Mathematikai és Természettudományi Közlemények, 30. kötet, 1908-1910.

Mathematikai és Természettudományi Közlemények. I, kötet. Chyzer: A pesti levéllábu héjanezok (phyllbpodák). — Tóth: A budapesti kandicsfélék (daphnidák). — A budapesti keréklönyök (rotatoriák). — Hantken : Geologiai tanulmányok Buda s Tata közt. Ara 2 kor. 40 fill. — II. kötet. Pettkó : Körmöezbánya magassága. — Tóth : Pestbudán 1861-ben talált daphnidák. — Wallandt: Magyarország vizszinmérósi térképe. — Pokorny után: Magyarország tőzegkóplet-ei. •— Kalchbrenner: Adatok a Szepesség virányához. — Hazslinszky: Eperjes viránya, zuzmói. — Frivaldszky Imre : Entomologiai kémleletek. — Ára 2 kor. — III. kötet. Szabó: Gőzmalmaink lisztjének vegyvizsgálata. — A pogányvári hegy Gömörben, mint bazaltkráter. — A tarnóczi kövült fa Nógrádban. — Hazslinszky : Imbricarioryssalea homoksíkjainkon. — Eperjes viránya stilbosporái. — Frivaldszky János : Adatok honunk barlangi faunájához. — Pettkó : Magasságmérések. — Meteo­rológiai észleletek Selmeezbányán 1845—1851. — Hantken: A Hegyalján 1863-ban tett magasságmérések. — Az ujszőny-pesti Duna s az ujszőny-fehérvár-budai vasút befogta terület földtani leirása. — Hasenfeld: A szliáosi forrás vegyelemzése. — A Perneken talált ásványforrás helyrajza. — Margó : Ázalagtani adatok a Pestbuda ázalagfaunájának rendszeres átnézető. — Kalchbrenner: Jelentés a Szepesinegyében 1863. tett természettudományi utazásról. — A szepesi gombák jegyzéke. — Muszynszky: Pestbuda környékének magasságméreti viszonyai. — Ara 3 kor. 60 fill. — IV. kötet. Hantken : A buda-esztergomi vidék szerves testek képezte kőzetei. — Schenzl, Kruspér : Magnetikai helymeghatározások Magyar- és Erdélyországban. — Jellinek : Budapest középlégmérséklete. — Hazslinszky j A Tokaj-Hegyalja viránya. — A borsai Pietrosz havasi viránya Máramarosban. — Éjszaki Magyarhon lombmohai. — Molnár : A rákos­palotai ásványvíz vegyelemzése. — Tokaj-Hegyalja talajának természet- s vegytani tanulmányozása. — Bernáth : Hegyaljai rhyolithok vegyelemzése. — Magyarhoni tra­chytok vegyelemzése. — Keller : Vágujhely viránya. — Szabó : Tokaj-Hegyalja s kör­nyékének geologiája. •— Tokaj-Hegyalja talajának leirása a osztályozása. — Jelentés az Euganeákban 1865-ben tett földtani utazásáról. — Kalchbrenner: A szepesi moszatok jegyzéke. — Oreguss Gyula: A Dunaviz hőmérséke 1865—1866. — Ára 4 kor. — V. kötet, Frivaldszky János: A magyarországi téhelyrepüek (Coleoptera) műszavak magyarázata rövid boncz- és élettani ismertetéssel, 3 táblával. — Schenzl: A napmelegség terjedése a föld mélyébe. 1 táblával. —r Bernáth: Magyarországi ásvá­nyok elemzése. — Greguss: A Duna vizének hőmérséke 1866. — Hazslinszky: Magyarország s társországai moszatviránya. — Neupauer: Az ásatag diatomaceák rhyolith-csiszpala s egyéb kőzetekben. Rajzokkal 3 táblán. — Kalchbrenner : A szepesi gombák jegj'zéke II. — Hunfálvy : Magyarországi légtüneti észleletek az 1864., 1865. és 1866. évekből. — Ara 3 kor'. 60 fill. — VI. kötet. Schenzl, Kruspér : Magnetikai helymeghatározások Magyarországban 1866. és 1867. — Hazslinszky : Beszterczebánya vidékének moszatviránya Márkus S. hagyatékából összeállítva. •— Kalchbrenner: A szepesi érczhegység növényzeti jelleme. Utazási jelentés. ->- Molnár : Magyarhoni keserüforrások. — Keller: Pótadatok a vágujhelyi virányhoz. -r- Preisz: Mölczer György szegedi ásványvizének vegyelemzése. — Ára 2 kor. — VII. kötet. Schenzl : A napmelegség terjedése a föld mélyébe. — Hazslinszky : Adatok Magyarhon zuzmó­virányához. — Molnár: A hévvizek Buda környékén. — Ára 1 kor. 60 fill. — VIII. kötet. Horváth: Adatok a hazai félrcpüek ismeretéhez. — Feichtinger: Jelentés a Csajkások területe és Torontál vármegye Flórája érdekében tett 1870. augusztus havi utazásomról. — Schenzl és Kondor : Magnetikai helymeghatározások Magyarország DNy. részén. — Ára 1 korona 40 fillér. — IX. kötet. Koch A. : Előleges jelentés a sz.-endre-visegrádi Trachyt-hegyesoportnak 1871-ben megkezdett részletes földtani vizsgálatáról. — Borbás : Pestmegye Flórája Sadler (184Ó.) óta •és ujabb adatok. — Feichtinger : Kraszna megye és környéke Flórájáról. — Kari: Jelentés az 1871. kirándulásom alkalmából Triest és Fiume környékén tett állat­tani gyűjtéseimről. — Frivaldszky : Adatok Máramaros vármegye Faunájához. Jelen­tés az 1871. juliusban e megyébe tett állattani kirándulásról. — Ára 2 korona. — X. kötet. Hazslinszky: Jelentés az 1872. tett ffivészeti társas kirándulásról. — A helyszínén gyűjtött vagy vizsgált phanerogam növények jegyzéke. — Uj adatok Magyarország phanerogam virányához. — A bánát-erdélyi határvidék gomba-virá­nya. — Simkovics: A magyar-erdélyországi határhegyek és a Retyezáton gyűjtött májusi lombiiso'iokról. — Feichtinger: 1872. tett társas-kiránduláson észlelt fészke­sekről. — Lojka Hugó: Az 1872. tett társas kiránduláson gyűjtött zuzmókról. ­Ludman Ottó: Az 1872. tett társas kirándulás helyrajzi magasságmérési és légtüneti

Next

/
Thumbnails
Contents