Munca, octombrie 1971 (Anul 27, nr. 7426-7451)

1971-10-14 / nr. 7437

CRDRRNsindica| Sute de mii de grevişti GREVA celor 100 000 de mineri americani, declan­şată în urmă cu 12 zile, continuă, ca şi greva fero­viarilor, organizată ca ur­mare a concedierii a 2 500 de muncitori ai companii­lor „Norfolk and Western“ şi „Baltimore and Ohio- Chesapeake“. De aseme­nea. agenţiile de presă in­formează că încetarea gre­vei muncitorilor portuari de pe coasta vestică a Statelor Unite, survenită ca urmare a aplicării le­gii antimuncitoreşti Taft- Hartley, nu a marcat sfîr­şitul acţiunilor greviste ale muncitorilor portuari. Astfel, continuă greva do­cherilor de pe litoralul estic al S.U.A., la care participă aproximativ 38 000 de persoane. (7 000 docheri din zona Golfului Mexic au reluat lucrul). Docherii se află in grevă de peste 10 zile şi per­spectiva reuşitei negocie­rilor cu patronatul este redusă. APROXIMATIV 150 000 de muncitori textilişti din oraşul indian Bombay au Hotăririle consfătuirii Centralei Oamenilor Muncii din Cuba LA HAVANA au luat sfirşit lucrările consfătui­rii Centralei Oamenilor Muncii din Cuba. în rezoluţiile adoptate de consfătuire se eviden­ţiază importanţa întă­ririi continue a mişcării sindicale, a atragerii acti­ve a oamenilor muncii la rezolvarea sarcinilor de dezvoltare a economiei naţionale a ţării. Consfătuirea a hotărit instituirea unei comisii de pregătire a Congresului naţional al oamenilor muncii, care va avea loc in a doua jumătate a a­­nului 1972. LA 21 OCTOMBRIE, IN JAPONIA: Ziua acţiunilor antirăzboinice FORŢELE DEMOCRA­TICE din Japonia vor ac­ţiona intr-un front comun la 21 octombrie. Ziua ac­ţiunilor antirăzboinice. A- ceasta este hotărîrea a­­doptată de reprezentanţii partidelor comunist şi so­cialist, sindicatelor şi al­tor organizaţii de masă din Japonia. La 21 octom­brie, oamenii muncii din Japonia vor organiza ma­nifestaţii la Tokio şi in marile oraşe japoneze, ce­rind abrogarea Tratatului de securitate cu Statele Unite, încetarea agresiunii în Indochina, retrocedarea Okinawei fără baze nucle­are şl rachete. declarat grevă, revendi­­cind majorarea salariilor şi îmbunătăţirea condiţii­lor de muncă. Greviştii reprezintă 80 la sută din totalul lucrătorilor texti­lişti aflaţi în centrul in­dustrial Bombay. CEI PESTE 2 200 de conducători de metro din Paris au hotărit, marţi după-amiază, cu acordul sindicatelor, continuarea grevei declanşate în urmă cu o săptămînă, întrucît în negocierile cu reprezen­tanţii Regiei autonome de transporturi nu s-a putut ajunge la un acord. Muncitorii de la „Ipper Clyde“ au ieşit învingători MUNCITORII de la şan­tierele navale „Upper Cly­de" din Glasgow au Ieşit învingători In confrunta­rea de peste zece săptă­­mîni cu autorităţile brita­nice. Ministrul comerţului şi industriei, John Davies, s-a angajat să iniţieze de urgenţă negocieri cu pro­prietarii de nave în vede­rea obţinerii unor comenzi ferme pentru şantierele „Upper Clyde“. După cum se ştie, ca urmare a scă­derii continue a comenzi­lor. conducerea şantierelor hotărîse închiderea unor docuri şi concedierea u­­nui mare număr de sa­lariaţi. Dezbaterile de la O.N. U. • INTERVENŢIILE reprezentanţilor R. P. Bulgaria, Cubei, Etiopiei, Ceylonului şi Indo­neziei NEW YORK 13 — Cores­pondentul Agerpres, C. A- lexandroaie. transmite : In continuarea dezbaterilor ge­nerale de la Organizaţia Na­ţiunilor Unite, a luat cu­­vintul ministrul afacerilor externe