Magyar-Zsidó Szemle 28. (1911)

1911 / 1. szám - TÁRSADALOM - Statisztika és autonómia

TÁRSADALOM, STATISZTIKA ÉS AUTONÓMIA A legújabb miniszteri kimutatás a zsidó községekről a következő statisztikát tette közzé: Kongresszusi anyahit­­község 180, fiókhitközség 309, 112 rabbi és 269 rabbi­­helyettes. Orthodox anyahitközség 315, fiókhitközség 1356, 253 rabbi és 969 rabbihelyettes. Status quo anyahitközség 66, fiókhitközség 125, rabbi 42, rabbihelyettes 103. Össze­­sen 561 anyahitközség, 1790 fiókhitközség, 407 rabbi, 1340 rabbihelyettes. A vége szépen fest: 2350 község, 1747 rabbi, tekinté­­lyes felekezet, melyet negligálni nem szabad. Mint egysé­­ges organizmus hatalmasabb volna bármely külföldi izrae­­lita felekezetnél és talán az összzsidóságban magának és a magyar névnek tekintélyt és becsületet szerezne. A tények azonban tények, akár tetszenek, akár nem. Nézzük tehát más oldalról a számokat. A be nem avatott­­nak ez a statisztika a magyar zsidóság pártjairól hamis képet ad. Az orthodox anyahitközségek száma közel két­­szer akkora, mint a kongresszusi hitközségeké, a fiókhit­­községek száma már négyszernél is több. Az orthodoxok hivatalból hirdetik egyszer azt, hogy ők a magyar zsi­­dóság '74 részét teszik, máskor azt, hogy 650,000 vannak. Ezeket az állításokat addig ismételgették, amíg nem­­csak a hivatalos világ, hanem a ״ neologok“ is felültek ne­­kik. Az orthodoxok tényleg kisebbségben vannak, mert hitközségeik rendszerint kicsinyek, úgy hogy 1356 fiókhit­­községeik összlélekszáma nem üti meg a pesti izr. hit­­község lélekszámának a felét sem, a 315 anyahitközség­­ben sem lehet sokkal több lélek, mint a fővárosban Pest me­­gyével együtt. A magyar zsidóságnak zöme a nagy városok- Magyar Zsidó Szemle 1911. I. füzet 1

Next