Mai Nap, 1989. október (1. évfolyam, 197-223. szám

1989-10-01 / 197. szám

„Fenséges” temetés Mintegy 30 ezer ember fogadta a Crna Gora-i Bar kikötővárosban Nikola montenegrói királynak és családtagjainak az olaszországi San Remóból hajón hazaszállított földi maradványait. Az 1859-1918 között uralkodott s száműzetésben elhunyt Nikola Petrovics ereiben az olasz Savoyaiak, az orosz Romanovok és a szerb Karagyorgyevicsek vére folydogált. Temetésén részt vesz a savoyai Vittorio Emanuele (jobbra) és az utolsó orosz cár két leszármazottja, Nikolai (középen) és Dimitrij Romanov (balra) AP­MTI Külföldi Képszerkesztőség Scserbickijt méltatták és bírálták UKRAJNAI PERESZTROJKA Moszkva (MTI)­Elismerő szavakkal méltatta az Ukrán Kommunista Párt éléről csü­törtökön felmentett Vlagyimir Scserbickij érdemeit a Prav­dának adott nyilatkozatában Mihail Gorbacsov. Az SZKP KB főtitkára, aki maga is részt vett az Ukrán KP KB- ülésén - az eddigi szokások­tól eltérően -, rövid interjú­ban értékelte az esemény hátterét. Mintegy érzékeltet­ve az ukrán párt élén bekö­vetkezett változások fontos­ságát, kifejtette: ha a pereszt­rojka folyamata elakad Ukraj­nában, akkor az egész országban elakad. Egyúttal hangot adott an­nak a határozott véleményé­nek, hogy az új első titkár, Vlagyimir Kraskó személyé­ben kiváló szervező, szilárd meggyőződésű és nagy munkabírású vezetőt válasz­tottak. - Nem volt könnyű meg­hozni a visszavonulást jelen­tő döntést - nyilatkozta a Pravdában szintén megszó­laltatott Vlagyimir Scserbic­kij. Vlagyimir Ivasko, az új uk­rán pártvezető a szovjet párt­lapnak kifejtette: egyik leg­főbb feladatának tartja a párt eszmei és szervezeti egységének megszilárdítá­sát, a kezdeményezőkész­ség megőrzését, a káderpoli­tika színvonalának emelését. Burkoltan bírálva elődje poli­tikáját, hangsúlyozta: a pe­resztrojka üteme Ukrajnában láthatóan elmarad a kívána­tostól. Célul tűzte az életszín­vonal érezhető emelését­­ Ukrajna gazdasági önállósá­gának erősítésével az élel­miszer-ellátás és általában az áruellátás javítását. Legfrissebb KÜLFÖLDRŐL 2 Vonatszerelvények Bajorországba Zöld út a prágai keletnémeteknek! Prága (MTI)­­ Szombaton már 3700 fölé emelkedett a prágai nyugatnémet nagykö­vetségen tartózkodó NDK-ál­­lampolgárok száma, amikor sorsukban váratlan fordulat történt. Megérkezett a cseh­szlovák fővárosba Genscher nyugatnémet külügyminisz­ter, és villámtárgyalása ered­ményeként közölte: a nagy­­követségen tartózkodó vala­mennyi NDK-állampolgár el­utazhat az NSZK-ba. Öt vonatszerelvényt bo­csátottak a keletnémetek rendelkezésére. Ebből az el­ső tegnap, szombaton este 9 ♦ Négy nappal azután, hogy Vietnam az utolsó kato­náját is kivonta Kambodzsá­ból, a Phnom Penh-i kor­mány ellen küzdő khmer né­pi nemzeti felszabad­ítási front hétezer gerillája össze­hangolt támadást kezdett a kambodzsai-thai határnál. ♦ Kína számára az egyet­len helyes választás a kitar­tás a szocialista út mellett - hangsúlyozta Li Peng kor­mányfő a Kínai Népköztársa­ság kikiáltásának 40. évfordulója tiszteletére ren­dezett szombati fogadáson. órakor már el is indult Prágá­ból - az NDK területén át - a bajorországi Hofba. A szerel­vények kétórás időközökben hagyták el a csehszlovák fő­várost, először a nők és a gyermekek távoztak, utoljára a férfiak. Genscher az NDK-állam­­polgárokkal tartott találkozó­ja után hangoztatta, hogy karrierje csúcspontjának tart­ja az elért megállapodást.