Magyar Vasutas, 1985 (29. évfolyam, 1-24. szám)

1985-01-17 / 1. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK A vasút múlt évi teljesítménye 120 millió 283 ezer tonna áru és 235 millió 627 ezer utas Decemberben 9 millió 884 ezer tonna árut szállított a vas­út, s %zzel a bázishoz viszonyít­va 101,1 százalékos, a tervet alapul véve 99 százalékos telje­sítést ért el. Az összes áruszállításon be­lül exportra 1 millió 232 ezer tonna áru került vasúti feladás­ra. Ez az előző évinél 22,6 száza­lékkal, a tervezettnél pedig 24,4 százalékkal volt több. Az im­portáru-forgalom viszont elma­radt a várakozástól. A bázisér­téknek 90,2 százaléka, a terve­zettnek 89 százaléka érkezett az országba. A tranzitáru-forgal­­; mat is csak 92,7, illetve 89,3 szá­zalékra sikerült teljesíteni. A kocsiigényes áruszállítások (belföldi, export, záhonyi átra­­kásos import és tranzit) meg­haladták a bázis és a tervezett értéket is. A belföldi áruforga­lom az elképzeléseknek megfe­lelően alakult: 5 millió 896 ezer tonna került vasúti feladásra, ami a bázisnak 102,5, a tervnek pedig 99,9 százaléka. Az áruszállítás minőségi mu­tatói csak részben alakultak kedvezően. A teherkocsik tér­beni kihasználása, a statikus terhelés, a bázisszintet 1,1 szá­zalékkal. a tervezett értéket pe­dig 4,8 százalékkal haladta : meg. Magas volt az időbeni ki­használás, vagyis a kocsifordu­ló idő. A tényleges érték 11,7 százalékkal haladta meg a ter­vezett szintet, a bázisértéknek viszont csak 97 százaléka volt. A vonatfeloszlatások száma az előző év decemberinek 80 százaléka volt. Ezen belül vi­szont nagyon megnőtt a szom­szédos vasutak elégtelen foga­dása miatt kilépő vonatok fel­oszlatásának a száma. ' A koszerű tehervonati moz­donyok napi haszonkilométer teljesítménye a bázisszint alatt maradt. A villamos mozdonyok­nál a bázishoz viszonyítva 100,8, a tervezetthez 97,6 száza­lékos, a kisteljesítményű dízel­­mozdonyoknál 99,5, illetve 102,3 százalékos, míg a nagytel­jesítményű dízelmozdonyoknál 98,3 és 99 százalékos volt a tel­jesítés mértéke. A tehervonati mozdonyok nem megfelelő kihasználtsága következtében a géprevárások száma 7,9 százalékkal haladta meg a bázisszintet, míg a gép­­ácsorgások száma az előző év Üecemberinek csak 92,6 száza­léka volt. A záhonyi átrakótérség áru­forgalma az elműt év decembe­réhez képest átlagosan 15 szá­zalékkal csökkent. A beérkezett árut maradék nélkül sikerült normál nyomtávú teherkocsik­ba átrakni. Végeredményben a bázisérték 62,4 százalékának megfelelő árumennyiség került berakásra. Nagy volt a Szovjetunióba, il­letve az azon túli területekre ki­lépő rakott, normál nyomtávú teherkocsik forgalma. Az el­múlt év decemberét alapul vé­ve 5,9 százalékkal volt több a kilépett kocsimennyiség. Ami a személyszállítást illeti, decemberben 19 millió 300 ezer utast szállított a vasút, amely 101,2 százalékos bázis- és 101,6 százalékos tervteljesítésnek fe­lel meg. Előzetes adatok szerint 1984-ben 120 millió 283 ezer tonna áru került vasúton el­szállításra. Ez a mennyiség az 1983. évinek 97,6, a tervezett­nek pedig 97 százaléka. Az átla­gos •áruszállítási távolság kis­mértékű emelkedésével az áru­tonnakilométer-teljesítmény 98,1, illetve 97,6 százalékosan alakult. Az áruszállítás forgal­manként! alakulásában érződ­tek a kormánynak az export fo­kozása érdekében tett intézke­dései. 