Magyarország, 1967. január-június (4. évfolyam, 1-26. szám)

1967-01-01 / 1. szám

2 MAGYARORSZÁG 1967/1 A rejtvény-szerkesztője összeállította lapunk első 150 számának érdekes statisztikáját. 1964 februárja óta la­punk hasábjain 39 alkalommal kö­zöltünk „Külpolitikai totót", 12-12 esetben jelentek meg „Igen, nem”, „Ez Európa”, „(rák és művek”, „Könyvkirakat", „Antikvárium” című rejtvényeink. A most folyó rejtvény­pályázatainkon kívül még ilyen rejt­vények szerepeltek: „Képes kérdé­sek", „Hét hiba”, „Ki mondta?”, „Nem kell Baedeker", „Mérlegen 1965", „Szocialista világ”, „NATO- vólság”, „Sport számokban", „Világ­sajtó”, „Lapozgató”, „Változó világ” stb. összesen 25-féle rejtvényt kö­zöltünk. 965 megfejtő között 1589 könyvet osztottunk ki. A jutalmazottak így oszlanak meg: 510 budapesti és 455 vidéki olvasónk, 344 nő és 621 férfi szerepel a jutalmazottak kö­zött. A budapesti nők aránya a nyertesek között magasabb, mert 306 budapesti férfi olvasónkkal szemben 198 budapesti nő-olvasó érdemelt jutalmat, a 315 vidéki férfi olvasóval szemben csupán 146 vi­déki nő szerzett jogot a könyv-nye­reményre. Kialakult megfejtőink között egy bizonyos „törzsgárda" is. A szorgal­mas és ügyes megfejtők közül szá­mosán többször is jutalomban ré­szesültek. Megérdemlik, hogy fel­soroljuk őket: Hollós Loránd, tata­bányai olvasónk áll az első helyen, tíz alkalommal szerepelt a nyerte­sek között: a 2-4. helyen Kóczán Imréné szentgotthárdi, Páll Margit budapesti és Vegecsány Ernő mag­­lódi olvasónk 9-9 jutalomkönyvvel áll. Az 5-11. „helyezett” - ha sza­bad így mondanunk -: Bíró György budapesti, Czégé Imréné szolnoki, Fodor László székesfehérvári, Hollós Attila budapesti, Och Nándorné szegedi, Rigó Zsuzsa budapesti, Rónay Endre budapesti olvasónk; ők 8-8 alkalommal részesültek nye­reményben. A 12-25. helyen a kö­vetkező olvasóinkat tartjuk nyilván, mint akik 7-7 esetben kerültek a jutalmazottak közé: Bencze Tibor budapesti. Balatoni Endre pécsi, Czebe Valér budapesti, ifj. Csuba Károly szentgotthárdi, Fabianek Ju­dit budapesti, Hoffer Béláné buda­pesti, Hesz Ferenc budapesti, Justh Dénesné erdőkertesi, Kiss Pál buda­pesti, Nemecsek Piroska budapesti, Németh Ferenc komlói, Relle Pál budapesti, dr. Róna György buda­pesti és Stubnya Kornélia budapesti olvasónk. A „törzsgárda" nagyságát jelzi, hogy 60 megfejtőnk kapott legalább öt alkalommal jutalomkönyvet. Talán számos olvasónk emlékszik arra, hogy 1964 karácsonyán, 1965 április elején és 1965 október végén rejtvénypályázataink döntője a tele­vízió nyilvánossága előtt zajlott le. Az ottani nyertesek is megérdemlik, hogy megemlítsük újra nevüket: az első „Külpolitikai totó” főnyertese Simay Norbert budapesti olvasónk volt; a második pályázaton Giay László siófoki megfejtőnk került az első helyre. A harmadik pályázat első helyezettje Hali János, szegedi olvasónk lett. A szerkesztősége Igyekszik rejtvényei­vel is valami mást, valami újat adni. Megfejtőink nagy tábora igazolni látszik, hogy törekvéseink nem ered­ménytelenek. Álláspont Az év és az évek Az esztendő fordulóján az emberek rendszerint elgondolkod­nak azon, mi történt az ó-évben és mi várható az új esztendőben. Talán már olvasóink is megfigyelték, hogy 1966 végén a meg­szokott gondolatsor némileg módosult. Az idei események számba­vétele után nemcsak a