­­ A megoldásnál a Német Szövetségi Köztársaság mindenekelőtt az emberek sorsára volt tekintettel - je­lentette ki a külügyminiszter.­­ Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa pénteken hat hó­nappal meghosszabbította a világszervezet iraki és iráni megfigyelő csoportjá­nak mandátumát: a határozat értelmében a megfigyelők 1990. március 31-ig marad­nak állomáshelyükön. £ » 24 ÓRA 1 E­GY MONDA­TBA­M Németh Miklós, a Minisz­tertanács elnöke a Welt am Sonntag című nyugatnémet napilapnak adott nyilatkoza­tában kijelentette, hogy az MSZMP jövő pénteken kez­dődő kongresszusától a párt teljes megújulását, a reform­erők és a reformgondolat egyértelmű győzelmét várja. Arra a kérdésre, hogy elkép­zelhetőnek tartja-e az MSZMP kettészakadását konzervatív és reformerőkre, Németh Miklós kijelentette, ezt nem tudja kizárni. A jó megoldás az lenne, ha a párt­­kongresszuson elfogadott re­formplatform alapján min­denki maga döntené el, hogy továbbra is a párt tagja kíván maradni, vagy kiválik a párt­ból. „Mindamellett elfogadha­tatlannak tartok minden olyan kompromisszumot, amely a pártegységre vagy a közelgő választásokra hivat­kozva megpróbálja összebé­­kíteni az összebékíthetetlent: a konzervatív pártállami gon­dolkodást­ az európai érte­lemben vett baloldali szocia­lista pártmozgalom meghatá­rozó jegyeivel." A miniszter­­elnök hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió nem fog beavat­kozni a magyar reformfolya­matba. A Varsói Szerződésre vo­natkozóan nyomatékosította: Magyarország határozottan törekszik arra, hogy a szerve­zet működési rendje meg­újuljon, s jogi garanciák bizto­sítsák azt, hogy a szocialista országok semmilyen módon nem avatkoznak bele egy­más belső ügyeibe. Németh elismerte, hogy nemcsak a magyar-osztrák határ meg­nyitása miatt támadtak né­zetkülönbségek a varsói szerződésbeli partnerekkel „Az utóbbi évek eseményei egyértelműen bebizonyítot­ták, hogy e térség országai­t nem lehet többé egységes monolit tömbként kezelni” - hangsúlyozta. Befejezésül kiemelte: „Po­litikai és gazdasági célkitűzé­seink egyik központi elem, hogy minél szorosabban kö­tődjünk Európához.” M­I VAGYUNK A TÉMA India tenger­alattjárót épített Bombay, Újdelhi (MTI­­AFP/TASZSZ)­­ Elké­szült az első indiai ten­­­geralattjáró, amely il szombaton ünnepélyes­­keretek között hagyta el­ a Bombayben lévő „Ma-S­zagon” hajógyárat. A­ bombayi kikötőben ren­­dezett átadási ceremónij­án jelen volt Iradzsa Gandhi minisztereinél­ is.­­ A Salki nevet viselő," SSK típusú tengeralatt­járót a Howardswerke Deutsche West nyugat­német céggel együttmű­ködve építették 94 millió dolláros költséggel. Radzsiv Gandhi szom­bati beszédében felhívta a figyelmet: a tengera­lattjárónak elsősorban az ország tengeri gazda­sági forrásait kell meg­védenie. Ezzel egyben eloszlatni igyekezett azokat az aggodalmakat, hogy India bárkit is kato­nailag veszélyeztetne. 1989. október 1., vasárnap

Next