Magyar Vasutas, 1983 (27. évfolyam, 1-26. szám)

1983-01-10 / 1. szám

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA XXVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ARA: 1.» FORINT 1983. JANUÁR 10. A TARTALOMBÓL: A munkanélküliség okai és következményei (2. oldal) Diplomával fizikai állományban (3. oldal) Változások a gyógyászati segédeszköz-ellátásban (6. oldal) AZ ELNÖKSÉG NAPIRENDJÉN a MÁV 1983. évi bérpolitikai intézkedései Szeptember 29-én, Veszp­rémben 29 vállalat, üzem képviselőinek a jelenlétéiben ainikétot -tartottak az üzemfő­­nökségan az őszn csúcsforga­lom várható alakulásáról. Ezen a tanácskozáson a vasút képvi­selői (bejelentették, hogy az év eleji előszállítások szervezése a szállítások átütemezése a körzeti üzemfőnökségek hatás­körébe keirül. — November 18. pártvezető­ségi határozat is kötelezte az üzemfőnökség vezetőit az elő­szállítások megszervezésére, az átütemezések lebonyolításának az előkészítésére — mondta Babarczy Árpád, a veszprémi vasútüzemi pártvezetéséig tit­kára. Ma már bizonyos, hogy az iizemfőnökség a 3 millió 400 ezer tonnás áruszállítása ter­vétől imiiniteigy 170 ezer tonná­val marad el. Nem szállított az év elején a Kavicsbánya Vál­lalat ,a Veszprémi Házgyárnak, elmaradt tervezett teljesítmé­nyétől a Várpalotai Szénbánya is. Gyenge volt az előszállítás, nem történtek meg a kívánt mértékben. 1982. év .elejgg a szállítások átütemezései sem. Igaz az is, hogy május elejé­től az év végéig 5594 vagont nem tudtak a partnerek részé­re 'kiállítani. — Mi (várható 1983 első négy hónapjában? — kérdeztük Te­­mesi Lászlót, az üzemfőnökség körzeti fuvarszervezőjét. — Már felvettük a kapcsola­tot és megegyeztünk több vál­lalattal, hogy 1983. évi szállí­tásaik egy részét ütemezzék át az év elejére. Ennek eredmé­nyeképpen a Sáirszentmühályi A Vasúti Főosztály és a Vas­utasok Szakszervezete által meghirdetett újítási verseny­ben a miskolci vasútigazgató­­ság több éve az elsők között szerepel. 1982. első kilenc hó­napjában 858 újítási javasla­tot nyújtottak be, 108-cal töb­bet, mint a bázisidőszakban. A javaslatokból újításnak 435-töt fogadtak el, és 399-et haszno­sítottak. Az újításokból szár­mazó haszon 15 817 000 forint. Az újítók, elbírálók és szak­véleményezők munkáját a kö-Talajjavító Vállalat a tavalyi 35 ezer (tonnával szemben 40 ezret, a Csőri Tőzeggyár a 24 ezer tonnás teljesítményével szemben ugyancsak 40 ezret, a Péti Műtrágyagyár mintegy 35 ezret rak vagonokba. 40 ezer tonnás szállítást üteme­zett át 1983. április végéig az Inotai Hőerőmű. — Miiként alakul az előszál­lítás saervieizése? — A Veszprémi Házgyár a tavalyi mennyiségnek csaknem a duplájára, 70 ezer tonna szállítására kötött szerződést. Üj partner lesz az önálló vál­lalattá alakult veszprémi Ag­­rób er. A helyi szervezés közelebb hozza a vasutat a partnereihez. Gyorsul az ügyintézés, köny­­nyebben és hamarabb meg­kapják a fuvaroztatók az elő­szállítás pénzbeli kedvezmé­nyeit. Egyszerűbb lesz a rekla­mációk intézése, s gyorsul a kocsdfarduló is. — Valójában javul-e a fu­varszervezést, rugalmasabb lesz-e a vasút ? Hiszen a kocsik biztosítását és irányítását to­vábbra Is a vasútigazgatóség végzi. — Mindenképpen jobbnak kell lenni. Ha 1983 első négy hónapjában megelőzzük ma­gunkat, a szállíttatok a megál­lapodás szerint átütemezik kül­deményeiket, nem érhet ben­nünket meglepetés. Természe­tesen szükség van az igazgató­ság támogatására a kocsiigié­­nyek jobb kielégítése érdeké­ben Sz. Jakab István zelmúltban Vattai László, a miskolci igazgatóság tervgaz­dasági és műszaki fejlesztési