11 millió 523 ezer tonna áru került vasúton exportfel­adásra, amely az 1983. évi ér­téknél 6,7 százalékkal, a terve­zettnél 2,9 százalékkal volt több. Az importforgalomban 19 millió 956 ezer tonna áru érke­zett vasúton az országba. Ez a mennyiség az előző évinek 99,3, a tervnek pedig 102,3 százalé­ka. A személyszállításban kedve­zőbb évet zárt a vasút. Nem végleges adatok szerint 235 millió 627 ezren utaztak vas­úton, ami az 1983. évi utász­­számnál 0,5 százalékkal, a ter­vezettnél pedig 2 százalékkal több. . A vasút által évközben beve­zetett, különböző mértékű üz­letpolitikai kedvezmények mind az utasszámra, mind az utaskilométer-teljesítményre kedvezően hatottak. így az utaskilométer-teljesítmény az 1983. évi értéket 1,8, a tervezet­tet pedig 5,2 százalékkal halad­ta meg. A személyszállítás mi­nőségében kismértékű javulás volt tapasztalható. A személy­­szállító vonatok menetrendsze­rűsége átlagosan 0,2—0,3 száza­lékkal javult, az ‘egy késetten közlekedett személyszállító vo­natra eső fajlagos késési idő is kismértékben csökkent. Eredményes évei aárt a debreceni KIJE A debreceni körzeti üzemfő­nökségen elkészült az 1984. évi gyorsmérleg. Megállapították, hogy a jubileumi munkaver­seny hatására nemcsak a mennyiségi, hanem a minőségi mutálok is javultak. A személy- és áruszállításban az előző évi­nél jobb eredmények születtek. Az 1,7 millió tonna áruszállítási tervet december 21-re, az Ideig­lenes Nemzetgyűlés és az Ideig­lenes Kormány megalakulásá­nak 40. évfordulójára sikerült teljesíteni. Ez többek között a korábbinál hatékonyabb keres­kedelempolitikának is köszön­hető. A személyszállításból szár­mazó bevétel 15 millió forinttal több a tervezettnél. Említést ér­demel a teherkocsik jobb ki­használása, az állomási kocsi­tartózkodás idejének csökkené­se. A vagonok terhelését, ki­használását 1,2 százalékkal nö­velték. A tehervonatok menetrend szerinti indítása 1,4, a személy­­vonatok menetrendszerűsége 0,4, a vonatfeloszlatások 15, a gépre várások száma pedig 10 százalékkal kedvezőbb az 1983. évi átlagnál. Csökkent az ener­giafelhasználás és a költségrá­fordítás is. Ez utóbbi eléri az öt­millió forintot. A szállítások egyenetlensége nehezítette a tervteljesítést. Az őszi forgalom időszakában pél­dául több mint 600 ezer tonna árut — az évi szállítási teljesít­mény 30 százalékát — kellett elszállítani. A MÁVTOURS rendezésében Óévbúcsúztató Balatonfüreden A MÁVTOURS és a Vasutasok Általános Biztosító Egyesü­lete a balatonfüredi üdülőben szilveszteri óévbúcsúztatót rendezett, amelyen 180 vendég vett részt. Az étteremben és a hallban négytagú zenekar, az eszpresszóban pedig vi­deo és diszkó szórakoztatta a vendégeket. A programban szerepelt a tihanyi apátságban rendezett orgonakoncerten való részvétel is. A Hotel Marinában igénybe lehetett venni az uszodát, a szaunát és a szoláriumot. Á MÁVTOURS ké­nyelmes, \. osztályú kocsikat biztosított a résztvevők oda- és visszautazásához. Munkásgyülés Dunakeszin A Dunakeszi Járműjavító Üzem dolgozói munkásgyűlés­sel kezdték az 1985-os eszten­dőt. Január 2-án reggel hét óra­kor az üzem tolópadjárása meg­telt a dolgozókkal. Bősz József szb-titkár köszöntötte az üzem kollektíváit és a munkásgyűlé­sen részt vevő Rónai Árpádot, a város pártbizottságának első titkárát, Révai