Magyarság 1944. május-december (25. évfolyam, 107-284. szám)

1944-11-04 / 250. szám

Kormányrendelet a zsidók vagyonának értékesítéséről Minden zsidó vagyon az államra száll et! A kormány a hivatalos lap pén­teki számában rendeletet adott ki és ebben kimondja, hogy a zsidók minden vagyona a nemzet vagyonaként az államra száll át. Ezt a vagyont a háború viselése­kor és a hadikárokkal, a hadigén-A rendelet szerint nem szállnak át az államra a következő zsidó vagyontárgyak: Istentiszteletre és házi ájtatosságra szánt tárgyak, vallási szertartásokat teljesítő személyek által hivatásuk gyakorlása közben használt ruhá­zatok, imakönyvek, vallási erek­lyék, családi arcképek, sírok, sír­boltok, a zsidónak magánlevelei és egyéb irományai, a zsidónak és háznépének iskolakönyvei és tan­eszközei, a zsidónak és háznépé­­nek betegsége vagy testi fogyatko­zása miatt szükséges gyógy- és egyéb szerei és eszközei, a zsidó házastársak (jegyesek) jegygyűrűi, a zsidónak és háznépének kétheti időtartamra szükséges élelmi-, tüzelő- és világítószerei,­­ a zsidó­nak és háznépének együttesen 300 pengőt és ezenfelül családtagonként további 190 pengőt meg nem ha­ladó készpénze, a zsidónak és ház­népének rendes szükségletét meg nem haladó házi- és konyhabúto­rok, edények, főző- és evőeszkö­zök, ruházati és személyi szükség­leti tárgyak, továbbá a szükséges ágy- és fehérnemű, valamint a zsidó által folytatható foglalkozás­hoz szükséges szerszámok és egyéb felszerelés, ez utóbbiaknál azonban átszállnak azok a vagyontárgyak, amelyek platinát, aranyat, ezüstöt, drágakövet vagy igazgyöngyöt tar­talmaznak. Nem mentesülnek az államra át­szállás alól a zsidónak elhagyott, vagy őrizetéből, vagy rendelkezése­it­ől egyébként kikerült vagyontár­gyai­.4 zsidó köteles mától kezdve Szerzett minden olyan vagyontár­gyat, amely a rendelet értelmében az államra átszállás alá esik, a Szerzéstől számított nyolc nap alatt a pénzügy igazgatóságnál bejelen­teni. A kormánybiztos jogorvoslat kizárásával határoz abban a kér­désben, hogy a zsidónak valamely vagyontárgya a rendelet értelmé­ben az államra átszállás alá esik-e vagy­ nem. Az államra átszállást vagyonért járó térítésről külön hozással, továbbá a zsidókra vo­natkozó jogszabályok végreh­ajtá­­sával járó költségek fedezésére kell fordítani. Az átszállással kap­csolatos tennivalók ellátásáról a belügyminiszter felügyelete alatt az erre a célra kinevezett kor­mánybiztos gondoskodik, jogszabály rendelkezik. A zsidó ingatlan tulajdonjogát a telekkönyvi hatóság a királyi kincstár javára jegyzi be. A tulajdonjognak a kincstár ja­vára való bekebelezésével egyide­jűen az ingatlant terhelő akár nem zsidó, akár zsidó javára be­jegyzett jelzálogjogok törlésének bekebelezését hivatalból kell ren­delni és a® törlésről a hitelezőt értesíteni. A zsidó által elhagyott, vagy őrizetéből, vagy rendelkezése alól egyébként kikerült és az ál­lamra átszállott ingóságokat az a személy­, akinek birtokában vagy­ őrizetében az ingóság van, köteles a rendes ember gon­dosságával megőrizni és nyolc nap alatt, tehát november 11-éig a kormánybiztosnak be­jelenteni és a kormánybiztos felhívására és utasítása