Matematikai Lapok, 1977-1981 (29. évfolyam, 1-4. szám)

1981-07-01 / 1-3. szám

MATEMATIKAI LAPOK A Bolyai János Matematikai Társulat lapja. Megjelenik évente négyszer. Budapest, 1977—1981. július — 29. évfolyam 1-3. szám. Felelős szerkesztő: Császár Ákos. Szerkesztők: Lovász László, Pelikán József, Révész Pál, Rapcsák András. Szerkesztőség: Budapest, V., Anker-köz 1—3. Telefon: 427-741. Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, Budapest, V., Alkotmány utca 21. Telefon: 111-010. A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HÍRLAP IRODÁNÁL, Budapest, V., József nádor tér 1. és bármely postahivatalban. Pénzforgalmi jelzőszám: PKHI 215-96162. Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ­nál, Budapest, V., Alkotmány u. 21. Telefon: 111-010. Pénzforgalmi jelzőszám: 215-11488, az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN, Budapest, V., Váci u. 22. Telefon: 185-612. Előfizetési díj egy évre 36,5 Ft. A megadott két évszám közül az első a kötet esedékességének, a második a tényleges megjelenésnek évét jelöli. TARTALOMJEGYZÉK Megemlékezés Fejér Lipót és Riesz Frigyes születésének 100-ik évfordulójáról............................... 1­1. Szőkefalvi-Nagy Béla: Riesz Frigyes élete és személyisége........................................................ 1 2. Tandori Károly : Fejér Lipót élete és­ munkássága......................................................................... 7 3. P. R. Halmos: Riesz Frigyes munkássága.......................................................................................... 13 4. J.-P. Kahane: Fejér életművének jelentősége.................................................................................... 21 Fejes Tóth László : Megjegyzés Rényi és Sulanke egy tételéhez........................................................ 33 Alpár László: Rényi Alfréd mint tudományszervező......................................................................... 39 Pach János : Vegyes térfogat és a van der Waerden-sejtés................................................................... 49 Nemeth Tibor: Közvetítési játék, egy kódelméleti probléma............................................................ 61 Szénássy Barna: Adalékok a két Bolyai felfedezésének történetéhez.............................................. 71 Tóth Gábor : Az Atiyah—Singer-indextételről I-I II.............................................................................. 97 Rabcsányi István: Rees-automaták........................................................................................................ 139 Fényes Tamás és Kosik Pál: Az operátortest egy másodrendű differenciálegyenletéről............... 149 Major Imre: A Jordan-mérték távolságtartó leképezéssel szembeni invarianciájának egy új bizo­nyítása .................................................................................................................................................... 157 Gróf József: Függvényapproximáció az egész számegyenesen, súlyozott hatványsorokkal......... 161 Fehér Erzsébet: A katasztrófaelmélet alapjai ........................................................................................ 171 Feladatrovat.................................................................................................................................................... 185 Társulati élet .................................................................................................................................................. 187 Új könyvek .................................................................................................................................................... 227

Next