Mai Nap, 1989. augusztus (1. évfolyam, 151-171. szám)

1989-08-08 / 151. szám

START-szünet Startállásról jelentik: startszünetben a startolók start­álláspontja változatlan. Tán imigyen hangzanék egy táv­irati helyzetjelentés Géniből, és a külpolitikára odafigye­­lők persze rögtön tudják, hogy a mondat összes startját nagybetűvel kellene érteni. Tehát így: START-szünet,­­START-álláspontok... Nos, Genfben, ahol tavaly november után csupán jú­niusban startolt az új START-forduló - azaz a hadásza­ti fegyverek csökkentését célba vevő szovjet-amerikai tárgyalás - egy hónap alatt semmi látványos nem tör­tént. Most a szünetben, szeptember végéig, tanul­mányozzák egymás - egyébként eléggé ismert - állás­pontját a tárgyalók, hogy megkeressék a találkozási pontokat. Persze ehhez nem elsősorban a másik terve­zetét kellene szemügyre venni, hanem inkább a saját engedmények méreteit és irányait érdemes mérlegelni. Különben nem megy előre a START. Kölcsönösen kell engedni a megegyezésért, mégpe­dig leginkább az űrfegyvernek nevezett rakétavédelmi rendszer ügyében. Mily paradox helyzet: egy csupán a tervekben létező, talán meg sem valósítható fegyver­­rendszer akadályozza makacsul a nagyon is meglévő legnagyobb atomfegyverek felére csökkentését. Talán már nem sokáig, mert bár Bush elnök tegnap is kijelen­tette, hogy minden megkezdett fegyverkezési progra­mot - így az SDI-t ( a hadászati védelmi kezdeménye­zést) is - végig akar vinni, úgy látszik, hogy Washing­tonban az űrbéli rakétavédelem ügye nagy lassan a hát­térbe szorul. A Kongresszus mind kevesebb pénzt ad rá és maguk a vezető katonák sem állnak már mögötte. Nem lesz hát oly nehéz Bushnak áruba bocsátania az előd kedvenc álmát, ha Moszkvában is rugalmasodnak a vevők. Azaz, ha a szovjet vezetés nem tekintené már az amerikaiak legkisebb játszadozását is az űrfegyve­rekkel az 1972-es rakétavédelmi szerződés megsérté­sének. Minderre van esély, főleg ha a szovjet-amerikai kap­csolatok más területein továbbra is olyan jól alakulnak a dolgok, mint mostanában. A barátságosabb hangulat engedékenyebbé szokta tenni a nagyok politikusait. Ez pedig fegyverkorlátozási ügyekben döntő. Ezért jósolják a közepesen optimisták, hogy a szeptemberi újabb szovjet-amerikai külügyminiszteri találkozó után új len­dülettel startol majd a START. Avar Károly 2 Szigorúan titkos! Ma indul a Columbia Washington (MTI)­­ Fedél­zetén öttagú személyzettel, ma délután indul újabb útjára a Kennedy űrközpontból a Columbia űrrepülőgép, hogy végrehajtsa a Pentagon által jóváhagyott, katonai célokat szolgáló programját. Az űrrepülőgép útját nagy titoktartás övezi. Még az in­dulás pontos időpontját is csak a start előtt kilenc perc­cel jelentik be. Hivatalosan semmit nem közöltek a prog­ramról, de a kiszivárgott hírek szerint a Columbia egy újabb amerikai kémműholdat állít földkörüli pályára. Csomag­terében hírek szerint egy má­sik teher is lapul, de hogy mi, arról egyelőre semmiféle hír sincs. A haditengerészet és a lé­gierő tisztjeiből álló öttagú le­génység parancsnoka a negyvennégy éves Brewster Shaw ezredes. A Columbia a NASA birto­kában levő legrégibb űrrepü­lőgép. Háromévi szünet után indul most ismét a világűrbe. Legutóbbi útja tíz nappal az­előtt ért véget, hogy 1986 ja­nuárjában megtörtént a Chal­lenger