sze­rint a hatóságnak átadni. Nem kell bejelenteni azokat az ingóságokat, amelyek a kormány­­biztos megbízása alapján hatósági őrizetben vannak, úgyszintén azo­kat sem, amelyek a hatóság által jogszabály alapján elrendelt érté­kesítés során vétel útján jutottak harmadik személyek birtokába. Az elhagyott vagy őrizet nélkül ma­radt vagyontárgyak megőrzéséről a területileg illetékes pénzügyigaz­gatóság gondoskodik. Az érték­papírokat a megőrző, a letétemé­­ny­es kincstár letétjébe helyezi át. Zsidó javára fennálló pénztar­tozás alapján az adós a fize­tést a kincstár javára köteles teljesíteni. A követelésen harmadik személy javára fennálló jogok megszűn­nek. Az az adós, akinek bármely címen zsidóval szemben áll fenn tartozása, köteles december 31-éig tartozásának összegét, valamint a tartozás jogcímét, esedékességének idejét, a hitelező nevét és lak­helyét a kormánybiztosnak beje­lenteni. érkezési szempontokkal kellően megalapozott oka vagy célja nem volt és ennélfogva feltehető, hogy az átruházás a hatósági intézkedések alól akarta elvonni a vagyontár­gyat. Az államra átszállott zsidó vagyon kezelése Az­­ államra átszállód vagyon kezeléséről és hasznosításáról a belügyminiszter által megbízott szerv gondoskodik. Az értékesítés munkáját ugyancsak ez a szerv­ végzi. Az államra átszállód válla­latnak, mint egésznek átruházása esetében a vállalat céljára szolgáló helyiség korábbi zsidó bérlője he­lyébe a vállalat átvevője lép. A vagyontárgyak értékesítése so­rán azonos feltételek mellett elsőbbségük van a Vitézi Rend­hez tartozó hadirokkantaknak, a többi hadirokkantaknak, a Vitézi Rend tagjainak, a tűz­harcosoknak, a hadiözvegyek­nek, a hadiárváknak, a há­borúban arcvonalbeli szolgála­tot teljesített személyeknek, valamint azoknak, akiknek kettőnél több gyermekük van. A rendelet ezután felsorolja azokat az engedményeket, amelyeket a vagyontárgyak értékesítésénél az említet elsőbbségi jogúak kaphat­nak, ha az értékesítésre kerülő vagyontárgy eladási ára az 50.000 pengőt meg nem haladja. Kikre vonatkozik a rendelet? A rendelet alkalmazása szem­pontjából az 19­12 . XIV. törvény­cikk, tehát a fajvédelmi törvény 3. §-ának 3. bekezdése rendelkezé­sei az irányadók. A rendelet hatálya nem terjed ki a zsidók közül az 1730/1944. M. E. számú rendelet 1. SI-ában meghatározott kivételezett sze­mélyekre, úgyszintén viszonos­ság esetében a külföldön lakó nem magyar állampolgár­ságú zsidókra. Nem áll fenn azonban ez a kivé­tel arra a nem magyar állam­polgárságú zsidóra, aki magyar állampolgárságát az 1938. évi má­jus 28-a után távollét folytán vesz­tette el, vagy akit magyar állam­­polgárságától bármikkor megfosz­tottak. Milyen vagyontárgyak mentesülnek? A szolgálati jogviszonyból eredő járandóságok sorsa A bejelentési kötelesség kiterjed a nem készpénzbeli tartozásokra, illetve követelésekre is, ideértve az olyan ingóságok kiszolgáltatása iránt fennálló követelés alapjául szolgáló okiratokat (zálogjegy, le­téti jegy, közraktári jegy stb.) is, amelyek a rendelet értelmében a kincstárra szállnak át. Zsidó által bérelt lakás, vagy más helyiség bérlete megszű­nik azt a hónapot követő hó­nap első napjával, amelyben a bérelt helyiség kiürül, úgyhogy azzal további bérbeadás, vagy egyéb hasznosítás végett ren­delkezni lehet. Magánjogi szolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos járan­dóságot (felmondási időre szolgá­lat teljesítése nélkül járó illet­ményt, végkielégítést, nyugdíjat, kegydíjat, kártalanítást stb.)