták meg. Az értekezletek sorát a ba­ráti országok forgalmi szak­embereinek varsói tanácskozá­sa nyitotta meg. Ezt a brüsz­szeli értekezlet követte, ahol Európa valamennyi vasútja —, a Szovjetunió is —. képvisel­tette magát. Nem sokkal ez­után a népi demokratikus or­szágok közlekedési miniszter­­helyettesei Prágában találkoz­tak, majd november első fe­lében Lipcsében került sor a TEEM vonatokkal kapcsolatos tennivalók megbeszélésére. Növelni kell az utazási sebességet — A négy tanácskozáson el­hangzottak milyen mértékben érintik a magyar vasutat? — érdeklődtünk a 8. szakosztá­lyon. — Bár az értekezletek idő­rendjében a prágai a harma­dik helyet foglalja el, én mégis azzal szeretném kez­deni — mondotta Bács Isitván, a menetrendi osztály helyettes vezetője. — Az ott elhangzot­tak ugyanis bennünket is ér­zékenyen érintenek. A minisz­terhelyettesek • Prágában arról tanácskoztak, hogyan lehetne csökkenteni a hazánkon is keresztül haladó Balt—Orient és a Pannónia-expressz késé­sét, hogyan lehetne tovább növelni e gyorsvonatok utazási sebességét. Mi tagadás, ebben a tekin­tetben nekünk még sok ten­nivalónk van. Bár az utóbbi időben sokat javult a helyzet. A tapasztalatok azt bizonyít­ják, hogy a végrehajtó szol­gálat operatív szervei eddig nem sokat tettek a hazánkba már késéssel belépő nemzet­közi gyorsvonatok menetrend­­szerűségének visszaállításáért. Sőt az igazgatóságok között fo­lyó verseny helytelen értelme­zése miatt nemegyszer saját érdekeiket helyezték előtérbe. Ezen a szemléleten feltétle­nül változtatni kell. Ha a fűtőházak a legjobb gépeket és a legképzettebb személyzetet adják a nemzet­közi gyorsvonatokra, ha a csatlakozó állomásokon a for­galom és a műszak jól együtt­működik, ha a budapesti pá­lyaudvarokon gyorsan történik a szerelvények takarítása, összeállítása, ml sokat tehe­tünk azért, hogy ezek a vo­natok menetrend szerint közle­kedjenek. Egységes szerelvények — Az 1962—63. évi új me­netrend életbeléptetésével egy­­időben várható-e változás a nemzetközi személyforgalom­­ban? — Igen. várható — volt a válasz. — Az utazási sebesség növelésének egyik feltétele, hogy megszűnjön a vonatok kettéosztása. A magyar, a csehszlovák és az NDK vasúti szerveinek kezdeményezésére, a jövőben egységes szerelvé­nyek közlekednek a nemzet­közi fővonalakon. Ez azt je­lenti. hogy a vonatok a kiin­duló állomástól a célállomásig egyforma kocsikkal közleked­nek. Az egységes szerelvényt egy vasút állítja ki a teljes útvonalra. A Berlin—Prága— Budapest—Bukarest között közlekedő Balt—Orient ex­­pressznek négy egységes sze­relvényre lesz szüksége. Eze­ket a szerelvényeket a ma­gyar, a csehszlovák, az NDK és a román vasút állítja ki. Hasonló elv alapján közleke­dik majd a Pannónia expressz is a Berlin—Prága—Budapest —Belgrád—Szófia vonalon. A Budapest—Berlin között köz­lekedő Hungária gyorsmotor menetrendjében szintén vár­ható némi változás. — Bizonyára feltűnt, hogy a Pannónia-expressz útvonalából hiányzik Varsó. Nos. a Varsó —Breclav—Budapest—Belg­rád—Szófia vonalon új gyors­vonat közlekedik majd ugyan­csak egységes szerelvénnyel. Varsó és Bvlkarest között a Szovjetunión át a Kárpát­­expressz bonyolítja le a sze­mélyforgalmat. Budapesten és Breclavban megszűnik a vo­natok kettéosztása. — Hogyan álakul vasúti összeköttetésünk a nyugati or­szágokkal? Időszerű ténykedés a Keleti fűtöházban. Király István mozdony­­vezető, szakszervezeti bizalmi és Máté László külsős mozdony­­felvigyázó a 421—097-es gép homokolóját ellenőrzik. — A Budapest—Wien­­expressz a jövőben is közle­kedik. Ezzel szemben a ked­vezőtlen menetrendi helyzet és egyes nyugati körök mes­terkedése miatt megszűnik az Orient—Arlberg-expressz. He­lyette Wienertvalcer elneve­zéssel új gyorsvonat közleke­dik majd Basel—Wien—Buda­pest—Bukarest között. A vo­natnak Becsben minden irányból lesz csatlakozása. A gyorsvonat szerelvényét nyá­ron a román, télen pedig a magyar vasút állítja ki. A Bécs és Basel között közlekedő kocsit a svájci vasutak adják. Mivel a Wienerwalcer menet­ideje majdnem azonos