Munca, ianuarie 1972 (Anul 28, nr. 7505-7529)

1972-01-14 / nr. 7515

LA BRUXELLES S-A ÎNCHEIAT Reuniunea consultativă a reprezentanţilor opiniei publice consacrată securităţii şi cooperării în Europa BRUXELLES 13 (Ager­­pres).­­ La Bruxelles au luat sfîrşit, joi la amiază, lucrările reuniunii consulta­tive a reprezentanţilor opi­niei publice din 27 ţări eu­ropene, consacrată examină­rii problemelor securităţii şi cooperării pe continent. Intr-o scrisoare adresată participanţilor, ministrul de externe belgian, Pierre Har­­mel, uvînd succes lucrărilor reuniunii, s-a pronunţat pen­tru „­necesitatea îmbinării eforturilor desfăşurate de către guverne şi diverse personalităţi europene în scopul realizării unei at­mosfere propice pentru în­ceperea marii dezbateri pri­vind securitatea europeană“. In cadrul reuniunii a fost hotărită constituirea unui Comitet internaţional de ini­ţiativă şi a unui secretariat tehnic, în componenţa căro­ra au fost aleşi reprezentanţi din toate ţările participante. Din partea României, în co­mitet au fost aleşi Traian Ionaşcu, preşedintele Comi­siei juridice a Marii Adu­nări Naţionale, Constanţa Crăciun. Eugen Jebeleanu, vicepreşedinte al Biroului E­­xecutiv al Consiliului Na­ţional al Frontului Unităţii Socialiste, György Kovács, membru al Consiliului Na­ţional al Frontului Unităţii Socialiste, George Ivaşcu, di­rectorul revistei „România literară”, Petre Dascălu, membru al Consiliului Cen­tral al U.G.S.R. Comitetul de iniţiativă a adoptat o declaraţie în care propune convocarea la Bruxelles, în zilele de 2­5 iunie a.c., a unei noi adu­nări a reprezentanţilor opi­niei publice din ţările eu­ropene consacrate probleme­lor securităţii şi cooperării. Ţelul acestei iniţiative este de a contribui la familiari­zarea opiniei publice cu pro­blemele actuale ale organi­zării conferinţei europene pentru securitate şi coope­rare, la mobilizarea tuturor acelora care doresc să-şi u­­nească eforturile pentru fău­rirea unui viitor mai bun şi paşnic al continentului. De­claraţia conţine un apel a­­dresat partidelor politice, or­ganizaţiilor sindicale şi so­ciale, parlamentarilor, cercu­rilor economice, savanţilor, oamenilor de cultură, tutu­­ror celor care militează pen­tru o „Europă a păcii, în condiţii de securitate şi coo­perare“. MIŞCARE GREVISTA DE AMPLCARE in ţările CAPITALULUI ITALIA ROMA 13 (Agerpres). — Noi acţiuni greviste au fost declarate în ul­timele zile in Italia, în sprijinul unor revendi­cări privind probleme ale calificării profesio­nale, precum şi în apă­rarea locurilor de mun­că. Asemenea greve, în­soţite de manifestaţii, au avut loc la întreprin­derile producătoare de automobile „Alfa-Ro­meo“ şi la firma de ra­­dio-magnetofoane „Le­sa“, din Milano. Perso­nalul întreprinderii pro­ducătoare de automo­­mobile „Lancia“, din Bolzano, a protestat îm­potriva unei acţiuni ju­diciare pe care conduce­rea a intentat-o unui număr de 35 de munci­tori, în urma unei greve ce a avut loc în luna noiembrie, anul trecut. La uzinele „Pirelli“ au avut loc greve perlate în sprijinul obţinerii unor îmbunătăţiri ale condiţiilor de muncă. Greve de scurtă durată au declarat şi metalur­­giştii din Genova. Relatînd despre acţi­unile greviste, presa ita­liană publică, de ase­menea, date cu privire la reducerea locurilor de muncă într-o serie de sectoare de activi­tate. Numai în 1911, nu­mărul