­­ zsidónak havi 300 pengő ere­jéig, illetve felmondási időre szolgálat teljesítése nélkül járó illetményt és végkielégí­tést csak havi 100 pengő já­randóság alapulvételével szabad kifizetni, a többletet, úgyszintén a külföldön vagy ismeretlen helyen tartózkodó zsidót megillető járandóságokat pedig a kincstár javára kell be­fizetni. A kincstár javára megálla­pított ez a fizetési kötelezettség­ a zsidót megillető követelés megszű­nésével egyidejűen szűnik meg. A kincstárra átszálló, vagyon­tárgyakat terhelő, nem zsidó javára fennálló jogon alapuló, valamint a zsidóval szemben nem zsidó javára fennálló követelések kiegyenlíté­sére a kincstár köteles annyiban, amennyiben erre a zsidó va­gyon annak forgalmi értéke szerint fedezetet nyújt.­­ Ezeket a követeléseket hatvan nap alatt kell a kormánybiztoshoz bejelenteni. Zsidó és nem zsidó házastársak vagyona Közszerzeményi közösségben élő nemzsidó házastársnak a közszer­­zeményen alapuló követelését az 1944 március 22. napjával esedé­kessé váltnak kell tekinteni. A zsidó házastárs által a nemzsidó házastársnak az 1938 május 28. napja után ingyenesen juttatott vagyontárgyakat a közszerzeményi vagyonérték megállapításában a nemzsidó­­ házastárs külön vagyoná­nak tekinteni nem lehet. .A közszerzeményi követelésre jogosult házastárs közszerze­ményi követelése kielégítését természetben nem követelheti, ki­véve a személyes használatra szolgáló vagy keresete folytatásá­hoz vagy hivatása gyakorlásához szükséges dolgokat. A nemzsidó utóörökös javára a kincstárra átszállott vagyon tekin­tetében fennálló öröklési jogot 1944 március 22. napjával megnyí­­lottnak kell tekinteni. Megtámadható a zsidónak az 1938 május 28-a után tett" olyan jogügylete, amellyel vagyonát, va­gyonának hányadát, vagy egyes vagyontárgyait átruházta, ha a jogügylet feltételeiből megállapítható, hogy az átru­házásnak gazdaságilag vagy az ajándékozásnak családi vagy NYOMATOTT A GLOBUS NYOMDAI MŰINTÉZET RT. KÖRFORGÓGÉPEIN BUDAPEST, VI., ARADI­ UTCA­I­­ FELELŐS: VITÉZ MARGITTA? ANTAL IGAZGATÓ Feketeh­almy Greydner vezérezredes a honvédelmi miniszter állandó helyettese A Magyar Távirati Iroda jelenti: Az államfői teendők ideiglenes ellátásával megbízott m. kir. mi­niszterelnök a m. kir. honvédelmi miniszter állandó helyettesévé vi­téz Feketehalmy Greydner Ferenc vezérezredest nevezte ki. Fekete­­h­almy vezérezredest a mödlingi tüzérakadémia elvégzése után 1910-ben avatták hadnaggyá. Az első világháború egész tartama alatt harctéri szolgálatot teljesített és a vaskorona rendet érdemelte ki. A m. kir. honvédségbe mint ve­zérkari századost vették át. Mint vezérkari őrnagy a hadiakadémia harcászati tanára volt. 1929-től mint vezérkari alezredes a honvé­delmi miniszter kiképzési , majd a vezérkar főnökének hadműveleti osztályába volt beosztva. 