Munca, ianuarie 1972 (Anul 28, nr. 7505-7529)

1972-01-14 / nr. 7515

Vineri 14 ianuarie 1972 E In minele din Valea Jiului s-a generalizat programul redus de lucru N60RE­ xploatarea minieră Paroşeni este pri­ma mină din Va­lea Jiului care a trecut, la 20 sep­tembrie 1971, la experimentarea schimbului de muncă de 6 ore din 24, la frontul de lucru din sub­teran. Rezultatele obţinute după începerea experimen­tării lucrului în schimburi cu durata de 6 ore în sub­teran sunt — atît în ceea ce priveşte producţia, cit şi cîştigurile realizate — pen­tru majoritatea brigăzi­lor, mai bune decît în re­gimul de lucru în schim­buri de 8 ore. Aşa cum pre­ciza minerul şef de brigadă ALEXANDRU LÁSZLÓ — pe mineri i-a bucurat apli­carea acestei măsuri ini­ţiată de conducerea partidu­lui, dar, totodată ,ne-am dat seama că trebuie să răs­pundem acestei griji părin­teşti prin muncă, pentru a realiza planul de producţie în cele 6 ore de lucru. Am făcut o planificare mai ra­ţională a lucrului în front, în aşa fel incit să folosim pro­ductiv toate cele 360 minute de lucru, să nu existe timpi morţi, să nu existe întâr­zieri, absenţe nemotivate. în acelaşi timp, am luat mă­suri pentru o mai temei­nică respectare a normelor de tehnică a securităţii muncii. La o lucrare de deschidere, brigada pe care o conduc a îndeplinit nor­ma în proporţie de 110,3 la sută, în numai 6 ore, reali­­zînd astfel un cîştig de 135,53 lei pe post, adică pe om într-un schimb. Aşa a reuşit brigada noastră să-şi realizeze şi să depăşească planul de producţie şi să obţină un cîştig bun pe mă­sura muncii depuse“. La mina Paroşeni, rezul­tate bune s-au obţinut la toate categoriile de lucrări unde salarizarea se face un acord : abataje, lucrări de pregătire în cărbune şi ste­ril, precum şi la lucrări de deschidere. Aceste reali­zări se oglindesc atît în de­păşirea normelor, cit şi a ciştigurilor. Brigada condusă de tov. CONSTANTIN ZA­­HARIA, depăşind norma sta­bilită, a realizat în ultimele luni ale anului un cîştig de 122,80 lei pe schimb, cu peste 36 de lei pe zi mai mult în comparaţie cu lunile ante­rioare experimentării pro­gramului redus de 6 ore. Şi brigada condusă de tov. GHEORGN­E DEAK a reali­zat un cîştig mai mare cu 13,96 lei pe schimb faţă de lunile cînd lucra 8 ore în subteran, iar cea condusă de M. VINCZE un cîştig mai mare cu 16,57 lei pe schimb. Comparînd veniturile reali­zate în ultimele trei luni ale anului, în care s-a lucrat în schimburi de 6 ore la frontul de lucru, cu cîştigurile reali­zate anterior, cînd lucrul era programat în schimburi de 8 ore, se observă că un nu­măr apreciabil de brigăzi au obţinut, corespunzător spo­rurilor de producţie, veni­turi mai mari decît în pe­rioada cînd se lucra 8 ore pe schimb. Acest fapt de­monstrează că este pe deplin posibil ca, lucrînd numai 6 ore în subteran, să se re­alizeze şi să se depăşească planul de producţie, obţin­în­­du-se în acest mod şi cîşti­­guri mai bune. Astfel de re­zultate au fost posibile de­oarece brigăzile respective şi-au realizat şi depăşit nor­mele stabilite pentru locul lor de muncă. Fiecare mem­bru al brigăzii s-a străduit să utilizeze complet timpul de lucru şi utilajele, a dat dovadă de o înaltă respon­sabilitate în producţie î­n luna decembrie nu­meroase brigăzi de la celelalte exploatări miniere din Valea Jiu­lui, în care s-a trecut la generalizarea ex­perimentării duratei , schim­bului de 6 ore la locul de muncă în subteran, au reuşit să depăşească normele şi să-şi sporească cîştigurile. In prima zi de lucru cu pro­gram redus, pe ansamblul unităţilor Centralei cărbu­nelui s-a consemnat extra­gerea unei cantităţi de căr­bune brut cu peste 200 de tone mai mare decît sarcinile de plan. De atunci, zi de zi, în fiecare mină, in fiecare sec­tor se înregistrează succese remarcabile în procesul mun­cii. Sunt numeroase brigăzile de mineri care se află în primele rînduri ale întrece­rii, realizînd planul de pro­ducţie şi cîştigul planificat în 6 ore de lucru în loc de 8 ore în subteran. Rezultatele bune obţinute de unităţile miniere din Va­lea Jiului, în prima lună de aplicare generalizată a re­gimului de 6 ore pe zi pen­tru activitatea din subte­ran, confirmă seriozitatea şi răspunderea cu care a fost pregătită această acţiune, entuziasmul şi profunda re­cunoştinţă a minerilor pen­tru înalta preţuire de care se bucură din partea condu­cerii partidului şi statului, în această primă lună de experimentare, sarcinile de plan au fost îndeplinite la toţi indicatorii de un mare­­număr de brigăzi şi sec­toare. Brigada condusă de tov. DUMITRU TAMUŞ, de la Lupeni, a realizat în de­cembrie, în condiţiile pro­gramului de 6 ore de lucru, un spor de producţie cu 8 la sută mai mare faţă de luna noiembrie. Rezultate bune au obţinut şi brigăzile con­duse de tovarăşii NICOLAE BALAN şi NICOLAE ONI­­ŞOR, de la aceeaşi exploa­tare. Brigada condusă de minerul CONSTANTIN A­­LEXE de la mina Petrila şi-a asigurat, în luna no­iembrie, în condiţiile cînd lucra în schimburi de cite 8 ore, un ciştig de 133,26 lei pe post, în luna de­cembrie, lucrînd in schim­buri de 6 ore, folosind din plin timpul de lucru şi uti­lajele, a realizat un cîştig de 134,97 lei. Buna organi­zare a muncii, creşterea răs­punderii au contribuit la sporirea productivităţii mun­cii şi pe această bază s-a obţinut, in decembrie, o producţie de 6,27 tone pe om şi post, faţă de 6,16 tone in noiembrie. Am reţinut şi punctul de vedere al tovarăşului CONS­TANTIN NASTASE,­­ pre­şedintele comitetului sindi­catului minei Lupeni. „în ultima lună s-a îmbunătăţit mult aprovizionarea locuri­lor de muncă, s-a îmbunătă­ţit şi transportul în sub­teran. Există deci premise pentru desfăşurarea normală a lucrului, pentru realizarea normelor, a planului şi a indicatorilor de salarizare. S-a dovedit cu certitudine că minerul, dacă are tot ce-i trebuie la locul său de mun­că, poate să îndeplinească şi să depăşească planul în cele 6 ore de lucru cu front şi să-şi asigure un cîştig tot atît de bun ca şi atunci cînd lucra 8 ore intr-un schimb”. Este drept că trecerea la schimbul de lucru de 6 ore a fost bine primită de toate colectivele miniere. Pregă­tirea temeinică a acţiunii, măsurile tehnice şi organi­zatorice aplicate au creat condiţii ca schimbul să se realizeze la locul de pro­ducţie, să fie mai bine şi mai complet utilizat timpul de lucru, să se asigure o a­­provizionare şi deservire mai bună a abatajelor şi a celor­lalte lucrări miniere cu materiale şi utilaje. Din experienţa primei luni de la trecerea la generali­zare, pe întregul bazin al Văii Jiului, a programului de lucru de 6 ore în­ sub­teran, se desprin­d şi o serie de neglijenţe, lipsuri care creează greutăţi în realiza­rea planului de producţie şi a ciştigurilor unor brigăzi de mineri, chiar la unităţile cu experienţa cea mai bună. — S-au luat, fără îndoială, un şir de măsuri. Ele se re­flectă în rezultatele obţi­nute. Cerinţele — preciza­tor. MIHAIL BLAGA, mi­ner, şef de brigadă la mina Lupeni — sunt însă mai mari. Munca noastră este acum mult mai uşoară cu noul program de lucru redus. Oa­menii sunt mai odihniţi, mai apţi pentru muncă. Brigada noastră lucrează într-un aba­taj nou în stratul 15. Lu­crăm cu tăiere mecanizată şi susţinere metalică. Avem deci posibilitatea să dăm cărbune berechet. Şi suntem­ hotărîţi să obţinem rezul­tate cit mai bune, cu o con­diţie şi anume­­ ca cei care organizează şi conduc pro­ducţia să se preocupe mai temeinic de aprovizionarea abatajelor, mai ales, în ca­zul nostru, cu piese pentru transportoarele T.R.3 şi cu cuţite pentru combină. Cit despre noi, minerii, vom răsplăti prin fapte grija ce ne-o poartă partidul. Ca brigadier mă voi strădui să mă ocup mai mult de edu­carea oamenilor, să le ridic răspunderea faţă de muncă, faţă de utilaje, de avutul obştesc în general. Un lucru principal îl con­stituie în Valea Jiului gene­ralizarea experienţei acumu­­late. Şi experienţă există. In luna decembrie, brigada condusă de tov. AUGUSTIN DEMETER de la Livezeni — cea mai tînără unitate mi­nieră in deschidere, avînd mineri harnici, bine pregă­tiţi profesional şi lucrînd cu spirit de răspundere şi-a realizat norma în proporţie de 120 la sută. Şi brigada condusă de MIHAI TIRA şi-a îndeplinit planul pe luna decembrie în proporţie de 106,5 la sută. In perioada care s-a scurs de la trecerea la patru schimburi de cite 6 ore din 24, planul fizic la această mină s-a realizat integral. A concurat la a­­ceste rezultate munca har­nică a minerilor, aprovizio­narea la timp a brigăzilor cu cele necesare, asistenţa permanentă şi competentă din partea cadrelor tehnice. Este adevărat, au fost şi brigăzi — la exploatările miniere Lonea şi Petrila şi nu numai alci , care nu şi-au realizat în întregime planul pe luna decembrie. Dar nu e mai puţin adevă­rat că printre cauze, alături de o slabă disciplină în pro­ducţie, manifestată de unii salariaţi, a stat şi insufi­cienta grijă pentru asigura­rea condiţiilor celor mai bune la toate locurile de muncă. Tov. IACOB PE­TRU, preşedintele comi­tetului sindicatului de la mina Petrila, ne preciza că „Am început anul 1972 lu­crând 4 schimburi în 24 de ore. Trecînd la această mă­sură, în toate exploatările s-a desfăşurat o vastă mun­că organizatorică şi politică. Toţi minerii au primit noua măsură cu satisfacţie şi bucurie. în prima lună de activitate, productivitatea muncii şi vitezele de înain­tare au crescut. Ca în orice inceput mai există insă şi unele neajunsuri de ordin intern. Nu s-a asigurat tot­deauna aprovizionarea nor­mală, zilnică, a tuturor locu­rilor de muncă ; mulţi mi­neri mai pierd timp pre­ţios, care nu poate fi recu­perat, — uneori chiar o oră pe schimb — pentru apro­vizionarea cu cele necesare. Depinde de noi să înlătu­răm aceste neajunsuri, cu atît mai mult cu cit obiec­tivele anului 1972 — cînd sarcinile de plan ale minei Petrila cresc cu 30 000 de tone — pri in faţa colec­tivului răspunderi majore. Pe lângă asigurarea liniei active de front necesare, se simte nevoia stăpinirii te­meinice a întregului proces de extracţie, soluţionarea u­­nor probleme cheie pentru întreaga mină, cum ar fi îmbunătăţirea transportului pe verticală şi orizontală, folosirea maximă a utilaje­lor moderne din dotare, ex­tinderea unor metode noi de exploatare. Este nevoie de instaurarea unui spirit de înaltă răspundere faţă de muncă pentru ca întregul colectiv să fie un nucleu model. Numai aşa vom reuşi să finalizăm cu efi­cienţă maximă programul re­dus de S ore. D­e peste 100 de ani, Valea Jiului repre­zintă mineritul. Tot ce se află în a­­ceastă zonă for­mează un întreg, privind structura populaţiei, configuraţia geografică, tra­diţii şi ocupaţii. Peste toate aceste elemente comune do­mină mineritul. Nu trebuie să uităm însă că zeci şi zeci de ani minerii au îndurat privaţiunile unor condiţii de muncă şi de viaţă neînchi­puit de grele. — Lucram cîte 14—16 ore pe zi, ca robii, în galeriile pline de apă şi in întuneric — îşi aminteşte tov. IOSIF COTOŢ, miner pensionar. Nu exista nici cel mai mic interes faţă de soarta mun­citorilor. Şi nu o dată mi­nerii şi-au manifestat ne­mulţumirea faţă de condiţiile inumane în care erau ne­voiţi să lucreze. Pe atunci, un miner, cu banii pe o zi de trudă în subteran, abia reuşea să cumpere două kilograme de pîine şi un kilogram de fasole. In anii noştri, ai socialismului, viaţa minerului s-a schimbat mult, foarte mult. Iar acum, noua măsură cu privire la reducerea programului de lucru la 6 ore pe zi în sub­teran, rod al politicii înţe­lepte a Partidului Comunist Român, eu o văd ca o filă luminoasă adăugată la isto­ria veche, zbuciumată şi în acelaşi timp glorioasă a a­­cestui centru muncitoresc. — Deşi legiferat, ca şi alte drepturi cîştigate prin lupte, regimul de lucru în 8 ore pe zi nu a fost respectat nicio­dată în trecut — ni se des­tăinuia tov. ANTON SCOL­­NIC, vechi participant la mişcarea muncitorească din Valea Jiului. Condiţiile de muncă vitrege, salariile de mizerie ne obligau să lu­crăm întotdeauna peste pro­gram. Eram la cheremul pa­tronilor. Azi, mă bucur ne­spus de mult cind se înfăp­tuieşte de către partidul nos­tru o asemenea măsură de reducere a programului de lucru, dar cu păstrarea nor­melor şi a ciştiguirii, care va influenţa radical viaţa mine­rilor şi a familiilor lor. T­oate schimbările care au transfor­mat în ultimii ani faţa Văii Jiului sunt strins legate de dezvoltarea şi modernizarea mineritului, sunt efectul politicii partidu­lui nostru. Programul de lu­cru de 6 ore pe zi constituie un stimulent de însemnătate deosebită pentru atragerea şi stabilitatea forţei de muncă în unităţile miniere din Va­lea Jiului. Aşa cum ne in­forma tov. IOAN KARPI­­NECZ, directorul cu proble­me de personal in Centrala cărbunelui Petroşani, in ul­tima­ lună, s-au prezentat în Valea Jiului, venind din a­­proape toate judeţele ţării sute şi sute de oameni ai mun­cii care doresc să îmbrăţişeze frumoasa şi plina de răspun­dere muncă de miner. Ei au fost angajaţi la exploatările miniere, li s-a asigurat ca­zare gratuită în căminele bine dotate ale unităţilor, li s-a asigurat masă îndestulată şi hrănitoare la cantine. Ziua de 6 decembrie 1971, va rămîne pentru minerii Văii Jiului, pentru generaţia actuală, ca şi pentru genera­ţiile viitoare, o zi memora­bilă, marcând momentul tre­cerii în toate exploatările din acest important bazin carbo­nifer al ţării la programul redus de lucru. După o lună de zile de la trecerea la generalizarea pro­gramului de lucru de 6 ore pe schimb în subteran, pe în­tregul bazin carbonifer al Văii Jiului, am consultat nu­meroşi mineri, cadre de con­ducere, activişti, pensionari mineri asupra semnificaţi­ilor economice şi sociale ale acestei importante acţiuni. Răspunsurile — deşi diferite ca formă — sunt aproape identice un­­ conţinut. Interlo­cutorii noştri au fost unanimi in a aprecia că această măsu­ră reflectă, în primul rind, preocuparea permanentă a conducerii partidului şi statu­lui nostru pentru viaţa şi munca minerilor, pentru con­tinua ridicare a nivelului lor de trai material şi cultural. Trecerea la noul program de lucru redus, incepind cu data de 6 decembrie 1971 , exer­cită o inm­urire profundă asu­pra muncii, vieţii şi activi­tăţii minerilor şi a familiilor lor. Reducerea programului de lucru înseamnă o scurta­re a perioadei de contact cu mediul nociv din subteran şi deci reducerea, ba chiar în­lăturarea riscului de îmbol­năvire ; creşterea timpului de odihnă pentru refacerea energiei consumate, paralel cu creşterea capacităţii de efort ; posibilităţi sporite de recreere, instruire, dezvolta­re spirituală, de desfăşurare a unor activităţi obşteşti, de consolidare a familiei şi edu­care a copiilor — elemente ale bunei stări materiale şi culturale. Măsura luată se înscrie pe linia generală a documentelor Congresului al X-lea al partidului, de creş­tere a eficienţei întregii ac­tivităţi economice, caracteris­tică etapei de făurire a so­cietăţii socialiste multilateral dezvoltate. Noul program de lucru duce la mobilizarea re­zervelor, la obţinerea de rezultate superioare, la o folosire mai completă a ca­pacităţilor de producţie, şi, tocmai de aceea, cere o mare atenţie în organizarea pro­ducţiei atît din partea ca­drelor de conducere, cit și din partea muncitorilor în îndeplinirea planului. — Eu conduc o brigadă de 65 de oameni la mina Lu­peni — ne spunea tov. GRI­­GORIE MOLDOVAN. Am discutat cu răspundere în brigadă despre însemnătatea programului redus, despre o­­bligaţîile ce ne revin în noile condiţii. Faptul că lucrăm 6 ore pe zi în joc de 8 ore, fără să ni se diminueze sala­riul tarifar şi cîştigurile, a trezit în noi profunde senti­mente de recunoştinţă faţă de partid şi în acelaşi timp chemarea de a lucra mult mai bine. — Sînt lăcătuş la mina Vulcan, ne declară tinărul VASILE VULPE. Reducerea programului de lucru în­seamnă pentru tineri ceva deosebit. Eu am terminat liceul seral şi sunt hotărit să-mi continui studiile. După ştt voi avea mai mult timp pentru învăţătură şi odihnă. Am toate condiţiile ca să devin un om bine pregătit. Noul program de lucru adu­ce satisfacţie. Dar el ne cere un lucru foarte important : răspundere sporită, discipli­nă, perfecţionare profesiona­lă, ordine în muncă, într-un cuvint, integrarea perfectă a fiecăruia în condiţiile noi de organizare a producţiei. Lu­crez ca lăcătuş la întreţinerea utilajelor din două frontale complet mecanizate. Voi munci în aşa fel incit cele două combine şi transportoa­rele să funcţioneze fără în­trerupere. Reducerea programului de lucru cu două ore într-o, uni­tate economică de proporţiile Centralei cărbunelui Petro­şani afectează, fără îndoială, activitatea multor întreprin­deri din Valea Jiului.­ Sub conducerea comitetului mu­nicipal de partid Petroşani, cu sprijinul efectiv al Consi­liului municipal al sindicate­lor s-au stabilit, in timp util, corelări corespunzătoare. Ele vizează in primul rind între­prinderea de gospodărie co­munală de locuinţe şi loca­luri, asociaţiile de locatari, C.F.R.-ul, transporturile in comun. Aceste unităţi au tre­buit să-şi coreleze orarul cu regimul de lucru al mineri­lor. Pentru ca minerii să că­lătorească în condiţii cit mai bune, Întreprinderea de gos­podărie comunală a adaptat toate orarele autobuzelor noilor cerinţe avînd la bază orele de intrare şi ieşire din sat a minerilor în cele patru schimburi. Au trebuit să fie corelate orele de încălzire în blocuri, de furnizare a apei calde. Cantinele, care asigură hrana caldă şi consistentă pentru mineri, şi-au reorga­nizat şi ele activitatea, deser­vind în prezent patru schim­buri, în joc de trei, adaptîn­­du-se la noul program de in­trare şi ieşire din mină a muncitorilor. Şi, din cîte am aflat au intervenit unele schimbări chiar şi in progra­mul... vieţii de familie. Mi­nerul care lucrează în schim­bul de dimineaţă, ajunge a­­casă cu două ore mai devre­me. Soţia lui şi-a schimbat orele de piaţă şi de pregăti­re a mesei. în acest fel, a crescut şi timpul destinat o­­dihnei şi distracţiei, după amiaza şi seara. A­m avut prilejul să înregistrăm adesea în Valea Jiului aprecieri pozitive cu pri­vire la aportul valoros al organelor şi orga­nizaţiilor sindicale atît la pregătirea cit şi la desfăşu­rarea acestei importante ac­ţiuni. Reprezentanţii sindica­telor în comitetele oameni­lor muncii şi în consiliul, oa­menilor muncii pe centrală s-au manifestat ca factori dinamizatori, au militat pen­tru pregătirea cit mai amă­nunţită a condiţiilor necesa­re pentru trecerea la progra­mul de lucru de 6 ore pe schimb. Sindicatele, sub con­ducerea organizaţiilor de partid, au organizat dezbateri largi, vii şi concrete cu lu­crătorii din subteran, s-au interesat de valorificarea din plin a propunerilor legate ne­mijlocit de trecerea la pro­gramul redus de 6 ore pe schimb­­din 24. Adunările ge­nerale şi conferinţele de dări de seamă şi alegeri ale or­ganelor sindicale care s-au desfăşurat în cursul lunii de­cembrie au constituit un mi­nunat prilej de mobilizare a tuturor salariaţilor în vederea realizării în bune condiţiuni a acestui program aprobat de partid şi guvern pentru muncitorii mineri. Sindicatele au datoria să acorde in continuare, cea mai mare atenţie modu­lui in care rezolvă organele administra­tive probleme-cheie cum sunt : organizarea locurilor de munca, extinderea meca­nizării lucrului de tăiere, încărcare şi transport în sub­teran, aprovizionarea ritmică cu materiale şi utilaje, res­pectarea normelor de tehni­ca securităţii muncii, ca şi pentru creşterea preocupări­lor în vederea ridicării ni­velului politico-ideologic al fiecărui lucrător din exploa­tările carbonifere. Sindicate­le trebuie să acorde o mare atenţie popularizării şi extin­derii brigăzilor de mineri fruntaşe şi, în acelaşi timp, să explice cu răbdare, fiecă­rui muncitor, că realizarea şi depăşirea sarcinilor de producţie şi a ciştigurilor planificate depind de modul în care fiecare acţionează pentru realizarea şi depăşirea planului de producţie, pentru folosirea completă şi eficien­tă a timpului de lucru, pe baza întăririi disciplinei sub toate aspectele ei. I A­CEEAŞI PRODUCŢIE ACELAŞI CIŞTIGEH Experienţa primei luni de experimentare a programului de lucru de 6 ore în subteran re­liefează imensa valoare a măsurilor luate de conducerea partidului şi statului privind redu­cerea timpului de lucru în subteran. Se poate spune că toate colectivele de mineri au trecut cu bine primul şi cel mai greu examen practic. Se desprinde totodată necesitatea unei mai strinse coordonări a activităţii de la suprafaţă cu cea din subteran, îmbunătăţirea continuă a aprovizionării locurilor de muncă, întărirea su­pravegherii şi controlului la faţa locului pen­tru respectarea tehnologiei de lucru, a ordinei şi a normelor de protecţie a muncii. Viaţa de­monstrează necesitatea desfăşurării unei mai susţinute munci politice de la om la om pentru angajarea totală a întregului personal din sub­teran şi de la suprafaţa minelor în îndeplini­rea cu rigurozitate a planului de producţie şi asigurarea ciştigurilor corespunzătoare, in con­diţiile noului program de lucru. NICOLAE BIVOLU Fotografii : ION LICIU VI La noua exploatare minieră Livezeni: Noroc bun şi la mulţi ani ! LUPENI: apartamente confortabile, corespunzătoare vieţii noi a minerilor din fosta „Vale a plângerii“ Un „dialog“ miner — combină în primele zile ale noului program de 6 ore pe schimb MUNKA Pagina a 3-a

Next

/
Thumbnails
Contents