al Bulgariei. Ivan Başev, care a declarat că ţa­ra sa nu va precupeţi nici un efort pentru a menţine şi întări încrederea şi înţe­legerea reciprocă dintre sta­tele din Balcani — condiţie indispensabilă a transfor­mării acestei regiuni intr-o zonă denuclearizată, a sta­bilităţii şi unei păci traini­ce. Referindu-se la proble­mele europene, vorbitorul a arătat că a sosit momentul să se treacă, fără condiţii sau rezerve, la pregătirea practică a conferinţei gene­­ral-europsne, care va repre­zenta un important pas îna­inte spre eliminarea diviză­rii Europei şi spre edificarea unui sistem de securitate colectivă. Reprezentantul Cubei, Ri­cardo Quesada, a condamnat războiul de agresiune dus de Statele Unite împotriva popoarelor vietnamez, cam­bodgian şi laoţian. El a sprijinit propunerile prezen­tate la Conferinţa de la Pa­ris de Guvernul Revoluţio­nar Provizoriu al Republi­cii Vietnamului de Sud. Vor­bitorul a evidenţiat. în con­tinuare, tendinţele spre e­­mancipare naţională şl so­cială din America Latină. Ţările latino-americane — a spus el — sínt hotărlte să elimine influenta străină şi să realizeze decolonizarea e­­conamtcă. prin tăierea fire­lor care leagă economiile lor de trusturile şl monopolurile nord-americame. Reprezentantul Etiopiei, Yohannes Tseghe, a subli­niat necesitatea înfăptuirii universalităţii O.N.U. şl res­tabilirii drepturilor legitime ale R.P. Chineze la Naţiu­nile Unite. Convingerea fer­mă a ţării mele, a arătat vorbitorul, este că probier R.D. VIETNAM „Nimic nu este mai preţios decit independenţa şi libertatea“ • INTERVIUL ACORDAT postului de televiziune japonez „Nihon Denpa" de Nguyen Duy Trinh, vice­preşedinte al Consiliului de Miniştri şi ministru al afacerilor externe al R. D. Vietnam. HANOI 13 (Agerpres). — După cum informează agen­ţia V.N.A., Nguyen Duy Trinh, vicepreşedinte al Con­siliului de Miniştri şi minis­tru al afacerilor externe al R. D. Vietnam, a acordat un interviu unui corespondent al postului de televiziune ja­ponez „Nihon Denpa“, in oare a arătat printre altele, că politica americană de „vietnamizare' a războiului din Vietnamul de sud“ urmă­reşte consolidarea adminis­traţiei marionetă şi mărirea armatei aoesteia, prin ajutor american in arme, consilieri şl personal militar, precum şi cu sprijinul logistic şi a­­eriam ai S.U.A., in vederea Înlocuirii trupelor americane cu armata marionetă saigo­­neză pentru continuarea răz­boiului. Faptele din ultimii ani au dovedit că politica de vietnamizare a războiului a suferit eşecuri umilitoare, a oontinuat Nguyen Duy Trinh. Administraţia lui Nguyen Van Thieu este sfâ­şiată de ascuţite contradicţii interne, trecând printr-o gra­vă criză, iar armata mario­netă saigoneză nu poate nici să înlocuiască trupele S.U.A., nici să se apere pe ea însăşi. Poporul vietnamez — a oontinuat el — este pe deplin conştient, că aşa cum ară­ta preşedintele Ho Şi Min, „nimic nu este mai preţios decit independenta şi liber­tatea". Vietnamul este o ţară cu un teritoriu nu prea mare, cu o populaţie nu prea nu­meroasă şi cu un potenţial militar şi economic mai mic faţă de cel al Statelor Uni­te. Dar, poporul vietnamez este susţinut de iorţa invin­cibili a cauzei sale drepte şi de hotărîrea sa de a-şi ale­ge singur destinul ; lupta sa va fi Încununată de victorie. WASHINGTON 13 (Ager­pres). — Curtea Supremă a Statelor Unite a refuzat, marţi, să se pronunţe asupra legalităţii intervenţiei mili­tare americane