Mai Nap, 1989. szeptember (1. évfolyam, 172-196. szám)

1989-09-01 / 172. szám

ÖTVEN ÉV MÚLTÁN Maturaphus diák voltam, amikor kitört a második világ­háború. Érettségire készülőben meg kellett tanulni a Blitzkrieg (a villámháború) és a stuka (a zuhanóbom­bázó) nevét is. A gimnáziumban a piarista atyák szomo­rúan és aggodalommal eltelve beszéltek a lengyel lovas­ság hiábavaló hősiességéről a hitleri hadsereg tankjai előtt. A háború kíméletlenül beleszólt az én nemzedékem életébe. Rekviem a diákmisék templomában: a fronton elesett legjobb barátomat gyászoljuk, közös barátunk pedig, a későbbi zongoraművész sohasem orgonál olyan szívet indítóan, mint akkor. Aztán légitámadások, bombaszőnyeg, halottak és nyomorékok. Szolgálatha­lasztás az egyetem jóvoltából, de a végén hónapok egyenruhában, majd évek hadifogságban. „Soha többé háborút!” Napjainkban sokak számára nyilván már csak szónoki fordulat vagy vezércikk címe. Aki át nem élte, miért is tudná, hogyan is sejtené, hogy milyen szörnyűségeket hozott a háború: Auschwitzot és Katynt is, Coventryt és Drezdát, meg Hamburgot. Cinikus vigasz, hogy valaha voltak bölcselők, akik sze­rint az emberiség természetes állapota a háború, s a bé­ke csak rendkívüli és rövid ideig tartó valami. Viszont va­lódi remények késnek ma, amikor az első leszerelési, fegyverzetkorlátozási megállapodások valósággá vál­nak: ország-világ szeme előtt semmisítik meg a legkor­szerűbb fegyverek első kategóriáját. Legfőbb ideje is volt, hiszen a tömegpusztító eszközök hihetetlen felhal­mozódása csak még hihetőbbé tette azt a figyelmezte­tést, amely Genfben, a népszövetségi palotában olvas­ható egy ülésterem bejárata fölött: ,Az országok vagy le­szerelnek, vagy elpusztulnak!” Ezek az intő szavak különösen az atomkorszakban ér­vényesek, egy új háborúban nem lennének győztesek, csak vesztesek. S ha a második világháborúban vagy öt­vennégy millió volt a halottak száma, egy nukleáris fegy­verekkel vívandó háború sokszorosan több ember életét követelné. Az ötven évvel ezelőtti helyzethez képest azonban óri­ási változást mutat mai világunk. Bár a nagy háború kö­vetkezményei sokáig megkövültek, a hidegháborúban pedig felrémlett egy harmadik világháború kísértete is, ezután lassan beállt az enyhülés. Mára egyre több jele mutatkozik a sokat emlegetett békés egymás mellett élés kialakulásának. Persze, recsegnek-ropognak a régi rendszerek, de mind több területen érvényesül egy új gondolkodás, amely Európában a szembenállást foko­zatosan együttműködéssé változtathatja át. Az öreg föld­részen ma nincs háborús veszély. Az évfordulón azon­ban érdemes megállni, végiggondolni a múltat, erőt gyűj­tendő a jövő formálására. Pálfy József Jobb későn, mint soha többé ÉLTES ÉLVEZETEK , Nicosia (Reuter) - Egy 133 éves (!) iráni férfi a jelek szerint igen jó egészségnek örvend, mert úgy döntött, hogy ismét asszonyt visz a házhoz. Az ara - aki az új­donsült vőlegény hosszú éle­­­­te alatt immár a negyedik ki­választott - negyvenéves szünet után melegíti majd föl a kihűlt hitvesi ágyat. Ennyi idővel ezelőtt halt meg ugyanis a férfi harmadik fele­sége. A közép-iráni Arak város­hoz közeli egyik faluban élő Nezaman­ Varmazjarnak hat fia, valamint 65 unokája, déd- és ükunokája van. A jelentés a menyasszony koráról nem szól... (Egy szovjet hetilap éppen most közölt ősi tibeti tanácso­kat arról, hogy milyen sűrűn kell szeretnie egymást egy házaspárnak. Vajon egy 133 évesre mi­­ érvényes?) Legfrissebb KÜLFÖLDRŐL­­_____________________________________/ 2 FIATALOK, SÍRJATOK! Voigt valamit tud Menekülhetnek a menekültek Bonn (MTI)­­ A Magyaror­szágon tartózkodó NDK-ál­­lampolgárok közül azok, akik hazatérésük helyett az NSZK-ba akarnak áttelepül­ni, nagyon