Mezőgazdasági Értesítő, 1954 (5. évfolyam, 1-51. szám)

АС—400 aratócséplőgépekre nyomatékzámok felszere­lése 245. Adatszolgáltatási rendszer (anyagstatisztikai) 223. Adminisztráció ellátása a munkakönyvek kezelésével kapcsolatban 51. Aida levonása prémiumból 249.­­------a táppénzből 235. Adók (levonásos) befizetése 137. *— bevallása és befizetése 393. Adókedvezmény kancák után 248. ■— növel­dékmarha után 39. Adószámla 1954. évi száma 154. Agronómus (családos) leköl­özési juttatása 292. — kiküldetési költsége a termelőszövetkezetnél 465. — költözködési illetménye 422. —• prémiuma termelőszövetkezetnél 464. — prémiumának elszámolása a gépállomásokon 465. Agronomneck feladatkörének szabályozása 485. —­ munkába állítása a termelőszövetkezeteknél 198. — munkájának megjavítása 347. Akadályközi és teljesítési akadályokról 215. Akác magtermelő állományok kijelölése és nyilvántar­tása 481. AKÖV. (TEFU) gépkocsiszállítással kapcsolatos bírságo­lások 246. Akkumulátorigénylések beküldése 1955. I. félévre 441. Akkumulátorok szállítására kötött egyes szerződések meghiúsulása 137­ Alapfokú könyvelési tanfolyamra jelentkezés 134. A mezőgazdasági statisztikai szakvizsgák és ismétlő vizs­gák 482. Ambesid sotubila gyógyszerkülönlegesség engedélyének visszavonása 420. Anyagellátási rend módosítása 407., 441. Anyagok és termékek III. negyedévi megrendelése 269. Anyagstatisztikai adatszolgáltatási rendszer 223. — jelentések beküldésének felfüggesztése 135. Apaállatok selejtezéséből eredő jogviták 118. Aprómagcséplés megszervezése és végrehajtása 1954. év­ben 405. Aratás-cséplési pálinka beszerzése 461. .— cséplés, tarlóhántás és másodvetés előkészítése és vég­rehajtása 432. Aratáshoz és csépléshez tartalékalkatrészek beszerzése 491. Aratási, behordási és cséplési verseny jutalmazása 549. — és cséplési munkában résztvevők baleset elleni vé­­­­dekezése 530. *— lés cséplési szer ''^k beszerzése 394. — és cséplési munkások baleset elleni védelmének meg­szervezése 506. Aratócséplőgépekre (AC—400) nyomatékzámok felszere­lése 245. Aratómunkások részkeresete az egyénileg termelőknél 502. Azbeszt fékanyag megrendelése 461. A. Állam részére felajánlott és az állam által haszonbérbe­­adott ingatlan visszaadására irányuló kérelem 178. Állami begyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátása 272.­­ Biztosító szervezete és jogköre 532. Állami erdőgazdaságok, erdőgazdasági jellegű vállalatok és intézetek jogi képviseletének újabb rendezése 287.. ------mészégetéssel kapcsolatos árkérdések 247. •— gazdaságok aratási, behordási és cséplési versenyének jutalmazása 549. — gazdaságok által saját vállalkozásban végzett beruhá­zások ellátmány igény­lésének és elszámolásának új rendje 318. — gazdaságok egyes munkakörökben dolgozók besorolása 387. — gazdaságok építkezéseinek 1954. évi lebonyolítási rendje 351. — gazdaságok és erdőgazdaságok szocialista együttmű­ködésének fokozása 288. — gazdaságok és erdőgazdaságok 1954. évi termelési és pénzügyi terveinek elkészítése 99. — Gazdaságok és Erdők Raktározó Vállalatának meg­szüntetése 153. — gazdaságok és gépállomások beruházási tervezési fel­adatának összeosítása és tartalma 416. — gazdaságok 1953. évvégi szöveges beszámoló jelenté­sek elkészítése 45. — gazdaságok, kísérleti és tangazdaságok és gépállomá­sok üzemi konyhán étkező dolgozói ellátásának meg­javítása 296. — gazdaságok könyvelésének 1953. évi zárása 176. — gazdaságok könyvelésének jóváhagyott 1954. évi üzem­­tervek alapján való rendezése 416.­­— gazdaságok könyvelésének 1954. évi megindítása 176. — gazdaságok mezőgazdasági munkát végző dolgozóinak bérezési rendje 540. — gazdaságok 1953. IV. negyedévi számviteli munkaver­senyének értékelése 375. — gazdaságok növénytermelési dolgozóinak bérezése 561. — gazdaságok pénzrészes dolgozóinak biztosítása 530. — gazdaságok részére szükséges munkaerő szerződtetése 34. — gazdaságok számlarendezése 176.­­— gazdaságok típusstátusának megállapítása 387.­­------ típusstátusainak fogalommeghatározásai 421. — gazdaságban részes szénakaszálás 310.

Next