Magyarország, 1991. július-december (28. évfolyam, 27-52. szám)

1991-07-05 / 27. szám

Több tízezer műtárgyat vittek el a megszállók Kuvaitból - állítja a ku­vaiti kormány, amely most az UNESCO-hoz fordult: akadályozza meg, hogy a műkincsek kereskedel­mi forgalomba kerüljenek, és gátlás­talan műkereskedők vagy éppenség­gel gyűjtők kezén végleg eltűnjenek. A kuvaiti nemzeti múzeumból ritka könyvek, kéziratok, ékszerek, kerá­miák, bronzszobrok, az iszlám és az arab kultúra, történelem tárgyi em­lékei estek fosztogatók zsákmá­nyául. Az emír palotájából Sejk Nasszer al-Amar al-Szabah magán­gyűjteményét is elhordták. A Dar al-Athar Lel Iszlamaya Múzeum anyagát ugyanígy megtizedelték. Kuvait területén a legnevesebb régé­szeti kutatóhely a Failaka-sziget, ahol ősi görög település nyomaira bukkantak, nos, az itteni leletek sin­csenek meg már... Az UNESCO egy osztálya máris megfelelő értesítéssel szolgált az Interpolnak, valamint a Múzeumok Nemzetközi Taftácsá­­nak. * Pozsonyban megnyílt a negyedik já­tékkaszinó, amelyet a Dukla szálló­ban egy osztrák-szlovák vegyes vál­lalat, a Fun Casino üzemeltet. A kon­cessziót német, francia és magyar versenytársakat megelőzve kapta meg. A Wirtschaftswoche beszámo­lója szerint mindennap egy sötétbar­na Mercedes viszi Ausztriába a pénz­­kötegeket: előző este a kaszinó ven­dégei veszítették el a kemény valutá­ban kockára tett tétjeiket. Sok egyéb játékforma mellett az amerikai Chuck a luck is járja, amin - büszkén hirdeti a cég - Európában egyedül itt próbálhatja ki szerencséjét a láto­gató. Bécsben megszülettek a döntések: miután az osztrák főváros elállt a Budapesttel közösen, 1995-ben meg­rendezendő világkiállítás tervétől, a már elhatározott beruházásokból mit hagynak el, mit halasztanak el és mit hajtanak végre mégis. A világki­állítás kijelölt helyének megszerzésé­re és beépítésére szánt kétmilliárd schillinget törölték, de folytatják a már megkezdett munkálatokat egy eddigi szemétlerakóhely kiürítésére - félmilliárd schillinges költségben. Elhalasztották az új földalatti vona­lak építését, s ezzel 9 milliárdot taka­rítanak meg egyelőre, ugyanígy ké­sőbb építik meg a tervezett Park and Ride berendezéseket, ez 700 millió­ba került volna. Ezenkívül kitolják még a határidőket a komputer ve­zérlésű közlekedésirányítási rend­szer kialakításánál és egyéb infrast­rukturális beruházásoknál; 2,8 mil­liárd schilling felhasználására így később kerül sor. Változatlanul 3 és fél milliárdot fordítanak autópálya­építésre, s így meglesz a Bécs-Buda­­pest pálya hiányzó szakasza is, 2,6 milliárdot szánnak a két főváros közti vasútvonal kiépítésére. Nem akarja viszont Bécs megspórolni azt a tízmilliárdot, amelyet egy új város­negyed felépítésére szántak. Ha nem FORRO DIÓT Az Interpol és a kuvaiti kincsek Bécs spórol is meg nem is Labdarúgócsapatok a londoni tőzsdén Brigitte Bardot kutyái és macskái is lesz tehát Bécsben Expo, egy vi­lágkiállítás húzóhatása mégis jelent­kezni fog. * Brigitte Bardot, a hatvanas évek ünnepelt francia filmszínésznője, visszavonulása óta csak kedvenc háziállatai között él. Hatvan macs­kája van és tíz kutyája. Valameny­­nyit sterilizáltatta, éppen állatba­ráti okokból és azért, hogy példát mutasson a francia „gazdiknak”, akik között bizony, a France Soir­­nak adott nyilatkozata szerint, lel­ketlenek is szép számmal akadnak. Ezt bizonyítja, hogy évente 200 ezer kutyát és 150 ezer macskát hagynak sorsukra tulajdonosaik, főleg a nyári szabadság idején. A francia négylábútársadalmat ész­szerű ellenőrzés alá kell vonni, ja­vasolja BB, és ezért arra szólít fel mindenkit, hogy tétesse terméket­lenné ölebét vagy cicáját! A műve­let költségeit pedig vállalja magára az állam! * Az Egyesült Államok hatóságai már csak kilenc indok alapján tagadhat­ják meg valakitől a vízumot, nem pedig 53 okra hivatkozva, mint aho­gyan a hidegháború kellős közepén, 1952-ben ezt előírták, megakadályo­zandó a „totalitárius” pártok és mozgalmak tagjainak az USA-ba való bejutását. Annak idején az 53 hivatkozási alap egyike-másika aka­dályozta meg, hogy Yves Montand, Graham Greene vagy Gabriel Gar­da Marquez amerikai beutazási en­gedélyt kaphasson. Az amerikai fe­ketelistán mintegy 300 ezer név sze­repelt. Most, a külügyminisztérium szóvivője szerint, 120 ezer nevet már töröltek a nem kívánatos személyek névsorából. * Nem hirdetés, csupán egyszerű infor­máció: Jane Fonda el akarja adni kaliforniai birtokát. A hatvankét hektáros ranch ára ötmillió 750 ezer dollár. Nyolc ház áll rajta, összesen 27 hálószobával, színház, tornaterem, táncterem, uszoda, baseball-pálya, lovarda és természetesen szép kilátást nyújtó