Mészárosok és Hentesek Lapja, 1899. január-június (7. évfolyam, 1-27. szám)

1899-01-01 / 1. szám

1897. évi badeni nemzetközi­ kiállításon koronáé aranyérem A Magyarországi Mészárosok és Hentesek Országos Szövetségének hivatalos köglöttje. A budapesti hentes-ipart­est illetnek, a budapesti mészáros-ipartestületnek, a budapesti m­észár­os-ip­arte­stület betegsegélyző pinát­árának, a budapesti hentes-ipari testület betegsegélyző pénztárának, a debreczeni, a marosvásárhelyi és a nagykárolyi mészáros-társulatoknak, a debreczenti első sertésvágó-társulatnak, a kassai első mészáros-társulatnak, a szatmári mészáros-ipar társulatnak, (Szimonisz Albert és Társai), a somogyitregyei mészáros- és hentes-ipartársulatnak, valamint az aradi és pécsi mészárosok és hentesek szakcsoportjának, a gyárvárosi mészárosok és hentesek és mű­vészvid(0*­ mészárosok ipartársulatának hiva­talos lapja; a kolozsvári, kecskeméti, miskolczi, nyíregyházai, nagykárolyi, nagykanizsai, nagyváradi, pozsonyi, pápai, rimaszombati, soproni, szegedi, szatmári, szabadkai, székesfehérvári, esztergomi és veszprémi mészárosok és henteseknek hivatalos értesítője. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Csokonay-utcza 10 (Népszinház-n. sarok), hová levél és minden küldemény intézendő. Hivatalos órák: ünnep­ és vasárnap kivéte­lével délután 3—6 óráig.­­ Kéziratok nem adatnak vissza.­­ Válaszra bélyeg melléklendő. HIRDETÉSEK díjszabás szerint számíttatnak. az állattenyésztés és kapcsolatos érdekek közlönye.* Lapvezető: KOMÁROMI SÁNDOR. Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonÉsz^ SAS (SCHATZ) ÁRM­eselét felfogad az osztrák birodatóra részére: MoRij# 11. és Hasenstein és Voghrt^ Duk^BSr M. Befis. egész Németország részére' Kisdér hirdetési irodái: Hamburg, Berlin, Frankfurt - M­fll­., Havas Brüsselben, John F. James Parishan, Milano, Flórenez és Rómában Obligty Liondonban Deacon és Társa. VII. évfolyam._______________Budapest, 1899. január 1-én._______ MÉSZÁROSOK ÉS HENTESK­LAPJA A mészáros- és hentes­ipar, a hús- és állatkereskedelem, valamint Előfizetési árak: házhoz küldve ... TELEFON 58-21. MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN. TELEFON 58-21. Bármely közleményünket csak a forrás teljes megnevezésével engedjük meg lenyomatni. Olvasóinkhoz. Január elsejével hetedik évfolyamába lépett a „Mészárosok és Hentesek Lapja“, a­mely ma gazdasági ételünknek egyik számottevő sajtó­orgánuma. Kicsinyben kezdtük , csak két iparág volt kezdetben az a kör, mely­ről írtunk, ma azonban az állatkereskedelem, állategész­ségügy, állattenyésztés és közélelmezés révén érdekelt körök is szívesen olvassák a »Mészárosok és Hentesek Lapjá­t, a­mely a feléje forduló bizalom mértékéhez képest egyre izmosodott tartalomban és fejlődött tech­nikai kiállítás dolgában. Az új évfolyam küszöbén kér­jük olvasóinkat, tartsanak meg továbbra is jóindulatuk­ban és legyenek segítségünkre abban, hogy a czélokat, melyeknek szolgálatába szegődtünk, még kiterjedtebb mértékben, még hathatósabban és még nagyobb körben szolgálhassuk. Áldozatoktól nem riadunk vissza. A lefolyt évben is többet nyújtottunk, mint amennyit ígértünk, amit készséggel ismernek el olvasóink, kik egész sor külföldi intézményt ismertek meg lapunk útján írásból és képekből. Állatokkal és állatterményekkel keres­kedő, avagy az állatterményeket iparilag feldolgozó üz­letemberek ma alig lehetnek el a „Mészárosok és Hen­tesek Lapja“ nélkül, mely nem csak szakközleményeivel nyújt folyton tájékoztatást és irányítja a figyelmet a legújabb eseményekre, hanem az állatproduktumok érté­kesítésére vonatkozó bel- és külföldi bő üzleti tudó­sításaival útját vágja a kizsákmányolásnak, a­minek az üzleti konjunktúrák felől tájékozatlan üzletember minden­kor ki van téve. Mindenkit, a­ki a „Mészárosok és Hentesek Lapja“ által felölelt szakmákban érdekelt, a saját érdekében is arra kérünk, lépjen olvasóink, ille­tőleg előfizetőink sorába. Az előfizetési ár egész évre 6 frt, félévre 3 frt. A Mészárosok és Hentesek Lapja. A budapesti marhavásártéri vásárpénztár üzleti jelentését lapunk Állatpiacz rovatában közöljük. A vásárcsarnoki helybérek. A budapesti mészáros ipartestület karácsony hétfői rendkívüli közgyűlésén szóvá tették a vásárcsarnoki helybéreket s a beadott indítvány alapján elhatározták, hogy a díjtételeknek 50%-kal való leszállítását kérik. Ha a nagy világvárosok régóta működő vásárcsarnokai­nak díjtételeit tekintjük, jogosultnak tetszik a budapesti mészárosok kérelme, akikhez a hentesek is csatlakozni fognak. Hogy az összehasonlításoknál messze ne menjünk, csak a bécsi vásárcsarnokokban divó díjtételeket vetjük egybe a budapestiekkel. Bécsben nem egységes az a díj­tétel, melyet a húsiparosok az áruhelyért és a vásár­­csarnoki mellékhelyiségekért fizetnek. Nálunk csak a havi és napi díjtételek között van különbség; egyebek­ben egészen mindegy, hogy valaki a központi vásár­­csarnokban, avagy pl. a hold­ utczaiban árusít-e. Mindegy, hogy nagyban avagy kicsinyben-e, sőt amennyiben valaki hatósági közvetítő vagy monori kenyérgyár, vagy féldíjat, vagy éppenséggel semmi díjat sem tartozik fizetni. Az irány a vásárcsarnoki díjtételek megszabásá­nál és az azóta nyújtott egyes kedvezményekből ki­­tetszően is az volt, hogy a kis ember fizesse meg a nagyobb kényelmének költségeit. Nem a forgalom nagy­ságát, biztonságát adóztatják meg, hanem a területet Az a mészáros vagy hentes, aki 50 kilónyi árut tud napjában valamely vásárcsarnoki helyen eladni, épen annyi helybért fizet, mint aki ugyanakkora területen ötször-hatszor annyi forgalmat csinál. Világos, hogy így a kos ember ötször akkora terhet kénytelen viselni, mint a versenyben őt legyőző nagyobb. Nem egyedül a vásárcsarnokoknak hibája ez és nem is kizárólag azokat okoljuk érte, de hibája a rendszernek, amely a maga kényelméért általánosít és nem az eszményi igazságot keresi. Elismerjük, hogy a külföldi vásár­ Lapunk mai száma 28 oldalra terjed.

Next

/
Thumbnails
Contents