Magyar Vasutas, 1984 (28. évfolyam, 1-24. szám)

1984-01-12 / 1. szám

A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA XXVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM ÁRA: 1,30 FORINT 1984. JANUÁR 12. Az elnökség elfogadta a MA V munkaruházati és újítási szabályzatát Fiatalok szakmai versenye A dombóvári körzeti üzemfő­nökség szakmunkásképző bázi­sán a dízelmotor-szerelő harmad­éves tanulók részére szakmai ver­senyt rendeztek. A fiatalok szak­mai ismereteikről adtak számot. Az elméleti felkészültséget bizo­nyító kérdések után az M 62-es mozdonytípus szerelése is szere­pelt a feladatok között. A zsűri döntése alapján Farkas Róbert lett a verseny győztese, és ezzel bejutott a szakma kiváló ta­nulója országos döntőbe. Az első három helyezett tanuló tárgy­­jutalmat kapott. Áruvédelmi ankét A székesfehérvári körzeti üzemfőnökségen a közelmúltban áruvédelmi ankétot rendeztek. Csíki Géza, kereskedelmi üzem­­főnök-helyettes tartott tájékozta­tót az árukárokról. Elmondotta többek között, hogy az üzemfő­nökség területén 1982-ben 1458 kárjegyzőkönyvet készítettek, ta­valy pedig 1375-öt. Fontos fel­adat, hogy a vasúton fuvarozott áruk törését, dézsmálását, minő­ségrongálását a minimálisra csök­kentsék a vasutasok. Az eddiginél pontosabban kell betartani a fu­varoztatóknak is a rakodási sza­bályzatban előírtakat. A beszámoló után a hozzászó­lók sok hasznos ötletet mondtak el az árukárok megakadályozásá­val kapcsolatban. Műveltségi vetélkedő Nagykanizsán A nagykanizsai vasutasok Ko­dály Zoltán Művelődési Házának ifjúsági klubja december 14-én műveltségi vetélkedőt rendezett a körzeti üzemfőnökség KISZ-fia­­taljai részére. A szellemi tornán részt vettek a helyi Húsipari Vál­lalat fiataljai is. A csapatoknak kulturális, zenei és sportkérdésekre kellett vála­szolniuk. A győzelmet Nagykani­zsa állomás adminisztrátorainak csapata szerezte meg. December 15-én ülést tartott szakszervezetünk elnöksége. A testület első napirendként meg­tárgyalta és elfogadta a MÁV munkaruházati szabályzatának kiegészítését és módosítását. A MÁV kollektív szerződés 11. számú mellékletét képező munkaruházati szabályzat kiegé­szítését és módosítását a munka­ügyi és szociálpolitikai szakosz­tály — a vasutasszakszervezet közgazdasági osztályával egyetér­tésben — terjesztette elő. Az előterjesztés megállapította többek között, hogy a különböző fórumokon megtárgyalt módosí­tási javaslatok csak úgy valósít­hatók meg, ha azok jelentős költ­ségnövekedéssel nem járnak. Az üzemi és területi vitákon elhang­zott, megalapozott javaslatokat a szabályzat tervezetbe bedolgoz­ták. A javaslatok többsége a munkaruhák, valamint a lábbelik viselési idejének csökkentésére, egyes nehéz munkakörökben két munkásnadrág adására, felső­résszel ellátott mellesnadrág biz­tosítására vonatkozott. Kérték, hogy a használt lábbelik a dolgo­zók tulajdonában maradjanak. A területi tanácskozásokon a felszólalók elismerték a tervezet realitását, a szabályozás helyessé-Decemberben a vasút 9 millió 775 ezer tonna árut szállított, va­gyis az egy évvel korábban fuva­rozott mennyiség 88,2, illetve a tervezett volumen 98,3 százalé­kát. A viszonylag alacsony telje­sítményt elsősorban a belföldi áruforgalom nagymérvű csökke­nése okozta. A fuvaroztató ügyfe­lek, vállalatok az év utolsó hónap­jában ugyanis mindössze 5 millió 754 ezer tonna árut adtak fel, ami a bázis értéknek csak 83,6, a terv szerintinek pedig 90 százalé­ka. Nemzetközi viszonylatban a tervhez képest is jó a vasút de­gét, de szóvá tették a minőségi hiányosságokat. A módosítások a kiadott terve­zethez viszonyítva évenként vár­hatóan 28-30 millió forint több­letkiadást jelentenének, ezért azonnali bevezetésükre gazdasági