Sándort, a MÁV járműjavító üzemek szb-titká­­rát és Kardos Tibort, a MÁV Vezérigazgatóság gépészeti és járműfenntartási főosztályának helyettes vezetőjét. Varga Lajos üzemigazgató is­mertette az elmúlt év eredmé­nyeit, és megköszönte a kollek­tívák lelkes, odaadó munkáját, majd beszélt az idei év legfonto­sabb feladatairól. A munkásgyűlés résztvevői elhatározták, hogy február 23-án kommunista műszakot tartanak, amelynek bevételét az üzem szociális létesítményei­nek fejlesztésére fordítják. Igazi léi fogadta Füreden a szilveszterezőket A vendégek megérkeznek az üdülőbe Este kezdetét vette az óévbúesúztató (Laczkó Ildikó felvételei) Vágányrekonstrukció határidő előtt Miskolci vasútépítők sikere a kongresszusi munkaversenyben Tatabánva-Alsó Komárom felőli végében kocsirendezők is segítenek a váltótisztításban (Gerecsei Zoltán felvétele) A miskolci építési főnökség az elsők között csatlakozott a kongresszusi és a felszabadulá­si munkaversenyhez. Az ezerta­gú közösség egyik legsikere­sebb tette — mint arról már la­punkban is hírt adtunk —, hogy a tervezett 54 helyett 47 nap alatt építette át a Nyék­­ládháza—Miskolc állomás kö­zötti, 13 kilométer hosszú pá­lyaszakasz jobb oldali vágá­nyát. Ráadásul a 100 milliós be­ruházásnál több mint 10 millió forintot takarítottak meg. E munkának vasúttörténeti jelentősége is van. Ugyanis 1969-ben, az említett két állo­más között kezdték meg a mis­kolci vasútigazgatóság terüle­tén elsőként az 54 kilogrammos sínek lefektetését. Ma már Hat­van— Miskolc—Mezőzombor között mindkét vágányon 120 kilométeres sebességgel közle­kedhetnek a vonatok. A főnökség két évvel ezelőtt kezdte meg saját anyagi erőből az új gépállomás építését. A be­ruházás II. üteme szerint tavaly december 31-ig kellett volna el­készülniük egy fontos épülettel. A brigádok vállalták, hogy a nagycsarnokot 1984. november 30-ig átadják rendeltetésének. A korszerű, háromezer négy­zetméter alapterületű szere­lőcsarnok építését a vállalt ha­táridőnél is korábban fejezték be és adtak át. A szerelők most már a gépek nagyjavítását, karbantartását zárt, fűthető helyiségekben vé­gezhetik. A szerelőcsarnokban kapott helyet a tanműhely is. Ä főnökség kollektívái a Mis­kolc—Tiszai pályaudvar terüle­tén levő osztószertár dolgozói­nak 130 személyes szociális épületét szintén határidő előtt egy hónappal adták át. Ugyancsak a főnökség dolgo­zóinak szorgalmát dicséri, hogy Szilvásvárad és Bélapátfalva között, a vasúti pálya víztelení­tése érdekében két hidat, s többszáz méter hosszúságú, be­tonlapokkal kirakott vízelveze­tő árkot építettek, s e munká­ban másfél hónapos előnyt ér­tek el. Szilvásváradon — terven felül — részt vettek a tájjellegű felvételi épület megalkotásá­ban. Tavaly kilenc hónap alatt 134 ezer köbméter földet mozgattak meg. A töltések építéséhez 110 ezer köbméter földet használ­tak fel. Több mint húsz kilomé­ter hosszúságban korszerűsítet­ték a vasúti vágányt, 25 csoport kitérőt építettek, több tízezer köbméter homokos kavicsot, zúzott követ építettek be. A ter­melési érték 23,2 százalékkal növekedett a tervezettnél. Majdnem 40 százalékkal csök­kent az energiafelhasználás is. Cs. B. XXIX. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 1,50 FORINT 1985. JANUÁR 17. A VASUTASOK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents