Mezőgazdasági Értesítő, 1966 (17. évfolyam, 1-15. szám)

1966-01-08 / 1. szám

1. szám. MEZŐGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ (3) A felújítás fogalmának részletes meghatá­rozását a 4. számú melléklet tartalmazza. A fel­újítási fogalmakat kell alkalmazni a felújítási tevékenységnek a beruházási tevékenységtől tör­ténő elhatárolásánál és műszaki­ szempontból való tervezhetőségénél, függetlenül a felújítási tevé­kenység fedezetét képező forrásoktól és a finan­szírozás módjától. III. FEJEZET A beruházások és a felújítások tervezése 7. §. A távlati és éves (kétéves) beruházási és felújítási (állóeszközfejlesztési) terv (1) A távlati fejlesztések megalapozása érdeké­ben a beruházó hosszabb (legalább 5 éves) idő­szakra üzemfejlesztési tervet készít, illetőleg ké­szíttet. Az üzemfejlesztési tervnek az 5., 6., 7. és 8. számú mellékletekben feltüntetett mélységig tartalmaznia kell a megvalósítani tervezett beru­házásokat is. (2) Az üzemfejlesztési terv elkészítését, meg­erősítését és tartalmi előírásait a földművelés­­ügyi miniszter külön jogszabályban szabályozza. (3) A beruházó beruházásait a megerősített üzemfejlesztési terve, vagy, ha az még nem ké­szült el, a beruházási program, illetőleg a be­ruházási igénybejelentés alapján kezdeményezi. (4) A beruházónak a beruházás anyagi-műszaki megalapozása érdekében — a Földművelésügyi Minisztérium külön rendelkezése szerint — a tár­gyévet egy, illetőleg két évvel megelőzően éves (kétéves) állóeszközfejlesztési tervjavaslatot kell készítenie. 8. §. A beruházó éves állóeszközfejlesztési terve és módosítása (1) A beruházó éves termelési és pénzügyi terve tartalmazza az éves állóeszközfejlesztési elő­irányzatokat. (2) Azokat a beruházásokat, amelyeket az éves (kétéves) állóeszközfejlesztési tervjavaslatban az adott évre nem erősítettek meg, az éves terme­lési és pénzügyi tervbe csak akkor lehet felvenni, ha a megye, a főváros és a megyei jogú város beruházási kerete — az áthúzódó beruházásokat és a várható árkülönbözeteket figyelembe véve — azt lehetővé teszi és megvalósításuk a rendel­kezésre bocsátott anyagi-műszaki feltételek mel­lett biztosítható. Ebben az esetben elsősorban olyan új beruházást lehet az éves tervbe fel­venni, amelyet már az éves (kétéves) beruházási tervjavaslatban a következő évre megerősítettek (előrehozás). (3) A megerősített éves terv csak a beruházó, a járási (fővárosi, megyei és járási jogú városi) tanács vb. mezőgazdasági osztálya (a továbbiak­ban: járási mezőgazdasági osztály) és a Bank ál­tal egyetértésben felvett jegyzőkönyvvel — a (2) bekezdésben foglaltak értelemszerű alkalmazásá­val — módosítható. 9. §. A beruházási keret átadása az irányító hatóságok között (1) Az országos termelőszövetkezeti éves álló­eszközfejlesztési tervben jóváhagyott beruházási kereteket állami beruházót irányító hatóságnak a Földművelésügyi Minisztérium az Országos Tervhivatal hozzájárulásával, szövetkezeti beru­házókat irányító hatóságnak pedig a Földműve­lésügyi Minisztérium adhat át az átvevő irányító hatóságának egyetértésével. Ez utóbbi jogát a Földművelésügyi Minisztérium a megyei (fővá­rosi, megyei jogú városi) tanács vb. mezőgazda­­sági osztályokra (a továbbiakban: megyei mező­­gazdasági osztály) is átruházhatja. (2) Az átadott keretekből megvalósítandó be­ruházásokkal kapcsolatosan az átvevőre érvényes előírások az irányadók. 10. § Lebonyolító szerv megbízása (1) Ha a beruházó a beruházás lebonyolításá­val lebonyolító szervet bíz meg, erről megbízóle­velet és jegyzőkönyvet kell készíteni. A megbí­zólevélnek tartalmaznia kell a lebonyolító szerv­nek és a beruházónak a beruházás megvalósítá­sával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott összes feladatait. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a beruházásnak a megbízásig keletkezett lényeges körülményeit és a szükséges további feladatokat, valamint a beruházó által átadott okmányok fel­sorolását. (2) A lebonyolító szerv nem fogadhat el meg­bízást a hiteligénylés, a beruházási program, va­lamint a szerződések aláírására. A beruházó min­den más reá háruló feladat elvégzésével a lebo­nyolító szervet megbízhatja. (3) A megbízólevél és a jegyzőkönyv egy-egy példányát a lebonyolító szerv köteles 3 napon belül megküldeni a járási mezőgazdasági osztály­nak és a Banknak. (4) A lebonyolító szerv köteles a megbízásról és annak terjedelméről az érdekelt tervező, kivi­telező és szállító szerveket értesíteni. Ezek a szer­vek a beruházással kapcsolatban — a (2) bekez­désben, valamint a megbízásban foglalt korláto­zások figyelembevételével — a beruházó helyett kötelesek közvetlenül a lebonyolító szervhez for­dulni. 1996. január 8. — 3

Next