a nyári menetrendben közleke­dett Danuvia-expressze], ezért a jövőben ez a motoros nem közlekedik. Sturovo közös határállomás lesz — Az elmondottakhoz még annyit: az új menetrend élet­belépésétől kezdve a nemzet­közi személyforgalomban Stu­rovo lesz a magyar—csehszlo­vák közös határállomás — fe­jezte be nyilatkozatát Bács István. A nemzetközi személyfor­galom után vizsgáljuk meg a teherforgalom alakulását. A november 7-e és 14-e között Lipcsében megtartott Európai Tehervonati Értekezleten a nemzetközi tehervonatok köz­lekedésével kapcsolatos álta­lános kérdéseket a TEEM vo­natok 1961—62. évi eredmé­nyeit és az 1962—63. évi me­netrend kialakítását, valamint egyéb nemzetközi tehervona­tok menetrendjének kialakítá­sát vitatták meg a részvevők. Az értekezlet munkájáról Ber­ke Bélától, a 8. szakosztály helyettes vezetőjétől kaptunk tájékoztatást. — A lipcsei értekezlet meg­állapította, hogy a Budapest— Salzburg—München, illetve Budapest—Wien—Tarvisio, va­lamint a Budapest—Stockholm rendeltetéssel közlekedő TEEM vonatok beváltak — mondotta. — Az osztrák vasút képvise­lője külön elismerését fejezte ki a TEEM vonatok jó ki­használtságáért és rendessé­géért. Újabb nemzetközi tehervonatok — Mivel a nemzetközi ex­­pressztéhervonatok közleked­tetése bevált a jövőben egész Európában tovább bővül ez a hálózat — folytatta. — A Budapest—Stockholm rendel­tetésű TEEM-vonat mellett indítunk egy Budapest—Bai“ Schandau (NDK) rendeltetésű vonatot. Ezenkívül a baráti Bulgáriából Russe—Curtici— Budapest—Bad-Schandau kö­zött is közlekedik majd egy TEEM vonat. Ez Bulgária és Románia bekapcsolását jelenti a nyugati és az északi orszá­gok teherforgalmába. A nyu­gati országokba nekünk lesz még egy mentesítő TEEM vo­natunk, élő exportunk előse­gítésére pedig Hegyeshalom— Salzburg között közvetlen já­ratot létesítünk. A Lengyelországból Cseh­szlovákián, Magyarországon Rajka—Murakeresztúr átme­nettel az adriai kikötőbe és a Jugoszláviába szállítandó áruk részére külön gyorstehervona­­tot jelölt ki a lipcsei értekez­let. Megállapodtunk a Len­gyelországból Románia részére rendelt üres tartálykocsikat és a Lengyelországból hazánk számára érkező kokszkülde­ményeket továbbító irányvo­natok menetrendjében is. Ugyancsak elfogadta az érte­kezlet a Gyékényes új határ­menetének, a nemzetközi te­hervonati menetrendbe való felvételét. íme, így fest a helyzet az őszi nemzetközi értekezletek tükrében. A második ötéves terv időszakában nemcsak a belföldi szállítási feladatok nőnek, hanem a nemzetközi személy- és teherszállításiban is nagyobb lesz a követel­mény. Ha azt akarjuk, hogy ezután se essék csorba a ma­gyar vasút jó hírnevén, becsü­letén, még keményebben meg kell fogni a munka végét. Visi Ferenc Sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kívánunk minden szakszervezeti tagnak, funkcionáriusnak, aktívának, vasutasnak! Vasutasok Szakszervezetének Elnöksége Járműjavító vállalatok őszi forgalmi versenye A járműjavító vállalatok őszi forgalmi versenye októ­ber 31-én lezárult. A verseny­ben az I. csoportból az Észa­ki Járműjavító ÜV., a II. cso­portból pedig a Székesfehérvá­ri Járműjavító ÜV került ki győztesen. A helyezési sorrend a következőképpen alakult: I. csoport: 1. Északi Járműjavító ÜV. 20 000 Ft. jutalom. 2. Szolnoki Járműjavító ÜV. 15 000 Ft jutalom. II. csoport: 1. Székesfehérvári Jj. ÜV. 12 000 Ft jutalom. 2. Szombathelyi Jj. ÜV. 8000 Ft jutalom. A járműjavító vállalatok őszi forgalmi versenye ugyan már lezárult, eredményeik to­vábbi javításával azonban el kell érni, hogy eredményes munkával segítsék a többi szolgálati ág őszi forgalmi ver­senyét és az 1961. évi terv tel­jesítését. Nagyobb gondot kell fordítani az átfutási idők csök­kentésére és a minőségi mun­ka további javítására. Korszerűsítés, új felvételi épületek a Kazincbarcika-Rudabánya vonalon December 19-én a mis­kolci igazgatóság és a Beton­­útépítő Vállalat képviselői a helyszínen tájékoztatták a sajtó munkatársait a Ka­zincbarcika—Rudabánya vas­útvonal fejlesztéséről. Négy éve kezdték meg a