katasztrófája. A NASA három űrrepülőgépét a sze­rencsétlenség után lényegé­ben átépítették. A Columbián is több mint kétszáz, a repü­lésbiztonságot szolgáló mó­dosítást hajtottak végre. Washingtonban egyébként olyan hírek terjedtek el, hogy a hadügyminisztérium vég­leg eldöntötte: kivonul a pol­gári űrkutatási programok­ból. Adócsalók paradicsoma Róma (Reuter) - A „maguk alkalmazásában álló” ola­szok becslések szerint 150 milliárd dollárnyi jövedelem után mulasztottak el adót fi­zetni 1983-87 között. Az elcsalt adó összege Olaszország állam­adósságának több mint egy­ötödének felel meg, ugyanis az olasz államháztartás hiá­nya jelenleg 770 milliárd dol­lárra rúg, több mint az ország egy éves nemzeti össztermé­ke. Eltűnt képviselő Lapzártakor érkezett . Nyoma veszett Etiópiában egy amerikai kongresszusi képviselőt és kíséretét szállí­tó repülőgépnek - közölte az amerikai külügyminisztérium szóvivője. Mickey Leland de­mokrata párti képviselő, az al­sóház éhségügyi bizottságá­nak az elnöke, az etióp-szu­­dáni határ közelében fekvő Fugundo menekülttábort kí­vánta felkeresni, de sem oda nem érkezett meg, sem Ad­­disz Abebába nem tért visz­­sza. A gépen kilenc amerikai tartózkodott. Az etióp hatóságok ma reg­gel megkezdték az eltűnt re­pülőgép felkutatását Maxi taxi Páncélozott bérautó Párizs (TASZSZ)­­ Jimmy Carter amerikai exelnök kül­földi útjai során használt Lincoln gépkocsiját megvásá­rolta egy strasbourgi szállodatulajdonos és a különleges autó nemsokára a szálloda különleges taxijaként áll szol­gálatba. A módos szállodás 400 ezer frankot adott a minden lu­xussal felszerelt autóért. A páncélozott kocsiban a mini­bár éppen úgy megtalálható, mind a nemzetközi hívások­ra alkalmas telefonkészülék, vagy a televízió, amelyhez egyébként olyan videólejátszót csatlakoztatnak, melyen a helyi luxusüzletek kínálatát tekintheti meg az utas. SZEVASZ, SZEVASZTOPOL! Négynapos látogatáson tartózkodik a szovjet - Fekete-tengeri támaszponton az amerikai 1­6. flotta két hadihajója. A szevasztopoliak ezrei tesznek látogatást a rakétacirkálókon A P­ MTI Külföldi Képszerkesztőség* £ * 24 ÓRA­­E­GY MONDA­TRAMM ♦ Geoffrey Palmer koráb­bi miniszterelnök-helyettest választották meg ma az új­­zélandi kormány élére, mi­után David Lange tegnap le­mondott tisztéről. ♦ Kaifu Tosiku­ lett Japán­ban a kormányzó Liberális Demokrata Párt elnöke - megválasztása minden bi­zonnyal azt is jelenti, hogy - a szok­ásoknak megfelelő­­en - a politikus lesz a sziget­ország következő kormány­fője. ♦ A Szovjetunió állam­háztartásának hiánya 30 milliárd rubel; deficitje gyo­sabban növekszik, mint az Egyesült Államoké - közölte Jurij Maszljukov szovjet tervbizottsági elnök. ♦ A jugoszláviai Crna Go­rában a nyomor enyhítése végett népkonyhák felállítá­sát javasolta - Magyaror­szágtól eltérően nem az Ok­tóber, hanem­ a kommunis­ta párt elnöke. ♦ Három napig tartó érte­kezletük befejeztével öt kö­zép-amerikai ország elnöke egyezményt írt alá a sandi­nista kormány ellen fegyver­rel harcoló nicaraguai cso­portok leszereléséről és fe­oszlatásáról. ♦ Argentína a közeli ka­­csolatfelvételről szóló lond­oi sajtójelentések nyom szintén közölte, hogy a zárkózik el Nagy-Britan­ial tartandó közvetlen gyalások elől, de időre nem jelölt meg. 1989. augusztus 8., kedd

Next