Matematikai Lapok, 1955 (6. évfolyam, 1-4. szám)

1955-03-01 / 1. szám

elismeréssel, a Kossuth-díjjal, köztük hatot két ízben is. Számos más matematikus is részesült elismerésben: az Akadémia évente nagy­számú matematikust tüntet ki prémiummal. Társulatunknak pedig a „Grünwald Géza“ és „Веке Manó“ emlékdíjakat osztja ki évente. A felszabadulás óta egyre növekszik az érdeklődés hazánkban a matematika és annak gyakorlati alkalmazásai iránt. A matematika egyre nagyobb súlyt nyer az iskolában, az egyetemeken, tudomá­nyos és gazdasági életünkben. Ezzel párhuzamosan megváltozott a matematikusok felfogása is: míg régen csak maguknak művelték szeretett tudományukat, ma egyre több matematikus törekszik arra, hogy elősegítse a matematika eredményeinek sikeres felhasználását más tudományok terén, továbbá az országépítés munkájában. Erről tanúskodik a Magyar Tudományos Akadémia Alkalmazott Mate­matikai Intézetének munkája; ez az Intézet nem egész 4­,2 év alatt több mint 600 megbízást kapott különböző tudományos inté­zetektől, üzemektől, állami szervektől, és ezek túlnyomó részét eredményesen meg is oldotta. A magyar matematikusok egyre nagyobb sikerrel törekszenek a matematikai ismeretek minél széle­sebb körben való terjesztésére, a matematika-oktatás színvonalának emelésére, az általános-, közép- és főiskolákon, az egyetemeken és az egyetemet végzettek szakmai továbbképzése terén egyaránt. A matematikai tudományos élet fellendülésének jellemzésére csak néhány számadatot említünk meg. Kereken 100-ra tehető ma hazánkban azoknak a matematikusoknak a száma, akiknek már megjelent nyomtatásban önálló tudományos munkája, és ezek közül 70-nél többnek az első tudományos munkája a felszabadulás után jelent meg. A matematikának számos ágával, amellyel a felszabadulás előtt csak egy-két matematikus foglalkozott — mint pl. a modern algebra és a valószínűségszámítás — ma egész kutatócsoportok, tudományos kollektívák foglalkoznak. Ugyanakkor a matematika különböző ágaiban dolgozó kutatók sem szakadnak el egymástól, ismerik, becsülik egymás munkáját. Matematikai életünk fellendülése tükröződik a matematikai könyv- és folyóiratkiadás terén is. A fel­­szabadulás óta több, mint 30 kötet matematikai monográfia és egye­temi tankönyv jelent meg, továbbá számos középiskolai tankönyv, segédkönyv, szakköri füzet és népszerűsítő munka. 10 év alatt több matematikai munkát adtak ki hazánkban, mint a megelőző 50 év alatt. Jelenleg hazánkban 3 magyar nyelvű és 3 idegen nyelvű mate­matikai folyóirat jelenik meg rendszeresen, amelyek eredeti tudo­mányos munkákat közölnek, ezenkívül Társulatunk az Oktatási Minisztériummal együttműködve kiadja a Középiskolai Matematikai Lapokat és „A matematika tanítása“ c. lapot. Matematikai életünk felszabadulás utáni gyors fellendülését igen tanulságos összehason­­lítani az első világháború utáni helyzettel, amikor hosszú évekig tartott, amíg a matematikai élet vontatottan bár, de megindult.

Next