Mezőgazdasági Értesítő, 1959 (10. évfolyam, 1-51. szám)

gével, vagy a határidők megtartásával függ össze, a járási mezőgazdasági osztály dönt. Minden egyéb jogvita a gépállomás telephelye szerint illetékes járásbíróság hatáskörébe tartozik. 5. §. (1) A gépállomási szolgáltatások díjtételeit —­ munkaféleségenként csoportosítva — a rendelet D) jelű függeléke tartalmazza. Az 1954 február­a után végzett munkákat az ebben foglalt díjszabás szerint kell elszámolni. (2) A termelőszövetkezetekre megállapított ked­vezményes díjtételeket az I. és II. típusú csopor­toknál csak akkor lehet alkalmazni, ha tagosított területen, az alapszabálynak megfelelően közös talajmű­velést végeznek. 6. §. A termelőszövetkezetek részére 1953. év őszén és folyó évben február 1 előtt végzett talaj­munkák díját — ha a termelőszövetkezet traktorost és mun­kagépkezelőt adott és az üzemanyagot a brigád-­ állásról a munkahelyre kiszállította— a 227/1953. számú miniszteri utasítással (Mezőgazdasági Érte­sítő 1953. augusztus 13—1,­43. szám) kiadott díj­szabás I. területi kategóriájában 9—10.9 g gabona átlagtermésre megállapított díjtételek (díjtáblázat d) oszlopa) szerint kell elszámolni. Ha a termelő­szövetkezet traktorost nem adott, 25%-kal, ha munkagépkezelőt nem adott 20%-kal, ha pedig az üzemanyagot nem szállította ki, 5%-kal magasabb díjat köteles fizetni. 7. §: Az 1.003/1953. (II. 5.) számú minisztertanácsi határozathoz mellékelt szerződésminta, valamint a mezőgazdasági gépi munkák elvégzésére kötött szerződésekről szóló minden korábbi rendelkezés hatályát veszti. Hegedűs András s. .kÿ földművelésügyi miniszteri D) Függelék a 211954. (111. 3.) F. M. számú rendelethez. Gépállomások díjtáblázata. Talajelőkészítési, vetési és növényápolási munkák díjai kat. holdanként. Munka megnevezése Mezőgazda­sági termelő­­szövetkezetek részére I. és II. típusú termelő­szövetkezeti csoportok részére Egyénileg gazdálkodó dolgozó parasztok részére Vállalatok, közületek részére búzakg. Ft. búzakg. Ft. búzakg. Ft. Ft Szántás: a) 20 cm-ig — — —» ■—*---- • ——— 38 76 42 84 53 106 131 b) 21—22 cm-ig — —­­— 43 86 47 94 60 120 148 c) 23—25 cm-ig — — •— 48 96 53 106 67 134 165 d) 26—30 cm-ig —­­— •—— — — 54 108 59 118 74 148 184 Szántás előhántós ekével: a) 20 cm-ig — — — — ■ 40 80 44 88 56 112 138 b) 21—22 cm-ig — — — 45 90 50 100 63 126 156 c) 23—25 cm-ig — — — — — — — 51 102 56 112 70 140 172 d) 26—30 cm-ig — 1— —■ 57 114 63 126 78 156 194 Évelő-, parlag- és gyeptörés: a) 20 cm-ig — <— — ■*—<--- --- !--- í— 45 90 50 100 62 124 154 b) 21—25 cm-ig — — —---- ---- —i 55 110 61 122 77 154 190 c) 26—30 cm-ig — *-* *— — ^ 66 132 73 146 92 184 226 2

Next