következő év a téma, hanem legalább any­­nyira 1968, 1969 vagy 1970 is. Mindezt 1966-nak köszönhetjük, amely ritka esztendő volt hazánk felszabadulás utáni történelmében. Három olyan esemény zajlott le a most búcsúzó évben, amely a legnagyobb figyelmet érdemelte. Megindult az ötéves terv, amely 1970-ig mutatja az utat a szocializmus teljes felépítése felé. Napirendre került és a párt határozatában pontos körvonala­kat kapott a gazdasági mechanizmus reformja, amely szintén nem egy évre, hanem fejlődésünk hosszabb korszakára kívánja bizto­sítani az eredményesebb gazdálkodást. Kongresszust tartott a Magyar Szocialista Munkáspárt és újabb évekre szóló programot javasolt a magyar népnek. Az elmúlt esztendőről tehát két jellegzetességet jegyez fel a krónika. Egyrészt azt, hogy népünk sok-sok munkával, tudással, szorgalommal gyarapította hazánk erejét, előreléptünk történelmi célunk megvalósításában, a szocializmus teljes felépítésében, más­részt azt, hogy tizenkét hónapjában az ország továbbhaladása szempontjából hosszabb időszakra szóló elhatározások születtek, illetve az 1966. évi terv teljesítésével jól rajtoltunk az ötéves nép­gazdaságfejlesztési programban. Érthető tehát, hogy a tervindulás, a reformkezdet és a párt­­kongresszus esztendejének búcsúzásakor több esztendő távlatába tekintünk. A párt a kongresszusán népünk, nemzetünk további felemel­kedésének, hazánk felvirágoztatásának, békénk biztosításának reális lehetőségeit, útjait, módjait, tárta elénk. A harmadik ötéves terv az ország erősödésének perspektíváját vázolta fel. A gazda­sági reform pedig a népgazdaság dinamikusabb, kiegyensúlyozot­tabb fejlődését ígéri. Ahhoz azonban, hogy mindez —jelképesen szólva — holnap vagy holnapután valósággá váljék, már ma ke­ményen dolgozni kell. Szilveszterkor hagyományos módon boldog új évet kívánunk egymásnak. Gondoljunk hozzá még egy kívánságot: sikeres mun­kát. Mert a mi társadalmunkban az emberi boldogság forrása a munka. S mi a szocializmus adta bőségben, boldogan akarunk élni. Erre emeljük poharunkat, amikor tizenkettőt üt az óra. A baloldal súlya Évtizedes tapasztalat, hogy a fejlett tőkés országokban a kom­munista mozgalom annál erősebb, minél inkább szövetségre tud lépni más haladó, demokratikus erőkkel. A kommunisták elvi ala­pon nyugvó egységbe kívánják tömöríteni a baloldalt. A körülmé­nyektől függően rövidtávú akcióegységre vagy hosszabb időszakra szóló együttműködésre törekednek. E törekvések sikerét figyel­hetjük most meg Franciaországban és Olaszországban. Franciaországban a kommunista párt és a Baloldali Demok­ratikus és Szocialista Szövetség megegyezett a márciusi nemzet­­gyűlési választásokon alkalmazott közös taktikában. Ez volt a tár­gyalások konkrét eredménye, amely már önmagában is nagy je­­jentőségű. Emellett azonban legalább olyan fontosnak tekinthet­jük azt is, hogy a Francia Kommunista Párt és más baloldali pártok, bár lényeges ellentétek állnak még fenn közöttük külön­böző kérdésekben, mindenek elé helyezik a személyi hatalom ellen folytatott harc közös céljait és azonos álláspontot foglalnak el szá­mos alapvető bel- és külpolitikai kérdésben. Mindez pedig két szempontból érdemel megkülönböztetett figyelmet. Először azért, mert ezen az alapon végre elkezdődhet a francia baloldali erők politikai együttműködésének