1933-ban fiatal légi­erőnk első vezérkari főnökévé nevezték ki. 1938-ban mint tábornok a komá­romi dandár parancsnoka, 1940- ben az 1. hadsereg vezérkari fő­nöke, 1941-ben pedig mint altábor­nagy a szegedi V. hadtest parancs­noka lett. Nyugalomba vonulása után, 1944-ben a német haderő kötelé­kében részt vett a normandiai csa­tában, ahol a II. osztályú vaske­reszttel tüntették ki. Szerkesztőség és kiadóhivatal, Budapest, VI., Aradi utca 8. szám. Telefon: 122—696, 122—699, 122—698, 122—697, 122—696, 122—695. Elő­fizetési árak: egy hóra 5.20­0, negyed­évre 15— P. Egyes szám ára hétköz­nap 20 fillér, vasárnap 30 fillér. Postatakarékp. -csekkszámla: 28.990 Megjelenik hétfő kivételével mindennap. SPORTM . Néhány megjegyzés a Ferencváros—Ú Újpest mérkőzésről Labdarúgó berkekben még mindig sokat mesélnek a vasárnapi félbe­szakadt Ferencváros—Újpest mérkő­zésről. Csatározások folytak a két egyesület vezetősége között a szövet­ségi zöldasztalnál is. A Ferencváros az újrajátszás mellett kardoskodott, az újpestiek megelégedtek a döntet­lennel is. Ez a tény körülbelül he­­ly­es következtetést ad arra nézve is, hogy melyik csapat felé intett inkább a győzelem? Az első félidőben a zöld-fehér gárda valahogy lagymatagon játszott. A hátvédsor, különösen a közepe sokszor nem tudta félbeszakítani a pompásan játszó két­­ újpesti belső­csatár, Zsengellér és Szusza szépen gördülő támadásait. A gól balszeren­csés volt. Aztán egyre jobban rákap­ e esőtt a Fradi. A kiegyenlítő gól, amely védhetetlen volt, még inkább feltüzelte a játékosokat. Hamarosan belőtték a másodikat is. Sipos rohant le a jobbszélen, az újpesti védők lest vitatva reménytelenül leálltak, csak két ferencvárosi belső futott Sipos után. A játékvezető továbbot intett. Sipos az őt támadó kapus elöl hátra gurította a labdát Sárosi doktornak, aki a kapuba továbbította. A játék­vezető azonban nem ítélte meg a gólt. Mikor a mérkőzés után meg­kérdeztük, határozottan felelte:" Sárosi dr. előbb állt Síposnál, les volt! A mi megjegyzésünk: a játékvezető nem láthatta pontosan az esetet, hisz a váratlan támadásnál lemaradt és rossz volt a „látószöge“ — így aka­ratlanul is tévedhetett. Mi sem láttuk lesnek az esetet. Akik pedig, a táma­dással egyvonalban ültek a tribünön, határozottan vallották, hogy lesről szó sem lehetett. De nem is ez volt a döntő mozza­nat. A Fradi továbbra is támadott s rohamait csak üggyel-bajjal, kézzel­­lábbal, sok szabálytalansággal tudták visszaverni az egyébként jól küzdő újpesti védők. Mikor aztán félbeszakították e já­tékot, majd újra folytatásra fütyült a játékvezető, a ferencvárosiak öröm­mel rohantak ki a játéktérre, a lát­hatólag fáradtabb újpestieknek azon­ban nem nagyon tetszett a folytatás. Csak Sárosi dr. mondotta: — Kár, hogy félbeszakadt. Most, amikor éppen megkapták volna a „kegyelemdöfést“■ ■. Most már kies­tünk a lendületből. * Mindezeket­ azért „ elevenítettük fel, hogy bebizonyítsuk, helyesen ítélt az egyesbíró, amikor újrajátszást rendelt el. A fellebbezési bizottság egyébként kedden ül össze, akkor dönt véglege­sen a félbeszakított mérkőzés ügyé­ben. A hétközi mérkőzések főeseménye, a Ganz TE pompás győzelme a két­szeres bajnok Csepel