Magyar Vasutas, 1965 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1965-01-04 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! . A SZERVEZETT VASUTAS DOLGOZÓK LAPJA IX. ÉVFOLYÁM, 1. SZÁM Ára 40 fillér Békés« boldog új esztendőt! írta: Rödönyi Károly miniszterhelyettes, a MÁV vezérigazgatója Sikerekben gazdag, de gondokban is bővelkedő esztendőt zártunk le. 1964. áruszállítási feladatait határidő előtt teljesítettük: eredményesen hozzájárultunk az ors.ág ipará­nak, mezőgazdaságának fejlődéséhez. Az árutonnák és az uta­sok millióit juttattuk rendeltetési helyükre. A vasút eredményes, munkája nyomán az ország gazda­sági vérkeringése meggyorsult, nőtt a gyárak és az ipari üzemek termelése, egyre több készárut bocsátottak ki, s egy­re több vasúti kocsit raktak meg távoli országokba szóló rendeltetéssel hazánk exportcikkeivel. A vasút, a vasutasok múlt évi teljesítménye, helytállása, összefogása, minden várakozást felülmúlt. Nagy részt en­nek tulajdonítható, hogy eredményesen zártuk az 1964-es esz­tendőt, gyakorlatilag már december 17-én teljesítettük éves szállítási tervünket. A szállítási terv teljesítése két összetevőből áll. A bel­földi kocsiigényes áruk elszállításából és a tranzit-, illetve importforgalomból. Az utóbbinál 2 millió tonnával túlteljesí­tettük tervünket. A belföldi szállításoknál azonban nem si­került minden felkínált árut elszállítani. Nem tudtuk minden esetben időben kiállítani a kocsikat. Amikor a múlt év eredményeit elemezzük, szólni kell arról is, hogy adósak maradtunk az építőiparral szemben. Nem értük el azt a kitűzött célt a kő és kavics előszállításá­ban, melyet magunk elé tűztünk. A személyszállítás helyzetéről sem lenne reális a kép, ha Sí elhallgatnánk azt, hogy személyszállító vonataink a múlt esztendőben is zsúfoltan közlekedtek. Ez részben érthető, hi­szen a 406,3 millió utas elszállítása meglehetősen sok gondot, nehézséget jelentett, az amúgy is erősen kihasznált szűkös kocsipark viszonyai között. Nem ígérhetünk e téren jelentős előrelépést 1965-ben sem, amikor ugyan tovább folytatjuk személykocsi parkunk minőségi korszerűsítését, de a vasúti forgalom biztonsága, a sebesség növelése érdekében folytat­nunk kell a favázas kocsik selejtezését, átalakítását. Emiatt az ülőhelyszám hasonló marad, mint a múlt esztendőben volt. A vasút dolgozói 1964-ben becsülettel helytálltak. Ezért köszönet és elismerés jár. Annál is inkább, mert a szüntele­nül növekvő forgalom alaposan próbára tette az egyes ember erejét éppúgy, mint az egész vasutas közösségét. Az év elején kemény fagyokkal, hófúvásokkal küszködtek vasutasaink. A tavaszi időben azonban sikerült pótolni a téli elmaradásokat, sikerült erőt gyűjteni a nagy nyári személyforgalomra és az őszi hónapokban reánk háruló szállítási feladatokra. Az el­múlt év őszén közismerten megnőtt a vasút áruszállítási for­galma. A betakarított terményeket, gabonát, cukorrépát el kell ' juttatni a malmokba, gyárakba. Ugyanakkor eleget kellett tenni az exportkötelezettségeknek is. Szerencsére, az év utolsó negyedében aránylag kedvezőbb időjárási viszonyok között tudtunk dolgozni. Munkánkat üzemanyaghiány sem akadályozta. f_l azánk gazdasági és politikai tekintélyének emelkedése ti 1964-ben magával hozta az idegenforgalom jelentős nö­vekedését is. Országunkban — különösen a nyári hónapokban — jelentős tényező lett az idegenforgalom. A külföldiek száz­ezrei ma már szívesen keresik fel hazánk legszebb tájait. A látogatók nagy része vonaton érkezik Magyarországra. Meg­nőtt a külföldre utazó magyar állampolgárok száma is. 1965- ben az idegenforgalom további emelkedésével kell srámolni. Budapest—Becs között egy újabb vonatpár közlekedtetését tervezzük. Hasonló intézkedéseket tervezünk a baráti szo­cialista országokba is. Mi, vasutasok még jobb felkészüléssel, a személyszállítás növekvő kultúrájával, udvarias bánás­móddal segíthetjük elő, hogy a külföldiek vonatainkon is jól érezzék magukat. Min: ismeretes, 1965-ben tovább növekszik a vasút fel­adata. A terv