Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Értesítő, 1980 (31. évfolyam, 1-26. szám)

1980-01-25 / 1. szám

\1\\\ [ Pest Mcgj]^cvcH­’k­^. I XXXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM_____________________________________________1980. JANUÁR 25. TARTALOM SZEMÉLYI ÜGYEK Kinevezések, felmentések, megbízások, áthelyezések3 Kitüntetések — — Kitüntetés visszavonása TÖRVÉNYEREJŰ RENDELET A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi IV. tör­vény egyes rendelkezéseinek módosításáról — — — — — — — A földtulajdonra és a tartós földhasználatra vonatkozó egyes rendelke­zések módosításáról — — — — — — — — — — — — — MINISZTERTANÁCSI rendeletek A földtulajdon és a földhasználat továbbfejlesztéséről szóló 1967. évi IV. törvény végrehajtásáról rendelkező 36/1967. (X. 11.) Korm. számú ren­delet módosításáról — — — — — — — — — — — — — A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 1961. évi VI. tör­vény végrehajtásáról rendelkező 38/1977. (X. 12.) MT számú rendelet módosításáról — — — — — — — — — — — __ — __ MINISZTERI RENDELETEK A faipari termékek termelői árképzéséről — — —8 A belföldi előállítású élelmiszerek és élvezeti cikkek árképzéséről — — ^A mezőgazdasági nagyüzemek által előállított ipari termékek termelői árának ёГ<Гг ШтШ. VS^smSGiadKtm.sok dijának képzéséről vala­­mint az árverés készítéséről — 1— —­­—_ _ ~ A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelméről szóló 33/1977. (X. 12.) MÉM számú rendelet módosításáról — — — — — _ _ _ _ A nagyüzemileg nem hasznosítható földek tartós használatba adásáról szóló 6/1977. (I. 28.) MÉM—ÉVM—PM—IM számú együttes rendelet módosításáról . — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A mező- és erdőgazdasági ingatlanok forgalmáról szóló 1977. évi 27. számú törvényerejű rendelet végrehajtására­­kiadott 36/1977. (XI. 3.) MÉM" számú, továbbá a földtulajdon és a földhasználat továbbfejlesz­téséről szóló 1967. évi IV. törvény, valamint a 36/1967. (X. 11.) Korm. számú rendelet végrehajtásáról szóló 7/1967. (X. 24.) MÉM számú ren­delet módosításáról — — — — — — _ _ _ _ _ __ _ A Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium adatgyűjtési és adat­szolgáltatási rendjéről — — — — — _ __ _ __ _ _ __ Az állatállomány és a takarmánykészletek — 1980. január 1-i hatósági áramozásokkal—összefüggéi — átértékeléséről----—~ —— __ IRÁNYELVEK Az agrárkutatás-irányítás fejlesztésére — — — —• — — A vállalatok, mező- és erdőgazdasági nagyüzemek munkaügyi feladatai­nak ellátásához — — —— — — — —« — 1979. évi 32. tvr. 1979. évi 33. tvr. 53/1979. (XIX. 30.) MT 54/1979. (XII. 30.) MT 23/1979. (XII. 24.) MÉM—AH 24/1979. (XII. 28.) MÉM—ÄH 25/1979. (XII. 28.) MÉM—AH 26/1979. (XII. 30.) MÉM 27/1979. (XII. 30.) MÉM—ÉVM—PM—IM 28/1979. (XII. 30.) MÉM 29/1979. (XII. 30.) MÉM 62/1979. (XII. 28.) PM 3 5 « 6 6 I Szám Tárgy Oldal 5 5 10 14 15 17 17 18 18 19 21 со о Iœ sЗзг Sfi* Ж ZOK

Next