Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő, 1974 (25. évfolyam, 25-50. szám)

1974-07-08 / 25. szám

25. szám MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI ÉRTESÍTŐ 667 17. A gyermekgondozási segélyben részesülő nő dolgozók számára a külön jogszabályban megálla­pított természetbeni juttatásokat a segély igény­­bevételének ideje alatt is ugyanúgy kell biztosí­tani, mintha dolgozott volna. Előléptetéssel, jutalmazással kapcsolatos rendelkezések 18. Vezetésre alkalmas nő dolgozókat a vezető beosztások betöltésénél — azonos feltételek ese­tén — előnyben kell részesíteni. A káderutánpótlási tervekben kiemelten és a foglalkoztatott nő dolgozók létszámarányát is fi­gyelembe véve kell előirányozni a nő dolgozók ve­zetési feladatok ellátására történő felkészítését, illetőleg vezető beosztásba történő helyezését szol­gáló tennivalókat. 19. A vállalati kitüntetések adományozásánál és a jutalmazásoknál, továbbá az ennél magasabb kitüntetésekre vonatkozó javaslatok készítésénél a nő dolgozókra az eddiginél fokozottabb mérték­ben kell figyelemmel lenni. Az elbírálásnál el­sőbbséget kell biztosítani azoknak a kis- és több­­gyermekes anyáknak, akik a gyermeknevelés mel­lett munkájukat legjobb tudásuk szerint és mara­déktalanul ellátják. Vegyes rendelkezések 20. A vállalatok az utasításban foglaltakon túl­menően kötelesek vizsgálni és a lehetőségek sze­rint megvalósítani minden olyan kezdeményezést, amely a helyi sajátosságok figyelembe vételével a legmegfelelőbben szolgálja a nők élet- és munka­­körülményei javításának céljait. 21. A vállalatok a szakszervezet vállalati szerve bevonásával minden naptári évet követő év már­cius hó 1. napjáig vezetői (igazgató-tanácsi) ülé­sen kötelesek értékelni a nők gazdasági és szociá­lis helyzetének megjavítására vonatkozó vállalati intézkedési terv — ide értve a 4. pont szerinti oktatási (képzési) tervet is — végrehajtását. 22. A vezetői ülés írásos beszámolója, valamint a hozott határozatok figyelembevételével a válla­latok az éves mérlegbeszámoló — költségvetési szervek az éves költségvetési beszámoló jelentés­e keretében kötelesek jelentést készíteni az 1013/ 1970. (V. 10.) Korm. számú határozat végrehajtá­sáról. Ebben be kell számolni a kollektív szerző­dést készítő vállalatoknak a kollektív szerződés­nek a nők helyzetének javítását célzó rendelkezé­sei végrehajtásáról. 23. A trösztöknek a keretükben működő és a központoknak az irányításuk alatt álló vállalatok jelentését öesszesíteniük és értékelniük kell. 24. A MÉM közvetlen felügyelete alá tartozó vállalatoknak, valamint a trösztöknek (központok­nak) a jelentést két példányban kell elkészíteniük. Egy példányt a felügyeletet ellátó minisztériumi főosztálynak a szöveges mérlegbeszámoló része­ként, a másik példányt pedig ezzel egyidejűleg a Munkaügyi és Szociálpolitikai Főosztálynak kell megküldeni. A tanácsi vállalatok a jelentést a fel­ügyeletet ellátó szakigazgatási szerv részére kül­dik meg. 25. Ez az utasítás közzététele napján lép ha­tályba. Dr. Dimény Imre s. k., miniszter A művelődésügyi miniszter 121/1974. (M. K. 12.) MM számú utasítása a dolgozók szakközépiskoláinak esti és levelező tagozatán tanulóknak egyes tantárgyak tanulása és vizsgái alóli felmentéséről A 27/1965. (XII. 1.) Korm. számú rendelet 24. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a szakközép­iskolai képzésben érdekelt miniszterekkel és or­szágos hatáskörű szervek vezetőivel egyetértésben az alábbiakat rendelem el: 1. A dolgozók szakközépiskolái esti és levelező tagozatának tanulói — ideértve a középiskolai vég­zettség alapján kiegészítő szakközépiskolai tanul­mányokat folytató tanulókat is—szakközépiskolai tanulmányaik során az utasítás mellékletében fel­sorolt tantárgyak tanulása és vizsgái alól mente­sek, ha az ott megjelölt bizonyítvánnyal rendel­keznek. A mentességet a tanuló által bemutatott bizonyítvány (oklevél, leckekönyv) alapján a ta­gozatvezető (igazgató) állapítja meg. 2. A kimutatásban fel nem sorolt előzetes ta­nulmányok alapján egyes tantárgyak tanulása és vizsgái alól a tagozatvezető (igazgató) útján felter­jesztett kérelemre a Művelődésügyi Minisztérium Szakoktatási Főosztálya adhat felmentést. A kére­lemhez csatolni kell a korábbi tanulmányokról szóló igazolást. 3. A felmentést a jelen utasítás, illetőleg a 2. pont alapján adott engedély számára való utalás­sal be kell jegyezni az anyakönyvbe, valamint a tanuló bizonyítványába. 4. Ez az utasítás a közzététel napján­ lép ha­tályba. Dr. Gosztonyi János s. k., miniszterhelyettes * 1974. június 19.

Next