okok miatt nem kerülhet sor. Az 1984. január 1-től hatályba lépő munkaruházati szabályzatot úgy készítették el, hogy lehetővé te­gye a lépcsőzetes módosítást. Ez­által nem lesz szükség arra, hogy évente új szabályzatot adjanak ki. Az elfogadott tervezet az eddigi szabályzattól eltérően előírja töb­bek között a használt lábbeliknek a dolgozók tulajdonában való ha­gyását. A felsővezeték-szerelők, karbantartók, villanyszerelők, autó-motorszerelők, felsőrészes mellesnadrággal való ellátását, továbbá a lábbelik gyors elhasz­nálódásával járó munkakörök­ben, (kocsirendező,' tolatásveze­tő, gépkísérő, saruzó, mozdony­fűtő stb.), a viselési idők csök­kentését. Az egyes munkakörök­ben dolgozók, akik igénybe ve­szik a ruházatot, (ács, állványo­zó, csatornatisztító, kábelfektetö, kútásó stb.), egy munkáskabátot és két munkásnadrágot kapnak. A veszélyes és ártalmas terme­lési tényezőktől függően egyes cemberi teljesítménye. Export­ként egymillió tonna árut vett át elfuvarozásra, ezzel a havi export­szállítási tervet 112,9 százalékra teljesítette. A bázishoz képest ez egyébként 97,8 százalékos telje­sítmény. Az árutonna-kilométerben kife­jezett áruszállítási teljesítmény a tervhez képest várhatón 110,4 százalékos lesz, míg a bázishoz vi­szonyítva 90,5 százalékra alakul. Minőségi mutatók tekintetében rosszabb a decemberi helyzetkép. A hálózat egyes részein összetor­lódott az elegy, tehát lassult az áruk mozgása. Az előző év de­munkakörökben, például épület­burkoló, építési és pályafenntar­tási gépkezelő, hegesztő, szertári munkás stb. a lábbelit védőfelsze­relésként biztosítják majd. A többi javaslatot 1985-ben és 1986-ban vezetik be. A jelenleg érvényben lévő munkaruházati szabályzat hatályon kívül helye­zésével egyidejűleg a kiegészítő ruházat ellátást külön utasításban szabályozzák. Az új munkaruházati szabály­zat — a kollektív szerződés II. számú mellékleteként — 1984. január 1-én lép életbe, a je­lenlegi munkaruházat viselési ideje folytonosságának figyelem­be vételével. Az elnökség a továbbiakban megvitatta és elfogadta az új vas­úti újítási szabályzatot. (Ennek tervezetét részletesen ismertettük lapunk szeptember 5-i számá­ban.) A testület napirendjén sze­repelt ezenkívül az állami és vas­úti kitüntetési keretek felosztása, illetve a vasutas-szakszervezet 1984. évi, és a 1/2%-os ÖTA idei költségvetése, valamint a MÁV, a GySEV és az Utasellátó 1983. III. negyedévi tervteljesítése és a munkahelyi döntőbizottságok működésének tapasztalatai. Ez utóbbiról lapunk 3. oldalán rész­letesen tájékoztatjuk olvasóinkat. cemberéhez képest duplájára nőtt a vonatfeloszlatások száma, és 15,8 százalékkal lett hosszabb a kocsiforduló idő. Ezen időszakban 20 millió 315 ezer utasa volt a MÁV-nak, csak­nem egyezően a tervezett utasz­­számmal. Az utaskilométer-teljé­­sítmény várhatóan 99,1 százalé­kos lesz. A személyszállító vona­tok menetrendszerűsége azonos az előző év decemberében kimu­tatott adattal, amit természetesen jó lett volna most — amikor a bá­zishoz képest 8 százalékkal csök­kent az utasok száma — valame­lyest javítani.---------------------------------------------------------------------------------------------------------­Decemberi előzetes Visszaesett a belföldi áruforgalom ÖNMŰKÖDŐ TÉRKÖZBIZTOSÍTÓ December közepén adták át a Tatabánya-Alsó és Almásfüzitő közötti vonalszakasz új, önműködő tér­közbiztosító berendezését. Ezzel megszűntek a hegyes­halmi vonal elavult, kézi állítású térközjelzői, sorom­pói. A korszerűsítéssel felszabaduló munkaerő elhe­lyezéséről gondoskodtak. A térközőröket a pályafenn­tartás, illetve az állomások foglalkoztatják majd. Az átadás a 180 km-es vonal teljes hosszában lehetővé te­szi a CSM-közlekedés bevezetését. KOMMUNISTA SZOMBAT A miskolci pályafenntartási főnökség pályamesteri szakaszain kommunista szombatot tartottak az el­múlt év végén, amelyen 313-an vettek részt. Az érte já­ró pénzt a kollektívák és szocialista brigádok az arra rászoruló nyugdíjasok segítésére, KISZ-lakásépítésre, illetve a miskolci véradóállomás építésére ajánlották fel-A NEMZETI SZÍNHÁZÉRT GySEV Sopron állomás Kállai Éva aranykoszorús szocialista brigádjának tagjai egynapi keresetüket ajánlották fel a Nemzeti Színház felépítéséhez. Ezeröt­­ven forintot utaltak át az erre a célra nyitott számlá­ra. A FELSZABADULÁS ÉVFORDULÓJÁRA Brigádverseny Veszprémben A veszprémi körzeti üzemfő­nökség szocialista brigádjai a fel­­szabadulási munkaverseny kere­tében már több felajánlásukat tel­jesítették az elmúlt esztendőben. A vontatási üzemegység József Attila és Gagarin brigádja példá­ul közösen cserélte ki egy M 47-es dízelmozdony motorját. A moz­donyt nem kellett műhelybe kül­deni, és a szokásos 2-3 hónap helyett egy hét múlva már ismét közlekedhetett. A Zrínyi Miklós utazóbrigád hét tagja 62 óra szolgálatot vállalt társadalmi munka gyanánt. A Veszprém állomáson dolgozó Hámán Kató, II. Rákóczi Ferenc és a Széchelyi István brigádok közlekedőutakat, rakodótereket tisztítottak és javítottak, valamint feltöltötték a tolatópadkát. Várpalotán hat brigád fogott össze, hogy az V. és a VI. vágány közötti 750 méter hosszú tolatási padkát feltöltsék. Ezáltal csök­kent a balesetveszély. A felszabadulási munkaver­senyből eddig befolyt több mint tízezer forintot a szakszervezeti bizottság az idős nyugdíjas vas­utasok támogatására fordítja. Az üzemfőnökségen ötletnapokat is tartottak. A 36 hasznos javaslat többsége az anyag- és energiata­karékosságra, valamint a mun­kaszervezésre vonatkozott. A fiatalok tervezték Szabadidő-központ épül Szegeden A Minisztertanács, a SZOT, a Hazafias Népfront, az ÉVM és a KISZ Központi Bizottsága park­építő pályázatot hirdetett azzal a céllal, hogy — ahol erre szükség van — olyan komplex szabadidő­­központ épüljön, ahol a fiatalok különböző korcsoportjai kulturált -körülmények között tölthetik el szabad idejüket. A szegedi vasúti KlSZ-bizott­­ság fiataljai is beneveztek erre a pályázatra. A vasutas művelődési ház szomszédságában levő terü­letre olyan sportolási célokat biz­tosító parkot terveztek, ahol a tíz­éves gyermektől a nyugdíjas korú emberig mindenki talál magának elfoglaltságot, szórakozást, kikap­csolódást. Ezzel a tervvel a szege­diek a Csongrád megyei pályá­zaton első helyezést értek el, s bejutottak az országos döntőbe. Ott harminc pályaművet bírálnak el, s a legjobbakat 100 ezer forint­tal díjazzák. Ha ott sikert arat a szegedi vasutas fiatalok pályáza­ta, akkor ismét egy szép parkkal gazdagodik a város. Profilváltás után Iparvágány a gazdaságban A Helvéciái Állami Gazdaság iparvágányának hosszát csaknem megháromszorozták az utóbbi években, de a terme­lőberendezések kapacitásának jobb kihasználását célzó profil­­váltás nyomán még mindig gyakori, hogy nem tudják fogadni az oda érkező vagonsorokat. Ez a helyzet feltétlenül megköve­teli a vasút és a gazdaság dolgozóinak legszorosabb együttműködését. Kovács András állomásfőnök, valamint az áruk le- és feladásával foglalkozó hét beosztottja szerint nincs is az együttműködéssel különösebb gond. Ebben az esztendő­ben ismét, sok műtrágya érkezik Záhonyból ömlesztve, amit a gazdaság dolgozói csomagolnak zsákokba, majd újra vagonba rakják, s küldik végső rendeltetési helyére. Képünkön balról: az ömlesztve érkező áru kirakása. Jobbról: immár zsákokban folytatja útját a mezőgazdasági üzemek nélkülözhetetlen „keveréke”, a műtrágya. (Zelman Ferenc felvételei)

Next

/
Thumbnails
Contents