Mezőgazdasági Értesítő, 1966 (17. évfolyam, 1-15. szám)

1966-01-08 / 1. szám

XVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. Ftst M*gy»l Lcv*»t*r Szám Tárgy Oldal KM-FM 1966. JANUÁR 8. MEZŐGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM: ___­ ­ _______________________________________________1­.l­St­-J MINISZTERI RENDELET 1/1965. (XII. 31.) ОТ—PM— A mezőgazdasági termelőszövetkezeti beruházások és felújítások rendje­­ ( MINISZTERI REMDELET ) Az Országos Tervhivatal elnökének, a pénzügyminiszternek, az építésügyi miniszter­nek és a földművelésügyi miniszternek 1/1965. (XII. 31.) ОТ—PM—ÉM—FM számú együttes rendelete a mezőgazdasági termelőszövetkezeti beruházások és felújítások rendjéről A beruházások és felújítások rendjéről szóló 45/1961. (XII. 9.) Korm. számú rendelet 47. íj­ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeljük. I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. §•­­ A rendelet hatálya A rendelet hatálya alá tartozik a mezőgazda­­sági termelőszövetkezetek, a halászati termelő­­szövetkezetek, a termelőszövetkezeti csoportok, valamint --a termelőszövetkezetek közötti önálló k­özös vállalk­ozások (a továbbiakban: beruházó) ■ ruházás és felújítás megvalósítására irányuló tevékenysége függetlenül attól, hogy a költsége­ket milyen forrásból fedezik. 2. §. Alapelvek (1) A beruházásokat és a felújításokat e ren­delet szabályai szerint kell megtervezni és meg­valósítani. Ennek során biztosítani kell a követ­kező alapelvek érvényre juttatását: — a beruházó beruházásait és felújításait el­sősorban saját eszközeiből, a helyi erőforrások teljes kihasználásával valósítja meg; — a népgazdasági és szövetkezetpolitikai cél­kitűzések, valamint a beruházó gazdaságok fej­lesztésének hatékony biztosítása érdekében a be­ruházásokat az üzemek között általában a gaz­daságosság alapján kell elosztani, illetőleg ennek megfelelően lehet hitelt adni, s gondoskodni kell arról, hogy az üzemek a beruházási eszközöket gazdaságosan használják fel, valamint a megva­lósított beruházásokat gazdaságosan hasznosít­sák; — előnyben kell részesíteni azokat a módsze­reket, amelyek a kitűzött célt elsősorban a meg­lévő állóeszközállomány jobb kihasználása révén érik el; — a beruházásokat a járulékos és kapcsolódó beruházásokkal együtt, — komplex módon — a tájjellegű adottságokat figyelembe véve, korszerű műszaki színvonalon kell tervezni és megvalósí­tani; — a beruházások elhelyezésénél érvényesí­teni kell a takarékos területgazdálkodás követel­ményeit, valamint a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelmét, ennek érdekében a mezőgazda­ságilag hasznosítható földnek a termelésből való kivonásával járó beruházás esetén csak a létesít­mény rendeltetésszerű működéséhez feltétlenül szükséges nagyságú terület vehető igénybe és erre a célra lehetőség szerint a leggyengébb minőségű földet kell felhasználni; — a beruházások tervezésénél és megvalósítá­sánál érvényesíteni kell a tűzrendészeti, a mun­kavédelmi és az egészségügyi szabályokat; — azokat a létesítményeket, amelyekre típus-, vagy a­z ajánlott tervek rendelkezésre állnak, az ilyen tervek alapján kell megvalósítani; — csak a beruházó éves tervébe felvett és a beruházó közgyűlése, igazgató tanácsa (a továb­biakban: közgyűlés) által jóváhagyott és megerős

Next