Mezőgazdasági Értesítő, 1959 (10. évfolyam, 1-51. szám)

A földművelésügyi miniszter 2/1954. (Ш 4 ) F- M. számú rendelete a gépállomási szerződések megkötéséről és a gépi m­unkák díjának újabb megállapításáról. A Minisztertanács határozata alapján a követ­kezőket rendelem: 1. §■ A mezőgazdasági munkáknak gépi erővel való elvégzésére és egyéb szolgáltatásokra — mezőgazdasági termelőszövetkezetek e ren­delet A) jelű, — I. és II. típusú termelőszövetkezeti csoportok e rendelet B) jelű, — egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok pe­dig e rendelet C) jelű függelékében*) közzétett szerződésminta szerint köthetnek szerződést, ille­tőleg megállapodást az illetékes gépállomással. 2. §. (1) A Mezőgazdasági termelőszövetkezetek (ter­melőszövetkezeti csoportok, továbbiakban: terme­lőszövetkezetek) és a gépállomások közötti szerző­dést az 1954. évre vonatkozóan legkésőbb 1954. március 15-ig kell megkötni. (2) A szerződés tervezetét a termelőszövetkezet termelési tervének és a gépállomás teljesítőképes­ségének alapulvételével a szerződésmintának meg­felelően kell elkészíteni. A termelőszövetkezet ve­zetősége a tervezetet terjessze a közgyűlés (cso­portértekezlet) elé, amely azt a gépállomás igaz­gatójának, a termelőszövetkezethez beosztott agro­­nómusnak és a traktorosbrigádok vezetőinek jelen­létében részletesen megtárgyalja. (3) A termelőszövetkezet közgyűlése (csoport­értekezlete) által elfogadott szerződést a gépállo­más köteles 3 példányban felülvizsgálás, nyilván­­tartásbavétel és jóváhagyás végett a járási tanács végrehaj­tóbizottsága mezőgazdasági osztályának megküldeni. A járási tanács végrehajtóbizottsá­gának elnökhelyettese által záradékolt szerződés egy-egy példányát a végrehajtóbizottság a ter­melőszövetkezetnek és a gépállomásnak vissza-* küldi, a harmadik példányt a járási mezőgazda-* sági osztály őrzi meg. 3. §• (1) A termelőszövetkezet és a gépállomás kö­zött a mezőgazdasági munkák elvégzésére és egyéb szolgáltatásokra kötött szerződés kötelező erejű ok­irat, amely meghatározza a gépállomások és a termelőszövetkezetek jogait és kötelességeit. (2) A szerződésben vállalt kötelezettségek telje­sítését a járási tanács végrehajtó bizottságának mezőgazdasági osztálya rendszeresen köteles ellen­őrizni. 4. §. (1) Az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok­kal az egész gazdasági évre, vagy külön az egyes gépi munkák elvégzésére lehet megállapodást kötni. A megállapodás kötésénél a gépállomás kö­teles az egyénileg gazdálkodó dolgozó paraszttal közölni, hogy a munka végzéséhez a gépeket, üzemanyagot és a gépek kezelőszemélyzetét a gép­állomás biztosítja, ezenfelül a gépállomás a ter­melőszövetkezethez beosztott agronómusa útján a gazdálkodó részére agrotechnikai kérdésekben ta­nácsot ad. (2) Az egyénileg gazdálkodó dolgozó paraszt kö­teles a szántóföldi előkészítő munkákat úgy elvé­gezni, hogy azok a gépi munkát ne akadályozzák. Köteles továbbá a megmunkálandó területet a munka megkezdésekor a gépállomás kiküldöttjé­nek a helyszínen megmutatni és a munka befeje­zésekor a munka elvégzését és annak minőségét igazolni. (3) A megállapodást két példányban kell elké­szíteni; egy példány a gépállomásnál, a másik az egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztnál marad. (4) A megállapodásból eredő minden olyan vitás kérdésben, amely a gépállomás és az egyénileg gazdálkodó dolgozó paraszt munkájának minősé­­ g) Az A), B) és C) jelű mellékleteket a Magyar Közlöny 1Э54. évi március 4-i száma közli.­ ­

Next