park is található a birtokon, amely Santa Barbara közelében terül el. 1977-ben vette meg a filmszínész­nő, sikereinek csúcsán. * Az európai gondolat népszerűsíté­sére Franciaország három emlék­éremből álló sorozatot készíttet. Az első, amelyen Nagy Károly látható, már tavaly kibocsátásra került. Nagy sikere lett, az ezüst változat már az utolsó darabig el­fogyott. A napokban került a bol­tokba, a bankokba és az érem­gyűjtők kezébe a Descartes arc­másával vert emlékérem. A har­madik veret Jean Monnet-nak ál­lít emléket: a francia konyakgyá­ros és pénzember, a visszahúzódó politikus sokak szerint a Közös Piac igazi „atyja” volt. Az Euró­pai Közösség tizenkét országának művészei számára most pályázatot írtak ki. A Monnet-emlékérem rajzára legkifejezőbb pályázatot benyújtó művész százezer francia frank jutalmat kap. * Teleperformance a neve egy nemzet­közi tanácsadó cég leányvállalatá­nak, amely azt vizsgálja, hogy egy adott vállalat, üzlet, bank telefon­­szolgálata hogyan működik. Készsé­ges-e az a személy, aki az érdeklődő­nek válaszol, gyorsan tud-e segítséget adni, jó tanáccsal szolgálni vagy leg­feljebb a valóban illetékeshez irányí­tani? Az ellenpélda, amikor a drót végén kelletlen, elutasító, rideg vála­szok hallatszanak, amire aztán-per­sze - a hívó le is teszi a kagylót, s belőle már nem is lesz üzletfél. Né­metországban a BMW telefonszolgá­lata lett az első, az Apple McIntosh a második, a Böhlau kiadó a harma­dik. Ausztriában a Canon „győzött”, az autós szakmában Honda, Ford, BMW, Toyota, Mercedes sorrend alakult ki. * A kuvaiti emír családjában gyászol­nak: Mohammed Kalifa el-Eszabi el-Szabah, éppen a 44. születésnap­ján, Kairóban meghalt. Az egyipto­mi főváros luxusnegyedében, Sza­­malekben levő otthonában ünnepel­te a jeles napot, megfelelően gazdag étrenddel, amikor is egy nagy darab hús a torkán akadt, és a sejk megful­ladt! * Az 1957 óta Svédországban élő, 1932-ben Budapesten született zene­szerző, Deák Csaba művei szólalnak meg a Phono Sueciae egy új lemezén. Ligeti András vezényletével budapes­ti zenekar szólaltatja meg ezeket, il­letve egy vonósnégyes és a legismer­tebb svéd szakszofonmüvész, Jörgen Pettersson adja elő a vonósokra és a szakszofonra írott Deák-művet. Pet­tersson kedvéért komponálta a sajá­tos zenedarabot. A lemez címe: „Vi­­vax”. * „A futball dicsőséges bizonytalansá­ga” már nemcsak a sportsajtóban közhely. Nagy-Britanniában a tőzs­dei tudósítók is használják a régi mondást. Az üzleti életben mind na­gyobb szerephez jut a labdarúgás. A londoni tőzsdén már jegyzik a Manchester United részvényeit. Ti­zenhat és fél millió font sterlinget várnak a tranzakciótól, hogy az Old Trafford stadion állóhelyes lelátóit átépíthessék, és hogy új játékosokat vásárolhassanak. Ä kupagyőztes Tottenham Hotspurs különböző pénzcsoportok versengésének tár­gya lett, ám egyetlen játékos ínsza­lagszakadása egy csapásra megron­totta a csapat pénzügyi helyzetét. A kupadöntőn Paul Gascoigne sé­rült meg súlyosan, s erre odalett nyolcmillió font, amiért eladhatták volna egy olasz klubnak... * Sean Conneryt emlékezetes James Bond-alakításai tették híressé és ke­resett filmszínésszé, aki sokat is ke­res. Most a főszerepben Kevin Kos­­nerrel forgatott új Robin Hood-film­­ben kapott rövid epizódszerepet. Oroszlánszívű Richárdként egyperces jelenete van a filmben: a király leszáll a lováról, és megáldja Robin és Ma­rian frigyét. A gázsi magyar pénzben több mint négymillió forint, Connery tehát másodpercenként majdnem 700 ezer forintot kap. * Vitalij Paulman szovjet munkaügyi miniszter Genfben, az ILO (Nem­zetközi Munkaügyi Szervezet) ülé­sén elmondotta, hogy megállapodás készül, amelynek értelmében 15 ezer szovjet építőipari munkás mehet Németországba munkára. Kétévi szerződést kapnak. Még az idén megindulhat a szovjet kőművesex­port. * A portugál nyelvű irodalom legtekin­télyesebb díját, a Camoes-díjat elő­ször nyerte el afrikai író, Jósé Cra­­veirinha. A tízmillió escudo (67500 dollár) összegű díjjal az afrikai és az európai szellemi örökség ötvözését jutalmazták a kétszer is bebörtönzött író személyében. Apja portugál, any­ja mozambiki. A hatvanas években kiállt azért, hogy hazája megszaba­duljon a portugál gyarmati uralom alól. Ezért kétszer is bebörtönözték. 1965 és 1969 közötti börtönévei ihlet­ték a Cela I. (Az egyes számú cella) című kötetében közreadott verseinek a megírására. Craveirinha most 69 esztendős. * Csehimindszenten, Mindszenty Jó­zsef hercegprímás szülőházának fa­lán július 7-én,_ vasárnap emléktáb­lát helyez el az Összmagyar Testület. 2 • 1991. július 5. HETI MAGYARORSZÁG

Next

/
Thumbnails
Contents