rövid időn belül ki­utazhatnak az országból. Ez­zel az értesüléssel tért haza Budapesten folytatott tárgya­lásai után Karsten Voigt, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) elnökségének tagja. A tekintélyes politikus találkozott Nyers Rezsővel, az MSZMP elnökével és a Külügyminisztérium illeté­keseivel. Megbeszéléseiről a ZDF nyugatnémet televíziós társaság tegnapi késő esti műsorában számolt be. Kijelentette, hogy Magyar­­ország elsődlegességet biz­tosít az emberi jogok kérdé­sének. Ennek megfelelően a keletnémet állampolgárok­nak a nemzetközi humanitá­rius segélyszervezetek, a Vöröskereszt lehetővé teszik a Magyarországról való távo­zást. Voigt szerint a kitelepü­lés annyiban hasonlít majd az NDK-állampolgároknak a bu­dapesti nyugatnémet nagy­­követségről korábban Auszt­riába történt távozásához, hogy ismét egyszeri humani­tárius lépés alapján megy végbe, de ez sem lehet tartós megoldás. Voigt szerint Bu­dapesten fontosnak tartják azt is, hogy az NDK vezetése egy ilyen megoldást megtűr, ha nem is támogat. Budapest. * A BM határ­őrségtől szerzett értesüléseink szerint az elkövetkező időszak­ban munkásőrök nem teljesíte­nek szolgálatot a nyugati hatá­ron, a határőrség a rendőrséggel együttműködve pedig már a ha­társzakasz előtt igazoltatja az NDK-rendszámú járműveket. A határőrség becslése szerint na­ponta mintegy 100-150 NDK-be­­n­ állampolgárnak sikerül így is át­jutni Ausztriába. Újabban Cseh­szlovákiából egyre több NDK-ál­­lampolgár érkezik illegálisan hazánkba. Nekik nincs útlevelük, mert északi szomszédukhoz személyi igazolványukkal utaz­hatnak. Naponta 30-40-en szök­nek át a zöldhatáron. Ha mene­dékjogot kérnek, akkor az illeté­kes megyei rendőrkapitányság bírálja el kérelmüket. Könnygázzal zavarja szét Fokvárosban a dél-afrikai rohamrendőrség a faji megkülönböztetés és az annak alapján megrendezendő választások ellen tüntető fiatalokat. A gondatlan tüntetők nem gondoltak arra, hogy gázálarcra lesz szükségük AP-MTI Külföldi Képszerkesztőség ♦ Az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága októberben Budapesten nyitja meg első kelet-európai irodáját-jelen­tették be Bécsben. ♦ Kijárási tilalmat vezettek be Medellínben és kilenc má­sik kolumbiai városban, hogy megakadályozzák a kábító­szermaffia és a kormány kö­zötti háború nyomán magas­ra csapó erőszakhullám ter­jedését. ♦ A kabuli rádió elismerte, hogy az afgán ellenzéki erők Hoszt városa közelében el­foglalták a kormánycsapatok két hadállását. ♦ A panamai ellenzék fel­szólította a világ országait, hogy ne ismerjék el a ma hi­vatalba lépő új kormányzatot. 24 ÓRA _ f­­gy MONDATBAN­ Ho­apót sem úgy temették el... Hamisított halál Bangkok (MTI/UPI)­ A vi­etnami vezetés elismerte, hogy annak idején meghami­sították Ho Si Minh halálá­nak időpontját, és megtagad­ták az elhunyt vezető vég­akaratának teljesítését. A Nguyen Van Linh párt­főtitkár aláírásával közzétett nyilatkozat szerint még az idén nyilvánosságra fogják hozni Ho Si Minh 1969-es végrendeletének teljes szö­vegét. „Ho apó” azt kérte, hogy halála után hamvas­­szák el, hamvait tegyék há­rom urnába, s ezek közül egyet Vietnam északi, egyet középső, egyet pedig déli ré­szén helyezzenek el. Ehe­lyett - a kommunista párt po­litikai bizottságának határo­zata nyomán - mumifikálták a holttestet, s Hanoiban, egy hatalmas mauzóleumban, üveggel lezárt koporsóban „kiállították”. Ho Si Minh 1969. szeptem­ber 2-án halt meg. A politikai bizottság azonban annak idején úgy döntött: a nyilvá­nosság előtt szeptember 3-át jelölik meg a halál napjaként. Szeptember 2. ugyanis Viet­nam nemzeti ünnepe, és nem akarták, hogy „Ho apó” halálának napja egybeessen a nemzeti vigasság idejével. 1989. szeptember 1., péntek

Next