kialakulása. Másodszor azért, mert a francia baloldal vezetői feltehetően belátták, hogy a kommunis­ták nélkül, tőlük elhatárolódva nem lehet igazi és eredményes ellenzéki politikát folytatni. Olaszországban rövid idő alatt három alkalommal kisebbség­ben maradt a kormány a parlamentben. Vereségében nagy szere­pet játszott a kommunisták és más baloldali erők egységes fellé­pése. A legutóbbi, harmadik esetben a kormány ellen szavazott a kommunistáktól kezdve a kereszténydemokrata párt baloldaláig 263 képviselő. Megfigyelők ezzel kapcsolatban aláhúzzák, hosszú idő óta először fordult elő, hogy az egész olasz baloldal — füg­getlenül attól, hogy a kormányban van-e vagy azon kívül — egy­ségesen és nyíltan szembefordult a kormánnyal. A párizsi és a római események kétségtelenül a francia és az olasz baloldal érlelődő egységének jelei. Érdemes nyomon követni ezt a folyamatot. Annál is inkább, mert a baloldal egységének erősödése általában a baloldal súlyának növekedéséhez vezet. politikai és társadalmi hetilap Szerkeszti: Dr. Pálfy József főszerkesztő és Gárdos Miklós h. főszer<esztő Kiadja a Hírlapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Csollány Ferenc a Hírlapkiadó Vállalat igazgatója Külföldi tudósítók: ACCRA: Éliás Béla BECS: Heltai András BELGRAD: Maion László BERLIN: Dr. Győrffy Tibor BONN: Polgár Dénes BUKAREST: Korányi János LONDON: Köves Tibor, dr. Sugár András MOSZKVA: Pirityi Sándor PÁRIZS: Lehel Miklós PRAGA: Halas György SZÓFIA: Nagy Károly VARSÓ: Hegedűs Dániel WASHINGTON: Kis Csaba az MTI állandó külföldi tudósítói Szerkesz őség: Budapest, VIH., Gyulai Pál utca 14. Telefon: 137-660. Postafiók: Budapest 62. Pf. 634. Kiadóhivatal: Budapest. Vili., Bloha Lujza tér 3. Telefon: 343-100, 142-220. Terjeszti a Magyar Posta Előfizetési díj: 1 hónapra 8,- Ft, ’/« évre 24,- Ft, fél évre 48,- Ft, egész évre 96,- Ft Előfizethető minden postahivatalban és a kézbe sítőknél. 66.04698'2 - Zrínyi Nyomda, Bpest V., Bajcsy-Zsilinszky út 78. F. v.: Bolgár I. Index: 25 606. Lapunk külföldre előfizethető közvetlenül a KULTÚRA Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál. BUDAPEST 62. P. 0. B. 149, vagy ANGLIA: Collet’s holding Ltd., Den­­nington Estate, Wellingborough, Northants. - Danubia Book Co., 78. Shaftesbury Av. London, W. 1. AUSZTRÁLIA: A. Keesing, Sydney. G. P. O. Box z 886, AUSZTRIA: Vertrieb Ausländischer Zeitungen, Höchstädtplatz 3. WIEN 20. BRA­ZÍLIA: Livrario Brody Ltda., P. O. B. 6366. Sao Pault) FRANCIAOR­SZÁG: Nouvelle Messaqerie de la Presse Parisienne. 111 Rue Réau­mur. Paris 20. — Société Balaton, 12 Rue de la Grange Bataliere. Paris 9 KANADA: Pannónia Books. 2. Spadina Rue. Tccnto 4.. Ontario. NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSA­SÁG: Kunst und Wissen, Erich Bie­ber. Wilhelmstrasse 4., Stuttgart N. — Griff Verlag, Sedanstrasse 14., München. Kuban und Sagner, München 34., Schliessfach 68 USA: Joseph Brownfield, 1484 Third Ave­nue, New Vork. N. V 10028. ­­Fam Book Service. 69 Fifth Avenue, New York 3. N. v. - Stechen and Hafner Ine. 13. East 10th Street, New York 3. N. Y. A MAGYARORSZÁG 1967/1. (153.) szénának fényképei: MTI Külföldi képszolgálat — TV-foto: Varga Zoltán, valamint Bozsán Endre felvételei. Térkép: Mikulka Gyula rrrr \ n: :inm irrn'fimiiniir

Next

/
Thumbnails
Contents