Mezőgazdasági Értesítő, 1966 (17. évfolyam, 1-15. szám)

1966-01-08 / 1. szám

2 — 1966. január 8. MEZŐGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ­ sített beruházásokat és felújításokat szabad meg­valósítani; — a beruházó és a megvalósításban résztvevő valamennyi szerv egymással szoros együttműkö­désben úgy köteles feladatát teljesíteni, hogy a beruházás és felújítás határidőre, a megszabott költségnormák megtartása mellett, kifogástalan minőségben valósuljon meg. (2) A beruházások megvalósításáért elsősorban a beruházó felelős, ez azonban nem érinti a be­ruházás előkészítésében és megvalósításában köz­reműködő szerveknek az e rendeletben, illetőleg a hatályos jogszabályokban és rendelkezésekben (szabályzatokban) megállapított felelősségét. (3) A beruházó a beruházási és felújítási mun­kák szakszerű elvégzése érdekében a beruházóra háruló feladatok elvégzésével — a jogszabály korlátozásai között — a Földművelésügyi Minisz­térium által megjelölt lebonyolító szervet bízhat meg. 3. §. Magyar Nemzeti Bank A rendelet hatálya alá tartozó beruházások és felújítások pénzügyi lebonyolítását és bankellen­őrzését a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiak­ban: Bank) végzi. II. FEJEZET Beruházási és felújítási fogalmak 4. §• A beruházások főfajtái (1) A beruházások népgazdasági tervezése szak­mai célcsoportokban történik. A célcsoportok jegyzékét és a tervmutatók rendszerét az Orszá­gos Tervhivatal a Földművelésügyi Minisztérium­mal egyetértésben állapítja meg. (2) A beruházás előkészítés és megerősítés sze­rint lehet: — üzemfejlesztési terv alapján megerősített beruházás, illetőleg — programkötelezett, vagy — nem programkötelezett beruházás. (3) A porgramkötelezett beruházásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. A földművelésügyi miniszter az Országos Tervhivatal elnökével egyetértésben a programkötelezett beruházások körét módosíthatja. (4) A beruházás összefüggései szempontjából lehet: a) alapberuházás, amely a beruházási cél meg­valósítását elsődlegesen és közvetlenül szolgálja; b) járulékos beruházás, amelynek megvalósí­tása az alapberuházás miatt válik szükségessé, azzal területileg is összefügg, kizárólag annak rendeltetésszerű használatát biztosítja; c) kapcsolódó beruházás, amely önállóan üze­meltethető, rendeltetése folytán azonban más be­ruházással összefügg, elősegíti, vagy biztosítja an­nak működését. (5) A beruházások anyagi-műszaki szükségle­teit „építés”, „gép” és „egyéb” rovatok szerinti összetételben kell tervezni. A rovatok részletes tartalmát a 2. számú melléklet határozza meg.­­ I 5. §. Állóeszköz és a beruházások további csoportosítása (1) Állóeszköz a beruházó termelési és egyéb igényeinek kielégítésére szolgáló az a termelő­­eszköz (munkaeszköz) és egyéb vagyontárgy, amelynek elhasználódási ideje rendeltetésszerű használat mellett egy évnél hosszabb, beszerzési értéke meghaladja az 1000 forintot és amely kü­lön rendelkezés alapján nem minősül fogyóesz­köznek, továbbá mindaz a vagyontárgy, amelyet a pénzügyminiszter állóeszközzé minősít. (2) Népgazdasági beruházásnak kell tekinteni az új állóeszköz létesítését, beszerzését (bele­értve a gépek, gépi berendezések, járművek nor­mál tartozékainak első beszerzését is), az állóesz­közállomány bővítését, pótlását, az állóeszközök felújításával (karbantartásával) egyidejűleg vég­rehajtott korszerűsítések körét meghaladó épít­ménykorszerűsítéseket, továbbá az ezek megvaló­sításához közvetlenül szükséges egyéb tevékeny­séget. (3) Egyes különleges állóeszközök és beruhá­zások, valamint a kiegészítő beruházások fogalmi körét a 3. számú melléklet tartalmazza. 6. §. Felújítás (1) A felújítás a rendszeres használat követ­keztében időszakonként visszatérő, vagy káreset folytán szükségessé váló, az állóeszköz újrater­melési értékéhez képest jelentős költséggel járó olyan általános javítás, amely az állóeszköz ezeree­­deti műszaki állapotát megközelítően, vagy tel­jesen visszaállítja, illetőleg eredeti használ­hatóságát, üzembiztonságát, teljesítőképességét, vagy gazdaságosságát a korszerű technika alkal­mazásával, az állóeszköz egyes részeinek kicseré­lésével vagy az eredetitől eltérő megoldásával növeli. (2) Nem felújítás az állóeszközök folyamatos felülvizsgálatával, megóvásával és javításával kapcsolatos tatarozás, karbantartás, illetőleg fenn­tartás. 1. szám.

Next