szerint 115,5 millió tonna árut és 414,5 millió utast kell clsz'llitanunk. Az új esztendőben méginkább szük­­sék van arra. hogy összpontosítsuk erőinket. Jó kooperáció­val, körültekintő szervezési intézkedések bevezetésével, fo­kozottan kell törekednünk arra, hogy hathatósabban segítsük, az ipar és mezőgazdaság fejlődését. Mindent el kell követ­nünk. hogy a rendelkezésre álló kocsipark jobb kihasználá­sával, előrelátóbb szállítástervezéssel, minden felkínált árut el tudjunk szállítani rendeltetési helyére. A kormány nagy súlyt fektet arra, hogy a vasúti szállítás megnövekedett igényeinek megfelelően biztosítsa a MÁV fo lyamatos ellátását szénből, fűtő- és gázolajból. Egy dologgal azonban számolnunk kell az új esztendőben: az anyaggal, fő­ként az acéllal és hengerelt árukkal, a féktuskókkal takaré­kosan kell bánnunk, mert ezekből 1965-ben is hiányaink lesz­nek. jj} esztendőbe léptünk. Az idén ünnepeljük hazánk fel- U szabadulásának 20. évfordulóját. Az évfordulót úgy ün­nepelhetjük meg legméltóbban, ha erőink összefogásával, a vasúti szolgálati ágak közötti együttműködés tovább javítá­sával kezdünk hozzá az 1965. évi feladatok teljesítéséhez Terveink összeállításánál a magunk részéről tigyelembe vet­tük közlekedéspolitikai irányelveinket és a különböző közle­kedési ágak komplex egysége jegyében dolgoztuk ki az együttműködés alapelveit. Az új esztendő küszöbén a MÁV vezérigazgatósága és a magan. nevében szívből köszöntőm a vasút minden dolgo­­eóját. Kívánom, hogy érjenek el újabb sikereket a szállítási i feladatok teljesítésében. 1965. JANUÁR 4. / Az igazgatóságok versenye Az igazgatóságok november havi teljesítménye a követke- ' zők szerint alakult: í Budapesti igazgatóság 89,37 f százalék. ! Debreceni igazgatóság 97,37 százalék. Miskolci igazgatóság 101,31 százalék. Pécsi igazgatóság 100,19 szá­zalék. Szegedi igazgatóság 98.39 százalék. Szombathelyi igazgatóság 99.01 százalék. Tekintettel a MÁV év végi jó eredményeire a miskolci és a pécsi igazgatóság a teljesít­ményeik után járó teljes ju­talomösszegben, a többi négy igazgatóság pedig kivétele­sen a 100 százalékos teljesít­ménynek megfelelő céljuta­lom 50—50 százalékában része­sült. Ülést tartott a Szakszervezetek Országos Tanácsa A Szakszervezetek Országos Tanácsa december 30-án ülést tartott. Az ülés napirendjén az 1965. évi népgazdasági terv teljesítésével kapcsolatos szak­­szervezeti feladatok szerepel­tek. Az elnökség beszámolóját Brutyó János, a Szaktanács főtitkára terjesztette elő. A tanácsülés egyöntetűen meg­állapította, hogy az 1965. évi népgazdasági tervet a szak­­szervezeti mozgalom is magáé­nak vallja és a szakszerveze­tek a maguk részéről mindent megtesznek annak érdekében, hogy a terv célkitűzései meg­valósuljanak. A Szakszervezetek Országos Tanácsa a bes^molót egyhan­gúlag elfogadta és felhívással fordult a dolgozókhoz. A fel­hívást a Magyar Vasutas kö­vetkező számában ismertet­jük. Vasutasok Szakszervezetének Elnöksége EV VÉGI ZARSZAMADAS 111 millió tonna áru, 406 millió utas A vasút 14 nappal a határidő előtt teljesítette 1964. évi áruszállítási tervét A vasút vezetői december 19-én sajtótájékoztatón jelen­tették be: a MÁV december 17-én, 14 nappal a határidő előtt teljesítette 1964. évi áru­szállítási tervét. Hogy mát jelent ez a telje­sítmény, azt hűen tükrözik a következő számok: A terv 1964-re 107,6 millió tonna áru elszállítását írta elő. (1938-ban 24 millió tonna árut szállított a MÁV.) Bár ez a két adat ön­magában is sokat mond, még­sem érdemtelen részletesebben is elemezni a vasút, a vasuta­sok 1964. évi munkáját. Ezzel kapcsolatban kérte ki lapunk munkatársa Lindner József Felhívás a vasutas dolgozókhoz! A viszonylag hosszú cs a vasút számára kedvező időjárást jelentő ’ őszt hirtelen fel­váltotta a tél. A téli forgalom sikeres lebo­nyolítása, a kitűzött szállítási feladatok ma­radéktalan teljesítése rendkívüli erőfeszíté­seket, kemény helytállást, minden vonatko­zásban összehangolt, tervszerű munkát köve­tel a vasút valamennyi dolgozójától. Az