osztályának újítási csoportve­zetője értékelte. Az újítási ver­senyek eredményei alapján 151 dolgozót jutalmaztak. A jutalmakat Pólik Andrásné, a miskolci területi szakszerveze­ti bizottság munkatársa adta át. Kiss Lászlóné, az üzemvi­teli osztály, és Erdődi László, a pénzügyi osztály újítási ügyin­tézője Kiváló Dolgozó kitünte­tést kapott. A vasutas-szakszervezet el­nöksége december 22-én ülést tartott. A testület elsőnek — a novemberi ülésen már tárgyalt és kiegészítés, átdolgozás miatt az előterjesztőknek visszaadott —, a MÁV 1983. évi vállalati tervjavaslatát vitatta meg. Megállapította, hogy a módosí­tott javaslat gazdálkodáscent­rikus, alapvetően a három terv­variáns eredményképző hatá­saiba felosztásbeni különbsé­geket mutatja be. A vállalati eredmény felosztásánál a „C” variációban bemutatott ered­ményképződése tekinthető reálisan várható alapnak. Az elnökség a tervjavaslatot elfogadta, és felkérte a MÁV vezérigazgatóját: tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy A múlt év decembere az áru­­szállítás szempontjából a leg­sikeresebb hónapja volt a MÁV-nak. 11 millió 78 ezer tonna árut szállított, amely a bázishoz viszonyítva 109,3, a tervhez képest pedig 107,6 szá­zalékos teljesítést jelent. A díjszabási árutonna-kilo­méterben kifejezett vasúti szál­lítási teljesítmény várhatóan 102,2, illetve 100,4 százalékos lesz. A belföldi áruszállítások mennyisége a bázishoz viszo­nyítva 10,2, a tervet állápul vé­ve 9,2 százalékkal volt maga­sabb. Kiemelkedően magas volt az exportra feladott áru­cikkek mennyisége. 1981 de­cemberéhez képest 15,7 száza­lékkal, a tervezettnél p^dig 19,4 százalékkal volt nagyobb az exportforgalom. Az import áruforgalom azon­ban 3,5, a tranzit pedig 0,9 szá­zallékkal volt kevesebb a terve­a vállalati, illetve a szociálpo­litikai tervben foglaltak a no­vemberi ülésen elfogadott ha­tározat figyelembevételével ke­rüljenek megvalósításra. A következő napirendi pont, a MÁV 1983. évi bérpolitikai intézkedései és az ezzel kap­csolatos szakszervezeti felada­tokat tartalmazó előterjesztés szorosan kapcsolódik az első­höz. Annál is inkább, mivel ez év január 1-től valamennyi vállalat áttér a bérszínvonal­gazdálkodásra. Ennek, a MÁV- nál korábban igen eredménye­sen működött bértömeg-szabá­lyozással szemben az a lényege, hogy míg ott a főmutató a sza­bályozásba tartozó bértömeg és a teljes munkaidős bérszínvo­nal volt, most a gazdálkodás zettnél. A kocsiigényes árufor­galomban 8 millió 914 ezer tonna árut szállítottunk. A záhonyi átrakókörzet be­lépő áruforgalma (a széles nyomtávú rakott teherkocsik mennyiségét figyelembe véve) a bázishoz képest 7,7 százalék­kal, az ezekben érkezett áru­tonnát tekintve pedig 6,3 szá­zalékkal csökkent. A záhonyi térségből külföldre kilépett normál nyomtávú rakott teher­kocsik mennyisége 2,6 száza­lékkal nőtt. A kilépésre váró rakott teherkocsik száma 30,2 százalékkal csökkent. Tavaly decemberhez képest javult a teherkocsik forduló ideje (4,85 napról 4,56 napra). Kilenc százalékkal növekedett viszont a rakodáshoz időre ki nem állított kocsik száma. A vonatácsorgások és vonatfel­oszlatások száma 16,1, illetve 4,3 százalékkal csökkent. szervezése, ellenőrzése, a fej­lesztések meghatározása kizá­rólag a bérszínvonalra épül. Eszerint a bérköltség alakulá­sa, amennyiben azt a bérsza­bályozás nem köti feltételek­hez, a jövedelemszabályozás szempontjából jön számításba. Nos, a megváltozott szabá­lyozók a vasutasok részére eb­ben az évben — feltétel nélkül — központilag éves szinten 2,2 százalékos bérszínvonal-növe­kedési