Mezőgazdasági Értesítő, 1967 (18. évfolyam, 1-51. szám)

1967-01-04 / 1. szám

2 — 1967. január 4. MEZŐGAZDASÁGI ÉRTESÍTŐ 1. szám. Az élelmezésügyi miniszter és a földművelésügyi miniszter 152/1966. (Él­p. É. 48.) Elm. M. számú együttes utasítása a felvásárolt tej után járó takarmányjuttatás feltételeinek módosításáról 1. A felvásárolt tej és tejszín után járó fölözött tej, író és takarmány juttatásáról szóló 142/1965. (Élip. É. 33.) Elm. M. számú együttes utasítás 4. pontja helyébe a kö­vetkezők lépnek: „4. A termelőszövetkezeti tagok és egyénileg gazdál­kodó termelők az általuk a tejipari vállalat részére a téli időszakban (január-április, továbbá november-december hónapokban) átadott tehéntej után állami áron — az ál­lami készlethelyzettől függően — literenként 30 dkg kor­pát, vagy 21 dkg tejelő tehén tápot; a nyári időszakban (május-október hónapokban) átadott tehéntej után — ugyancsak a készlethelyzettől függően — literenként 16 dkg korpát, vagy 11 dkg tejelő tehéntápot vásárolhatnak, feltéve, hogy az átadott tej legalább 3,5%-os zsírtartalmú. A juhtej után egész évben egységesen literenként 20 dkg korpát, vagy 14 dkg tejelő tehéntápot vásárolhatnak a termelők.” * 2. Ez az utasítás 1967. január 1. napján lép hatályba. Egyidejűleg a 11/1963. (Mg. I. 13.) FM számú együttes uta­sítás I. részének 3. pontja hatályát veszti. Keserű János s. k., Dergács Ferenc s. k.,­ földművelésügyi élelmezésügyi miniszterhelyettes miniszterhelyettes KÖZLEMÉNYEK Szervezeti változások az állami gazdaságoknál (Az Állami Gazdaságok Főigazgatóságának közleménye.) A földművelésügyi miniszter 1967. évi január hó 1-i hatállyal mérlegbeolvasztás útján a Tolcsvai Állami Gazdaságot megszüntette és a Tokaj­hegyaljai Állami Gazdasággal egyesítette; a Hajdúdorogi Mezőgazdasági Szakmunkásta­nuló Iskola Tangazdasága­ megszüntette és a Hajdúnánási Állami Gazdasággal egyesítette; az Édesipari Gyümölcstermelő Célgazdasá­got megszüntette és a Kertészeti Kutató Intézet Tö­rökbálinti Gazdaságával egyesít­ette; a Zsadányi Állami Gazdasá­got megszüntette és a Biharugrai Halgazdasággal egyesítette.­­ A szén­a és szalma felvásárlási ára (A Terv- és Közgazdasági Főosztály közleménye.) Az élelmezésügyi miniszter 4/1966. (XII. 22.) Elm. M. számú rendeletével hatályon kívül he­lyezte a szálastakarmány és szalma forgalmával kapcsolatos egyes kérdések szabályozásáról szóló 18 1958. (IX. 7.) Elm. M. számú rendeletet és így megszűntek azok a korlátozások, amelyek a felhasználók széna- és szalmavásárlásaira vonat­kozóan eddig érvényesültek. Ennek megfelelően az Országos Árhivatal úgy intézkedett, hogy az 1967. évi felvásárlási idény­től kezdődően a szá­lastakarmány- és szalmafelvásárlási és tovább­­adási árakban — hasonlóan a tárolási és a prése­lési díjakhoz — a termelő, a felvásárló és a fel­használó (a felhasználó közvetlen termelőtől tör­ténő beszerzései esetén is) szabadon állapodhat meg. A papíripar céljára felvásárolt és értékesített ipari minőségű szalma 1967. évi felvásárlási és továbbadási ára külön kerül szabályozásra. Az Országos Árhivatal rendelkezése szerint tehát — a papíripari szalma kivételével — a szá­lastakarmány és széna árára nézve az eladó és a vevő (felvásárló, vagy felhasználó) hatósági kor­látozás nélkül állapodhat meg. „Laktin” borjútápzsír ármegállapítása (A Terv- és Közgazdasági Főosztály közleménye.) Az 5% lecetint és 95% zsiradékot tartalmazó, vitaminokkal, antibiotikumokkal és stabilizátor­­ral kiegészíttett „Laktin” borjútápzsír bruttó melői árát a Földművelésügyi Minisztérium kg-onként 20 Ft-ban állapította meg. (Forgalomba hozza az Állami Vakcinatermelő Intézet.) "­­ ( SZEMÉLYI ÜGYEK ) Kitüntetés A földművelésügyi miniszter Jeney Imrét, a Műszaki Fe­jesztési Főosztály főmérnökét 10 éves milítizttériumi munkássága elismeréséül, nyugál­lományba vonulása alkalmából MEZŐGAZDASÁG KIVÁLÓ DOLGOZÓJA 4 jelvénnyel tüntette ki. Áthelyezés A földművelésügyi miniszter Visi Miklóst 1967. január 1. napjának hatályával felmentette a Győr-Sopron megyei Gépállomások Igazgatósága vezetői teendőinek ellátása alól és egyidejűleg át­helyezte a Csornai Mezőgazdasági­­gépjavító Ál­lomáshoz igazgatói munkakörbe.

Next