Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő, 1972 (23. évfolyam, 1-27. szám)

1972-01-17 / 1. szám

VNoCpiifi HSKA и и и и ISCHI ! щгт л. II évfolyam, i. вдЁЩ|Ё Ш­,Ф MEZOGAZDASAGI ES EALMEZESÜGYIERTESZTO A MEZOGAZDASÁGI ES ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal UTASÍTÁSOK 8 1971. (AT. 51.) ÁH—MÉM A mezőgazdasági termények, állatok és állati termékek felvásárlási árának szabályozásáról szóló 7 1969. (AT. 50.) AH—MÉM számú együttes utasí­tás módosítása — — — — — — — — — — — — — — 2 1 1972. (MÉM. É. 1.) MÉM A trófeabírálatról szóló 19 1969. (MÉM. É. 13.) MÉM számú utasítás mó­dosítása — — — — — — — — — — — — — — — — 3 2 1972. (MÉM. É. 1.) MÉM A MÉM Ifjúsági Bizottsága létrehozása — — — — — — — — 4 3 1972. (MÉM. É. 1.) MÉM Az Országos Növényvédelmi Szakbizottság létrehozásáról szóló 4 1968. (MÉM. É. 3.) MÉM számú utasítás kiegészítése és módosítása — — 5 9 KÖZLEMÉNYEK Élelmiszeripari Gépgyár és Szerelő Vállalat közvetlen irányító szervének kijelölése — — — — — — — — — — — — — — — 5 ■ Tölgy parkettléc, falléc és szegélyléc termelői árváltozása — — — — 6 Fapadló-burkolat fogyasztói árváltozása — — — — — — — — 7 Pályázati felhívás az 1972. évi belföldi és külföldi aspirantúrára — — 8 A raktárak alapterületének bejelentése — — — — — — — — Hatálybalépő új MÉMSZ ágazati szabvány — — — — — — — Ю Felszólalásra közzétett MSMSZ ágazati szabványterveze­tek —­­ — Beszerezhető MÉMSZ ágazati szabványok — — — — — — — — Hatálybalépő új MSZ országos szabványok — — — — — — — 12 Az MSZ 6784—67 „Faforgácslap” című országos szabvány módosítása — 12 SZEMÉLYI ÜGYEK Kitüntetések, miniszteri dicséretek — — — — — — — — — 12 Felmentés, kinevezés — — — — — — — — — — — — — 15 1:1111­ 1 Mi ^ i m­ il i и 11 ni 111 in i ri i mn i in r­ 11 1 i in in 11 mi i m i m пи и n и um и 11111 mi 111 и 111 mii 1111 rm i mn i liininn n i min mi i m 111 n in inni n 11 in i m i Щ I­­z AZ IGAZSÁGÜGYMINISZTER ELISMERÉSE ÉS KÖSZÖNETE A BÍRÓSÁGOK TELEKKÖNYVI DOLGOZÓINAK EREDMÉNYES MUNKÁJUKÉRT Az egységes ingatlannyilvántartási rendszer és szervezet kialakításával, valamint a földügyi szakigazgatási tevékenység továbbfejlesztésével összefüggésben a bíróságok 300 telekkönyvi dolgozója a földhivatalokhoz került áthelyezésre. A távozó munkatársaink mindenkor eredményesen dolgoztak az igazságügyi szer­vezetben. Tevékenységükkel hatékonyan segítették a bíróságok munkáját és az állampolgá­­­­rok ügyeinek intézését. Az igazságügyi szervezetben végzett odaadó és eredményes mun­kájukért elismerésemet és köszönetemet fejezem ki. Új munkahelyükön további eredmé­nyes munkát és jó egészséget kívánok mind­annyiuknak.I­n Budapest, 1971. december 31. Ц Dr. Korom Mihály s. k. Ti i n i um un 11111 it 11 in i и i util ti 11 tni i ti ni 11 in и ti 111 Инин 11 ti i ni 11 uhu 11 ti iiiiiiiii mii ii:i:imiii!i.i rn ши iimi iiiiiiii:ii:iiiiiimii mm iiiiiiimmi -i i un и mi il il ni i и III il 11 rí ti ti il ti ti 11 iifiii ti 1111 Ilii и i и 11111 ti... Ш»

Next