Nagy Iván: Magyarország családai. Czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. 12. kötet (1865)

Vachott család. (Vachottfalvi)

és W.­l­ötti. Vachott család. (Vachottfalvi) Turócz vármegye és régi csa­ládainak egyike.­Ősei Turóczi várjobbágyok voltak. Törzse Vali­u­d, kitől a családnév támadt, és kinek fia László, Banana (vagy Bu­rena) fiával Pállal 1258-ban IV. Béla királytól egy ekényi földjéhez még egyet nyert kir. adományban, úgy, hogy minden hat szállástól 2) a királyi sereghez egy fegyveres lovast tartozzanak kiállítani. 2) A családtól nem nyervén adatokat, csak a következő töredékes adatokat közölhetjük: A XVII. század végén élt a családból Vachott Ádám, kinek Berky Zsófiától leánya Gillányi Lászlóné volt 1722. körül. — 1760. táján élt Vachott Sándor, kinek egyik leánya Vachott Katalin Ve­res Sámuelné volt; fia Vachott S­á­m­u­e­l, kinek fia Imre e század elején Gyöngyösön mint hzg. Eszterházy uradalmi ügyésze lakott, en­nek Hercsúth Jankától gyermekei: 1. Sándor szül. 1818. Gyöngyö­sön, az irodalmi pályára lépvén, mint egyik jeles költőnk és akadé­miai tag végezte élete pályáját 1861. ápril. 9-én. Nejétől Csapó Máriától K­á­r­o­l­y, I­d­a és Erzsi gyermekei maradtak. 2. Imre (ki csa­ládnevét Vahot-nak írja) drámaíró és egykor a nemzetiség érdeké­ben buzgó szépirodalmi lap szerkesztő szül. 1820-ban szintén Gyön­gyösön. 3) Szintén vannak gyermekei. 3. Kornélia Erdélyi János írónk elhalt neje. 4. Etelka, kihez Petőfi egykor szerelmi dalait írta, mint hajadon fiatal korában halt el. 2) De singulig sex manaionibus unum armatum ad suum regium exercitum mittere teneantur. 5) Turóczi Regestrum. Lásd Engelnél Monumenta Ungrica p. 62. és Le­h­oczky Steinmal. II. p.­­) Lásd életrajzukat Ujabb Ismeretek tára VI. köt. 445. én Magyar írók. Életrajz gyűjt. I. köt. 1*

Next