lehetőséget biztosítanak. Az elnökség azonban a nép­gazdaságban 1983-ban tervezett átlagbér-növekedés megközelí­tése érdekében szükségesnek tartotta, hogy a MÁV belső bérszínvonal-tartalékai fel­­használásával ennél magasabb átlagos bérfejlesztést valósít­son meg. Becsült adatok szerint 1982 decemberében 20 millió 9 ezer utast szállított a MÁV. Ezzel az 1981 decemberéhez képest 95.1, a tervhez viszonyítva pe­dig 91,2 százalékos teljesítést ért el. Rendelkezésre állnak a MÁV szállítási teljesítményét tükrö­ző 1982-es főbb adatok is. Ta­valy 125 millió 495 ezer tonna árut szállított a vasút. Ezzel az áruszállítási tervet 95,8 száza­lékra teljesítette. Ez a mennyi­ség az 1981. évinek a 96,3 szá­zaléka. Sajnos az áruszállítás­ban jelentős javulás csak a IV. negyedévben következett be, amikor sikerült a tervet száz százalék fölött teljesíteni. A le­maradást azonban így sem si­került pótolni. Ami a személyszállítási tel­jesítményt illeti, a vasút ta­valy 260 millió 181 ezer utast szállított. Ez az 1981. évinek 96,7, a tervezettnek pedig 96,4 százaléka. Az ez évi bérfejlesztés vég­rehajtásának időpontja 19S3. február 1. Így annak egy hó­napra jutó mértéke az önálló gazdálkodó egységek körében 3,05 százalék lesz. Az elnökség a gazdasági egy­ségek differenciált bérfejlesz­tését is elfogadta, és a felhasz­nálásra vonatkozó szabályokat irányelvként jóváhagyta. A testület ezután megvitat­ta és elfogadta a MÁV 1983. évi lakásalapjának felosztásá­ról s a dolgozók lakásépítésé­nek támogatásáról szóló sza­bályzat módosításával kapcso­latos előterjesztést, a Vasuta­sok Szakszervezete a 1/2 száza­lékos ÖTA 1983. évi költségve­tését és az ÖTA-szabáiyzat el­járásának módosítását. Tisztasági verseny Első a szombathelyi s vasútigazgatőság Az 1982. évi igazgatóságok közötti tisztasági versenyt a szombathelyi vasútigazgatőság nyerte. A tisztasági és környe­zetvédelmi mozgalomban leg eredményesebb szolgálati he­lyen — Celldömölkön — ren­deztek ebből az alkalomból ünnepséget. December 3-án a csomópont szociális épületében megtar­tott eseményen ott volt Hajas Endre, a szombathelyi területi szakszervezeti bizottság titká­ra és dr. Pukler Árpádné, a Vas megyei Vöröskereszt-tit­kára is. Elsőként Biri Sándor vasút­­igazgató-helyettes értékelte a munkahelyek eredményes te­vékenységét. Nyugat-Dunántú­­lon 22 szolgálati helyet minő­sítettek kiválónak. Ezek kö­zött 110 ezer forint jutalmat osztottak szét. A celldömölkieken kívül a nagyobb szolgálati helyek kö­zül a veszprémi vontatásiak, az ajkaiak és a keszthelyiek tűntek ki. Kisebb állomások-kategóriájában a tarjánpusz­­taiak, a badacsonyiak, a zán­­ka-köveskáliak és az ukkiak voltak a legjobbak. Újítók jutalmazása Előzetes adatok szerint A vasút tavaly 125 millió tonna árut és 260 millió 181 ezer utast szállított Decemberben növekedett az export és a belföldi áruforgalom VILLAMOSÍTÁS BORSODBAN A Budapest—Pécs közötti fővonal villamosításával egyidőben Borsodban is dolgoznak a felsővezeték építők. A pécsi fővonalon az év végétől már Kelenföldtől a Du­nai-Finomítóig közlekedhetnek a villamosmozdonyok. Ezzel szemben a Sajóecseg—Kazincbarcika közötti 17 ki­lométeres szakaszon május végére fejezik be a munká­latokat. A közel 50 millió forintos beruházással készülő villamosítás befejezése után mozdonyváltás nélkül lehet majd a szenet a berentei szénosztályozótól az ország kü­lönböző részébe szállítanL MTI-Fotó: Kozma István VILÁG PROLETÁRJAI. EGYESÜLJETEK! A veszprémi körzeti iizemíonöKseg felkészült az előszállításokra Első ízben önállóan

Next

/
Thumbnails
Contents