in Vietnam. Sesizată, printr-un recurs al „Uniunii libertăţilor dvice“ Intentat la plîngerea a doi militari care au compărut in faţa instanţelor inferioare pentru refuzul de a pleca pe front, Curtea Supremă şi-a fondat verdictul, in general, pe faptul că decizia preşe­dintelui S.U.A. de a declanşa războiul din Vietnam trebuie „considerată Ilegală, intrucit Congresul nu a fost consul­tat“. Cinci dintre cei şapte membri ai juriului s-au opus inteivenţiei militar* a State­lor Unite In Vietnam; Reuniuni G A. E. R. NEW YORK 13 (Agerpres). — Miercuri, l-a des­făşurat, in Statele Unite, Ziua naţională de protest împotriva agresiunii S.U.A. în Asia de sud-est. Din iniţiativa unui mare număr de organizaţii antirăz­boinice, în oraşe, universităţi şi baze militare au a­­vut Ioc mitinguri şi demonstraţii, Ia care partici­panţii au cerut încetarea imediată a războiului şi retragerea tuturor trupelor americane din Indochina. LAOS Bilanţ elocvent al succeselor luptei forţelor patriotice XIENG KUANG 13 (Ager­pres). — Cu prilejul zilei de 12 octombrie, oea de-a 26-a aniversare a proclamării in­dependenţei haosului, prinţul Sufanuvong, preşedintele C.C. al Partidului Neo Lao Haksat, a lansat un apel că­tre poporul şi forţele patrio­tice din ţară. Documentul a­­rată că in prezent în regiu­nile eliberate de către forţe­le patriotice, care reprezin­tă două treimi din teritoriul ţării, se înregistrează nume­roase realizări în domeniile economic, cultural-educativ, sanitar etc., îmbunătăţindu­se nivelul de trai material şi spiritual al populaţiei. In cursul celor 26 de ani de la dobindirea independenţei, forţele patriotice au scos din luptă peste 222 380 militari inamici, au doborît sau au distrus la sol peste 2 240 avi­oane, au capturat sau distrus însemnate cantităţi de arme şi muniţii. Apelul exprimă recunoş­tinţa poporului laoţian faţă de ajutorul şi sprijinul pre­ţios acordat de ţările socia­liste cauzei drepte a popoa­relor din Indochina. MOSCOVA 13 (Agerpres). La Moscova a avut loc şedin­ţa Consiliului Băncii Interna­ţionale de Colaborare Econo­mică. Consiliul a aprobat planul de credite al băncii şi planul de activitate pe anul 1972. Şedinţa s-a desfăşurat lntr-o atmosferă de prietenie şi deplină Înţelegere reci­procă. BUDAPESTA 13 (Ager­pres). — Agenţia M.T.I. a­­nunţă că la Pecs, în Unga­ria. a luat sfârşit a 21-a şe­dinţă a Comisiei permanen­te CAER pentru geologie, la care au participat delegaţii din Bulgaria, Cehoslovacia, R D.G., Mongolia, Polonia, România, Ungaria, U.R.S.S. Obiectivele primordiale ale guvernului peruan LIMA 13 (Agerpres).^— „Naţionalizarea proprităţilor deţinute de firma „Interna­tional Petroleum CO“, a con­stituit doar Începutul proce­sului de transformări revo­luţionare în Peru" — a decla­rat preşedintele ţării, Jüan Velasco Alvarado, in cadrul unui miting oe a marcat îm­plinirea a trei ani de la a­­doptarea acestei hotărirl. Guvernul peruan, a subli­niat preşedintele Alvarado, şi-a stabilit ca obiective pri­mordiale lichidarea sărăciei, analfabetismului, stagnării economice şi oonsolidarea in­dependenţei ţării. In calitate de observatori au participat reprezentanţi al R. D. Vietnam. In cursul şedinţei au fost stabilite măsurile pentru în­făptuirea programului com­plex şt a fost aprobat planul de muncă al comisiei pe 1972. La şedinţă a fost examinat proiectul de acord. cu privire la colaborarea teh­­nlco-ştiinţlfică a ţărilor CAER interesate In „cerce­tarea mărilor şl oceanelor in scopul folosirii rezervelor de minereuri ale acestora“, care a fost recomandat spre sem­nare ţările CAER Interesate. mele majore oare confruntă astăzi omenirea nu pot fi re­zolvate fără participarea ac­tivă a reprezentanţilor ma­relui popor chinez. Sirimavo Bandaranaike, primul ministru şi ministrul de externe al Ceylonului, a reafirmat propunerea ţării sale privind transformarea Oceanului Indian intr-o zo­nă a păcii, interzisă arme­lor şi instalaţiilor militare, precum şi navelor de răz­boi. Reprezentantul Indoneziei, R. Djajadiningrat, a arătat că ţara sa consideră că „Chi­na este una şi indivizibilă şi că ea trebuie, în consecin­ţă. să-şi recapete drepturile legitime la Naţiunile Unite“. Referindu-se apoi la situaţia din Indochina, vorbitorul a declarat că paoea în această parte a lumii nu poate fi obţinută decit prin respec­tarea aspiraţiilor legitime ale popoarelor indochineze. Întrevederi ale ministrului de externe al României NEW YORK 13 — Cores­pondentul Agerpres, C. A- lexandroaie, transmite: Miercuri, ministrul afa­cerilor externe al Ro­mâniei, 'Comeliu Mănescu, a avut la New York o între­vedere cu secretarul de stat ai S.U.A., William Rogers. Cei doi miniştri au făcut un schimb de vederi asupra u­­nor probleme importante a­­flate pe agenda sesiunii Adu­nării Generale şi care con­centrează atenţia majorităţii covîrşitoare a statelor asu­pra securităţii europene şi pregătirilor pentru convoca­rea unei conferinţe privind securitatea şi cooperarea eu­ropeană, precum şi asupra unor aspecte ale relaţiilor bilaterale. ★ In după-amiaza aceleiaşi zile, Comeliu Mănescu a a­­vut o întrevedere cu minis­trul afacerilor externe al Republicii Populare Alba­nia, Nestl Nase. Cu acest prilej, miniştrii român şi al­banez au discutat diverse probleme Internaţionale a­­flate in atenţia organizaţiei Naţiunilor Unite şi care îşi aşteaptă rezolvări juste po­trivit principiilor Cartel şi normelor dreptului interna­ţional, precum şi probleme ale relaţiilor bilaterale în continuă dezvoltare dintre cele două ţări socialiste. Totodată, ministrul de ex­terne al României a avut o întrevedere de lucru cu mi­nistrul afacerilor externe al Israelului, Abba Eban. Au fost abordate probleme a­­flate pe agenda sesiunii, în­tre care problema soluţionă­rii conflictului din Orientul Apropiat pe baza rezoluţiei Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, precum şi aspecte ale securităţii euro­pene. Vizita delegaţiei guvernamentale române in R. P. D. Coreeană PHENIAN 13 (Agerpres). Agenţia A.C.T.C. relatează că guvernul R.P.D. Coreene a organizat un banchet in o­­noarea delegaţiei guverna­mentale române conduse de loan Avram, ministrul indus­triei construcţiilor de maşini din Republica Socialistă Ro­mânia, care efectuează o vi­zită în R.P.D. Coreeană. La banchet au participat Zăng Zun Tek, vicepreşedin­te al Cabinetului de Miniş­tri, Ke In Thia, ministru al comerţului exterior, Kye Hyom Sun, ministru al pri­mului Minister al Industriei Construcţiilor de Maşini, mi­niştri adjuncţi şi alte per­soane oficiale. A fost pre­zent Aurel Mălnăşan, amba­sadorul României la Phe­nian. Kye Hyon Sun şi loan A- vrarn au toastat pentru prie­tenia şi solidaritatea fră­ţească dintre popoarele ro­mân şi coreean, pentru dez­voltarea relaţiilor economice şi. comerciale dintre ceia două ţări, menţionează A.C.T.C. Ziua naţională a R.D.P. a Yemenului POPORUL Republic» Democratice Populare a Yemenului sărbătoreşte, la 14 octombrie, Ziua sa naţională. Cu opt ani !n urmă, în 1963, în Aden iz­bucnea răscoala armată anticolonialistă, care a lost încununată de succes Ia 30 noiembrie 1967, punînd ca­păt îndelungatului „pro­tectorat“ britanic (128 ani). Cucerindu-şi indepen­denta (luna viitoare se împlinesc patru ani de Ia acest eveniment memo- ^ rabil din istoria acestui stat), poporul Republicii Democratice Populare a Yemenului a depus şi de­pune eforturi susţinute în vederea înlăturării înapo­ierii economice sociale, culturale. Infrîngînd o se­rie de dificultăţi, inclusiv tentativele reacţiunii de a reinscăuna forţele alunga­te de popor, K.D.P.Y. a promulgat legea reformei agrare, a declarat resurse­le naturale drept proprie­tate a naţiunii, alocă fon­duri pentru crearea de o­­blective economice şi so­­elal-eulturale, desfăşoară o politică externă în sluj­ba cauzei progresului şi păcii, pe coordonatele luptei antiimperialiste. Republica Socialistă Ro_ mânia, care sprijină cu fermitate lupta tinerelor state naţionale pentru consolidarea independen­ţei politice şl economice, a stabilit relaţii diploma­tice cu R.D.P. a Yemenu­lui. între cele două ţări iezvoltindu-se permanent colaborarea economică, tehnico-ştiinţifică şi cul­turală rfeciproo avantajoa­să. Cu prilejul recentei vizite în România a dele­gaţiei Frontului Naţional din R.D.P. a Yemenului au fost semnate o serie de acorduri în folosul în­tăririi continue a cooperă­rii, in diferite domenii de activitate, a dezvoltării prieteniei intre cele două state şi popoare. Cu prilejul Zilei naţio­nale a R.D.P. a Yemenu­lui, oamenii muncţl, po­porul român adresează călduroase felicitări po­porului acestei ţări şi ii urează să dobîndească noi realizări pe calea progre­sului. Convorbiri româno-malteze IN LEGĂTURĂ CU PLÎNGEREA ZAMBIEI CONTRA R.S.A. Rezoluţia Consiliului de Securitate NAŢIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Consiliul de securitate şi-a încheiat marţi seara dezbaterile asupra plîngeni Zambiei împotriva actelor de agresiune ale Re­publicii Sud Africane. In u­­nanimitate a fost adoptată o rezoluţie care „face apel la R.S.A. pentru a respecta pe deplin suveranitatea şi inte­gritatea teritorială a Zam­biei". Se precizează că, în cazul în care R.S.A. nu no va conforma acestei rezolu­ţii, „Consiliul se va întruni din nou pentru a examina, în oontmuare, situaţia potri­vit dispoziţiilor Cartei O.N.U.“. LA VALLETTA 13. — Tri­misul special al Agerpres, N. Puicea, transmite : La in­vitaţia guvernului Maltei, în capitala malteză a sosit o delegaţie română, condusă de Bujor Almăşan, ministrul minelor, petrolului şi geolo­giei. Delegaţia. însoţită de A- lexandru Dragomirescu, în­sărcinatul cu afaceri a.i. al României la Roma, a fost primită de către Sir Antho­ny Mamo. guvernatorul ge­neral al Maltei, iar apoi de primul ministru, Dom Min­­toff. Cu acest prilej, primul ministru maltez a relevat că rezultatele obţinute de Ro­mânia în dezvoltarea sa mul­tilaterală, precum şi politica sa externă sínt cunoscute şi apreciate în Malta. Delegaţia română e avut, de aseme­nea, discuţii cu J. Micallef, ministrul industriei, agricul­turii şi comerţului, Abert "OOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOCP • DIRECTORUL general al UNESCO, René Maheu, l-a primit in audienţă pe amba­sadorul Valentin Lipatii, de­legat permanent al României pe lingă UNESCO, cu ocazia plecării sale definitive din post. Cu acest prilej, au fost diseutate aspecte privind co­operarea dintre ţara noastră şi UNESCO. Hyzler, ministrul dezvoltării, şi J. Abela, ministrul finan­ţelor. Au fost trecute in re­vistă domeniile în care poate fi dezvoltată cooperarea e­­conomică şi tehnico-ştiinţifi­că româno-malteză. In cadrul celor două intîl­­niri s-a făcut un schimb de păreri privind posibilităţile de dezvoltare a relaţiilor dintre Malta şi România, ex­­primîndu-se dorinţa intensi­ficării legăturilor bilaterala în diferite domenii. Aniversarea proclamării Republicii Malgaşe ASTAZI, poporul mal­­gaş (din insula Madagas­car) aniversează 11 ani de la proclamarea Republicii Malgaşe. Ţară cu o economie precumpănitor agrară, Re­publica Malgaşă, a doDin­­dit, din 1960 încoace, (la 2 aprilie 1960 a devenit in­dependentă) realizări în­semnate pc calea pro­gresului economic, social şi cultural. Au fost obţi­nute rezultate pozitive atît in agricultură, unde lu­crează circa două treimi din populaţia activă, cit şi iu crearea unei baze in­dustriale. Al doilea plan cincinal (1968—1972) se axează pe dezvoltarea producţiei de orez, spori­rea unităţilor industriale, îmbunătăţirea reţelei de transport şi a învăţămîn­­tului. Un rol activ în în­făptuirea programelor de dezvoltare a ţării şi in promovarea intereselor oamenilor muncii >1 joacă Federaţia sindicatelor muncitorilor din Madagas­car (FISEMA). In domeniul Internaţio­nal, Republica Malgaşă desfăşoară o politică de pace şi colaborare cu toate ţările lumii. Intre România — unul din primele state ce a recunoscut indepen­denţa Madagascarului — şi Republica Malgaşă s-au stabilit relaţii diplomatice şi se dezvoltă, pe baza u­­nor acorduri avantajoase ambelor ţări, legături eco­nomice, comerciale şi cul­­tural-ştiinţifice. Vizitele efectuate de ministrul de externe maigaş la Bucu­reşti (1969) şi de ministrul de externe român la Ta­nanarive (1970) au facilitat o mai bună cunoaştere re­ciprocă şi amplificarea relaţiilor bilaterale. Anul acesta o delegaţie a P.C.R. a participat la cel de-al S-lea Congres ai partidu­lui „Congresul pentru in­­lepcndenţa Madagascaru­lui“ şi o delegaţie a Con­siliului Central al U.G.S.U. a luat parte Ia cel de-a! 4-lea Congres al FISEMA. De ziua sărbătorii na­ţionale a poporului mai­gaş, oamenii muncii, po­porul român îi transmit; cordiale felicitări şi cele mai bune urări de prospe­ritate. epamu cpsHumj • „ZIUA ROMÂNIEI“ la Tirgul internaţional de la Bagdad © PRE­ŞEDINTELE egiptean şi-a încheiat vizita în U.R.S.S. • CONFERINŢA de la Brighton • HAILE SELASSIE şi-a încheiat vizita în R. P. Chineză Manifestările festive din iran TEHERAN ÎS (Agerpres). — In cadrul manifestărilor prilejuite de aniversarea a 2 500 de ani de la înteme­ierea statului persan, în lo­calitatea Shiraz s-a des­chis, miercuri, un Congres internaţional de iranologie, cu tema „Continuitatea ci­vilizaţiei şi culturii iranie­ne". Aproximativ 300 de personalităţi ale vieţii şti­inţifice şi culturale din 34 de ţări participă la lu­crările congresului, care vor dura trei zile. Lucrările Congresului au fost deschise de către mi­nistrul Curţii imperiale, Assadollah Álam, care a dat citire mesajului de sa­lut adresat participanţilor de către suveranul Iranu­lui. • AMBASADORUL ex­traordinar şi plenipotenţiar al Republicii Socialiste Ro­mânia in Republica Turcia, George Marin, şi-a prezen­tat scrisorile de acreditare preşedintelui Republicii Tur­cia, Cevdet Sunay. • INSTITUTUL pentru re­laţii culturale , din Stuttgart (R.F.G.) a acordat la 9 oc­tombrie, profesorului dr. Cornel lrimxe, directorul Muzeului Brukenthal din Si­biu, medalia pentru contri­buţia la dezvoltarea relaţiilor culturale internaţionale. • GRUPUL DE OFIŢERI ROMANI, condus de genera­lul de armată Ion Tutovea­­nu, comandantul Academiei Militare, care se află la o­­dihnă în R. P. Chineză, s-a intîlnit cu Li Dă-şin, mem­bru supleant ai Biroului Po­litic al C.C. al P.C. Chinez, şeful Direcţiei generale poli­tice a Armatei Populare Chi­neze de Eliberare, şi Pin Şao-hui, membru al C.C. al P.C. Chinez, locţiitor al şe­fului Marelui Stat Major al Armatei Populare Chineze de Eliberare. Cu acest prilej, a avut Ioc o convorbire cor­dială, prietenească Excavator aruncător de flăcări FLĂCĂRILE care ţişnesc de sub dinţii unui excavator cu rotor au devenit un aliat de nădejde in lupta contra pămîntului îngheţat. Agrega­tul aruncător de flăcări, pro­iectat de specialiştii Institu­tului sovietic de cercetări pentru construcţia maşinilor de excavat, va reduce de două ori durata de exploata­re a rocilor extraăure. La baza construcţiei aces­l nou excavator stă exca­vatorul obişnuit cu rotor, la care s-au adăugat un rezer­vor pentru combustibil şi un mic compresor. Rocile din frontul de abataj îngheţat sínt încălzite cu ajutorul ti­por arzătoare care consumă un amestec de petrol şi aer comprimat. Roca se excavea­ză încontinuu. Noua maşină este eficace şi atunci cind in­­tilneşte in pămîntul îngheţat pietre mari. Intensificind a­­limentarea cu combustibil şi cu aer comprimat, se poate tăia şi un sol pietros. Furtună de o mare violenţă O VIOLENTA FURTUNA, însoţită de ploi torenţiale. s-41 abătut asupra unei părţi a statului brazilian Sao Paulo, provocînd moartea a patru persoane şi rănirea ai­lor 15. In urma furtunii, in anumite cartiere ale oraşu­lui Rio de Janeiro apa a atins in citeva minute o ju­mătate de rftetru, paralizind circulaţia. Atit în fosta ca­pitală. cit şi in oraşele Sao Paulo şi Niteroi, inundaţiile au provocat pagube impor­tante. Locuinţă în container RECENT, o echipă de arhi­tecţi din Düsseldorf (Repu­blica Federală a Germaniei) a prezentat publicului un model interesant, menit să învingă metodele tradiţionale de construcţie. Turnul de oţel din ilustraţie este uşor de ridicat şi de demontat şi necesită foarte puţin teren de construcţie. Pe cele trei laturi ale sale se află şine in­tre care vor fi fixate contai­nerele, plasate acolo de o ma­cara montată pe acoperiş. Patru pină la şase containere la acelaşi nivel vor forma o locuinţă. Containerul fixat direct pe latura turnului va conţine intrarea, bucătăria, încăperea băii şi vestibulul. Celelalte containere vor fi livrate fără pereţi intermedi­ari, mărimea locuinţei şi îm­părţirea spaţiului răminind astfel complet la latitudinea locatarului. Locuinţele de pe o latură a turnului sínt des­părţite de un spaţiu de cinci centimetri de aer de cele de la etajul superior, ceea ce contribuie la izolarea lor a­­custică. în nucleul turnului, o construcţie uşoară, se află toate conductele de a­­provizionare, treptele şi lif­turile. • LA 13 octombrie, a avut loc la Panmunjon cea de-a patra întîlnire din cadrul convorbirilor preliminare în­tre societăţile de Cruce Roşie din R.P.D. Coreeană şi din Coreea de sud. Conducătorul părţii nord-coreene a propus, cu acest prilej, încheierea, pînă la sfârşitul acestei luni, a convorbirilor preliminare şi începerea convorbirilor pro­­priu-zise la data de 10 de­cembrie a.c. • HAILE SELASSIE, Îm­păratul Etiopiei, şi-a încheiat vizita oficială în R.P. Chine­ză, anunţă agenţia China Nouă. • MIERCURI, preşedinte­le Republicii Arabe a Egip­tului, Anwar Sadat, şi-a în­cheiat vizita oficială în U.R.S.S., efectuată la invita­ţia C.C. al P.C.U.S., a Pre­zidiului Sovietului Suprem şi a guvernului sovietic. In legătură cu această vizită, informează agenţia TASS, urmează să fie dat publici­tăţii un comunicat comun. • MIERCURI dimineaţa au început la Brighton lu­crările celei de-a 89-a con­ferinţe anuale a Partidului conservator din Marea Brita­­nie. In prima zi a reuniunii, au fost dezbătute probleme­le aderării Angliei la Piaţa comună. • LA SALZBURG (Au­stria) s-au încheiat recent lu­crările Adunării generale a Consiliului internaţional de filozofie şi ştiinţe umanistice (CIPSH) — importantă orga­nizaţie ştiinţifică internaţio­nală neguvernamentală, a cărei activitate se desfăşoară sub patronajul direct al U.N.E.S.C.O. Ca vicepreşe­dinte al CIPSH a fost ales şi reprezentantul român, acade­micianul Emil Condurachi. • ÎN CADRUL Tirgu­­lui International de la Bagdad, a fost organizată o „ZI a României“. Tele­viziunea irakiană a tran­smis imagini de la pavi­lionul românesc, postul de radio Bagdad o difuzat un interviu acordat de directorul pavilionului, iar ziarele din Bagdad au inserat articole despre comerţul exterior al Ro­mâni ei. • MARTI a avut loc la Paris o seară culturală românească. Scriitorul francez Georges Pille­ment şi-a împărtăşit im­presiile cules,, în cursul unei recente călătorii în România. A urmat un re­cital de muzică populară susţinut de naistul Gheor­­ghe Zamfir şi orchestra sa. care întreprinde un turneu de concerte in Franţa. • LA MISTELBACH, in imediata vecinătate a Vienei, are loc o „Săptămînă românească“, grupind o seric de ma­nifestări cultural-artistice ; o expoziţie intitulată „Imagini din România", o selecţie reprezentativă de cărţi româ­neşti din cele mai diferite domenii, şi o gală de filme ar­tistice şi documentare româneşti. Plenara C.C, al Partidului Muncii din Albania TIRANA 13 (Agerpres). — După cum informează agen­ţia A.T.A., la 12 octombrie 1971, s-a întrunit sub condu­cerea lui Enver Hodja, prim-secretar al C.C. al P.M.A., a 13-a plenară a Comitetului Central al Parti­dului Muncii din Albania, pentru a examina rapoartele ce urmează să fie prezentate Congresului al VI-lea al partidului. Plenara a aprobat in una­nimitate raportul privind „Activitatea Comitetului Cen­tral al P.M.A.“, care va fi prezentat la cel de-al VI-lea Congres al P.M.A. de to­varăşul Enver Hodja. pre­cum şi raportul privind „Di­rectivele Congresului al VI-lea al P.M.A pentru cel de-al 5-lea plan cincinal (1971—1975) de dezvoltare economică şi culturală a R. P. Albania“, care urmează a fi prezentat de tovarăşul Mehmet Shehu, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.A., preşedintele Con­siliului de Miniştri. REDACŢIA SI ADMINISTRAŢIA 5 Bucureşti. Piaţa Scînteii. Telefoane 17 60 10 ; Secţia Scrisori : 17 74 25 : Administraţia : 17 38 52 •, Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii Abonai' ie se fac prin oficiile poştale, factorii poştali şl difuzorii voluntari din întreprinderi şi institut» *0240 Imagine din centrul capitalei R. D. Germane, Berlin Foto 5 6T. MARINESCU

Next

/
Thumbnails
Contents