Mezőgazdasági Értesítő, 1967 (18. évfolyam, 1-51. szám)

1967-01-04 / 1. szám

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 1967. JANUÁR 4. Szám ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ g I ^ ^ ^ J Y Q ^ Ft . • v) Hivatalos lapja TARTALOM: Tárgy KORMÁNYRENDELET A mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadója 1967. évi tételeinek megállapítása — — — — — — — — — — — — — — UTASÍTÁSOK A termelőszövetkezeti tagok és az egyéni termelők által átadott tej utáni takarmány-felár módosítása — — — —------— — — 1 A felvásárolt tej után járó takarmány juttatás feltételeinek módosítása 2 KÖZLEMÉNYEK Szervezeti változások az állami gazdaságoknál A széna és szalma felvásárlási ára — — — ■ „Laktin” borjútápzsír ármegállapítása — — • SZEMÉLYI ÜGYEK Kitüntetés — — — — — — — — — Áthelyezés — — — — — — — — — 31/1966. (XII. 31.) Korm. 151/1966. (Elip. E. 48.) Elm. M.—AH 152/1966. (Elip. E. 48.) Elm. M.—FM Oldal 1 2 2 2 2 2 1 KORMÁHYALimELET ) A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány 31/1966. (XII. 3.1.) számú rende­lete a mezőgazdasági lakosság általános jövedelemadója 1967. évi tételeinek megállapotásáról­­;­­ A Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány az 1955. évi 35. számú törvényerejű rendelet 7. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a mezőgazda­­sági lakosság általános jövedelemadójának orszá­gos adótételeit és a lovak (öszvérek) után fize­tendő adó tételeit 1967. évre is a 7/1966. (I. 23.) Korm. számú rendelethez mellékelt táblázatban foglaltak szerint állapítja meg. 2. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit 7.1967. évi január hó 1-től kell al­kalmazni. Foch­ Józse­s ,­­ a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnökhelyettese ÜTRESTÁBOR Az élelmezésügyi miniszter 151/1966. (Élip. É. 48.) Elm. M.—A. H. számú utasítása a termelőszövetkezeti tagok és az egyéni termelők által átadott Top'itáni takarmány-felár módosításáról 1 V V­I­I­­ / A 17. (V. 24.) Korm. számú rendeletben foglalt fel-­­­hatalmazni Sktisján — a földművelésügyi miniszterrel és az Országos Arhhiv­. al­elnökével e®.;ezértésben — a kö­vetkezőket rendelem. 1. A tehéntej és tejszítA, valamint a 160*ej és juhgo­molya felvásárlási árának n.i .... . fásáról szóló 106 1966. (Elip. E. 1.) Elm. M.—A. H. szu ■ ., 'ltjának második mondata helyébe a követke-­­ lépnek „Amennyiben a termelőszö­vetkező’ tag és az egyéni termelő a takarmányvásárlási jog­ultságot nem veszi igénybe, számára a téli időszakba (január-április, to­vábbá november-decemember hónapokban) átad­ott tehén­tej után literenként 0,40 Ft, nyári időszakban /­május­október hónapokban) átadott tehéntej után literenként 0,24 Ft ártöbbletet (felárat) kell téríteni. A takarmányvá­sárlási jogosultság igénybevétele nélkül átadott á juhtej után egész évben literenként 0,30 Ft felárat kell téríteni.’’ 2. Ez az utasítás 1967. január hó első napján lép ha­tályba. Kovács Imre s. k., élelmezésügyi miniszter

Next