Munca, ianuarie 1972 (Anul 28, nr. 7505-7529)

1972-01-14 / nr. 7515

Vineri 14 ianuarie 1972 „ Vă cunosc ţara muzica... “ Microinterviu cu CARLO ZECCHI Zilele acestea, CARLO ZECCHI este oaspetele ţării noastre la Festivalul Mozart. Cunoscut pe toate meridianele globului ca pianist şi dirijor, Carlo Zecchi a văzut lumina zilei în primii ani ai secolului XX în Italia. A stu­diat muzica cu Arthur Schnabel afir­­mîndu-se încă din tinereţe prin natu­raleţea şi acurateţea stilului său in­terpretativ. — Nu sînteţi pentru prima oară în România... — Nu, sigur că nu. Sînt fericit să revăd această ţară de care mă leagă amintiri foarte plăcute din prima mea tinereţe, cînd am venit aici ca pia­nist. Era în 1933. Am cîntat în sala Dalles. Mi-aduc aminte că la acel re­cital a asistat şi marele meu prieten român Dinu Lipatti. Mai tirziu, i-am cunoscut pe George Enescu şi George Georgescu, doi mari artişti şi oameni de mare prestigiu. — în ce împrejurare l-aţi cunoscut pe George Enescu ? — Eram un drum spre Sofia. M-am oprit la Bucureşti pentru a face o vi­zită directorului de atunci al Filarmo­nicii. Am intrat în marea sală de con­certe a Ateneului român. Am simţit sunetele ,,Dublului concert de Bach“. Cintau George Enescu şi Yehudi Me­nuhin. Răpit, am pierdut trenul de Sofia. De atunci l-am revăzut şi l-am reascultat, atit la Bucureşti cit şi la Roma. Dar concertul de atunci nu pot să-l uit. — De-a lungul anilor aţi colaborat cu Filarmonica „George Enescu“. A­­cum dirijaţi o altă orchestră simfoni­că românească : Orchestra Radiotele­­viziunii române. Ce părere aveţi des­pre aceste două formaţii simfonice ro­mâneşti ? — Sínt intr-adevăr excelente. Amîn­­două, şi cea a Filarmonicii şi a Radio­­televiziunii sínt două orchestre de prim rang, compuse din oameni cu o serioasă cultură muzicală şi o deosebi­tă acurateţe tehnică. Am fost invitat să dirijez trei programe Mozart şi cred că voi reuşi să realizez cu aceas­tă orchestră — a Radioteleviziunii ro­mâne — tot ceea ce trebuie, tot ceea ce am gindit. — Vă rugăm citeva cuvinte pentru cititorii ziarului „Munca“. Aţi vizitat Pavilionul bunurilor de larg consum ? Mulţi dintre dumnea­voastră aţi zăbovit, pro­babil, timp mai îndelungat în faţa standului de mo­bilă, produs al fanteziei şi al bunului gust. Erau pre­zentate atunci aproape 100 de modele noi. Ca în­trebarea noastră, cite din­tre acestea vor fi în ma­gazine, ne-a răspuns ingi­nerul Cornel Bălăceanu — şeful serviciului producţie mobilă din Ministerul In­dustriei Lemnului. „O bună parte dintre mode­lele expuse au şi intrat în producţie de serie urmînd ca pînă la sfîrşitul anului să intre şi restul“. „ Concret, ce modele vom găsi în magazine ? — Şase tipuri de dormi­toare, şapte de sufragerie, nouă de camere combina­te, 21 garnituri de hol, două noi tipuri de bucătă­rie, toate distingindu-se printr-o linie modernă şi un grad ridicat de confort. In acest an, vom mai or­ganiza expoziţii şi vom publica prospecte pentru larga informare a cum­părătorilor. Brăila conectată la sistemul telefonic automat Municipiul Brăila a fost racordat la reţeaua telefo­nică interurbană automa­tă. în prezent abonaţii brăileni pot efectua legă­turi directe cu oraşele Ga­laţi —­prefix 930 ; Iaşi — 980; Timişoara — 961 ; Craiova — 941. Abonaţii din oraşele amintite pot efectua la rindul lor con­vorbiri cu orașul Brăila folosind prefixul 938. ...e comparaţia cea mai potrivită care-ţi vine au­tomat în minte, dacă eşti martor ocular cînd soseşte maşina întreprinderii „Nufărul“ la una din uni­tăţile sale, împînzite în toate cartierele Capitalei. Gestionara Lina Vlad, de la Unitatea de spălătorie, curăţătorie şi vopsitorie nr. 50 (Bd. 1 