oamenilor muncii ocupaţi în producţie s-a redus cu 339 000, cifra şomerilor atingind 1 300 000. ANGLIA LONDRA 13 (Ager­pres). — Conducerea sindicatului muncito­rilor din transpor­turi a adoptat o ho­­tărire prin care in­terzice membrilor a­­cestui sindicat să trea­că peste liniile piche­telor instalate de mi­nerii aflaţi în grevă. Alt sindicat din Marea Britanie, cel al munci­torilor din construcţii­le de maşini, a decla­rat că membrii săi, ca­re lucrează în diverse întreprinderi miniere, aderă la greva acesto­ra. Solidaritatea cu mi­nerii grevişti şi-au ex­primat-o şi sindicatele funcţionarilor de stat şi comerciali. S.U.A. SAN FRANCISCO 13 (Agerpres). — Negocie­rile dintre Sindicatul do­cherilor americani de pe coasta californiană a Pacificului şi armatori s-au suspendat, miercuri, fără să se înregistreze vreun progres — anunţă agenţia U.P.L William Piercy, conductorul or­ganizaţiei locale a sindi­catului, a declarat că datorită acestei situaţii docherii intenţionează să reia greva cit mai curînd posibil. Membrii acestui sindi­cat — aproximativ 15 000 de docheri din porturile de pe coasta california­­nă a Pacificului — au declarat anul trecut, la 1 iulie, o grevă, prezen­­tînd revendicări privind îmbunătăţirea condiţii­lor de muncă şi salari­zare şi revizuirea con­tractelor colective de muncă. Greva a fost suspendată ulterior, în baza legii Taft-Hartley, pe o perioadă de 80 de zile, care a expirat la 25 decembrie anul tre­cut. Intre timp, negocie­rile dintre reprezentanţii sindicatului şi armatori nu au dus la nici un re­zultat. AUSTRALIA CANBERRA 13 (Ager­pres). — S-a încheiat o lună de cînd au intrat în grevă muncitorii unor servicii de teleco­municaţii din Australia. Cei 20 000 de grevişti cer Îmbunătăţirea con­diţiilor de viaţă şi de muncă. „Colaborare reciproc avantajoasă tot mai strînsă intre România şi Kenya“ Cu prilejul inaugurării lucrărilor miniere de la Kinangoni care se reali­zează în cadrul cooperării româno-kenyene, ministrul român al minelor, petrolului şi geologiei, Bujor Almăşan, a înmînat preşedintelui Kenyatta un mesaj de prietenie din partea preşedintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceauşescu NAIROBI 13 (Agerpres). — In Kenya s-au inaugu­rat, recent, lucrările mi­niere la zăcămîntul de plumb de la Kinangoni, care se realizează în cadrul coo­perării româno-kenyene. Cu acest prilej, a avut­ loc o festivitate la care au parti­cipat Jomo Kenyatta, pre­şedintele Kenyei, O. Oraa­­mo, ministrul resurselor naturale şi alte personali­tăţi oficiale kenyene, mem­bri ai corpului diplomatic. Au fost prezenţi Bujor Almăşan, ministrul mine­lor, petrolului şi geologiei, Ion Drînceanu, ambasado­rul României în Kenya, precum şi specialiştii ro­mâni care lucrează la acest obiectiv. Ministrul român a în­mînat preşedintelui Repu­blicii Kenya un mesaj de prietenie din partea pre­şedintelui Consiliului de Stat al Republicii Socia­liste România, Nicolae Ceauşescu. Preşedintele Kenyatta a exprimat vii mulţumiri pentru mesajul transmis. In discursul ţinut la ce­remonia de la Kinangoni, preşedintele J. Kenyatta a subliniat rezultatele bune ale cooperării cu România, care au dus la crearea aces­tui obiectiv minier în ţara sa, elogiind activitatea spe­cialiştilor români în valo­rificarea bogăţiilor subsolu­lui kenyan. In cuvîntul său, Bujor Almăşan, apreciind impor­tanţa