Nagy Iván: Magyarország családai. Czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. 4. kötet (1858)

Gaál család - Gaál család - Gaal család. (Kövendi) - Gaal család. (Magyarosi) - Gabány család. (Olysói) - Gabelits család

304 Gaál - Gabelits, Gaál család. Gaál Márton 1720-ki april 29-én III. Ká­roly királytól nyerte czimeres nemes levelét­). Czimere : kék mezőben zöld téren nyugvó tigris , balra fordított fővel, kiöltött nyelvvel; fölötte jobbról arany csillag, balról félhold ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából szarvas emelkedik ki. Fosz­ladék jobbról ezüst-vörös, balról arany-kék. Gaál család. Ujabb család, mely czimeres levelét az ország primása ajánlatára kapta 1792-ben. A czimer-szerző Gaal Mihály volt. Czimere három részre oszlik : először viz­szintesen kétfelé , másodszor a felső osztály függőlegesen ismét kétfelé. A felső jobboldali vörös mezejű udvarban hátulsó lábain álló arany oroszlán, első jobb lábában kivont kardot, a másikban kettős keresztet tartva. A másik felső osztály kék mezejében hármas zöld halomról felrepülő fekete sas a nap felé lebegve látható. Az alsó fehér osztályban jobbról balra lefelé vonuló három kék csikolat (fascia) , és ezek mindegyikén három-három arany csillag fénylik. A pajzs fölötti sisak koronájából a leírt arany oroszlán karddal és kereszttel emelkedik ki. Foszladék jobbról arany-vörös, bal­ról arany-kék 2). Gaal család. (Kövendi). Erdélynek is mintegy husz Gaal nevü családa van, azonban nagyobb része G­á­l-nak íratván , alább fog­nak következni. (Lásd Gál család). A kövendi Gaal családból Tamás 1815 ben az erdélyi kan­czellárián titkár volt. Sámuel 1847-ben Torda vármegye főszolgabirája. Zsigmond Aranyos-szék alkirálybirája volt. Fia József él. Ezek közül való Miklós, ki fiatal korában az irodalom terére vivé nevét. Másik Miklós Küküllő megye alispánja volt. Gaal család. (Magyarosi). Szintén erdélyi család, belőle Lajos 1847-ben a kolosvári kir. Lyceumban jogtanár. Gabány család. (Olysói). Lakhelye Zemplin, Szathmár és Ugocsa vármegye. Az előnevet adó helység azonban Sáros vármegyé­ben fekszik. Ugocsa vármegyében olysói Gabány Imre 1800-ban jegyző. Gabány Sándor 1844-ben Szathmár vármegye követe. Gabelits család, Zala vármegyében honos. Gabelits Imre 1844—1848-ban Zala vármegye alszolgabirája volt. ( Collect. Herald. Nro 431. l) Adami Scuta Gentil. tom. III.

Next