idei téli forgalom kezdetén az előző évekhez ké­pest jobb körülmények között végezhetjük feladatainkat. A dieselesítési és villamosítási program fokozottabb végrehajtásával jelentő­sen javult a vasút vonóerő kapacitása. Kellő mennyiségű és magas kalóriatartalmú szén­tartalékot biztosítottunk. A szakszolgálatok jó felkészülésével minden reményünk meg­van arra, hogy a téli feladatokat sikeresen, zavartalanul oldhatjuk meg. Az év első negyedében a zord időjárás el­lenére szállítási kötelezettségeinknek mara­déktalanul eleget akarunk tenni. Ezért biza­lommal és azzal a komoly kéréssel fordulunk a vasutas dolgozókhoz, hogy kövessenek el munkaterületükön mindent népgazdaságunk egészére kiható feladataink maradéktalan és pontos teljesítésére. A vasutasság felelősséggel, eredménnyel végzett munkája jelentős hozzájárulás volt országépítő népgazdasági terveink teljesítésé­hez. Bebizonyosodott, hogy a szaktudással párosult lelkesedés és ügyszeretet nagy fel­adatok megoldására képes. Az elmúlt két kü­lönösen zord tél fokozottan hívja fel a figyel­met: jól dolgozni csak megalapozottan, tudás­sal és lelkesedéssel lehet. A korábbi éveknél jobb felkészülés a sike­reket megalapozta. A végrehajtó szolgálaton tehát a sor, hogy a szolgálati vezetők, moz­galmi szervek és a dolgozók jó, összehangolt együttműködésével feladataikat lelkiismere­tesen teljesítsék. Különösen jelentősége van a balesetmentes munkának, hiszen a baleseti veszély sokkal nagyobb. Az eredményeknek fontos feltétele a dolgozókkal való törődés, azoknak a rendelkezéseknek maradéktalan betartása, amelyek megkönnyítik a munkát és egyáltalán segítik elviselni a tél nehézsé­geit. Azt tartsa mindenki szem előtt, hogy a szállítási feladatok teljesítése, az utazóközön­ség elszállítása csakis a kedvvel, odaadással végzett munka eredménye lehet. Ennek egyik fontos feltétele pedig a dolgozókról való fo­kozott gondoskodás. Mint annyiszor, úgy most is azzal a szilárd meggyőződéssel nézünk szembe a nehézsé­gekkel, hogy a vasutasság nagy családjának minden tagja — dolgozók és vezetők — meg­értik felhívásunk jelentőségét és munkáju­kat becsületesen elvégzik. Ezt várja tőlünk az ország és kormányzatunk, a közleke­déssel kooperáló vállalatok, üzemek, a vas­utat igénybe vevő közönség. A felénk meg­nyilvánuló bizalomnak és várakozásnak be­csülettel feleljünk meg. Kívánjuk, hogy a zord téli időjárás okozta nehézségeken győzedelmeskedjék a jól meg­szervezett, vasutas szívvel és felelősségtudat­tal végzett munka. Szabó Antal a Vasutasok Szak­­szervezete főtitkára Rödönyi Károly miniszterhelyettes, MÁV vezérigazgató vezérigazgatóhelyettes vélemé­nyét. Akik akartak és tettek is — Minek tulajdonítja a si­kert a vezérigazgató-helyettes elvtárs? — Mindenekelőtt azoknak az erőfeszítéseknek, amelyeket a vasutasok nyújtottak egész éven át — mondotta bevezető­jében. — Több példát is fel lehetne sorolni annak bizonyí­tására, hogy a gazdasági ve­zetők és a mozgalmi szervek a végrehajtó szolgálattal kar­öltve mennyit fáradoztak azért, hogy a feladott árut mi­előbb rendeltetési helyére szállítsuk. Külön ki kell emel­ni azokat a szolgálati helyeket, vezetőket és beosztottakat, ahol, s akik nemcsak akartak, hanem tudtak is többet, job­bat nyújtani, mint amennyit a szolgálati kötelezettség előír. — Vezérigazgtóhelyettes elv­társ néhány adattal is tudná érzékeltetni az áruszállítási teljesítmények alakulását? — Az előzetes adatok sze­rint 111 millió tonna árut szál­lítottunk. Az állami tervhez viszonyítva 3,4 millió tonná­val, a bázishoz viszonyítva pe­dig mintegy 8 millió tonnával szállítottunk többet. Áruszállí­tási tervünket 103,2, a belföldi kocsigényes tervet 101,1, az árutonnákilométer tervszámot 103,7, az import-tranzit tervet pedig 117,6 százalékra teljesí­tettük. Annak ellenére, hogy 1964- ben a belföldi kocsiigényes tervet globálisan teljesítettük, sőt, túlteljesítettük, a különbö­ző minisztériumok és vállala­tok gyakran kifogásolták — (Folytatás a 3. oldalon.)

Next

/
Thumbnails
Contents