acestei cooperări, şi-a exprimat convingerea că dezvoltarea activităţii mi­niere din zona Kinangoni va contribui la progresul e­­conomiei naţionale a Kenyei şi va marca începu­tul unei colaborări reci­proc avantajoase, tot mai strînse între România şi Kenya. Ministrul kenyan al re­surselor naturale, O. Onta­rio, a arătat în cuvîntul său că „datorită cooperării cu România s-a descoperit zăcămîntul într-o zonă care şi anterior a fost cercetată, de alte companii, însă fără rezultat“ • Festivitatea, la care au participat şi numeroşi lo­cuitori din regiune, s-a des­făşurat într-o atmosferă de caldă prietenie şi s-a în­cheiat cu o mare serbare populară. Presa și radioteleviziu­­nea kenyonă au informat pe larg despre acest eve­niment. Vizita ministrului loan Avram in R.D.G. BERLIN 13 — Corespon­dentul Agerpres, Stefan Deju, transmite : Ministrul indus­triei construcţiilor de maşini al României, loan Avram, a avut convorbiri cu minis­trul construcţiilor de mijloace de transport şi maşini de prelucrat al R.D.G., Rudi Georgi, cu ministrul indus­triei electrotehnice şi elec­tronice, Otfried Steger, şi cu ministrul construcţiilor de maşini grele şi instalaţii, Gerhard Zimmermann. Con­vorbirile, la care a participat şi ambasadorul României în R.D.G., Nicolae Ghenea, precum şi specialişti care în­soţesc pe ministru român, au avut ca temă adincirea şi lărgirea colaborării şi cooperării în domeniul cons­trucţiilor de maşini între cele două ţări. Reafirmarea viabilităţii principiilor de la del Venezuela şi noul „stil" din relaţiile interamericane In prima decadă a lunii, a­­genţiile internaţionale de presă transmiteau ştirea că guvernul Venezuelei a hotărit revocarea Tratatului comer­cial încheiat cu S.U.A. încă in 1939 şi reînnoit apoi în 1952. Respectivul Tratat prevedea livrarea către Statele Unite de petrol şi minereu de fier (produse ce constituie 90 la sută din exporturile Vene­zuelei), în schimbul acordării unui regim preferenţial măr­furilor nord-americane pe piaţa venezueleană. Intrucît S.U.A. s-au abătut de la sti­pulaţiile acestui document, impunînd cote restrictive la importurile de petrol şi au scăzut preţul la acest produs, ceea ce a adus mari preju­dicii economiei Venezuelei, autorităţile de la Caracas au trecut la măsuri de apărare a bogăţiilor şi intereselor na­ţionale ale ţării. Zilele acestea, ziarul ,,Na­cional“ din Caracas infor­mează că, după anunţarea ho­tărârii guvernului din Vene­zuela, companiile petroliere americane care operează in această ţară au trecut la a­­plicarea unui întreg arsenal de măsuri represive — conce­dierea masivă a muncitorilor, reducerea extracţiei şi a im­porturilor de ţiţei etc. — ur­mărind să impună revocarea respectivei măsuri. Exemplul Venezuelei nu este singular, el se încadrea­ză organic în contextul pro­cesului ce a cuprins în ultima vreme marea majoritate a ţă­rilor latino-americane, ca­racterizat de intensificarea e­­forturilor acestora în direcţia impulsionării dezvoltării eco­nomice, a afirmării depline a independenţei, a suveranităţii lor asupra bogăţiilor naţio­nale. Chile, Peru, Mexic, Colum­bia, Ecuador, Venezuela — unde au avut şi continuă să aibă loc naţionalizări, sau au fost adoptate măsuri vizînd îngrădirea activităţii mono­polurilor străine, în speţă nord-americane, şi protejarea resurselor naturale autohto­ne — reprezintă, în fapt, ve­rigi