fölött. A Ganz csatársorának pompás játékát öröm­mel szemlélték a nézők. Nagyremé­nyű fiatal játékosokból áll ez a sor. Érdekes, hogy mind apró termetőek. Ez lehet hátrány, de lehet előny is. Anny­i bizonyos, hogy igen fürgék és inkább az apró termet előnyeit bizo­nyítgatták eddig. Itt adjuk a csatár­sor összeállítását, jó lesz megjegy­ezni a nevüket: Szabó, Kubata, Molnár, Schubert, Nyers. Holnap a következő mérkőzése® kerülnek sorra a hadibajnokságban: Üllői­ úton: Ferencváros—Z. Danuvia, a hungáriaúti MOVE-pályán: Gamma —Csepel, a Latorca-utcában: Nemzeti Vasas—Elektromos, Kispesten: Kispest —BSZKRT, Újpesten: Újpest—Szent­lőrinci AC, a Sport­ utcában: MÁVAQ Ganz TE. A mérkőzések délután 2 órakor kezdődnek. Gazdasági élet Állatpiaci szemle A budapesti állatpiacok helyzete az elmúlt héthez viszonyítva nem válto­­zott. A szarvasmarhák lábonhajtása tovább tart megfelelő eredménnyel. Vágójukból az idénynek megfelelő mennyiség érkezik lábonhajtva. Az Állatforgalmi Központ a beszolgálta­tásra kijelölt szarvasmarhamennyisé­get Pest vármegye monori és abonyi járásában, valamint Kecskemét kör­nyékén felvásároltatja és lábon a budapesti vágóhídra hajtatja. A gabona- és terménypiac helyzeti A gabonapiac forgalma igen cse­kély. A gazdául a legsürgősebb be­takarítási és vetési munkák fogy­ják el és így a beszolgáltatás teke tovább csökkent. A magpiac is egyre szűkebb kere­tek közé szorul, leginkább még a Dunántúlról ajánlanak fel árut, de a szállítás onnan is csak nehézkesem és késedelmesen történik. Az egyéb termények közül a zöld­ségfélék felhozatala a budapesti piacra kielégítő, azonban más évek­hez képest a távolabbi termelőhelyek­ felhozatalának elmaradása erősen­ érezteti hatását a piacon. Hasonló a helyzet­­ a gyümölcsfélék felhozatala terén is. Magyarság, 1944 nov. 4. szombat­i Operaház. (­5) Bolygó hollandi. Nemzeti Színház. Cd. u. 2) Mama. (5) Szó­kimondó asszonyság. (Vili.) * Kamara Színház. (5) Mama. Andrássy Színház. Minden este 5 órakor vasárnap délután V£*3-kor is: Ke bizz a nőben Vígszínház. (5) Mesebeszéd. Madách Színház. Egész héten d.­u 5-kor és vasárnap 2-kor is: Bernd Róza. Hétfőn: Ártatlanok. . Magyar Művelődés Háza. (*/25) Carmen. Kolozsvári Nemzeti Színház vendégjátéka. (Bérletszi­inet.) • Pesti Színház. Minden este 5 órakor, va­sár- és ünnepnap d­ u. V62-kor: Candida Az imádó és a téri Vidám Színház. Minden este 5. vasár* és ünnepnap d­e 2 órakor is. Rómeó és Piroska Erzsébetvárosi Színház. (5) (Szegediek vendégjátéka.)­­ . Józsefvárosi Színház. (1 6) Egy görbe éj­szaka. Kisfaludy Színház. (*/16) Végre egy úri­asszony. Új Magyar Színház (5) Utcai ismeretség. (Vasár- és ünnepnap ) u 2-kor is : Népvarieté. Téli Cirkusz előadásai: szom­bat fél 6, vasárnap 3 és fél 6 órakor. BEMUTATÓ FILMSZÍNHÁZAK: Atrium (T.: 153-034 és 154-024) H­UÁ. %5, *47. sz., v. és v. %1-kor is: Majális. Híradó. (T.: 222-199) Róma kútjai. Törik vagy szakad (kultúrfilmek). Hungarista, Ufa és Európa híradók. Folyt, egyórás előadások 9—21 óráig. ..Belvárosi Híradó. (T.: 181-244) Róma kút­jai. Tollas építészek (kultúrfi­lm­ek). Hun­garista, Ufa és Európa híradók. Folyt, egyórás előadások 10—21 