Marosvidék, 1877 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1877-07-08 / 27. szám

leg megállapított tételeit izraelitai­lag akarja reformálni? Ügyeljen, mert számon kérheti az iskolaszék egy „fizetett tanító közegeitől azon elejtett és meggondolatlan szavakat, melyek össze nem egyeztethetők sem az „igazsággal, sem az észszerűség, sem a czélszerűséggel! (A múlt kedden d. e. 9 és 10 óra között véletlenül nyomára jöhet­tem az elvi kérdés kútforrásának. Való­színűleg akkor döntötték el „duettedben, hogy mit válaszoljon Kerekesnek az „egy izraelita?! Vagy talán közvetlenül ebéd után az­ „egy izraelita“ szállásán ? Szegény „kál­vinista-izraelita !“) Ön az „Erdélyi Híradó“ jun. 9-iki szá­mában már kipityegte — a tanári kar elő­­leges megállapodása nyomán — polgári is­kolánk közvizsgálatainak sorrendjét s ott ön maga írja, hogy „jun. 28 és 29-kén — a közbeeső ünnepek miatt“ — nem lesz vizsga!! Kell-e nagyobb arczátlanság, ra­­finirozottabb czigány tempó az ön és az „egy izraelita“ eljárásához, midőn csűrve­­csavarva faragnak ilyen elvi kérdést ? ! íme megint „saját szavait olvastam ”N. Ö. fejére, s megvetőleg visszautasítom eljárását, hogy­ egy erkölcsi testület belügyeit ne kívánja nemtelen fogásaival, helytelen koholmányai­val felzavarni! Ha ön „jun. 28-ból is — ok nélkül — ünnepet alkotott; 29-dik pedig szentesített ünnep­nap, (Péter és Pál) ugyan minő alapon szólaltatja fel elvi kérdésben az „egy izraelitást, midőn csak az lehetne felszólalásának elvi tendentiája, hogy az ő szombat­ ünnepét is respectáljuk ?“ Ki az (a nem létező!) izraelita, kit a IV-dik osz­tály vizsgája miatt eljárásom megsértett? •Álljon ki nyíltan, hogy tegyem lábaihoz megkövetésem nyilatkozatát ! De másfelől Iv­emnes Ödön, polgári iskolai tanár szégyelje magát „egy izraelita“-féle czimborasággal saját testületének megállapított végzéseit ennyire meghurczoltatni engedni, mert higgye meg, hogy e miatt egyetlen helyeslő szót sem fog hallani sem elfogulatlan józan em­bertől, sem az iskola­ügyekben végzéseket hozni illetékes erkölcsi testületben! Ön és az „egy izraelita“ semmi hasznos szolgálatot sem tettek elvi konokságaikkal az iskola­ügynek. Nem restelette még azt is kijelen­teni, hogy az „egy izraelita“ nézeteit min­denben teljesen oszsza !... Gyönyörű osz­­tozás az ok nélküli gáncsoskodások bogáncs­keréin­­! Igen sajnálom, hogy egy ilyen há­ládl­a­tl­an, nadály-természetű éleme­­dettnek hitt emberrel iskolai életünk békés nyu­galmát ennyire megmételyezve látom! Mindig féltem az „áprilisi nap­mosoly“ fagy­­lalatos utó izétől s a szineskedő hizelkedők­­nek ily nemű eleven példájától! Nem is ok nélkül mondták és mondják: „hozd be a szegény didergő tótot házadba, ha majd fel­melegedik és kiépüli magát, kiver a házad­ból!“ Fejemen történt, javamra fordíthatom a tanúságot. Ennyit a tanár és hű czimbo­­rája az „egy izraelitádnak. Lássuk most a szerkesztőt! A furfangos róka szereti a kibúvó­ lyu­­kakat is felhasználni, ha „szorul a kapera.“ Így járt az én drágalátos szerkesztő kolle­gám is, midőn nevek, adatok és számok fel­tüntetése és bizonyítása által kívántam meg­verni azon közleményét, melyet a „Zeneked­­velők­ egylete“ érdekében lapjába bevenni elég félkegyelmű volt. S hogy okoskodnak most a lelkeim egy „companiában“ a múlt számunkban írott „fekete-leves“-félére nézve ! Bizony fekete „kerékpár“ ez, mely ugyan megbélyegezte azt a nemtelen eljárást, me­lyet Nemes lapja — minden ok és bizo­nyíték nélkül — szélnek ereszteni elég meg­gondolatlan volt! Most már csak egy rész­akaróval(?) szemben kívánja fenntartani a közleményét! Hamis kis róka, hogy érti már az alattomosság és a furfang mesterségét. Lám, lám a kibúvó­ lyukat, hogy fel tudja használni a kelepc­ébe került prozva tá­madó ! A türelmes papiros elhordja a szá­nandó okoskodást, de a „tolvajkodó su­nyi róka“ nem kerüli ki az „Egyenlőségi­­kör“ választmánya és jóakaróinak méltó meg­vetését, lenéző szánakozását! Ilyen emberek, fegyverek és eszközökkel szemben a tiszta önérzet tiltja, hogy még tovább is folytas­sam az önzetlen penna-harczot. Polgársá­gunk józan felfogású ítéletére apellálok, mi­dőn közügyeink és erkölcsi testületeink mél­tatlanul megtámadóit és rágalmazóit a közös megvetés tárgyaiul dobom ki a közvélemény ítélőszéke eleibe. (Folyt.és vége köv.) 215 Felszólítás. Minekutánaa Maros-Vásárhelyen folyó év ápril hó 27-től jegyzett, különböző kezű és külön után, de egy műhelyben készültnek látszó két oly méltatlanul gyalázó levél ke­rült Körözsbányán tartózkodásom alatt ke­zemhez, mikre válaszolni, minden jobb ér­zelmű és mivelt lelkű embernek önérzete tilt; kénytelen vagyok azon levelek szerzőit — kirekesztve minden további polemizálást — nyilvánosan felszóllítani, hogy leveleik által undort gerjesztő modoruk és jellemem, mint becsületemet orgyilkoló mó­don megtámadtatásuknak alapos okát — felszóllitásom megjelenése után 8 nap alatt — a maros-vásárhelyi tkis polgármesteri hi­vatalnál bejelenteni es ne mulaszszák, ellen­­esetben törvény utján fogok magamnak elég­tételt szerezni. Körözsbinyán, 1877. jun. 10. B. K. L. HIED e­­­m­é nye­k. vsai ana vna 3^ a/a -azra­l.^a hSS JULI fu aiE . Alólirt királyi közjegyző által közhírré tétetik­, hogy Maros-Vásárhelyit a „Sáros-utczában“ 121 hasin alatt szó mi­ SZJ hagyatékához tartozó épületes­ telek M '17S, éri JuliiMS M­d-Seém délelőtt 9 órakor a helyszínen­ tartandó nyilvános árverésen el fog adatni. Kikiáltási ár 3990 frt o. e. Az árverezési feltételek megtekinthetők alálirtt kir. közjegyzőnél. Maros-Vásárhelytt, 1877. junius 24-kén. TOMPA GYULA, (29) 1—1. kir. közjegyző. I»i U üi U ti u u ti titi titi ti ti u ti titita u y IVWflWV^ -V^| "HB ■ -j&sua ajhus iai1 -U „a iza .itt -.za .a nss ^ss xs. l-ia uo xoa ja ju*j -izt» . ja iza iza ^3 „za iza -vza­­_2fc

Next