ale acestui proces irever­sibil ce se revarsă astăzi cu tot mai multă forţă la sud de Rio Grande. „Ne aflăm în faţa unei noi orientări poli­tice, avînd printre obiective crearea unei economii latino­­americane viabile, orientată spre latino-americani şi in interesul latino-americanilor“, afirmă cunoscutul diplomat e­­cuadorian Galo Piaza în car­tea sa „America Latină de azi şi de mîine“. La rîndul său, „Le Monde diplomati­que“ scrie recent că suntem­ martorii afirmării unui nou „stil“ în relaţiile dintre ţă­rile Americă Latine şi S.U.A., ai stabilirii unor noi rapor­turi, mai realiste intre ele, statele de la sud de Rio Grande manifestind o inde­pendenţă crescindă fată de S.U.A. Toate acestea vin să reafir­me concludent principiile ,,Consensului“ de la Vina del Mar, unde­ în 1969, in cadrul reuniunii „Comisiei speciale de coordonare latino-america­­nă“, s-a afirmat răspicat dreptul inalienabil al ţărilor continentului asupra pro­priilor bogăţii şi s-a subliniat necesitatea instaurării unor­­ relaţii echitabile în raportu­rile economice şi financiare ale acestora cu Statele Unite. Realitatea a­­confirmat, de-a lungul timpului, persistenţa unei flagrante inechităţi în raporturile dintre ţările Ame­rică Latine şi monopolurile nord-americane, care deţin marea majoritate a investi­ţiilor străine în aceste state, in ultimul deceniu, de pildă. Statele Unite şi alte companii monopoliste străine au obţinut profituri cu un miliard de dolari mai mari decit sumele investite aici. Pe de altă par­te, noile măsuri restrictive impuse de S.U.A. anul trecut importurilor cu aplicarea su­prataxei de 10 la sută, a afec­tat şi mai mult statele latino­­americane, mărind astfel­ dis­­crepanţa existentă în rela­ţiile economico-financiare dintre cele două părţi. Numai astfel s-a ajuns ca America Latină să contribuie la producţia industrială mon­dială cu un procent de doar 2 la sută, deşi populaţia sa reprezintă 10 la sută din populaţia lumii ; în acelaşi timp, decalajul între statele latino-americane — ca şi cele de pe alte continente, aflate şi ele, de asemenea, în curs de dezvoltare — şi ţările cu eco­nomii dezvoltate continuă să crească, după cum o confirmă statisticile oficiale. Pentru a putea eradica aceste nefaste stări de lucru, pentru a pro­gresa pe calea dezvoltării e­conomice şi sociale este nece­sar, în principal, ca ţările Americă­i Latine să-şi redo­bândească suveranitatea asu­pra principalelor resurse na­turale, controlate actualmente într-o proporţie încă destul de mare de monopolurile străine, să le utilizeze în fo­losul dezvoltării lor multila­terale, intr-un cuvint să-şi dobî­ndească ceea ce presa şi comentatorii latino-americani o denumesc „a doua indepen­denţă“.­­O atare situaţie vine să explice concludent, prin ea însăşi, necesitatea obiectivă a procesului înnoitor ce se afir­mă azi în America Latină, a adevăratului „flux“ de naţio­nalizări ce au loc în tot mai multe ţări de aici. Intr-un asemenea cadru se circumscriu şi evenimentele ce au loc în Venezuela, des­­pre­ care am amintit la înce­put. Desigur, este un pro­gres complex, căci după cum se vede, monopolurile străine nu cedează de bună voie, re­curg la tot felul de uneltiri pentru a-şi menţine poziţiile ce le deţin. „Este o luptă grea şi de durată, al cărui rezultat va hotărî viitorul continentului nostru“, afirma preşedintele Perului, Juan Velasco Alvarado. Garanţia succesului său inevitabil o reprezintă însă oamenii mun­cii, masele largi populare, care susţin întrutotul aseme­nea măsuri progresiste, capa­­bile să ducă la plasarea Ame­rica Latine pe coordonatele progresului, a unei dezvoltări independente,­ de sine stătă­toare. I. OBADA Conferinţa cvadripartita de la Paris PARIS 13 (Agerpres). — La Paris au avut loc joi lu­crările celei de-a 140-a plenare a Conferinţei cva­­dripartite în problemele Vietnamului. Luind cuvîntul, Nguyen Van Thien, adjunctul şefu­lui delegaţiei Guvernului Revoluţionar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a arătat că atîta timp cit guvernul american va menţine şi va folosi clica lui Nguyen Van Thieu ca instrument al politicii sale de „vietnamizare“, continu­­înd şi escaladînd războiul agresiv, nu se poate realiza reglementarea echitabilă a problemei Vietnamului de Sud şi nici progresul con­ferinţei cvadripartite. Vor­bitorul a subliniat că Gu­vernul Revoluţionar Provi­zoriu se pronunţă pentru crearea în Vietnamul de Sud a unui nou guvern în care să fie reprezentate toate forţele politice, so­ciale şi religioase, care tind către pace şi un consens naţional. In nici un caz, Guvernul Revoluţionar Provizoriu nu tinde să aca­pareze puterea. El pune, mai presus de orice, inte­resele naţionale, se pronun­ţă pentru respectarea drep­turilor legitime ale tuturor forţelor politice, sociale şi religioase din Vietnamul de Sud. Reprezentantul Statelor Unite şi cel al regimului de la Saigon s-au situat din nou pe poziţiile cunoscute, care trădează tendinţa ce­lor două guverne de a nu angaja negocieri serioase la Conferinţa de la Paris. PE FRONTURILE DIN INDOCHINA LAOS XIENG QUANG 13 (A­­gerpres). — Drapelul Forţe­lor armatei populare de e­­liberare din Laos flutură a­­supra bazei de la Long Cheng, informează agenţia Khaosan Pathet Lao, adău­gind că, după victoriile pe care le-au repurtat la Sam Thong, zdrobind sistemul de apărare exterioară al Long Cheng-ului, forţele patriotice au atacat, la 12 ianuarie, amplasamentele „forţelor speciale" de mer­cenari ale lui Wang Pao din interiorul acestei baze. Ele au ocupat succesiv aerodro­mul şi centrul Long Cheng­­ului. Forţele patriotice au zdrobit toate încercările de ripostă ale inamicului, stîr­­nind panica în rîndul tru­pelor tanlandeze şi al „for­ţelor, speciale“ ale lui Wang Pao, amplasate pe înălţimi­le din această zonă şi în centrul Long Cheng-ului. Patrioţii au scos din luptă un mare număr de militari inamici şi continuă, în pre­zent, lupta împotriva forțe­lor inamice aflate încă în zona Long Cheng-ului. VIETNAMUL DE SED SAIGON lit (Agerpres).­­ Patrioţii sud-vietnamezi şi-au intensificat miercuri atacurile împotriva poziţii­lor întărite ale inamicului. Potrivit agenţiilor France Presse şi Reuter, luptele se dau în apropierea Saigonu­­lui şi sunt cele mai intense din ultimele trei luni. O­­biectivul principal al lupte­lor ce au avut loc în ulti­mele 24 de ore l-au repre­zentat forțele inamice dis­locate în provinciile Phu Yen, Binh Dinh și Lam Dong. LOVITURĂ DE STAT ÎN GHANA ACCRA 13 (Agerpres).­­ Locotenent-colonelul Mike Achampong a anunţat, la postul de radio Accra, că un grup de ofiţeri şi civili a preluat puterea în Ghana, în urma unei lovituri de stat care a avut loc în noaptea de miercuri spre joi. Fostul premier, Kofi Rusia, a fost înlăturat din funcţie. După cum relevă agenţiile de presă, Kofi Rusia se afla la Londra, pentru tratament medical, în momentul loviturii de stat. . Mike Achampong a de­clarat că ţara va fi guver­nată de acum înainte de un consiliu al redeşteptării na­ţionale, compus din repre­zentanţi ai armatei şi lideri civili. Totodată, el a men­ţionat că reprezentanţi ai sindicatelor, fermierilor şi ai unor organizaţii obşteşti vor face parte din noul or-­­ ganism, cu titlul de consi­lieri. Aceasta este cea de-a doua lovitură de stat care are loc în Ghana, după cu­cerirea independenţei în anul 1957. Intre 24 februa­rie 1966, data la care a fost răsturnat de la putere fostul preşedinte, Kwawe N’Krumah, şi 30 august 1969, ţara a fost condusă * de un grup de ofiţeri supe- t­riori, în frunte cu generalul I Abrefa Afrifa, în urma * alegerilor desfăşurate în 1 august 1969 şi cîştigate de­­ Partidul Progresului, a avut­­ loc trecerea la puterea ci-­­­vilă ; funcţia de prim-mi-­­ nistru al ţării, în septem­brie 1969, a fost preluată de Kofi Rusia. ACCRA 13 (Agerpres). —■ Locotenent-colonelul Mike Achampong, comandantul brigăzii I de infanterie a armatei ghaneze, care a preluat puterea în Ghana, în urma loviturii de stat militare, a anunţat că preşedintele ţării, Ed­­­­ward Akufo-Addo, a fost­­ demis din funcţiile sale, î­i informează agenţia France Presse. Intr-o proclamaţie radio- I difuzată, Mike Achampong a anunţat, de asemenea,­­ dizolvarea Adunării Naţio-­­ nale. Postul de radio Accra,­­ reluat de agenţia France­­ Presse, a comunicat, pe de­­ altă parte, că toate func­ţiile administrative în Gha­na vor fi exercitate, provi­zoriu, de către comandanţii militari regionali. „Frente Amplio - un fapt istoric și ireversibil“ Un interviu al primului secretar al C.C. al P.C. din Uruguay MONTEVIDEO 13 (Ager­pres). — Rodney Arismendi, prim-secretar al C.C. al P.C. din Uruguay, a arătat in­tr-un interviu acordat ziaru­lui polonez „Trybinna Ludu* că, la recentele alegeri prezi­denţiale, Frente Amplio a pus capăt sistemului tradiţio­nal de forţe politice, care consta din grupările burghe­­zo-moşiereşti „Colorado“ şi ,,Blanco“, a mobilizat masele sub deviza luptei Împotriva imperialismului şi oligarhiei, pentru reforme şi solidaritate cu ţările care luptă pentru independenţă. Existenţa lui Frente Amplio constituie un fapt istoric şi ireversibil. Deşi acesta a fost înfiinţat doar de citeva luni şi în ciu­da unei intense propagande anticomuniste, el a cucerit a­­proximativ 300 000 de voturi (la o populaţie de 2,9 milioa­ne locuitori). Pentru progra­mul său au votat o treime din alegătorii din capitala ţării, Montevideo — Unde el a reprezentat a doua forţă politică — şi fiecare al cin­cilea alegător din regiunile de provincie. In continuare, Rodney A­­rismendi a relevat că forţa conducătoare în Frente Am­plio o constituie P.C. din Uruguay, căruia, din voturi­le acordate acestei coaliţii a forţelor de stingă, i-au reve­nit 32 la sută in capitală şi 31 la sută în provincie — unde a obţinut de două ori mai multe voturi decit în a­­legerile precedente. Referindu-se la creşterea numărului membrilor P.C. din Uruguay. Rodney Aris­mendi a arătat că, în ultimul deceniu, rîndurile partidului au sporit de patru ori, iar 78 la sută din membrii săi sunt muncitori. Organizaţia din capitală a partidului numă­ră 33 000 de membri. O ca­racteristică a P.C. din Uru­guay o constituie tinereţea membrilor săi, dintre care ju­mătate au între 18 şi 30 ani, în încheierea interviului. Rodney Arismendi a arătat că Frente Amplio reprezintă o verigă de seamă în proce­sele revoluţionare care au loc in America Latină. In imagine demonstrație la Londra împotriva șomajului. [pBEBnsa (PBQUBSt • LA DUBNA A AVUT LOC SESIUNEA ANUALĂ a Comitetului reprezentanţilor împuterniciţi ai sta­telor membre ale Institutului unificat de cercetări nu­cleare. La şedinţă au participat împuterniciţi ai Bul­gariei, Cehoslovaciei, R.P.D. Coreene, R.D. Germane, Mongoliei, Poloniei, României, Ungariei, U.R.S.S., R.D. Vietnam. Din partea guvernului Republicii Socialiste România, la lucrări a participat o delegaţie condusă de prof. Ioan­ Ursu, preşedintele Comitetului de Stat pentru energia nucleară. Comitetul împuterniciţilor a analizat şi aprobat ra­portul Institutului de la Dubna asupra activităţii pe anul 1971, sarcinile pe 1972 şi alte probleme ale acti­vităţii institutului. • SECRETARUL GENE­RAL AL O.N.U., Kurt Waldheim, a avut o între­vedere cu Gunnar Jarring, reprezentantul său special în Orientul Apropiat. Cei doi interlocutori, pre­cizează agenţia A.P., au fă­cut o trecere în revistă a situaţiei din Orientul A­­propiat şi au stabilit sarci­nile imediate ale misiunii lui Jarring. • LA LUSAKA AU ÎN­CEPUT lucrările sesiunii Parlamentului Zambiei. In­tr-o cuvintare rostită la deschiderea sesiunii, pre­şedintele Kenneth Kaunda a declarat că acordul din­tre Londra şi Salisbury, re­feritor la soluţionarea di­­ferendumului intervenit după proclamarea unilate­rală a independenţei Rho­­desiei de către regimul lui Ian Smith, a creat în re­giunea de sud a continen­tului african „o situaţie ex­plozivă“. • POTRIVIT DATELOR PUBLICATE de Ministerul Apărării al R. F.­­ Germa­niei, in ultimii 11 ani, în urma unor accidente petre­cute în aer sau pe aerodro­muri, Bundeswehrul a pier­dut 146 de avioane de tip „Starfighter“, aparate care mai sunt denumite şi „si­crie zburătoare“. în pre­zent, Bundeswehrul are încă in dotare 739 de a­­vioane de acest tip. • REPREZENTANTUL PERMANENT AL INDIEI LA O.N.U. Samar Sen, a adresat secretarului general al Na­ţiunilor Unite, Kurt Waldheim, o scrisoare prin care In­dia informează pe membrii Consiliului de Securitate că este gata să înceapă negocieri cu Pakistanul asupra re­tragerii tuturor forţelor armate din zona de vest a conflic­tului, inclusiv din Jammu şi Kasmir. Samar Sen a cerut secretarului general al O.N.U. să transmită scrisoarea tuturor membrilor Consiliului de Securitate. MOSCOVA 13 (Ager­pres). — La încheierea vizitei în U.R.S.S. a mi­nistrului afacerilor externe al R.P. Polone, Stefan Olszo­­wski, a fost publicat un co­municat de presă în care se arată că ministrul polonez a fost primit de Nikolai Pod­­gornii, președintele Prezidiu­lui Sovietului Suprem, şi a avut convorbiri cu colegul său sovietic, Andrei Gro­­mîk­o. în cursul convorbirilor — relevă comunicatul — s-a făcut un schimb de păreri cu privire la dezvoltarea şi întărirea relaţiilor de prie­tenie şi colaborare multi­laterală dintre Polonia şi U.R.S.S. Au fost abordate, de asemenea, o serie de pro­bleme internaţionale de in­teres comun, inclusiv pro­bleme legate de convocarea conferinţei pentru asigurarea securităţii şi colaborării în Europa. REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA : Bucureşti, Piaţa Scînteii, Telefoane 17 60 10 . Secţia Scrisori: 17 74 25 ; Administraţia : 17 38 52­­ Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii Abonamentele se fac prin oficiile poştale, factorii poştali şi difuzorii voluntari din întreprinderi şi instituţii. I­I Cartea de succes a unei bătrine gospodine CARTEA care cunoaşte in prezent cel mai mare succes în librăriile din Palma de Majorca este „Bucătăria ma­­jorchiana“ concepută de Mada Coloma in vîrstă de 72 de ani, care nu ştie nici să scrie şi nici să citească. Re­ţelele gustoaselor bucate au fost scrise de o altă persoa­nă la explicaţiile bătrinei­­ gospodine.­ ­ Gripa „Hongkong — II" in Olanda GRIPA DE TIP „Hongkong II“, care bintuie in Olanda, a atins punctul culminant, a declarat miercuri un purtător de cuvint al Ministerului o­landez al Sănătăţii Publice. La fiecare 10 000 de locuitori, a spus el, se înregistrează săptăminal 60 de cazuri de­­ gripă. Purtătorul de cuvint a pre­­­­cizat că numărul celor bol­navi este mult mai mic decit anul trecut, cînd la fiecare 1000 de locuitori au existat 140 de cazuri de gripă. Accidente de circulaţie DOUA PERSOANE şi-au pierdut viaţa, iar alte 20 au fost rănite intr-o serie de accidente rutiere survenite pe autostrada „Serenissima“, in­tre oraşele Verona şi Vene­ţia, datorită dificultăţilor pro­vocate circulaţiei de un strat foarte dens de ceaţă. Poliţia italiană a precizat că peste 30 de automobile s-au tamponat. Ceaţa a fost atit­ de deasă incit persona­lului salvării i-au fost nece­sare citeva ore pentru a pu­tea veni in ajutorul răniţi­lor. 1 . Ţigări sintetice ? NI . APROXIMATIV trei ani, fumătorii nu se vor mai teme de pericolul gudronului din tutun. Ei vor fuma ţi­gări sintetice, care nu vor mai conţine gudron. Afirma­ţia aparţine unei autorităţi în materie, Donald Galla­gher, vicepreşedinte al socie­tăţii „Ici-America“, filiala a­­mericană a societăţii engleze „Imperial Chemical Indus­tries“, care a precizat că, in prezent, firma pe care o re­prezintă experimentează un produs denumit „N.S.M.“ (New Smoking Material — nou produs pentru fumat), ce ar putea fi amestecat cu tutun natural pentru dimi­nuarea efectului nociv al gudronului. Poluarea şi sănătatea ZIARUL NIPON „Yomiuri“ relevă, intr-un articol con­sacrat poluării atmosferei si urmărilor vicierii mediului înconjurător asupra sănătă­ţii oamenilor, date din care rezultă că, în ultimii ani, in Japonia, din cauza „smog“-u­­lui, au murit aproa­pe 100 de persoane. Numai la Osaka, Kawasaki şi în alte centre industriale nipone numărul persoanelor înregistrate ofi­cial ca bolnave din cauza poluării atmosferei a depăşit deja 6 000. Inventator orb UNUL din cei mai fecunzi inventatori canadieni care lucrează in „Consiliul Naţio­nal pentru cercetări“ este in­ginerul orb James Swail. Ul­tima sa invenţie este un de­tector de obstacole pentru cei lipsiţi de vedere care func­ţionează pe bază de ultrasu­nete. Brazilia şi cafeaua BRAZILIA continuă să fie cea mai mare ţară din lume producătoare de cafea. Apro­ximativ jumătate din pro­ducţia mondială (48 la sută) revine acestei ţări. Potrivit ultimelor date statistice, in anul 1971 Brazilia a exportat 18 milioane de saci de cafea — un sac fiind egal cu 60 de kilograme — alte­­ milioarne fiind consumaţi în ţară. «024«

Next

/
Thumbnails
Contents