óráig. . Corvin (T.: 138-988) H 2, 4 ó. .. és­­ 11-kor is: Vádol a védő. Deák (T.: 125 952) H. 843.. *45. , sz.. v. és v. 11-kor is: ürdögovas. Biztonságos óvóhely. Fórum (T.: 189-707 és 189-543) H Vt3. %5. *47. szomb 1-kor, v. és v. 11 és 1-kor is: ördöglovas. Kaszinó (T.: 185-329 és 383-102) H Mt3. %5 *47. szomb v. és ü 12. V65. *47. Menekülő ember. Korzó (Váci­ u. 9. T.: 182-818)/ H %3. %5. *47. sz. 1-kor, v. ■. és v. d. e. 11-kor is: Majális. (Az utolsó­­előadásnak 8-kor vége­) Nemzeti Apolló (T.: 222-002) H. V24. V26. *48. szó. *42-k­or, v és v * 11 és *42-kor is: Majális. (4. hét.) Modern 800 szemé­lyes óvóhely. (5-ik hét.) Rádius (T.: 122-098) %3. %b %7 sz. 1-kor is, v. és v. 11-kor is: Fehér álom. Óvó­hely vár. Scala (T.: 11­44-11) H.: *43 *45. V 27, vas. és ü *41-kor is: Menekülő ember. Scala (T.: 114-411) H. *43. *45. *47, v. és v. *41-kor is: Menekülő ember. Sziftya-City CT.: 111-140) H Yii. %8» sz., v. és v. %2-kor is. Majális. (4. hét ) Uránia (T.: 146-046) Egy a milliókért. (1. hét.) 3, 5, M8, v. és v. 11-kor is. UTÁNJÁTSZÓ FILMSZÍNHÁZAK* Barlang (T.: 422-722) H. 3. 5. 7. sz., v. és ü. 1-kor is. Premier október 21-én,* szomba­­ton: Hatosikrek. Sz., v. és v. az 1 órás előadás mérsékelt belyárakkal. Capito! (T.: 134-337) N­. 1. %‘á. %5. Yu. 7. és a 11. *41. *­23. *45. *47.: Fedora. 2. hét Keddtől: Szerencsés fiú. Csaba (T.: 146-040) H M13. *45 YP. v. és Q* *4-1-kor is: Maga lesz a férjem. Duna (T.: 111-994) Naponta Yió. Yib. YP* Lejtőn. Hunnia (T.: 268-441) H. %3 %b. %7. v­ár v. %1-kor is: Rákóczi nótája. Kamara (T.; 423-901) Naponta */2l2. 142. *46, *48: A másik. (4. hét) Modern 560 személyes óvóhely. Mesevár (T.: 114-502) H 144, V28. Y18. v. é® ü. *42-kor is: Sportkirály. Pest (T.: 221-222) Naponta %12. YP- Yai» *46, *46: Ismeretlen asszony. (3. hét.) Újbuda (T.: 268-999) H 3.­­b. V91. v. és Ö, 1-kor is: Lejtőn. TOVÁBBJÁTSZÓ FILMSZÍNHÁZAK* Adria (T.: 353-707) H 3. 5. 7. v és ü 11 és 1-kor is: Gróf Monte Christo II. rész. Anna (T.: 225-238) ui. V23. V26 YP. v és ü. *41-kor is: Felejts, ha tudsz! Budai Apolló (T.: 351-500) H. *44. *46. *48, v. és v. *42-kor is: Gróf Monte Christo I. rész. Damjanich (T.: 425-644) Naponta V23. Vib. 6. Viharbrigád. Erzsébet (T.: 222-401) Rendkívüli előad. H. *43. *45, s7, vas. és v. 12 órakor is: Münchhausen. (2. hét.) Ipoly. (T.: 29-26-25) H. *44. *46. *48, sz., v. és ü. *42-kor is: Irta az élet. Józsefvárosi (T : 131-316) H 3. 6. 7. v és V. 1-kor is: Viharbrigád. Körönd (T.: 114-926) Naponta V23 %5. *47. Vasárnap és ü. %1, M 2 3, *46 és %7-kori Viharbrigád. Kultur (Tel.: 188-120) H 3. 5. 7. v és ü* 1-kor is: Viharbrigád. Nyugat (T.: 121-022) H *43. Vib *47. sz . v. és v. %1-kor is: Gróf Monte Christo II. ( Otthon (T.: 146-447) H *43 *45. %1 v és * v. 11 és 341-kor is: Gróf Monte Christ** II. rész. Ósbuda (T.: 163-165) H *45 *47 vas. %3, V20, V27. Szakítani nehéz dolog. Petőfi. H. V23, M25, *47, v. és v. V21-kor is! Gróf Monte Christo II. rész. Rákóczi (T . 426-326) . Naponta: 11 1. 3. 7. Zoro és Huru. Túrán '-T : 12»*-003. H ^3 ^45. ▼. és a. 11-ko­r is: Viharbrigád. Ugocsa (T.: 151 422) *43. *45. V47. v és 0* 1 1-kor is: Rákóczi nótája.

Next