munkála­tokat, s azóta összesen 200 millió forintot fordítottak e fontos iparvidék, a Szuha­­völgye vasútvonalának fej­lesztésére. A látottak meg­győztek bennünket arról, hogy eredményes, jó munkát végez­tek eddig az építők. A mun­kálatokat 1962-iben is folytat­ják. elsősorban a pálya kor­szerűsítésével. Rudabánya Modernvonalú, sóskúti fehér mészkővel burkolt felvételi épületet kapott Rudabánya állomása. Az épület méretei és elrendezése megfelel a vár­ható forgalomnak, különleges építészeti megoldásai jó hatá­súak. A várótermet, amelyet nagy ablakai tesznek barátsá­gossá, kettős cserépkályhával fűtik, a világításra fénycsöve­ket szereltek fel. Az új állomás építésével egyidejűleg a vonalat is át­építették és megfelelő bizto­sító berendezéseket létesítet­tek. A váltókezelők modern váltóőri toronyben teljesítik szolgálatukat. A fénynek sajnos árnyolda­la is van. A vasutas dolgozók részére ugyanis 18 lakás épí­tését írták elő a tervek. Ké­szen is vannak a lakások, de elkészülésük időpontjában ki­adtak egy rendelkezést, amely szerint csak azoknak utalhat­nak ki a lakásokból, akik meg is vásárolják azokat. Eredeti­leg szolgálati lakásokról és nem öröklakásokról volt szó. így az új lakások most üresen állnak, csalódás érte az itt dolgozó vasutasokat. A Nehéz­ipari Minisztérium a miskolci igazgatóság kérésére már ígért segítséget, de az intézkedés várat magára. Szuhakálló—Mucsony Az itteni felvételi épület sem kevésbé korszerű, mint a rudabányai. A lapostetejű építményt bordó színű falak borítják. Az egész állomás fej­lesztésére 52 millió forintot költöttek. Ezt a fejlesztést az tudja igazán megbecsülni, aki régebben is járt itt. Esős idő­ben bizony nem lehetett szá­raz lábbal kijutni erről az ál­lomásról. s most széles asz­faltút vezet a felvételi épü­lethez. Az új épületben most kényelmesen elférnek az uta­sok. Az előcsarnok tágas és világos, a váróterem mellett külön termet rendeztek be a vonatra váró diákok részére. A fűtés és a világítás itt is korszerű. Megfelelő helyiségek állnak az itt dolgozók rendelkezésé­re. Szabó János állomásfőnök büszkén mutatta a látogatók­nak a modem vezénylőasztalt, amely nagyon megkönnyíti a forgalmi szolgálattevők mun­káját. Régebben egy-egy hosszabb szerelvény csak több részre tagolva fért el az állomás vá­gányain. Az átépítéssel olyan hosszú lett az állomás, hogy a legnagyobb tehervonat is el­fér egy vágányon. Erre is nagy szükség volt, hiszen a környező kilenc bányából na­ponta 7000 tonna szén érkezik Szuhakálló—Mucsony állomás­ra. amit feltétlenül továbbíta­ni kell. , A váltókezelők részére olyan magas, csupa ablakos tornyokat építettek, ahonnan kitűnően áttekinthetik az egész vágányhálózatot és. a váltóállító központból irányít­hatják a kocsik futását, a vo­natok bejárását, mert az ál­lomást modern biztosító be­rendezéssel is felszerelték. Éjszaka a négy darab 25 mé­ter magas világítótoronyból hatalmas reflektorok öntik a fényt és lehetővé teszik a za­vartalan, biztonságos forgal­mat. « Kazincbarcika A dolgozókról való szociá­lis gondoskodás szép bizonyí­téka a Kazincbarcika állomá­son épült új utasforgalmi épü­let is. A régi épület már nem elégítette ki a szocialista bá­nyaváros megnövekedett for­galmi igényeit. Vegyük például a váróhe­lyiséget. A régi 18 négyzet­­méter alapterületű volt, az új 111 négyzetméteres. Tágas, üvegfallal zárt és fedett pe­ron is van. A kazincbarcikai felvételi épületet már október végén átadták rendeltetésének. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy a bemutatott három felvételi épület közül ez a legszeob, legmodernebb. Az előcsarno­kot mozaikpadló borítja és a falak pasztellszínei is kellemes hatásúak. Üvegajtók és falma­gasságú üvegablakok szabad utat engednek itt a napfény­nek. Az Utasellátó büféje fő* városi színvonalú. Érthető, hogy az új, szocia­lista város lakói örömmel fo* gatíták ez', a felvételi épületet* hiszen jól illik a városképbe. A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZÓK LAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents