Mai Nap, 1989. március (1. évfolyam, 19-43. szám)

1989-03-01 / 19. szám

MIT AKAR AZ MSZMP A Politikai Bizottság tegnapi ülésének napirendi pont­jairól Kimmel Emil, a párt helyettes szóvivője tájékoz­tatta a sajtó képviselőit. 1 .pont: Az ülésen elhangzott, hogy a Központi Bizott­ság február 10-11-i döntésének megfelelően meg kell fogalmazni a párt másfél-két évre szóló cselekvési prog­ramját.Ennek munkacíme: „Mit akar az MSZMP”. A PB - többek között ennek megtárgyalására - március 7-re összehívta a Központi Bizottságot. 2. pont: Jelentés a Magyar Néphadsereg helyzetéről, javaslat annak feladatairól. A párt tervezi, hogy a jövő­ben nem irányítja direkt, adminisztratív módon a fegyve­res testületeket. (Az eddig ebben illetékes osztályát a KB már meg is szüntette.) Ugyanakkor a fegyveres tes­tületeknél érvényesülő politikai befolyásáról a párt nem óhajt lemondani. Ezt elősegítendő bizottságot hoztak létre, Grósz Károly vezetésével. Ezt a témát is tárgyalja majd a KB. 3. pont: Határőrizet. Egyre több turista jön, egyszerű­síteni kell a határátkelést, az okmánykezelést. Lehet, hogy a jövőben csak hivatásos határőrök végzik ezt a munkát. A műszaki határzár fenntartása egyrészt szük­ségtelennek látszik, másrészt túl nagy politikai teher. A PB javasolja: 1991-ig fokozatosan szüntessék meg. 4. pont: Az MSZMP-nek új folyóirata lesz, Új Fórum címmel. A Pártélet, a Propagandista és az Politikatudo­mány örökét veszik át. 5. pont: Az MSZMP azt szeretné, ha március 15-e megünneplése a közös jövőért felelősséget érzők ösz­­szefogását, a nemzeti együvétartozást fejezné ki. V.S. ÁRVERÉS A GYÁRBAN A GANZ SZOLGÁLTATÓ VÁLLALAT ÁRVERÉST TARTOTT A FELESLEGESSÉ VÁLT SZERSZÁMGÉPEKBŐL. AZ ÉRDEKLŐDÖK - FŐLEG KISIPAROSOK - ESZTERGÁK, FÚRÓGÉPEK KÖZÖTT VÁLOGATTAK KONCZ GYÖRGY FELVÉTELE 2 Legfrissebb itthonról, KÜLFÖLDRŐL NAPTÁR • Sajtótájékoztatót tarta­nak a Zrínyi Katonai Könyv - és Lapkiadónál. • Kerekasztalbeszélgetés kezdődik a Bécs - Budapest világkiállításról a Kereskedel­mi Minisztériumban.­ • Az MSZDP programhir­dető naggyűlést rendez a Vö­rösmarty Művelődési Ház­ban. • Kecskeméten megnyílik a magyar népi iparművészet múzeuma. KÖZÖS VÁLLALAT A sok környezetvédelmi gondot is okozó műanyag reklámszatyrok felváltására alkalmas papírtasakok gyár­tását kezdi meg még ebben a félévben egy e célra alakult magyar-osztrák közös válla­lat Pásztón. A Mátraaljai Álla­mi Gazdaság és egy osztrák közös vállalat megállapodá­sa értelmében az üzemépü­letet, valamint a közműveket a magyar mezőgazdasági nagyüzem építette. EGY MONDATBAN ♦ Ungváron megtartotta alakuló közgyűlését a Kárpá- tjai Magyar Kulturális Szövet­ség, amely céljául tűzte ki a magyar nemzetiség kultúrá­jának, nemzeti hagyománya­inak, anyanyelvének megőr­zését, ápolását és továbbfej­lesztését, valamint az ezek­kel a célokkal kapcsolatos ér­dekvédelmet. ♦ Az NSZK kormánya 220 millió márkát fordít olyan többször indítható űrrepülő kifejlesztésére, amely egy­­nyolcadára csökkentené az űrteherszállítás díját. ♦ Az autók nappali kivilágí­tását tegyék kötelezővé a Kö­zös Piac területén —javasol­ja Smit­ Kroes holland közle­kedési miniszterasszony, mert ettől azt várja, hogy — a skandináviai tapasz­talatokhoz hasonlóan — csökken majd a balesetek száma. ♦ A januári, Vencel téri tüntetések résztvevői elleni perek miatt tiltakozott a Prá­gában tárgyaló Ellemann­ Jensen dán külügyminiszter, csehszlovák kollégája, Joha­­nes visszautasította, hogy hazája a perekkel megsértet­te volna a bécsi utótalálkozó záródokumentumának ren­delkezéseit. Ingatlanbérlés külföldieknek KEDVEZŐBB FELTÉTELEK Kedvezőbbé váltak a kül­földiek magyarországi ingat­lanbérlésének feltételei. Ed­dig maximálisan 30­ évre köt­hettek bérleti szerződést in­gatlanokra. Most lehetővé vált, hogy ezt a megállapo­dást további 20 évre meg­­hosszabítsák. Ha ezt az ügy­fél nem igényli, a 30 éves bér­leti idő lejártával visszakapja az általa befizetett konvertibi­lis valutát. Lehetőség van ar­ra is, hogy a külföldi állampol­gár az általa bérelt ingatlant, a bérlet lejárta után, belföldi rokona nevére írassa. A Szövorg a múlt évben a Fiduc S.A. Finance Corpora­tion, spanyol-angol érdekelt­ségű céggel közös vállalko­zást hozott létre. Az együtt­működés eredményeként 9 szerződést kötöttek, mintegy félmillió nyugatnémet márka értékben. A vállalkozók­­ 55 000 -130 000 dollár értékű magyarországi ingatlanokat, üdülőket, lakásokat, családi házakat kínálnak világszerte. A feltételek kedvezőbbé vá­lásától azt remélik, hogy lé­nyegesen megnő az érdeklő­dés. SAJTÓ­NÍVÓDÍJ Sajtó­nívód­íjat alapított 18 Baranya megyei kereskedel­mi vállalat és szövetkezet az ágazattal foglalkozó legjobb írások, illetve rádiós és televí­ziós műsorok szerzőinek ju­talmazására. A tízezer forin­tos díjat az alapító cégek két­­két képviselőjének a szava­zatai alapján ítélik oda, s a minden évben a magyar saj­tó napján adják át. A megye kis-és nagykereskedelmi vál­lalatai és áfészei közül éven­ként más vállalja a pályázat­tal kapcsolatos ügyintézést. A nívódíj idei „gesztora” a Ba­ranya Kereskedelmi Vállalat. ♦ Stipe Suvar, a jugoszláv párt elnöke kijelentette, hogy nem híve a többpártrendszer bevezetésének, s ezzel egyértelműen meghúzta a ju­goszláv demokratizálódás határait. ♦ A belga hírügynökség az AFP alapján számolt be arról, hogy Budapesten irreálisnak tartják Magyarországnak az EGK-hoz való közeledését. ♦ Az APA a dpa jelentése alapján Zinner Tibor törté­nész tévéinterjújából azt emelte ki, hogy az 1956-os népfelkelés után Magyaror­szágon több személyt végez­tek, ki, mint a második világ­háború nyomán. ♦ A szovjet televízió, beje­lentette, hogy Németh Miklós e héten Moszkvába érkezik. ♦ Az amerikai AP hosz­­szabb jelentésben foglalta össze a Magyar Demokrata Fórum szervezésében egy független munkásszervezet létrehozására tett kezdemé­nyezést, amely a lengyelor­szági Szolidaritást tekintené modelljének. MI VAGYUNK A TÉMA Sivatagi kirándulás Eredményes piacfeltáró, egyeztető tárgyalásokat folytatott Magyarországon két kazahsztáni vállalat. Egyebek között egzotikus - sivatagi, magashegyvi­déki, akár kínai kirándulás­sal egybekötött - utazáso­kat kínált. Amennyiben lét­rejön a megállapodás, a magyar pénztárcákhoz mért árakon a vállalkozó kedvű turisták megízlelhe­tik a nomád életmódot, lak­hatnak jurtákban, részt ve­hetnek tutajos túrákon. Terveik között szerepel egy ázsiai ételeket kínáló magyarországi étterem megnyitása is. 1989. március 1., szerda

Next