Mai), golea rind pe rînd navetele, scoţînd din ele zeci de că­măşi bărbăteşti bine spă­late, îngrijit apretate şi impecabil călcate, apoi garnituri de pat, tot felul de lenjerie, feţe de mese, aşezîndu-le (după numă­rul comenzii) în rafturi pentru a-şi aştepta pose­sorii. A scos apoi din alte navete costume bărbăteşti, taioare, rochii de stofă de la curăţat chimic sec sau cu­­ detergenţi, punîndu-le pe umeraşe... Cine nu ştie cit de ocu­pate sunt femeile astăzi ? Apreciind calităţile şi ap­titudinile pe care le pose­dă, sunt solicitate atit în unităţile productive, în instituţii, cit şi în diverse activităţi obşteşti, dar mai ales,­ în mijlocul famili­ei. Tocmai de aceea, pen­tru a nu le răpi prea mult din timpul lor liber şi mai ales pentru uşurarea efortului lor fi­zic, vine în sprijinul lor tehnica modernă. In Ca­pitală există 55 unităţi de spălătorie, vopsitorie şi curăţătorie chimică, care stau la dispoziţia gospo­dinelor. Luna trecută s-au mai deschis încă trei : în piaţa „Băneasa“, in piaţa „23 August“ şi pe str. Lu­terană nr. 7, întreprinderea „Nufă­rul“ de care aparţin toa­te aceste unităţi este nouă, modernă, dotată cu utilaje de înaltă tehnici­tate. Maşinile de spălat (cu o capacitate de 150 kg.) permit trecerea zil­nică prin ele a 40 000 kg. rufe. In toate secţiile în­treprinderii se pune un mare accent pe calitate. Concomitent cu controlul final, acţionează prompt controlul interfazic. De pildă, vin uneori la spă­lat sau la curăţat unele obiecte foarte pătate. Pentru a se scoate petele respective, operaţia se re­petă de cîteva ori, fară a se modifica cu nimic cos­tul iniţial faţă de consu­mul în plus al chimicale­lor respective. Graficele de primire a obiectelor la curăţat (pe ultimii doi ani) sunt edi­ficatoare în privinţa soli­citărilor, în aceleaşi luni, aceleaşi avalanşe: mar­tie-aprilie, septembrie — octombrie. — Fenomenele de sezon — ne spunea inginerul Medgid­ Ianoglu, şeful ser­viciului producţie — sunt pentru noi probleme com­plexe, pe care căutăm să le rezolvăm cu toată ca­pacitatea întreprinderii, în trei schimburi, sau in schimburi prelungite. Prin cifrele indicate la foc vi­zibil în vitrinele unităţi­lor sale, „NUFĂRUL“ işi anunţă prompt clientela cînd poate beneficia de termenul normal cel mai mic — 8 zile. Acum, mai ales în perioada lunilor ianuarie-februarie, cetățe­nii pot primi obiectele de la curățat un termen foar­te scurt şi le recomandăm să apeleze cu încredere la serviciile „NUFĂRULUI" pentru pregătirea garde­robei de primăvară. MARA STOICESCU MAI ALBE CA ZĂPADA... .. ............ JJ.M»»»!1»»!..... "•­­.".'t"..ft.• . MEMENTO 17.00 Pentru patrie 18.00 Orele serii 20,05 Zece melodii preferate 21.00 Revista șlagărelor 21,42 Bijuterii muzicale 22.00 Radiojurnal 23.00 Concert de seară 0,03—0,00 Estrada nocturnă —VINERI— 14 ianuarie 1972 PROGRAMUL 1 6.00 Muzică şi actualităţi 7.00 Radiojurnal 9.00 Buletin de ştiri 11.05 Din muzica popoarelor 12.15 Recital de operă 14.40 Buchet de melodii popu­lare 15.00 Buletin de ştiri 16.00 Radiojurnal 18.30 Radiocabinet de infor­mare şi documentare PROGRAMUL­ II 6.00 Program muzical de di­mineaţă 7.00 Radiojurnal 9.00 Cîntecele noastre 12.00 Buletin de ştiri 10.00 Matineu teatral 12.00 Buletin de ştiri 12.30 Interpreţi de muzică uşoară 13.00 Radiojurnal 15.00 Muzică uşoară 15.30 Radio-Şcoală 16.00 Radiojurnal 16.55 Sfatul medicului 17.00 Buletin de ştiri 18.20 Orfeu — mică enciclope­die muzicală 19.00 Buletin de ştiri 20.00 Seară de operă 21.45 Un cîntec străbate lumea — muzică uşoară 22.30 Versuri şi proză din re­vistele noastre 23.00 Buletin de ştiri 23.45 Dansuri simfonice 0,55—1,00 Buletin de ştiri SIMBĂTA— 15 ianuarie 1972 PROGRAMUL 1 6.00 Muzică şi actualităţi 7.00 Radiojurnal 8.30 La microfon, melodia preferată 11.05 Melodii 1972 — muzică uşoară 13.00 Radiojurnal 13.30 Radiorecording 18.00 Radiojurnal , 17.30 Cintece de nuntă şi jocuri populare 18.00 Orele serii 20.05 Zece melodii preferate 20.45 La hanul melodiilor 21.30 Revista şlagărelor 22.00 Radiojurnal 22.30 Expres melodii PROGRAMUL 11 6.00 Program muzical de di­mineaţă 7.00 Radiojurnal 8.05 Emisiune pentru pionieri 9.15 Muzică populară 10.30 Invitaţii noştri, prefe­raţii dumneavoastră: Dan Spătaru, Viky, Raphael 10.50 Muzică populară 11.30 Solişti care ne-au vizitat ţara 12.30 Muzică uşoară 13.00 Radiojurnal 14.05 De toate pentru toţi (re­luare) 15.20 Din dansurile populare 16.00 Radiojurnal 16.15 Oaspeţi ai sălilor noas­tre de concert 17.05 Concert de muzică popu­lară 17.50 Zece minute în compania orchestrei Roger Dan­­neels 19.05 Melodii de estradă 19.30 Cintece şi jocuri popu­lare 20.00 Concert simfonic 22.00 Seară de romanţe 22.30 Carnavalul ritmurilor —VINERI— 14 ianuarie 1972 16.00 — 17.00 Teleşcoala 18.00 Căminul 18.50 Aplauze pentru români — Cu ansamblul artistic al U.T.C. în Olanda 19.10 Tragerea loto 19.20 1001 de seri 19.30 Telejurnalul de seară 20.00 Cronica politică internă 20.10 Film artistic: VREMURI MINUNATE LA SPES­SART 21.50 Telejurnalul de noapte 22.00 Campionatele europene de patinaj artistic Transmisiune directă de la Göteborg —SIMBATA— 15 ianuarie 1972 16.30 Emisiune în limba ger­mană 18.15 Ritm, tinereţe, dans 19.00 Rîul, ramul... 19.20 1001 de seri 19.30 Telejurnalul de seară 20.00 Săptămîna Internaţională 20.10 Tele-enciclopedia 20.50 Film serial INVADATO­RII (IX) 21,45 Medalion MIHAELA MI­­HAI 22,05 Telejurnalul de noapte 22.15 Campionatele europene de patinaj artistic Transmisiune directă de la Göteborg 23,20 Seară de romanţe cu IOANA RADU Mirii anului II — SCALA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21­­ BUCUREŞTI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 . 21. Să cumpărăm o mașină, de pompieri — DOINA — 11,30 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30. Livada din stepă — FES­TIVAL — 19—21. Love story — FESTIVAL — 8,30 ; 10,45 ; 18 ; 16,45. — PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15 . — LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 21. — CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16. Odiseea generalului Jose — CAPITOL — 20. De la 17 ianuarie Love story — CAPITOL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21. — FAVORIT — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 : 18,15 : 20,30. B.D. la munte și la mare — VICTORIA — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 15 : 18,30 ; 20,45. — au­rora — 9 : 11,15 ; 13,39 ; 15,45 ; 18 : 20.15. — TOMIS — 9 . 11;15 ; 13.30 ; 15,45 ; 18.15 ; 20.30. Cea mai frumoasă soţie — CENTRAL — 9.15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 : 18.15 : 20.30 Hugo si Josefina — TIM­PURI NOI — 9—18.30 în con­tinuare Program de desene animate — TIMPURI NOI - 20­15. Decolarea — MUNCA — 16 . 18 . 20. GIULESTI 15.30 ; 17,45 : 20. Cea mai frumoasă soţie — FEROVIAR - 8,45 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. — ME­LODIA — 9 : 11,15 ; 13;30 ;16 ; 18,30 ; 20,45. — MODERN — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15; 20,30 . Pădurea de mesteceni — VIITORUL — 16 : 18 : 20. Trenul — EXCELSIOR — 9 : 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20. — MIORIŢA — 9 : 11,45 : 14,30 : 17.15 : 20. Livada din stepă — FLA­CĂRA — 15,30 : 18 : 20,15. Waterloo — GRIVIȚA — 9 : 12 ; 16 : 19,36. — VOLGA — 9:30 ; 12,30 ; 16 : 19:15 — FLAMURA — 9 : 12.30 : 16 : 19,30. Sorgul roşu — PROGRESUL — 15,30 : 18 : 20.15 : 12 oameni furioşi — BU­­CEGI — 16 : 18:15 : 20:30 — GLORIA - 9 : 11:15 ; 13,30 : 16 : 18;15 ; 20,30. Poveste sîngeroasă — LA­­ROMET - 15,30 ; 17.30 : 19,30. Oliver - BUZESTI - 15.30 : 19. Nici un om pentru Camp Dietrich — FERENTARI — 15.30 ; 18 ; 20,15. Anna celor o mie de zile — FLOREASCA — 15,30 ; 19. Castanele sunt bune — ÎN­FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20. Anna celor o mie de zile — ARTA — 15,30 ; 19.15. Steaua de tinichea — LU­MINA — 9—21 în continuare — CRÎNGASI — 15,30 ; 18 ; 20.15. Duel straniu — PACEA — 15,45 ; 18 ; 20. Floarea de cactus — UNI­­REA — 15,30 ; 18 ; 20. — POPULAR — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20.15. Scoate-ţi pălăria cînd săruţi — LIRA — 15,30 ; 18 ; 20.15. Marele premiu — DRUMUL SĂRII — 15,30 : 19. Floarea soarelui — VITÁN — 15,30 ; 18­­; 20,15. Tick, Tick, Tick — RAHOVA — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30. Ritmuri spaniole — MOȘI­LOR — 15,30 ; 17,45 ; 20. Articolul 420 — COSMOS -15,30 : 19. Vinovatul este în casă — CLUBUL UZ. REPUBLICA - rulează în ziua de 16 ianua­­rie. Plopul negru de la Mocod în zona comunei Mocod din judeţul Bistriţa-Nă­­săud, se află un plop ne­gru cu o longevitate de 500—600 de ani, exemplar rar, dacă nu unic în ţara noastră. Acest arbore secular, care a fost de­clarat monument al na­turii, are o înălţime de 32 m şi o circumferinţă a trunchiului de peste 10 m. Locuitorii comunei orga­nizează în cursul anului, în preajma lui, serbări tradiționale. Rubrică realizată de L. DOJA şi A. LUSCALOV cu sprijinul cores­pondenţilor MUNKA Pentru continua înflorire a judeţelor şi localităţilor patriei Telegrama adresată C.C. al P.C.R., tovarăşului Nicolae Ceauşescu, de sesiunea Consiliului popular al judeţului Hunedoara Sesiunea a XIV-a a Consi­liului popular al judeţului Hunedoara—Deva — se arată în telegramă — se înscrie prin problematica abordată, prin climatul laborios de lucru care a caracterizat-o, in amplele şi responsabilele preocupări şi eforturi ale or­ganelor şi organizaţiilor de partid, consiliilor populare, deputaţilor, muncitorilor, ţă­ranilor şi intelectualilor de a transpune neabătut în viaţă hotărîrile Congresului al X-lea al partidului. „în numele locuitorilor mu­nicipiilor, oraşelor şi comu­nelor judeţului, români, ma­ghiari, germani şi de alte naţionalităţi, exprimăm şi cu acest prilej deplina adeziune faţă de întreaga politică in­ternă şi externă a partidu­lui şi statului şi recunoş­tinţa fierbinte faţă de neo­bosita şi remarcabila dum­neavoastră activitate pentru prosperitatea naţiunii noas­tre socialiste“. în continuare, în telegrama sesiunii Consiliului popular al judeţului Hunedoara sunt evidenţiate rezultatele obţi­nute de unităţile de interes local şi în activitatea obşteas­că, care întregesc succesele de prestigiu ale industriei de interes republican şi ale a­­griculturii judeţului. „Pornind de la ceea ce am înfăptuit anul trecut — se spune în continuare in telegramă — de la rezer­vele existente, experien­ţa­­dobîndită, sesiunea a iniţiat o întrecere care să mobilizeze şi mai de­plin consiliile populare la valorificarea cit mai completă a potenţialului material şi uman al jude­ţului nostru, adresind in a­­cest sens o Chemare către toate consiliile populare din Republica Socialistă Româ­nia. Ne-am propus, printre altele, să depăşim sarcinile de plan la industria locală cu cel puţin 10,5 milioane lei la producţia globală şi cu 9 milioane lei la producţia marfă vîndută şi încasată, livrările la export cu 200 mii lei valută, volumul pres­tărilor cu 10 milioane lei, să realizăm lucrări edilitar­­gospodăreşti prin muncă patriotică in valoare de 240 milioane lei, să creăm ateliere şcolare în toate lice­ele şi şcolile generale şi în­deosebi, să intensificăm prin toate mijloacele munca de educare socialistă a oameni­lor, de creştere a respon­sabilităţilor civice faţă de marea avuţie obştească crea­tă in anii socialismului. Suntem­ convinşi — se ara­tă în încheiere — că sub conducerea organizaţiilor de partid, consiliile populare, toţi deputaţii, oamenii mun­cii din judeţ vor răspunde şi în continuare cu abnega­ţie şi neţărmurită încredere chemărilor partidului, pu­­nându-şi elanul, talentul şi energia creatoare în slujba îndeplinirii exemplare a pla­nului pe 1972, a făuririi so­cietăţii socialiste multilate­ral dezvoltate pe pămintul României. Vă asigurăm, scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, de înfăptuirea ireproșabilă a cuvîntului dat. Plecarea delegaţiei Partidului Socialist Popular din Danemarca Delegaţia Partidului Socia­list Popular din Danemarca, condusă de Sigurd Omann, preşedintele partidului, de­putat in Parlamentul danez, care, la invitaţia Comitetului Central al Partidului Comu­nist Român, a făcut o vizittă în ţara noastră, a părăsit joi dimineaţa Capitala. Din delegaţie au făcut parte Gert Petersen, Jens Margaard, Henning Philip­sen, membri ai Comitetului Executiv al P.S.D. din Da­nemarca, deputaţi în Parla­mentul danez, şi Anders Uhrskov, membru al Comite­tului Executiv al partidului. La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegaţia a fost sa­lutată de tovarăşii Gheorghe Pană, membru al Comitetu­lui Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass şi Roman Moldovan, membri ai C.C. al P.C.R., Andrei Vela, membru supleant al C.C. al P.C.R., şi Gheorghe Şoima, vicepreşedinte al U­­niunii Asociaţiilor Studenţi­lor din România, de activişti de partid. Plecarea la Budapesta a tovarăşului losif Banc Joi dimineaţa a plecat, la Budapesta, o delegaţie con­dusă de losif Banc, vicepre­şedinte al Consiliului de Mi­niştri, pentru a participa la întîlnirea de lucru a preşe­dinţilor celor două părţi in Comisia mixtă guvernamen­tală româno-ungară de cola­borare economică. In aceeaşi zi delegaţia a sosit la Budapesta. Pe aero­portul Ferihegyi au fost de faţă Valyi Peter, vicepreşe­dinte al guvernului ungar, preşedintele părţii ungare din Comisia mixtă guverna­mentală româno-ungară de colaborare economică, şi alte persoane oficiale. Au fost de faţă Ioan Co­­toţ, ambasadorul României la Budapesta, şi membri ai ambasadei. Joi după-amiază, în clădi­rea parlamentului din Buda­pesta, au început convorbi­rile oficiale in cadrul întil­­nirii de lucru a preşedinţilor celor două părţi în Comisia mixtă guvernamentală ro­mâno-ungară de colaborare economică. ★ INFORMAŢII Joi seara, s-a înapoiat în Capitală, venind din Chile, delegaţia Partidului Comu­nist Român, formată din to­varăşii Petre Lupu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., şi Teodor Co­­man, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co­mitetului judeţean Tulcea al P.C.R., care a participat la manifestările prilejuite de sărbătorirea semicentenaru­lui creării Partidului Comu­nist din Chile. La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegaţia a fost sa­lutată de tovarăşii Florian Dănălache, membru al Co­mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ion Cîrcei, mem­bru al C.C. al P.C.R., de ac­tivişti de partid. ★ După ciclul de concerte „Enescu-Bruckner“, „Festi­valul Mozart“ se înscrie în rindul momentelor remarca­bile ale stagiunii muzicale. Organizat de Orchestra simfonică a Radioteleviziu­nii, festivalul îşi propune, sub bagheta dirijorului Car­­lo Zecchi, să dea o privire de ansamblu asupra crea­ţiei mozartiene. Primul din­tre cele trei concerte a avut loc joi seara în Capitală. LOTO CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO A REVELIONULUI DIN 2 IANUARIE 1972 Extragerea I : Cat. 1 : 1,90 variante a 100.000 lei ; a 2-a : 14,60 a 16.470 lei ; a 3-a : 39,20 a 6.134 lei ; a 4-a : 68,05 variante a 3.534 lei ; a 5-a : 397,70 a 305 lei ; a 6-a : 854,70 a 281 lei. REPORT CATEG. 1 : 50.459 lei. Extragerea a II-a : Cat. A : 3 variante IO-*/1 a 67.381 lei ; B : 8,60 a 23.505 lei ; C : 35 a 5.776 lei ; D : 99,75 a 2.026 lei ; E : 159,65 a 1.266 lei ; F : 200,85 a 1.006 lei. Ambele extrageri : cat. Z : 4.441,85 variante a 100 lei. CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE Cat. G : 3,30 variante (au­toturisme „Skoda S 100“ a 53.000 lei) ; H : 16,15 (ex­cursii în Italia a 3.500 lei) ; I : 85,40 (excursii in Turcia 3.500 lei) ; J : 153 variante a 1.000 lei ; K : 245,60 varian­te a 500 lei. CÎȘTIGURI SPECIALE Cat. M : 3,60 variante (au­toturisme „Dacia 1300“ a 70.000 lei) ; N : 12,50 (auto­turisme „Dacia 1100“ sau „Skoda S 100“) ; O : 38,75 variante (excursii in Italia a 8.500 lei) ; P : 44,30 (ex­cursii în Turcia a 3.500 lei) ; R : 45,20 variante a 1.000 lei ; S : 81,90 variante a 500 Iei ; T : 7.435,85 variante a 80 lei. CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 7 IANUARIE 1972 Extragerea I : Cat. 1 : 2,10 variante a 65.313 lei ; a 2-a : 5,55 a 15.621 lei ; a 3-a : 11.05 a 7.846 lei ; a 4-a: 28,95 a 2.995 lei ; a 5-a : 116.60 a 744 lei ; a 6-a : 431.50 a 201 lei ; Extragerea a II-a : Cat. A : 1,10 variante a 59.851 lei ; B : 5,45 a 12.080 lei ; C : 12.55 a 5.246 lei ; D : 18.60 a 3.540 lei ; E : 48,20 a 1.366 lei ; F : 41,25 a 1.596 lei ; Z : 1.628.65 a 100 lei. Ciştigurile de 65.313 lei (100°/p) de la categ. l­a au revenit participanţilor ŞEU­­LEAN GHEORGHE din U­­ricani şi NICOLAS ROZA­LIA din Iaşi, iar cîştigul de 59.851 lei (100»?«) de la categ. A. a revenit participantului GOGUŢA ADRIAN din Va­tra Dornei. I Volei 03 • In programul returu­lui primei divizii mascu­line de volei au surve­nit unele modificări. A doua parte a campiona­tului va incepe joi 17 fe­ •­bruarie (în loc de 10 fe­­bruarie, cum s-a anun­ţat) şi se va desfăşura în cadrul a trei turnee de sală (fiecare cite patru zile). Amintim că, iniţial, returul urma să se dis­pute în 11 etape săptămi­­nale. Federaţia a făcut aceste modificări pentru a da posibilitate jucători­lor fruntaşi — selecţiona­­bili — să intre în ritmul meciurilor din prelimina­riile Olimpiadei. Primul turneu de sală va avea loc între 17—20 februarie la Braşov. Tur­neul următor se va desfă­şura la Galaţi, 2—4 mar­tie, iar ultimul este pro­gramat la Bucureşti, 11—14 martie. • Returul primei divi­zii feminine se dispută conform programului a­­nunţat, adică în 11 etape săptămînale, începînd de duminică 20 februarie şi pînă la 30 aprilie. Apoi, în zilele de 11—13 mai este programat tur­neul final ; la Piteşti se întilnesc primele patru clasate, la Piatra Neamţ echipele de pe locurile 5—8, iar la Galaţi for­maţiile situate pe locu­rile 9—12. Pe primul loc in cla­samentul feminin se află Rapid Bucureşti cu 21 puncte, urmată de cam-­­­pioana republicană Peni- I­ctivia Iași cu 20 puncte. I­ ­______________IVL L. J Pagina a 5-a SPORT -SPORT LA „VAGONUL"-ARAD Sportul de masă pe podiumul de onoare • Colaborarea dintre comitetul sindicatului şi asociaţia sportivă se face tot mai mult simţită. • Forme şi mijloace simple adecvate bazei materiale. • Iarna activităţile turistice nu sunt neglijate. • Şcoala profesională — rampă de lansare a tinerilor în at­letica grea. Opiniile exprimate de că­tre salariaţii Uzinelor de va­goane din Arad — în cadrul discuţiilor purtate de curind pe tema activităţii sportive de masă — au scos in evi­denţă faptul că sportul mar­chează în această întreprin­dere o înviorare, atit sub as­pect cantitativ, rit şi calita­tiv. Comitetul sindicatului, comitetul U.T.C. şi consiliul asociaţiei sportive „Vago­nul“ au cîştigat de acum o experienţă valoroasă, care le permite să detefăşoare o activitate susţinută pentru propagarea şi extinderea e­­ducaţiei fizice si sportului in rîndurile salariaţilor şi ale membrilor lor de familie. La baza activităţii noastre, spunea ION TANASIUC, se­cretarul asociaţiei sportive, a stat colaborarea fructuoa­­să dintre consiliul de con­ducere al nucleului sportiv, conducerea întreprinderii şi comitetul­­sindicatului. În acest sens, atenţia organelor sportive s-a îndreptat spre iniţierea unor întreceri cu un larg caracter de masă, ţi­­nîndu-se cont de preferinţele salariaţilor. Acţiunile or­ganizate pînă in prezent s-au bucurat de un remarcabil succes, deoarece fiecare ra­mură de sport în parte a dis­pus şi de o bază sportivă a­­decvată. Astfel, campionatul asociaţiei s-a iniţiat la 7 ra­muri de sport, întrecerile desfăşurîndu-se cu faze pe secţii şi schimburi, la tenis de masă, şah, popice, nataţie, fotbal, tir şi atletism, iar la „Cupa metalurgistului" (competiţie sportivă orga­nizată la fotbal, popice şi tir) au participat 2 262 de sala­riaţi. Numai la întrecerile de fotbal au luat parte 834 de tineri, trofeul fiind cişti­­gat de secţia tîmplărie. In timpul sezonului de iarnă, consiliul asociaţiei sportive şi comitetul sindica­tului din întreprindere au prevăzut şi o serie de inte­resante acţiuni turistice. Printre animatorii turismu­lui in rîndurile salariaţilor se numără I. Aldea şi P. Ce­­rădan, care ne-au relatat că în viitor se vor organiza ex­cursii la cabana Căsoaia, precum şi la Porţile de Fier, Deva şi Siria. De notat că, echipa cîştigătoare a cam­pionatului asociaţiei, res­pectiv secţia tîmplărie, a fost recompensată, anul tre­cut, cu o excursie, cu auto­carul, în care s-a făcut „Tu­rul României“. La ora actuală, la ,,Vago­nul“, ca urmare a măsurilor luate, de către comitetul sin­dicatului şi consiliul aso­ciaţiei sportive, numărul membrilor cotizanţi a ajuns la 6 500, iar al secţiilor afili­ate la federaţiile de speciali­tate la 15. Trebuie să recu­noaştem, sunt rezultate me­ritorii, care ne dovedesc din plin preocupările convergen­te care există din partea fac­torilor învestiţi cu responsa­bilităţi în domeniul educaţiei fizice şi al sportului. Faptul că printre cei mai buni spor­tivi ai judeţului Arad, în a­­nul care s-a scurs, au figu­rat şi reprezentanţii asocia­ţiei „Vagonul“ : I. Lazăr (ju­do), Rodica Săbău (gimnasti­că) şi R. Codrean (lupte) sunt dovezi incontestabile că ală­turi de activitatea sportivă de masă şi sportul de per­formanţă a făcut serioşi naşi înainte. Pe panoul eviden­ţiaţilor pot fi incluşi şi spor­tivii I. Covaci (box), D. Hîr­­şan (judo), Tr. Rostaş (hal­tere), E. Ristin (navomode­­le), I. Lăzărescu (moto) etc., a căror comportare pe te­renurile şi în sălile de sport, cit şi în afara lor, constituie un exemplu demn de urmat pentru ceilalţi tineri din uzi­nă. Desigur, în calea dezvol­tării mai viguroase a feno­menului sportiv la Uzina de vagoane din Arad s-au in­terpus şi o serie de neajun­suri, asupra cărora au insis­tat cîţiva dintre salariaţii cu care am vorbit. Meca­nicul ION RUSA menţiona că asociaţia sportivă este necesar să-şi îndrepte aten­ţia şi mai mult spre tinerii absolvenţi ai şcolilor profe­sionale, în special in vederea recrutării elementelor ne­cesare dezvoltării atleticii grele, care în Uzina de va­goane se bucură de o fru­moasă tradiţie. Maistrul GHEORGHE CIUREZU, unul dintre pasionaţii sporturilor aviatice, a venit cu pro­punerea ca in municipiul Arad să se înfiinţeze o secţie de planorism-para­­şutism, ţinînd cont de a­­plicativităţile sale practice, precum şi marele număr de tineri şi tinere care doresc să practice acest sport al cu­rajului. De asemenea, forjo­rul GHEORGHE MOCANU ne-a rugat să inserăm dorin­ţa unanimă a salariaţilor din uzină ca echipa de fotbal „Vagonul“ să promoveze în categoria B, pentru a satisfa­ce măcar în acest mod iubi­torii fotbalului, care şi acum se întreabă „unde sunt zăpe­zile de altădată“, ca o aluzie la vremea cînd „Vagonul“ activa în divizia A... Cu competenţa atribuită de funcţia şi responsabilităţile pe care le deţin, interlocuto­rii noştri, cadre tehnice de specialitate, activişti sportivi voluntari, activişti sindicali, salariaţii Uzinei de vagoane din Arad, ne-au înfăţişat principalele aspecte din ca­drul asociaţiei sportive „Va­gonul“, oferindu-ne posibi­litatea unei treceri în revis­tă cuprinzătoare a fenomenu­lui sportiv, fenomen integrat în aria de atribuţiuni şi de răspunderi a Uniunii Gene­rale a Sindicatelor. GH. CIOBANU Din toate sporturile NASTASE ŞI TIRIAC ÎNVINŞI • NEW YORK — în pri­mul tur al turneului interna­ţional de tenis de la Jackson­ville (Florida), jucătorul ro­­mân Ilie Năstase, câştigăto­­rul recentului concurs de la Baltimore, a pierdut în mod surprinzător cu 6—7, 5—7 în faţa suedezului Ove Bengt­­son. Cu o surpriză s-a înche­iat și partida dintre Ion Ţi­­riac și Haroon Rahim, în care victoria a revenit cu 6—4, 6—4 tenismanului pa­kistanez. Alte rezultate: Higgins (S.U.A.) — McManus (S.U.A.) 7—5, 4—6, 7—6 ; Fil­­lol (Chile) — Osborne (S.U.A.) 7—5, 7—6. • LONDRA — Cu două runde înaintea încheierii turneului internaţional de şah de la Hastings. un clasament continuă să con­ducă tînărul mare maes­tru sovietic Anatoli Karpov cu 10 puncte. Pe locul se­cund se află compatriotul său Viktor Korcinoi cu 9.5 puncte. Victor Ciociltea (Ro­mânia) ocupă locul 10 cu 5 puncte. • MADRID. — Peste 60 000 de spectatori au urmă­rit pe stadionul „Santiago Bernabeu“ din Madrid întâl­­nirea internaţională amicală de fotbal dintre selecţiona­tele­ Spaniei şi Ungariei. Partida, desfăşurată pe un teren desfundat, s-a în­cheiat cu scorul de 1—0 (0—0) în favoarea fotbaliști­lor spanioli. Cu trei minute înaintea fluierului final, în urma executării unei lovituri de colț, extrema stingă Arieta a marcat golul victoriei. STOCKHOLM .­­ Proba de perechi, disputată în ca­drul campionatelor europe­ne de patinaj artistic de la Goeteborg, s-a încheiat cu victoria scontată a cuplului sovietic Irina Rodnina-Ale­­ksei Ulanov. Este pentru a patra oară consecutiv cînd perechea sovietică isi adju­decă medaliile de aur in în­trecerea cu cei mai buni pa­tinatori ai continentului. Iri­na Rodnina și Aleksei Ula­nov au totalizat 420 puncte, fiind urmaţi de compatrioţii lor Ludmila Smirnova-An­­drei Suraikin cu 417,4 puncte ★ GÖTEBORG 13 (Agerpres).­­ Campionatele europene de patinaj artistic au continuat joi la Göteborg cu desfăşura­rea primelor trei figuri im­puse la feminin. In clasa­ment, pe primul loc se află în prezent marea favorită, austriaca Beatrix Schuba, cu 536 puncte, urmată de C. Walter (Elveția) — 489,6 puncte și R. Trapanese (Ita­lia) —483,9 puncte. PRONOSPORT PRONOSTICUL NOSTRU PENTRU CONCURSUL NR. 3 ETAPA DIN 16 I 1972 Bologna — Napoli 1 X Juvenilis — Florentina 1 X­ Mantova — Inter X 2 Milan — Atalanta 1 Roma — Torino 1 Sampdoria — Cagliari 1X2 Varese — Lanerossi X Verona — Catanzaro 1 Foggia — Lazio X Perugia — Bari 1 x Reggiana — Ternana X Sorrento — Arezzo X Taranto — Catania 1

Next

/
Thumbnails
Contents