Magyar Zsidók Lapja, 1939 (1. évfolyam, 1-45. szám)

1939-01-12 / 1. szám

1. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM ELŐFIZETÉSI ÁRA : EGÉSZ ÉVRE: ...10 PENGŐ M. SOR. J­OSTATAK. CSEKKSZÁMLA: 19108. EGYHÁZI ÉS HITBI­ZUALM HETILAP 1939 JANUÁR 12 SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL IDEIGLENESEN FEBR. 1-IG BUDA­­PEST, VII., ERZSÉBET­ KÖRÚT 20. Ara­bO fillér A M­AGYAR ZSIDÓK A magyar zsidósághoz! LAPJA Új lapot indítunk útnak a felekezeti sajtó nélkül maradt zsidóság részére. Érezzük a fel­­adat nagyságát és hittel mondjuk, hogy meg akarunk felelni a rendkívüli várakozásnak. Ebben a lapban fog megszólalni a magyar zsidó felekezeti sajtó immár százesztendős nemes tradíciója, az, amit 1847-ben Horn Ede, 1861- ben Mezei Mór, 1882-ben Szabolcsi Miksa hir­­detett. Ez a tradició , a zsidó egyház szolgá­­lata, a zsidó hit buzgóságának növelése, ez a mi zászlónk. Egyházi és hitbuzgalmi lap vagyunk. Ez van a homlokunkra írva. Nem is leszünk és nem is lehetünk más. Egyház és hitbuzgalom! A zsidó egyház szolgálata azzal a Sacharisz­­imával kezdődik a mi életünkben, mely hála­­adás és lebomlás a Mindenható előtt, aki el­­oszlatja az éjszaka homályát és visszahozza a hajnalt a földre. És ez a Sacharisz­ima vég­­ződik Maimuni Mózes 13 hitágazatával, azzal a halhatatlan credóval, melynek minden strófája úgy kezdődik : Áni máámin beemunó selémó... hiszem teljes hittel, hogy egy az Isten, hogy Mózes tanítása szent, hogy eljő a megváltás minden szenvedés után és hogy eljön a fel­­támadás minden halottnak! Maimuni Mózes szentséges hitágazataival szivünkben kezdjük meg nehéz időkben, nehéz hivatásunkat. A magyar zsidóság hivatott vezetői fogják szavukat hallatni a hasábokon és nemcsak olvasónk, hanem munkatársunk is lesz minden egyes magyar zsidó testvérünk. Akinek egyházunkban ügyes-bajos dolga van, forduljon hozzánk bizalommal, aki megrendült hitében, meg fogjuk vigasztalni. Segíteni, segí­­teni, segíteni akarunk felekezetünkön , a magyar zsidóságon. Ezt akarja A Magyar Zsidók Lapja és ehhez kérjük minden egyes testvérünk támo­­gatását. Azt meséli a Talmud, hogy a zsidóság leg­­nagyobb mestere kivitette magát az égő Jeru­­zsálemből, a gyűlölködő római tábor kellős közepébe és ott azt mondta a római tábornok­­nak : Nem kérek Tőled mást, add nekem Jabnét és iskoláit! A szelid zsidó bölcs úgy látta, hogy a legnagyobb katasztrófától is meg­­menti a zsidóságot Jabné, vagyis az egyház és a hitbuzgalom. Mi e nehéz időkben Jabnéja akarunk lenni a magyar zsidóknak. Iskolája, tanháza, vigasz­­talója, regéje, lantosa, nyugalomba ringatója. A mi hasábjainkon dalolni fog a zsidó múlt, megszólal az egyházi és hitbuzgalmi irodalom, az egyházi és hitbuzgalmi költészet, a zsidó tan, a zsidó poézis, a zsidó múlt és a zsidó jövő derengő reménye. Megszólalnak a régi szent fóliánsok és mi Maimuni szavával imád­­kozzuk : Ani maamin beemuno selémo, hiszek, hiszek, hiszek. Kedves Testvéreink, csak akkor tudjuk vál­­lalni a ránkzúdult óriási feladatot, ha mind­­annyian segíteni fogtok. Tollal, szóval, tanáccsal, cselekedettel. És főként azzal, hogy hallgattok a mi szavunkra. Nem ígérünk Nektek mást, mint egy szerény zsidó iskolapadot , Jabné padját, ahova üljön be most kicsi és öreg, asszony és gyermek, szegény és még szegényebb , és hallgassa meg, mit üzen neki a zsidó egyház és mire tanítja őt a zsidó hitbuzgalom. Testvérek, jöjjetek velünk! A SZERKESZTŐSÉG.

Next